Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2758. Pravilnik o službenem oblačilu, opremi in usposobljenosti cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem, stran 8523.

Na podlagi petega odstavka 75.b člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in št. 45/08) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o službenem oblačilu, opremi in usposobljenosti cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem
1. člen
(1) Ta pravilnik določa značilnosti službenega oblačila (v nadaljnjem besedilu: uniforme) cestninskih nadzornikov oziroma cestninskih nadzornic (v nadaljnjem besedilu: cestninski nadzornik), službeno izkaznico, opremo in psihofizične sposobnosti cestninskih nadzornikov ter oznake vozil, s katerimi se opravlja nadzor nad cestninjenjem.
(2) Ta pravilnik določa tudi program in čas strokovnega usposabljanja ter način opravljanja preizkusa znanja za opravljanje nalog cestninskega nadzora, program in način obdobnega izpopolnjevanja za opravljanje nalog cestninskega nadzora, postopek prijave k strokovnemu usposabljanju in preizkusu znanja, sestavo in oblikovanje komisij za opravljanje preizkusov znanja, potek in ocenjevanje preizkusa znanja, zapisnik o poteku preizkusa znanja, plačilo stroškov strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja ter vodenje evidenc.
I. UNIFORMA CESTNINSKIH NADZORNIKOV
2. člen
(1) Cestninski nadzornik mora med opravljanjem nalog nositi uniformo upravljavca cestninskih cest.
(2) Uniforma cestninskih nadzornikov je enotna. Uniformo cestninskih nadzornikov in njene sestavne dele lahko cestninski nadzornik nosi le v skladu z njihovim namenom.
3. člen
(1) Uniforma cestninskega nadzornika mora biti skladna s celostno podobo upravljavca cestninskih cest.
(2) Cestninski nadzorniki morajo pri opravljanju nalog zunaj službenega vozila nositi odsevne brezrokavnike oranžne barve, ki imajo na hrbtni strani in sprednji levi strani v višini prsi napis »CESTNINSKI NADZOR«.
II. SLUŽBENA IZKAZNICA CESTNINSKIH NADZORNIKOV
4. člen
(1) Cestninski nadzornik ima službeno izkaznico, ki jo mora imeti pri sebi med opravljanjem svojega dela na terenu in jo mora pokazati na zahtevo posameznika, katerega nadzira.
(2) Službeno izkaznico izda upravljavec cestninskih cest cestninskemu nadzorniku ob imenovanju v naziv. Cestninski nadzornik mora službeno izkaznico vrniti upravljavcu cestninskih cest, če mu preneha pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela cestninskega nadzornika.
(3) Upravljavec cestninskih cest vodi evidenco o izdaji službene izkaznice, njenemu poškodovanju, uničenju in izdaji nadomestnih službenih izkaznic.
(4) Službena izkaznica vsebuje identifikacijske podatke o cestninskem nadzorniku.
5. člen
Službena izkaznica je sestavljena iz identifikacijske kartice in ovitka iz črnega usnja.
6. člen
(1) Identifikacijska kartica je velikosti 8,5 krat 5,5 cm.
(2) Identifikacijska kartica vsebuje:
– v levem zgornjem kotu prostor za fotografijo velikosti 3 krat 2,5 cm;
– pod fotografijo je prostor za ime in priimek imetnika, pod tem pa prostor za registrsko številko identifikacijske kartice;
– desno od prostora za fotografijo je logotip upravljavca cestninskih cest;
– pod logotipom upravljavca cestninskih cest je napis »SLUŽBENA IZKAZNICA«;
– pod napisom »SLUŽBENA IZKAZNICA« je napis »CESTNINSKI NADZOR«;
– v spodnjem desnem kotu je prostor za podpis odgovorne osebe upravljavca cestninskih cest in pečat ter datum izdaje.
III. OPREMA IN NAČIN UPORABE OPREME CESTNINSKIH NADZORNIKOV
7. člen
Cestninski nadzornik pri izvajanju nadzora uporablja naslednjo opremo:
– službena vozila,
– tehnično opremo,
– osebno opremo.
8. člen
(1) Službena vozila so posebej označena vozila cestninskega nadzora.
(2) Cestninski nadzorniki uporabljajo vozila srebrno sive barve, ki imajo ob strani vozila dve odsevni oranžni črti, na sprednji in zadnji strani vozila napis »CESTNINSKI NADZOR«, ter napis »CESTNINSKI NADZOR« in logotip cestninskega nadzora na prednjih levih in desnih vratih vozila, na strehi vozila pa napis »DARS«. Napisi na vozilu so oranžne barve.
9. člen
Za izvajanje cestninskega nadzora lahko cestninski nadzorniki uporabljajo naslednjo tehnično opremo:
– prenosno napravo za brezžično radijsko zvezo,
– opremo za preverjanje podatkov v računalniških evidencah,
– triopan znak,
– prenosno rumeno utripajočo luč,
– ročno svetilko z rdečim filtrom stožčaste oblike,
– lopar za urejanje prometa z ali brez lastnega vira svetlobe,
– tehnično napravo za preprečitev nadaljnje vožnje,
– fotoaparat,
– kamere, s katerimi daljinsko upravlja cestninski nadzornik iz nadzornega centra,
– informacijsko opremo.
10. člen
Osebno opremo cestninskega nadzornika sestavljajo:
– delovni pas,
– službena torbica,
– odsevni brezrokavnik,
– lopar za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe in
– žepna svetilka.
11. člen
Cestninski nadzorniki opremo uporabljajo in nosijo tako, kot je predpisano v posebnih aktih upravljavca cestninskih cest in navodilih proizvajalca.
IV. PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI CESTNINSKEGA NADZORNIKA
12. člen
Cestninski nadzornik mora imeti za opravljanja nalog cestninskega nadzorstva ustrezne psihofizične sposobnosti, ki jih določi pooblaščeni zdravnik upravljavca cestninskih cest na podlagi ocene tveganja na delovnem mestu skladno s predpisi, ki urejajo varovanje zdravja pri delu.
V. STROKOVNO USPOSABLJANJE IN PREIZKUS ZNANJA CESTNINSKIH NADZORNIKOV
13. člen
(1) Strokovno usposabljanje in preizkus znanja po tem pravilniku pomeni osnovno strokovno usposabljanje in preizkus znanja cestninskih nadzornikov. Obdobno izpopolnjevanje po tem pravilniku pomeni strokovno izpopolnjevanje cestninskih nadzornikov, ki se izvaja vsaj enkrat na pet let.
(2) Z osnovnim strokovnim usposabljanjem se kandidati za cestninske nadzornike usposobijo in pripravijo za opravljanje nalog cestninskega nadzornika.
(3) Z obdobnim strokovnim izpopolnjevanjem cestninski nadzorniki osvežijo znanja in se seznanijo z novostmi s področja dela cestninskega nadzora.
14. člen
(1) Preden kandidat pristopi k opravljanju preizkusa znanja, mora opraviti osnovno strokovno usposabljanje, s katerim se zagotovi pridobitev znanj in spretnosti, določenih v programu osnovnega strokovnega usposabljanja.
(2) Predpogoj za pristop kandidata k usposabljanju in opravljanju preizkusa znanja iz prejšnjega odstavka je uspešno opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopku o prekršku in izdajo plačilnega naloga.
(3) Program osnovnega strokovnega usposabljanja je sestavni del programa strokovnega usposabljanja cestninskih nadzornikov, ki ga pripravi organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(4) Za organizacijo osnovnega strokovnega usposabljanja in preizkusov znanja cestninskih nadzornikov po tem pravilniku je pristojen upravljavec cestninskih cest (v nadaljnjem besedilu: organizator).
(5) Za izvedbo osnovnega strokovnega usposabljanja in preizkusov znanja cestninskih nadzornikov je pristojna organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
15. člen
(1) Vsebina programa osnovnega strokovnega usposabljanja je določena s programom strokovnega usposabljanja iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) Program osnovnega strokovnega usposabljanja obsega 64 ur strokovno teoretičnega in praktičnega usposabljanja.
(3) Osnovno strokovno usposabljanje se organizira in izvede v učilnici in na terenu.
16. člen
(1) Minister, pristojen za promet, določi na predlog ministra, pristojnega za notranje zadeve, listo izvajalcev strokovnega usposabljanja.
(2) Izvajalec strokovnega usposabljanja mora imeti:
– najmanj višjo strokovno izobrazbo in
– najmanj pet let delovnih izkušenj iz strokovnih področij, določenih v programu strokovnega usposabljanja.
17. člen
(1) Organizator v sodelovanju z organizacijsko enoto policije, pristojno za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje objavi termine strokovnega usposabljanja na svojih spletnih straneh najmanj 60 dni pred datumom, določenim za začetek usposabljanja.
(2) Prijavo kandidata na osnovno strokovno usposabljanje vloži odgovorna oseba organizatorja pri organizacijski enoti policije, pristojni za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje najmanj 30 dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja. Organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje zagotovi možnost sprejemanja prijave na osnovno strokovno usposabljanje po elektronski pošti, z uradnega naslova organizatorja na elektronski naslov organizacijske enote policije, pristojne za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(2) Organizator v soglasju z organizacijsko enoto policije, pristojno za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje poskrbi za:
– sezname udeležencev,
– kraj in čas izvedbe usposabljanja in preizkusov znanja.
18. člen
(1) Strokovna usposobljenost kandidata za cestninskega nadzornika se preveri s preizkusom strokovne usposobljenosti za opravljanje del in nalog cestninskega nadzornika (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja), ki je sestavni del programa osnovnega strokovnega usposabljanja.
(2) Preizkus znanja je usten.
(3) Preizkus znanja obsega vsebino programa osnovnega strokovnega usposabljanja.
19. člen
(1) Preizkus znanja se opravlja pred tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana, pri čemer eden od članov piše zapisnik.
(2) Organizator določi člane komisije, in sicer dva iz liste izvajalcev usposabljanja in enega iz strokovnih služb upravljavca cestninskih cest.
20. člen
(1) Pred pričetkom preizkusa znanja se na podlagi javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, ugotovi istovetnost kandidata, predsednik komisije pa kandidatom razloži potek opravljanja preizkusa.
(2) Preizkus znanja lahko traja največ 30 minut.
(3) Vprašanja za preizkus znanja so zapisana na izpitnem listku v ovojnici. Kandidat na poziv predsednika komisije izbere ovojnico z izpitnim listkom. Vprašanja na izpitnem listku morajo biti sestavljena tako, da se preveri znanje pooblastil cestninskih nadzornikov. Kandidatu postavlja vprašanja predsednik komisije, na njegov poziv pa tudi člana komisije.
(4) Kandidat lahko pri preizkusu znanja prejme največ 100 točk.
(5) Uspeh preizkusa znanja se ocenjuje z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Preizkus znanja opravi kandidat, ki je ocenjen z oceno »uspešno«.
(6) Preizkus znanja je ocenjen »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 točk.
(7) Rezultate preizkusa znanja razglasi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije, zapisnikarja in kandidata takoj po končanem preizkusu znanja.
21. člen
(1) Kandidat, ki je bil pri preizkusu znanja ocenjen kot neuspešen, lahko preizkus znanja ponavlja. Prijavo kandidata k ponovnemu preizkusu znanja vloži odgovorna oseba organizatorja najmanj 30 dni pred datumom, določenim za preizkus znanja.
(2) Kandidat, ki niti v tretjem poskusu ne opravi preizkusa znanja, se mora ponovno udeležiti osnovnega strokovnega usposabljanja.
22. člen
(1) O poteku preizkusa znanja se za vsakega kandidata vodi zapisnik o preizkusu znanja.
(2) Zapisnik vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek kandidata;
– EMŠO;
– številko in vrsto javne listine, na podlagi katere je bila ugotovljena istovetnost kandidata;
– naziv upravljavca cestninskih cest, pri katerem je kandidat zaposlen;
– kolikokrat je kandidat že opravljal preizkus znanja;
– ime in priimek predsednika ter članov komisije;
– datum opravljanja in vsebino preizkusa znanja;
– podpise predsednika in članov komisije;
– vsebino ugovora kandidata, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja.
(3) Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
23. člen
Kandidat, ki se ne strinja z oceno preizkusa znanja, lahko v roku treh dni vloži ugovor. O ugovoru odloči komisija. Če komisija ugovoru ne ugodi, o njem odloči vodja organizacijske enote policije, pristojne za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, ki lahko odloči, da kandidat preizkus opravlja pred komisijo v novi sestavi. Zoper oceno preizkusa znanja, ki jo poda nova komisija, ni ugovora.
24. člen
(1) Če kandidat brez upravičenega razloga ne pristopi k opravljanju preizkusa znanja, se šteje, da preizkusa znanja ni uspešno opravil, razen če takoj ali najkasneje v 3 dneh po izostanku predloži pisna dokazila o upravičenosti izostanka.
(2) Za upravičene razloge, zaradi katerih kandidat ni pristopil k opravljanju preizkusa znanja, se štejejo višja sila, nesreča, smrt v družini, poškodba ter bolezen kandidata ali njegovega ožjega družinskega člana. O upravičenosti razlogov odloča vodja organizacijske enote policije, pristojne za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. Če vodja organizacijske enote policije, pristojne za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje oceni, da so razlogi upravičeni, se šteje, da kandidat preizkusa znanja ni opravljal.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko organizator kandidata ponovno prijavi na preizkus znanja.
25. člen
Organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje izda kandidatu, ki je opravil program osnovnega strokovnega usposabljanja in preizkus znanja, potrdilo, ki ga podpišeta predsednik komisije in vodja organizacijske enote policije, pristojne za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. Potrdilo se kandidatu vroči najkasneje v 8 dneh od dneva, ko je opravil preizkus znanja.
26. člen
(1) Namen obdobnega strokovnega izpopolnjevanja cestninskih nadzornikov je osvežitev znanj in seznanitev z novostmi s področja dela cestninskega nadzorstva.
(2) Obdobno strokovno izpopolnjevanje organizira organizator in izvede organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje najmanj enkrat v vsakem petletnem obdobju v skladu z okvirnim programom obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za cestninske nadzornike, določenim v programu organizacijske enote policije, pristojne za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(3) Cestninski nadzornik opravi obdobno strokovno izpopolnjevanje, če se udeleži strokovnega izpopolnjevanja, ki ga izvede organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(4) Udeležencu obdobnega strokovnega izpopolnjevanja organizator izda potrdilo, ki ga podpiše vodja organizacijske enote policije, pristojne za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. Potrdilo se kandidatu vroči najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je končal program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja.
VI. STROŠKI
27. člen
(1) Stroške izvedbe osnovnega strokovnega usposabljanja, obdobnega strokovnega izpopolnjevanja ter preizkusa znanja nosi organizator.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, določi cenik osnovnega strokovnega usposabljanja, obdobnega strokovnega izpopolnjevanja in preizkusa znanja.
28. člen
Predsedniku in članom komisije za preizkus znanja pripada za vsakega kandidata plačilo za delo in povrnitev stroškov v zvezi z delom v komisiji.
VII. EVIDENCE O STROKOVNEM USPOSABLJANJU, PREIZKUSIH ZNANJA IN OBDOBNEM IZPOPOLNJEVANJU CESTNINSKIH NADZORNIKOV
29. člen
(1) Organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje upravlja naslednje evidence:
– evidenco o udeležbi na osnovnem strokovnem usposabljanju;
– evidenco opravljenih preizkusov znanja osnovnega strokovnega usposabljanja;
– evidenco izdanih potrdil.
(2) Evidence vsebujejo naslednje podatke: ime in priimek udeleženca, EMŠO, enoto, kjer je zaposlen, in druge podatke, ki so vezani na posamezno evidenco iz prejšnjega odstavka. Evidence se vodijo in hranijo v skladu s splošnim predpisi, ki urejajo to področje.
30. člen
(1) Organizacijska enota upravljavca cestninskih cest, pristojna za kadrovske evidence, upravlja evidenco o zaposlenih, ki opravljajo naloge cestninskega nadzora.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje za vsakega zaposlenega osebno ime ter njegov EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter datum opravljenega preizkusa znanja. Sestavni del evidence je zbirka dokumentov, ki vsebuje potrdila o:
– osnovnem strokovnem usposabljanju;
– preizkusu znanja;
– obdobnem strokovnem izpopolnjevanju.
(3) Evidenca in zbirke dokumentov iz tega člena se hranijo kot trajno arhivsko gradivo.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
31. člen
Do začetka uporabe službenih vozil v skladu s tem pravilnikom, uporabljajo cestninski nadzorniki službena vozila bele barve z oznako cestninskega nadzora.
32. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-111/2008/2-0003367
Ljubljana, dne 16. junija 2008
EVA 2008-2411-0047
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister za promet

AAA Zlata odličnost