Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2697. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnih etalonih, stran 8429.

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnih etalonih
1. člen
V Pravilniku o nacionalnih etalonih (Uradni list RS, št. 51/07) se prva in tretja alineja 1. člena spremenita tako, da se glasita:
»– izhodišča distribuiranega sistema nosilcev nacionalnih etalonov;
– pogoje za priznanje pravne osebe, ki jo Urad Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad) prizna za nosilca nacionalnega etalona (v nadaljnjem besedilu: nosilec nacionalnega etalona);«.
2. člen
V prvi in drugi alineji prvega odstavka 2. člena se črta beseda »osnovne«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– »RM« je material, ki je glede na navedene lastnosti dovolj homogen in stabilen, da je zanj ugotovljena ustreznost za predvideno uporabo pri merjenju ali pri predgledovanju nazivnih lastnosti,«.
V šesti alineji se za besedama »mednarodni ravni« vejica nadomesti s piko, besedi »in sicer« pa se nadomestita z besedama »To so«.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sistem nacionalnih etalonov v Republiki Sloveniji temelji na vzpostavitvi nacionalnih etalonov za enote mednarodnega SI sistema (v nadaljnjem besedilu: enote SI) z namenom, da se zagotovi sledljivost čim večjemu obsegu merjenj.
(2) Distribuiran sistem nacionalnih etalonov se vzpostavi za področja izbranih enot SI, za katera je izkazana ustrezna potreba in interes v skladu z nacionalnimi prioritetami, ki so določene v strategiji razvoja meroslovnega sistema Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nacionalna strategija).
(3) Distribuiran sistem nacionalnih etalonov iz prejšnjega odstavka se vzpostavi najmanj na ravni merilnih negotovosti, pri katerih je zagotovljeno delovanje meroslovnega sistema v skladu z nacionalnimi potrebami in prioritetami.
(4) Za nosilca nacionalnega etalona se lahko prizna pravna oseba, katere meritve na področjih priznanja so sledljive na SI sistem. Sledljivost meritev se lahko zagotovi:
– z redno kalibracijo odgovarjajoče merilne opreme na mednarodni ravni,
– z rezultatom ključne ali dodatne mednarodne medlaboratorijske primerjave v primeru primarne realizacije etalona,
– s prenosom referenčne vrednosti ali z uporabo referenčne metode.
(5) Za eno razpisano področje priznanja se prizna samo en nosilec nacionalnega etalona.
(6) Nosilec nacionalnega etalona je odgovoren za rezultate merjenj, ki jih izvaja.«
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se črta beseda »osnovnih«.
Na koncu 1. točke drugega odstavka se doda besedilo »ali vzdrževanje referenčne vrednosti«.
2. točka se črta.
Dosedanja 4. točka, ki postane 3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»– znanstveno raziskovalno delo na področju priznanja in zagotavljanje merilne sledljivosti na nižje ravni,«.
Dosedanja 3. točka postane 2. točka, dosedanja 5. točka pa postane 4. točka.
5. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravna oseba se lahko prizna za nosilca nacionalnega etalona pod pogoji, da je registrirana kot raziskovalna organizacija in izpolnjuje kriterije usposobljenosti za izvajanje aplikativnih raziskovalnih projektov ter da na področjih priznanja:«.
V 2. točki se črta besedilo »vsaj tri leta pred vložitvijo vloge za priznanje za nosilca nacionalnega etalona«.
V 5. točki se besedilo »predlagani etalon« nadomesti z besedilom »odgovarjajočo merilno opremo«.
7. točka se črta.
Dosedanji 8. in 9. točka postaneta 7. in 8. točka.
V 2. točki drugega odstavka se črta besedilo »vsaj tri leta stare«.
V 4. točki se v prvem stavku za besedo »ali« doda beseda »prenosu«, beseda »meritvah« pa nadomesti z besedo »vrednosti«.
V 5. točki se beseda »etalona« nadomesti z besedilom »in o neprekinjenem nadzoru nad merilno opremo«, za besedo »infrastrukture« pa se črta besedilo »ter o neprekinjenem nadzoru nad etalonom«.
7. točka se črta.
Dosedanji 8. in 9. točka postaneta 7. in 8. točka.
V tretjem odstavku se za besedo »akreditacija« doda besedilo »dokazilo o registraciji pravne osebe kot o raziskovalni organizaciji ter izpolnjevanju kriterijev usposobljenosti za izvajanje aplikativnih raziskovalnih projektov,«.
6. člen
V prvem odstavku 7. člena se beseda »izbere« nadomesti z besedo »prizna«.
Za tretjo alinejo se doda stavek, ki se glasi: »Izpolnjevanje kriterijev se preverja na področju priznanja.«.
7. člen
V prvem odstavku 8. člena se črta zadnji stavek.
8. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Urad prizna pravno osebo za nosilca nacionalnega etalona za eno ali več razpisanih področij z odločbo o priznanju za nosilca nacionalnega etalona za obdobje šestih let.«.
V drugem odstavku se za besedo »področje« dodata besedi »oziroma področja«.
9. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Urad z nosilcem nacionalnega etalona za obdobje veljavnosti odločbe o priznanju za nosilca nacionalnega etalona sklene pogodbo, s katero se podrobneje opredeli izvajanje nalog iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika in ostale medsebojne pravice ter obveznosti, zlasti pa, da je nosilec nacionalnega etalona na področju priznanja dolžan:
– zagotavljati merilno sledljivost na nižje ravni ter sodelovati z drugimi izvajalci meritev v Republiki Sloveniji, jim posredovati meroslovno znanje in organizirati medlaboratorijske primerjave v Republiki Sloveniji,
– slediti in zadovoljevati meroslovne potrebe v Republiki Sloveniji ter uradu posredovati podatke v zvezi s potrebami merjenj v Republiki Sloveniji,
– sodelovati v ustreznih mednarodnih medlaboratorijskih primerjavah nacionalnega etalona, slediti mednarodnim trendom in se jim v sodelovanju z uradom prilagajati,
– izvajati znanstveno raziskovalno dejavnost in objavljati rezultate tega dela,
– izpolnjevati pogoje za vnos CMC v podatkovno bazo BIPM,
– voditi dokumentacijo in redno poročati o svojih aktivnostih ter predstavnikom urada, kadarkoli omogočiti vpogled v odgovarjajočo dokumentacijo,
– sodelovati z uradom pri pripravi in izvajanju nacionalne strategije,
– sodelovati z uradom pri pripravi zakonodaje in v strokovnih komisijah urada,
– imeti sklenjeno zavarovalno pogodbo za zavarovanje nacionalnega etalona in druge potrebne opreme za zagotavljanje merilne sledljivosti za primer okvare ali poškodbe med delom ali transportom.«
10. člen
V 11. členu se v prvi točki se za besedo »vzdrževanju« doda besedilo »distribuiranega sistema nosilcev«.
V tretji točki se za besedo »priznanja« doda beseda »nosilcev«.
11. člen
V prvem odstavku 12. člena se besedi »nacionalnega etalona« nadomestita z besedilom »kalibracij in referenčnih vrednosti«.
V drugem odstavku se besedi »teh lastnosti« nadomestita z besedama »referenčnih vrednosti«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »nacionalnega etalona v smislu«, za besedo »sledljivosti« pa se doda besedilo »kalibracij in referenčnih vrednosti«.
12. člen
V 13. členu se pred besedo »medlaboratorijski« doda beseda »mednarodni«, za besedo »primerjavi« pa se črta besedilo »na najvišjem meroslovnem nivoju«.
13. člen
V drugem odstavku 14. člena se za besedo »širitev« doda beseda »nabora in«.
14. člen
V 15. členu se za besedo »kemijo« doda beseda »(EURACHEM)«, besedi »Evropske akreditacije« pa se nadomestita z besedilom »Evropskega združenja za akreditacijo (EA)«.
15. člen
V drugem odstavku 16. člena se formula spremeni tako, da se glasi:
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Direktor urada na predlog strokovnega meroslovnega sveta za posamezna področja priznanja določi faktorje področij priznanja p(i) za dobo treh let. Za posamezno področje priznanja se določi faktor področja priznanja v vrednosti od 0,2 do 1,5. Strokovni meroslovni svet pripravi predlog faktorjev področij priznanja najkasneje šest mesecev pred iztekom predhodnega triletnega obdobja.«.
16. člen
V prvem odstavku 17. člena se v drugem stavku besedilo »Na osnovi ocene se določi« nadomesti z besedilom »Ocena vpliva na«.
17. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) O poslabšanju merilne negotovosti, zmanjšanju obsega, fizični spremembi merilne opreme nacionalnega etalona ali spremembi ključnega osebja mora nosilec nacionalnega etalona nemudoma obvestiti urad, ki preveri ustreznost spremembe in po potrebi izda novo odločbo o priznanju za nosilca nacionalnega etalona.«.
V tretjem, četrtem in petem odstavku se besedilo »etalona za nacionalni etalon« nadomesti z besedilom »za nosilca nacionalnega etalona«.
18. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da je urad nosilec nacionalnega etalona, se smiselno uporabljajo 3., 4. in 5. člen ter 10., 17. in 18. člen tega pravilnika.«.
19. člen
V tabeli Priloge 1 se 2A točka spremeni tako, da se glasi:
»A. organizacija mednarodne medlaboratorijske primerjave v skladu z veljavnimi mednarodnimi vodili ali standardi«.
V 2B točki se pred besedo »udeležba« doda beseda »uspešna«.
V 3B točki se pred besedo »referenčnih« doda beseda »vzpostavljenih«.
V 3C točki se za besedo »primerjave« doda besedilo »v skladu z veljavnimi mednarodnimi vodili ali standardi«.
Pri pojasnilu kriterijev se na koncu 1A točke črta besedilo »iz področja priznanja«.
V 2A točki se za besedo »okviru« doda beseda »evropske«, za besedo »organizacije« pa besedilo »(v nadaljevanju: EURAMET)«.
V 2C točki se besedilo »tujimi meroslovnimi inštitucijami« spremeni tako, da se glasi: »tujimi inštitucijami«, za besedo »projektih« pa se doda besedilo »na področju priznanja«.
V 3B točki se beseda »generiranih« nadomesti z besedo »vzpostavljenih«.
20. člen
V tabeli Prilogi 2 se v 2A in 3A točki na koncu besedila doda besedilo »v skladu z veljavnimi mednarodnimi vodili ali standardi«.
V 2B točki se pred besedo »udeležba« doda beseda »uspešna«.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-3/2008
Ljubljana, dne 4. junija 2008
EVA 2008-3211-0005
Mojca Kucler Dolinar l.r.
Ministrica
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost