Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2615. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, stran 8164.

Na podlagi 36., 37., 43., 52. in 54. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
1. člen
V Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) se poglavje 6.1. spremeni tako, da se glasi:
»6.1. Donacije, predpristopne in popristopne pomoči EU
6.1.1. Donacije
6.1.1.1 Splošno
41. člen
(1) Za sredstva donacij, predpristopnih in popristopnih pomoči EU se lahko:
1. odpre namenski podračun v okviru enotnega zakladniškega računa države ali
2. določi podračun proračuna v domači ali tuji valuti, na katerega se nakažejo sredstva donacij, predpristopnih in popristopnih pomoči EU, ali
3. odpre posebni namenski transakcijski račun (v nadaljnjem besedilu: PNTR) pri Banki Slovenije v primerih, ko tuj donator zahteva bančni račun in ne dovoljuje vodenja sredstev na računu v okviru Zakladnice enotnega zakladniškega računa države (v nadaljnjem besedilu: Zakladnica).
(2) V primeru odprtja računa iz 1. točke prvega odstavka tega člena neposredni uporabnik ravna v skladu s 25. členom Pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov. O odprtju računa neposredni proračunski uporabnik obvesti ZEZRD.
(3) V primeru odprtja računa iz 3. točke prvega odstavka tega člena neposredni uporabnik ravna v skladu z 32. členom Pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov.
(4) V primeru zaprtja računa iz 1. točke prvega odstavka tega člena neposredni uporabnik ravna v skladu z 38. členom Pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov. O zaprtju računa neposredni uporabnik obvesti ZEZRD.
(5) V primeru zaprtja računa iz 3. točke prvega odstavka tega člena neposredni uporabnik ravna v skladu s 44. členom Pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov.
(6) Neposredni uporabnik obvesti UJP in ZEZRD o vsakem pričakovanem nakazilu sredstev donacij, predpristopnih in popristopnih pomoči EU na račune iz prvega odstavka tega člena na obrazcu »Obvestilo o pričakovanem prilivu deviznih sredstev«, ki je v Prilogi 3 tega pravilnika, najkasneje tri delovne dneve pred nakazilom.
(7) Podrobnejša navodila pri določanju sklicne številke neposredni uporabnik pridobi v DJR.
42. člen
(1) Donacije Republiki Sloveniji v obliki denarnih sredstev so prihodek proračuna Republike Slovenije.
(2) Donacije so namenski prihodek proračuna, ki se lahko uporabi samo za namene, za katere je bil podarjen in so opredeljene kot postavke tipa 30.
(3) Kot donacije se štejejo tudi sredstva finančnih mehanizmov evropskih držav, ki niso članice EU (v nadaljnjem besedilu: sredstva finančnih mehanizmov) in so opredeljene kot postavke tipa 32.
43. člen
Občine so lastnice premoženja, ki se nabavi iz denarnih sredstev, ki se v državnem proračunu obravnavajo kot donacije in jih kot investicijski transfer prejmejo od neposrednih uporabnikov oziroma jih v njihovem imenu prejmejo druge pravne in fizične osebe.
44. člen
(1) Sredstva donacij se vključujejo v proračun v skladu s 36. in 37. členom tega pravilnika. Sredstva donacij, ki se vodijo kot projekti, se med letom uvrščajo v NRP skladno s pravili uvrščanja projektov (168. člen tega pravilnika).
(2) V primeru sredstev donacij, nominiranih v tuji valuti, se obseg pravic porabe na postavki donacij določa v eurski protivrednosti po tečajnici, ki jo BS objavlja na podlagi referenčnih tečajev tujih valut, ki jih določa in objavlja Evropska centralna banka (v nadaljnjem besedilu: ECB) oziroma po tečaju tujih valut, ki jih določa BS v primeru, če posamezna valuta ni na tečajnici ECB.
(3) Prejemnik donacije mora sam voditi evidenco o prejemu in o porabi sredstev v tuji valuti in jo mesečno posredovati DJR, ki jo potrdi glede na stanje na PNTR ali namenskem podračunu enotnega zakladniškega računa države (v nadaljnjem besedilu: donacijski račun) in sporoči znesek tečajnih razlik, pripisanih na donacijski račun. Neposredni uporabnik na osnovi podatkov DJR pripravi, če je to potrebno, mesečno, vsekakor pa na dan 31. december, zahtevek za uskladitev obsega pravic porabe na postavki donacij zaradi spremembe deviznih tečajev. Ta zahtevek posreduje v DP.
(4) Za sredstva finančnih mehanizmov evidenco o prejemu in o porabi sredstev v tuji valuti, v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, vodi DP.
(5) Za sredstva finančnih mehanizmov zahtevek za uskladitev obsega pravic porabe na posebni postavki tipa 32 zaradi spremembe deviznih tečajev, v skladu s tretjim odstavkom tega člena, pripravi DP.
(6) V NRP se za donacijo predvidi tudi financiranje slovenske udeležbe ter sredstva za pokritje tistih stroškov, ki so potrebni za izvedbo projekta, ki pa jih donator ne priznava kot upravičene stroške.
45. člen
(1) Kolikor v sporazumu ali pogodbi z donatorjem ni drugače dogovorjeno, se iz sredstev donacij zagotavljajo sredstva za plačilo:
1. davkov in prispevkov;
2. bančnih provizij;
3. konverzije tujih valut v eure;
4. drugih stroškov.
(2) V nasprotnem primeru zagotavlja sredstva za navedene namene prejemnik donacije iz ustrezne postavke – »slovenska udeležba«.
(3) Obresti od upravljanja z donacijami so prihodek proračuna, kolikor v sporazumu ali pogodbi z donatorjem ni dogovorjeno drugače.
46. člen
(1) Poleg predpisane dokumentacije za izplačilo iz proračuna mora neposredni uporabnik za izplačilo donacij iz donacijskih računov predložiti DJR tudi obrazec »Poraba sredstev iz posebnih namenskih transakcijskih računov«, ki je v Prilogi 4 tega pravilnika.
(2) Obrazec, ki je potreben za izplačilo, mora podpisati odredbodajalec neposrednega uporabnika, razen če je v tem pravilniku drugače določeno.
(3) DJR pošlje obrazec ZEZRD, razen če je v tem pravilniku drugače določeno. Pooblaščena oseba v ZEZRD obrazec desno podpiše in ga posreduje na UJP.
47. člen
Na podlagi pisne zahteve donatorja se neporabljena sredstva donacij:
1. vrnejo donatorju, pri čemer se na ustrezni postavki za vrnjena sredstva donacij zmanjšajo pravice porabe v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, ali
2. prerazporedijo za drugi namen donacij, če je to dogovorjeno v sporazumu ali v pogodbi z donatorjem.
6.1.1.2. Sredstva finančnih mehanizmov
48. člen
(1) Določbe tega podpoglavja se uporabljajo za sredstva finančnih mehanizmov, s katerimi upravlja DP. Republika Slovenija črpa sredstva finančnih mehanizmov na podlagi mednarodnih pogodb, sklenjenih z državami, ki sofinancirajo projekte v državah članicah EU, in sicer:
1. Memoranduma o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma EGP 2004–2009 med Republiko Islandijo, Kneževino Liechtenstein, Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo za sredstva finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: finančni mehanizem EGP);
2. Memoranduma o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma 2004–2009 med Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo za sredstva norveškega finančnega mehanizma;
3. Okvirni Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim Zveznim svetom o izvajanju švicarsko – slovenskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji« za sredstva švicarskega finančnega mehanizma.
49. člen
(1) Namenski prejemki iz naslova sredstev finančnih mehanizmov se v proračunu izkazujejo na posebnih postavkah tipa 32, ki morajo biti opremljene z oznakami:
– »NOR FM« za sredstva norveškega finančnega mehanizma;
– »EGP FM« za sredstva finančnega mehanizma EGP;
– »ŠVI FM« za sredstva švicarskega finančnega mehanizma.
(2) Postavka iz prvega odstavka tega člena je namenjena za prevzemanje, evidentiranje in plačilo obveznosti v breme prejemkov sredstev finančnih mehanizmov ter knjiženje provizije BS za konverzijo tujih valut v eure ob posameznem plačilu obveznosti v breme prejemkov sredstev finančnih mehanizmov.
(3) Postavka iz prvega odstavka tega člena je vključena v sprejeti predlog finančnega načrta pristojnega neposrednega proračunskega uporabnika.
(4) Pravice porabe za realizacijo izplačila se na postavki iz prvega odstavka tega člena v finančnem načrtu neposrednega uporabnika zagotovijo z razporeditvijo sredstev, ki so nerazporejena na namenskem računu za sredstva finančnih mehanizmov, ki ga DP odpre v skladu z 41. členom tega pravilnika.
(5) Postavko iz prvega odstavka tega člena v finančnem načrtu neposrednega uporabnika odpre DP na predlog neposrednega uporabnika, če:
– je sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev za projekt v primeru, da je neposredni proračunski uporabnik v vlogi upravičenca;
– s tem predhodno soglaša DP.
(7) Neposredni uporabnik pripravi predlog za odprtje postavke iz prvega odstavka tega člena na obrazcu »Decentralizirana implementacija predpristopnih in popristopnih programov: Vloga za odprtje nove proračunske postavke – konto/Vloga za povečanje veljavnega proračuna«, ki je v Prilogi 5 tega pravilnika in ga posreduje DP v soglasje.
(7) Postavka iz prvega odstavka tega člena se odpre v višini 0 eurov. Kolikor je v sprejetem proračunu postavka že odprta, se v veljavnem proračunu višina sredstev na tej postavki določi v višini 0 eurov.
(8) Pravice porabe na postavki iz prvega odstavka tega člena se povečajo na podlagi soglasja DP k predlogu neposrednega uporabnika za povečanje pravic porabe. Če so sredstva finančnega mehanizma nominirana v tuji valuti, se za izračun eurske vrednosti upošteva ocenjeno vrednost menjalnega tečaja BS za tujo valuto na dan nakazila sredstev upravičencu.
(9) Pravice porabe na postavki iz prvega odstavka tega člena se na dan 31. december, prilagodijo višini izplačanih sredstev v letu.
50. člen
(1) Postavka slovenske udeležbe za sredstva finančnih mehanizmov mora biti opredeljena kot postavka tipa 33.
(2) Na postavki slovenske udeležbe neposredni uporabnik, ki je v vlogi upravičenca, zagotovi tudi pravice porabe za premostitev razlike med plačili, ki so potrebna za izvajanje projekta in pravicami porabe iz naslova že izvršenih povračil na pripadajočih postavkah tipa 32.
51. člen
(1) Neposredni uporabnik, ki je v Republiki Sloveniji odgovoren za določanje, načrtovanje, izvajanje, spremljanje in nadziranje dejavnosti projektov, kakor tudi za porabo sredstev finančnih mehanizmov, predloži DP zahtevek za povračilo, ki vsebuje dokumentacijo, ki mora biti skladna z zahtevami donatorjev in zahtevami DP, ki upravlja s sredstvi finančnih mehanizmov.
(2) Neposredni uporabnik za namen plačila upravičencu k zahtevku za povračilo obvezno predloži naslednje dokumente:
1. Odredbo za plačilo – nakazilo sredstev finančnega mehanizma za namen izvršitve plačila upravičencu;
2. Odredbo za plačilo – nakazilo sredstev slovenske udeležbe za namen izvršitve plačila upravičencu, če je dogovorjena s pogodbo o projektu;
3. predlog za povečanje pravic porabe na obrazcu »Decentralizirana implementacija predpristopnih in popristopnih programov: Vloga za odprtje nove proračunske postavke – konto/Vloga za povečanje veljavnega proračuna«, ki je v Prilogi 5 tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: vloga za povečanje veljavnega proračuna);
4. seznam posredovanih knjigovodskih listin.
52. člen
(1) DP preveri popolnost in pravilnost zahtevka za povračilo z vidika izpolnjevanja zahtev donatorjev glede namenskega črpanja sredstev finančnega mehanizma in slovenske udeležbe.
(2) DP glede na ugotovitve preverjanj lahko:
– zavrne zahtevek za povračilo;
– zahteva dopolnitev zahtevka za povračilo;
– popravi formalne pomanjkljivosti ali druge očitne pomote na Odredbi za plačilo – nakazilo in pozove odgovorno osebo odredbodajalca, da popravke vsaj en dan pred izplačilom vnese v sistem MFERAC, popravljeno odredbo pa posreduje v DJR. Če nov datum plačila še ni znan, DP obvesti odgovorno osebo odredbodajalca o odlogu plačila;
– popravi neustrezno ali napačno navedene podatke v vlogi za povečanje veljavnega proračuna.
53. člen
DP na podlagi popolnih in pravilnih dokumentov enega ali več preverjenih zahtevkov za povračilo pripravi zahtevek za izplačilo iz naslova sredstev finančnega mehanizma.
54. člen
(1) ZEZRD o prejetih sredstvih finančnega mehanizma na namenski račun za sredstva finančnih mehanizmov obvesti DP in DJR takoj, najkasneje pa naslednji delovni dan po prejemu izpiska računa. Ob tem ZEZRD predloži DJR originalne izvode navedenih dokumentov, dvojnike slednjih pa DP.
(2) DP na podlagi prejetega plačila donatorja:
– izpolni in podpiše obrazec iz 46. člena tega pravilnika ter ga posreduje DJR;
– izda pozitivno soglasje k vlogi za povečanje veljavnega proračuna;
– popravi morebiten neustrezen datum na Odredbi za plačilo – nakazilo, v skladu z drugim odstavkom 52. člena tega pravilnika ter jo posreduje v DJR.
55. člen
(1) Donatorju se na njegovo zahtevo vrnejo sredstva finančnega mehanizma:
1. če so prejeta sredstva ostala neporabljena na namenskem računu za sredstva finančnih mehanizmov;
2. če je neposredni proračunski uporabnik oziroma upravičenec vrnil sredstva finančnega mehanizma na namenski račun za sredstva finančnih mehanizmov;
3. če so bila sredstva finančnega mehanizma preveč, nenamensko ali nepravilno izplačana.
(2) Zahtevek za vračilo sredstev finančnega mehanizma na namenski račun za sredstva finančnih mehanizmov izda DP.
(3) Pravice porabe za vračila ter s tem povezane obresti in druge stroške zagotovi neposredni uporabnik iz postavk v svojem finančnem načrtu.
(4) V primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena mora neposredni proračunski uporabnik v desetih delovnih dneh po prejemu zahtevka za vračilo, izvršiti vračilo sredstev finančnega mehanizma na namenski račun za sredstva finančnih mehanizmov.
6.1.2. Predpristopne in popristopne pomoči EU
6.1.2.1 Splošno
56. člen
(1) Določbe tega podpoglavja se uporabljajo za uporabo sredstev programov PHARE, ISPA in SAPARD (tip 3), ki so bila dodeljena Republiki Sloveniji v okviru predpristopnih pomoči EU, sredstev Prehodnega vira (tip 28) ter sredstev Schengenskega vira in sredstev drugih popristopnih programov, ki so dodeljena Republiki Sloveniji iz proračuna EU v okviru popristopnih pomoči in s katerimi upravlja Nacionalni sklad (v nadaljnjem besedilu: NS), razen če je s posebnim navodilom ministra, pristojnega za finance, urejeno drugače.
6.1.2.2. PHARE in Prehodni vir
57. člen
(1) Finančni memorandum je sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo, v katerem je določena višina denarnih sredstev, ki jih zagotavlja EU, nameni, za katere lahko Republika Slovenija črpa sredstva ter način in roki za njihovo porabo.
(2) Finančni sporazum je sporazum med Nacionalnim skladom in Centralno finančno in pogodbeno enoto, ki ureja njune naloge in obveznosti v okviru izvajanja programov PHARE (tip 3) ali programov Prehodnega vira (tip 28) v Republiki Sloveniji.
58. člen
(1) Namenski prejemki iz naslova sredstev PHARE in sredstev Prehodnega vira se v proračunu izkazujejo na posebnih postavkah tipa 3 za sredstva PHARE in tipa 28 za sredstva prehodnega vira, ki morajo biti opremljene z oznakami:
– »PHARE CFCU« za sredstva PHARE,
– »TF CFCU« za sredstva Prehodnega vira.
(2) Postavka iz prvega odstavka tega člena je namenjena za prevzemanje, evidentiranje in plačilo obveznosti v breme prejemkov programov PHARE ali Prehodnega vira ter knjiženje provizije BS za konverzijo tujih valut v eure ob posameznem plačilu obveznosti v breme prejemkov programov PHARE ali Prehodnega vira.
(3) Postavka iz prvega odstavka tega člena je vključena v sprejeti predlog finančnega načrta pristojnega proračunskega uporabnika.
(4) Pravice porabe za realizacijo izplačila se na postavki iz prvega odstavka tega člena v finančnem načrtu neposrednega uporabnika zagotovijo z razporeditvijo sredstev, ki so nerazporejena na ustreznem računu Nacionalnega sklada, odprtega v skladu s 41. členom tega pravilnika.
(5) Pravice porabe za plačilo provizije BS ob nakazilu sredstev na račun pri BS (prilivna provizija) in provizije BS ob nakazilu sredstev izvajalcu v tujino (odlivna provizija) se praviloma zagotavljajo na posebni postavki iz prvega odstavka tega člena pri Nacionalnem skladu. Plačilo se izvrši na podlagi obračuna, ki ga Nacionalnemu skladu izstavi UJP.
(6) Postavko iz prvega odstavka tega člena v finančnem načrtu neposrednega uporabnika odpre DP na predlog neposrednega uporabnika, če:
– je sklenjen finančni memorandum iz programa PHARE v primeru programov PHARE;
– je izdana odločba Evropske komisije v primeru programov Prehodnega vira;
– s tem predhodno soglaša Nacionalni sklad.
(7) Neposredni uporabnik pripravi predlog za odprtje postavke iz prvega odstavka tega člena na obrazcu »Decentralizirana implementacija predpristopnih in popristopnih programov: Vloga za odprtje nove proračunske postavke – konto/Vloga za povečanje veljavnega proračuna«, ki je v Prilogi 5 tega pravilnika in ga posreduje Nacionalnemu skladu v soglasje.
(8) Postavka iz prvega odstavka tega člena se odpre v višini 0 eurov. Kolikor je v sprejetem proračunu postavka že odprta, se v veljavnem proračunu višina sredstev na tej postavki določi v višini 0 eurov.
(9) Pravice porabe na postavki iz prvega odstavka tega člena se povečajo na podlagi soglasja Nacionalnega sklada k predlogu neposrednega uporabnika za povečanje pravic porabe.
(10) Pravice porabe na postavki iz prvega odstavka tega člena se na dan 31. december, prilagodijo višini izplačanih sredstev v letu.
59. člen
(1) Če finančni memorandum zahteva sofinanciranje iz slovenskih sredstev mora biti:
1. postavka, na kateri se zagotavljajo pravice porabe za sofinanciranje programov PHARE, opremljena z oznako »PHARE slovenska udeležba« in mora biti opredeljena kot postavka tipa 20;
2. postavka, na kateri se zagotavljajo pravice porabe za sofinanciranje programa Prehodni vir, opremljena z oznako »TF slovenska udeležba« in mora biti opredeljena kot postavka tipa 29.
(2) Pravice porabe za plačilo davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) ter drugih obveznih dajatev, potrebnih za izvedbo programov PHARE oziroma Prehodnega vira, se praviloma zagotavljajo na postavkah z oznako »PHARE slovenska udeležba« pri neposrednem uporabniku oziroma na postavkah z oznako »TF slovenska udeležba«.
60. člen
(1) Za obvezno poročanje Evropski komisiji o sofinanciranju programov PHARE in programov Prehodnega vira s slovenskimi sredstvi neposredni uporabnik poroča Nacionalnemu skladu, in sicer:
1. neposredni uporabnik do 10. januarja in do 10. julija vsako leto pisno in v elektronski obliki posreduje Nacionalnemu skladu polletno poročilo za posamezen finančni memorandum, pripravljeno na obrazcih »Poročilo o napredku pri izvajanju programa« in »Izjava o sofinanciranju projektov v okviru finančnega memoranduma za program«, ki sta v Prilogi 6 in 7 tega pravilnika;
2. neposredni uporabnik pisno in v elektronski obliki posreduje Nacionalnemu skladu končno poročilo po posameznem finančnem memorandumu, pripravljeno na obrazcu iz Priloge 8 »Končno poročilo po posameznem finančnem memorandumu« ter obrazca iz Priloge 6 in 7 »Poročilo o napredku pri izvajanju programa«, ter »Izjava o sofinanciranju v okviru finančnega memoranduma za program«, do 20. dne v mesecu, ki sledi mesecu, ko se je iztekla veljavnost finančnega memoranduma za črpanje sredstev.
(2) Neposredni uporabnik poroča Nacionalnemu skladu na obrazcih, ki so v Prilogi 6 in 7 tega pravilnika, tudi na dodatno pisno zahtevo Nacionalnega sklada.
(3) Če zneski, ki jih neposredni uporabnik poroča Nacionalnemu skladu v skladu s prvim odstavkom tega člena, odstopajo od zneskov določenih v projektnih predlogih, ki so sestavni del finančnega memoranduma, mora neposredni uporabnik k poročilu iz prvega odstavka tega člena obvezno priložiti pisno obrazložitev odstopanja.
(4) V primeru, da proračunski uporabnik ne zagotavlja sofinanciranja iz prejšnjega člena oziroma ne poroča v skladu z določili prvega odstavka tega člena, Evropska komisija pa iz teh razlogov ne zagotavlja Republiki Sloveniji rednih nakazil sredstev v okviru predpristopnih pomoči EU, sme Nacionalni sklad zaustaviti izplačila iz sredstev PHARE in sredstev Prehodnega vira.
61. člen
(1) Centralna finančna pogodbena enota (v nadaljnjem besedilu: CFPE) je v Republiki Sloveniji odgovorna za izvajanje predhodnega nadzora nad uporabo sredstev programov PHARE oziroma Prehodnega vira v fazi prevzemanja obveznosti in izvajanja plačil.
(2) Odredbodajalec za izvedbo programa PHARE oziroma Prehodnega vira (v nadaljnjem besedilu: PAO) je oseba, ki v imenu Republike Slovenije odgovarja in jamči Evropski komisiji za izvajanje predhodnega nadzora nad uporabo sredstev programov PHARE oziroma Prehodnega vira.
62. člen
(1) V primeru, da je investitor občina ali posredni uporabnik državnega proračuna, se pogodbene obveznosti v okviru izvajanja projektov, za katere so zagotovljena sredstva Prehodnega vira prevzemajo samo na podlagi pogodbe o izvedbi in sofinanciranju projektov, sklenjene med investitorjem in pristojnim neposrednim uporabnikom, pri katerem je odprta postavka Prehodni vir in konto tekoči ali investicijski transferji.
(2) V primeru, da projekt Prehodnega vira ni vključen v sprejeti načrt razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: NRP), mora proračunski uporabnik najkasneje v času priprave razpisne dokumentacije zagotoviti, da se projekt Prehodnega vira vključi v NRP. V ta namen mora proračunski uporabnik pred potrditvijo razpisne dokumentacije predložiti CFPE:
– izjavo, da je projekt Prehodnega vira vključen v sprejeti oziroma veljavni NRP, skupaj s primernim dokazilom, ali
– izjavo, da je projekt Prehodnega vira vložen v postopek odločanja vlade, skupaj s primernim dokazilom.
(3) Proračunski uporabnik mora v postopku podpisovanja pogodbe predložiti CFPE:
– kopijo obrazca FEP, na katerem je izdano soglasje DP k pogodbi, v primeru, da je v pogodbi predvideno predplačilo, ali
– izjavo, da pogodba ne potrebuje soglasja DP k pogodbi, ker v pogodbi ni predvideno predplačilo.
(4) PAO ne podpiše pogodbe za sredstva Prehodnega vira dokler proračunski uporabnik ne predloži dokumentov iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
(5) Neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti v breme sredstev Prehodnega vira ne glede na višino pravic porabe na postavki Prehodni vir pod pogojem, da pogodbo pred podpisom neposrednega uporabnika in izvajalca pisno odobri PAO.
(6) Izvajalec podpiše pogodbo iz prejšnjega odstavka tega člena zadnji, ne glede na določbe drugih predpisov, razen če Evropska komisija določi drugače.
63. člen
(1) Ne glede na pogoje za dogovarjanje predplačil, ki so v tem pravilniku predpisani za prevzemanje obveznosti iz proračuna, sme neposredni uporabnik v sofinancirani pogodbi dogovoriti predplačila v breme sredstev PHARE oziroma Prehodni vir in sredstev slovenske udeležbe samo pod pogoji, ki jih določi Evropska komisija.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je neposredni uporabnik dolžan zagotoviti, da je predplačilo davka na dodano vrednost vedno zavarovano z bančno garancijo ali drugim ustreznim instrumentom zavarovanja, s katerim izvajalec zavaruje izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih decentralizirane implementacije programa PHARE oziroma Prehodni vir.
64. člen
(1) Neposredni uporabnik na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo in financiranje projekta PHARE oziroma Prehodni vir z izvajalcem ali upravičencem in evidentirane predobremenitve proračuna pripravi dokumentacijo za izplačilo iz proračuna za plačilo izvajalcu ali upravičencu (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija za izplačilo iz sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira), in sicer:
– odredbo za plačilo – nakazilo, skupaj z listinami za izplačilo, v kateri mora biti navedeno, kolikšen znesek se plača iz postavke PHARE oziroma Prehodni vir in proračunske postavke z oznako slovenska udeležba (v nadaljnjem besedilu: postavka slovenske udeležbe);
– predlog za povečanje pravic porabe na postavki PHARE oziroma Prehodni vir, na obrazcu iz 50. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: vloga za povečanje veljavnega proračuna);
– seznam posredovanih knjigovodskih listin.
(2) Kot listina za izplačilo iz sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira se šteje:
– originalni izvod računa oziroma enakovredna knjigovodska listina,
– vsako poročilo, predpisano s pogodbo,
– originalni izvod potrdila, predpisanega s pogodbo,
– bančna garancija,
– zahtevek upravičenca, kadar ta ni neposredni uporabnik za porabo sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira.
65. člen
Ne glede na določbe 179. člena pravilnika predložijo neposredni uporabniki dokumentacijo za izplačilo iz sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira v CFPE v enem originalnem izvodu in eni kopiji takoj, najkasneje pa v roku 19 delovnih dni pred dnem, predvidenim za izplačilo.
66. člen
(1) CFPE evidentira prejem dokumentacije za izplačilo iz sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira, ter nadaljuje s kontrolo procesa.
(2) CFPE preveri popolnost in pravilnost dokumentacije za izplačilo iz sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira z vidika zahtev Evropske komisije glede namenskega črpanja sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira ali slovenske udeležbe. CFPE glede na ugotovitve preverjanj lahko:
1. vrne dokumentacijo za izplačilo iz sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira neposrednemu uporabniku in od njega zahteva, da jo dopolni oziroma popravi;
2. vrne listine za izplačilo iz sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira izvajalcu ali upravičencu in zahteva, da jih izvajalec ali upravičenec dopolni oziroma popravi;
3. če ugotovi formalne pomanjkljivost oziroma pomote v številkah in druge očitne pomote, sam popravi neustrezno ali napačno navedene podatke na odredbi, ki jo je podpisal odredbodajalec neposrednega uporabnika, in še isti dan pozove odgovorno osebo proračunskega uporabnika, da popravke, vsaj 5 dni pred izplačilom, vnese v sistem MFERAC ter popravljeno odredbo posreduje v računovodsko službo.
(3) V primeru, da neposredni uporabnik oziroma izvajalec ali upravičenec ne zagotovita primernih dopolnitev oziroma popravkov, CFPE v celoti ali deloma zavrne izplačilo iz sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira.
(4) CFPE na podlagi popolnih in pravilnih dokumentov pripravi navodila za prenos sredstev in pridobi pisno odobritev PAO k navodilom za prenos sredstev.
(5) CFPE na podlagi popolnih in pravilnih dokumentov preda dokumentacijo za izplačilo iz sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira, skupaj z navodili za prenos sredstev odgovorni osebi pri Nacionalnem skladu.
(6) Izplačilo iz sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira, se izvrši pod pogojem, da je navodila za prenos sredstev predhodno odobril PAO.
(7) CFPE hrani certifikate o poreklu blaga, ki jih neposredni proračunski uporabniki predložijo ob predložitvi dokumentacije za izplačilo iz sredstev PHARE v skladu z zahtevami Evropske komisije glede namenskega črpanja sredstev predpristopnih pomoči EU.
67. člen
V primeru razpoložljivih sredstev PHARE ali Prehodnega vira, se nakazilo sredstev sofinanciranja za projekt PHARE ali projekt Prehodnega vira, izvrši isti dan, kot je neposredni uporabnik predvidel izplačilo izvajalcu.
68. člen
CFPE v skladu z določbami posameznega finančnega sporazuma in v okviru posameznega finančnega memoranduma pripravlja poročila, ki jih predloži Nacionalnemu skladu.
69. člen
(1) Če izvajalec ali upravičenec nakazanih sredstev PHARE ali Prehodnega vira ni v celoti porabil, mora CFPE v skladu z določbami posameznega finančnega sporazuma pisno obvestiti Nacionalni sklad, da je izvajalec oziroma upravičenec dolžan vrniti neporabljena sredstva.
(2) Če CFPE ugotovi, da so bila sredstva PHARE ali Prehodnega vira nenamensko ali nepravilno ali preveč izplačana, mora v skladu z določbami posameznega finančnega sporazuma pisno obvestiti Nacionalni sklad. V tem primeru neposredni uporabnik zagotovi pravice porabe za vračilo sredstev in s tem povezane obresti in stroške iz postavk v svojem finančnem načrtu.
70. člen
Nacionalni sklad (v nadaljnjem besedilu: NS) je v Republiki Sloveniji odgovoren za finančno upravljanje s sredstvi predpristopnih in popristopnih pomoči EU, pri čemer je Nacionalni odredbodajalec za program (v nadaljnjem besedilu: NAO) oseba, ki v imenu Republike Slovenije odgovarja in jamči Evropski komisiji za sredstva predpristopnih pomoči EU iz programov PHARE in Prehodnega vira.
71. člen
NS pripravi zahtevek za priliv sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira, ki ga NAO podpiše in overi, ter ga pošlje Evropski komisiji, na podlagi:
– poročil, ki jih pripravi in predloži CFPE v skladu z določili 60. člena tega pravilnika;
– poročil, ki jih pripravi proračunski uporabnik v skladu z določili 52. člena tega pravilnika;
– določb posameznega finančnega memoranduma.
72. člen
NS po prejetem pisnem obvestilu Evropske komisije o odobrenem nakazilu sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira obvesti DJR o vsakem pričakovanem nakazilu sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira na račun NF in navede predvideno višino nakazila in ekonomski namen namenskih prejemkov proračuna.
73. člen
ZEZRD o prejetem nakazilu sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira na račun NF obvesti NS in DJR takoj, najkasneje pa naslednji delovni dan po prejemu izpiska računa. Ob tem ZEZRD predloži DJR originalne izvode navedenih dokumentov, kopije slednjih pa NS.
74. člen
(1) NS evidentira prejem dokumentacije za izplačilo iz sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira vključno z navodili za prenos sredstev ter nadaljuje s kontrolo procesa.
(2) NS preveri, ali je prejeta dokumentacija za izplačilo iz sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira, vključno z navodili za prenos sredstev, popolna in pravilna z vidika zahtev Evropske komisije po namenskem črpanju sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira in/ali slovenske udeležbe in predpisov, ki urejajo vključevanje sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira v proračun.
(3) Glede na ugotovitve preverjanj lahko NS:
1. vrne CFPE dokumentacijo za izplačilo iz sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira in zahteva od CFPE, da dopolni oziroma popravi navodila za prenos sredstev;
2. vrne dokumentacijo za izplačilo iz sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira neposrednemu uporabniku in od njega zahteva, da dopolni oziroma popravi vlogo za povečanje veljavnega proračuna;
3. če ugotovi formalne pomanjkljivost oziroma pomote v številkah in druge očitne pomote, sam popravi neustrezno ali napačno navedene podatke na odredbi, ki jo je podpisal odredbodajalec neposrednega uporabnika, in še isti dan pozove odgovorno osebo proračunskega uporabnika, da popravke vnese, vsaj pet dni pred izplačilom, v sistem MFERAC ter popravljeno odredbo posreduje v računovodsko službo.
(4) V primeru, da CFPE oziroma neposredni uporabnik ne zagotovita primernih dopolnitev ali popravkov, NS v celoti ali deloma zavrne izplačilo iz sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira. NS dokumentacijo za izplačilo iz sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira v celoti zavrne neposrednemu proračunskemu uporabniku tudi v primeru, ko nima na voljo predpisanih podatkov o sofinanciranju, zagotovljenem s strani proračunskega uporabnika.
(5) NS na podlagi popolnih in pravilnih dokumentov:
– pripravi obrazec iz 46. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: nalog za prenos sredstev), pri čemer upošteva za prenos sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira roke iz 57. člena tega pravilnika;
– izda pozitivno soglasje k vlogi za povečanje veljavnega proračuna in
– pridobi pisno odobritev NAO za prenos sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira med računom NS in podračunom proračuna.
(6) Če NS ugotovi, da izkazane obveznosti za izplačilo iz sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira presegajo razpoložljiva sredstva na računu NS, obvesti proračunskega uporabnika in CFPE, da prenosa sredstev in plačila po odredbi ni mogoče opraviti v roku, navedenem na odredbi. Prenos sredstev in plačilo po odredbi se izvrši, ko NS prejme nakazilo sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira na račun NF.
(7) Plačilo obveznosti iz programov PHARE oziroma Prehodnega vira se izvrši samo, če je nalog za prenos sredstev predhodno pisno odobril NAO.
75. člen
Evropski komisiji se na njeno zahtevo vrnejo sredstva PHARE oziroma Prehodnega vira:
1. če so prejeta sredstva ostala neporabljena na računu NS;
2. če je neposredni uporabnik, izvajalec ali upravičenec vrnil sredstva PHARE oziroma Prehodnega vira na račun NF. Zahtevek za vračilo sredstev PHARE oziroma Prehodnega vira na račun NF izda NS na osnovi prejetega obvestila CFPE iz 61. člena tega pravilnika. Kolikor se vračilo sredstev izvrši v istem proračunskem letu kot nakazilo sredstev izvajalcu ali upravičencu, se za znesek vračila popravijo pravice porabe na postavki PHARE oziroma Prehodnega vira;
3. če so bila sredstva PHARE oziroma Prehodnega vira nenamensko ali nepravilno izplačana. Pravice porabe za vračila in s tem povezane obresti ter za druge stroške mora zagotoviti neposredni uporabnik iz postavk v svojem finančnem načrtu;
4. če po zaključku programa ni bil zagotovljen delež lastnega sofinanciranja, morajo pravice porabe zagotoviti neposredni proračunski uporabniki, ki niso izpolnili obveznosti, ki izhajajo iz finančnega memoranduma oziroma iz mednarodne pogodbe.
76. člen
(1) NS hrani originalne izvode bančnih garancij in drugih ustreznih instrumentov zavarovanja v skladu z zahtevami Evropske komisije glede namenskega črpanja sredstev predpristopnih pomoči EU oziroma Prehodnega vira.
(2) Originalni izvod bančne garancije ali drugega ustreznega instrumenta zavarovanja so neposredni uporabniki dolžni predložiti NS v roku pet dni po prejemu le-tega. Neposredni uporabnik je dolžan zagotoviti, da je instrument zavarovanja izdan v skladu s predpisi za decentralizirano izvajanje programov PHARE oziroma Prehodnega vira, pri čemer mora upoštevati rok veljavnosti instrumenta zavarovanja.
(3) Za zagotovitev vračila sredstev morajo upravičenci v instrumentu zavarovanja iz prvega odstavka tega člena, na pisno zahtevo NAO, uveljavljati pravice, ki izhajajo iz instrumenta zavarovanja.
6.1.2.3. ISPA
77. člen
Pri izvajanju programa ISPA je NS odgovoren za izvrševanje povračil iz naslova sredstev ISPA v državni proračun, za prejemanje plačil iz naslova sredstev ISPA in vodenje evidenc o vseh transakcijah na podračunih.
78. člen
(1) Določbe tega podpoglavja se uporabljajo za uporabo sredstev ISPA, ki so bila dodeljena Republiki Sloveniji v okviru predpristopnih pomoči EU, razen če je s posebnim navodilom ministra za finance urejeno drugače.
(2) Projekti ISPA pomenijo kohezijske projekte, ki izvirajo iz programa ISPA, in za katere so bili podpisani finančni memorandumi do 31. 12. 2003 in se niso zaključili do 30. 4. 2004.
79. člen
Finančni memorandum je sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo, v katerem je določena višina denarnih sredstev ISPA, ki jih zagotavlja Evropska skupnost, nameni, za katere lahko Republika Slovenija črpa sredstva ISPA ter način in roki za njihovo porabo.
80. člen
(1) Proračunska postavka ISPA (v nadaljnjem besedilu: postavka ISPA) je posebna proračunska postavka, ki je namenjena za prevzemanje, evidentiranje in plačilo obveznosti v breme prejemkov projektov ISPA. Postavka ISPA je vključena v sprejeti predlog finančnega načrta pristojnega neposrednega uporabnika. Pravice porabe za realizacijo izplačila se na ustrezni postavki ISPA v finančnem načrtu neposrednega uporabnika zagotovijo z razporeditvijo sredstev, ki so nerazporejena na ustreznem računu NS (v nadaljnjem besedilu: račun NS).
(2) Postavko ISPA oziroma v finančnem načrtu neposrednega uporabnika odpre Sektor za proračun na predlog neposrednega uporabnika, če:
1. je podpisan finančni memorandum za projekt ISPA in
2. s tem predhodno soglaša NS.
(3) Neposredni uporabnik pripravi predlog za odprtje postavke ISPA na obrazcu »Decentralizirana implementacija predpristopnih in popristopnih programov: Vloga za odprtje nove proračunske postavke – konto/Vloga za povečanje veljavnega proračuna«, ki je v Prilogi 5 tega pravilnika in ga posreduje Nacionalnemu skladu v soglasje.
(4) Postavka ISPA mora biti opremljena z oznako »ISPA CFCU« in mora biti opredeljena kot postavka tipa (3) Postavka ISPA se odpre v višini 0 eurov. Kolikor je v sprejetem proračunu že odprta postavka ISPA, se višina sredstev na tej postavki določi v višini 0 eurov.
(5) Pravice porabe se povečajo na osnovi soglasja Nacionalnega sklada k predlogu neposrednega uporabnika za povečanje pravic porabe na postavki ISPA iz četrtega odstavka tega člena. Pravice porabe na postavki ISPA se na koncu leta, na dan 31. december, prilagodijo višini izplačanih sredstev v letu.
81. člen
(1) Če finančni memorandum zahteva sofinanciranje iz slovenskih sredstev mora biti:
– postavka, na kateri se zagotavljajo pravice porabe za sofinanciranje projektov ISPA, opremljena z oznako »ISPA slovenska udeležba« in mora biti opredeljena kot postavka tipa 20.
(2) Pravice porabe za plačilo DDV ter drugih obveznih dajatev, potrebnih za izvedbo projektov ISPA, se praviloma zagotavljajo na postavkah z oznako »ISPA slovenska udeležba« pri neposrednem uporabniku.
(3) Prerazporejanje sredstev na postavkah iz prejšnjega odstavka je urejeno z ZIPRS.
82. člen
(1) V primeru, da investitor projekta ISPA oziroma pogodbe v okviru projekta ISPA (v nadaljnjem besedilu: projekt ISPA), ki je hkrati tudi upravičenec do sredstev ISPA, ni neposredni uporabnik državnega proračuna, se pogodbene obveznosti v okviru izvajanja projektov, za katere so zagotovljena sredstva ISPA, prevzemajo samo na podlagi pogodbe o sofinanciranju projektov ISPA (v nadaljnjem besedilu: pogodbe o sofinanciranju), sklenjene med upravičencem do sredstev ISPA in pristojnim neposrednim uporabnikom, pri katerem je odprta postavka ISPA.
(2) Pogodbo o sofinanciranju je potrebno skleniti za sredstva ISPA v deležu sofinanciranja, ki ga predpiše Evropska komisija glede na upravičeni znesek in ne sme presegati dodeljenega zneska ISPA sredstev.
(3) V primeru, da je investitor projekta ISPA, ki je hkrati tudi upravičenec do sredstev ISPA, neposredni uporabnik državnega proračuna, sklenitev pogodbe o sofinanciranju ni smiselna.
83. člen
(1) Investitor projekta ISPA, ki je hkrati tudi upravičenec do sredstev ISPA, (v nadaljnjem besedilu: upravičenec do sredstev ISPA) izvrši potrebne kontrole računov pogodbenika s spremljajočo dokumentacijo in v skladu s pravili, ki veljajo za kohezijski sklad določi upravičeni znesek ter znesek ISPA. Znesek ISPA predstavlja delež, ki je določen v Finančnem memorandumu glede na upravičeni znesek.
(2) Upravičenec do sredstev ISPA na podlagi računov pogodbenika s spremljajočo dokumentacijo in po izvršenih kontrolah izdela dokumentacijo zahtevka upravičenca do sredstev ISPA za porabo sredstev ISPA, ki ga sestavljajo:
– zahtevek upravičenca do sredstev ISPA za porabo sredstev ISPA (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za porabo sredstev ISPA), ki ga naslovi na neposrednega proračunskega uporabnika. Zahtevek upravičenca do sredstev ISPA za porabo sredstev ISPA se šteje kot listina za izplačilo v kateri se navede, kolikšen znesek se povrne upravičencu do sredstev ISPA iz postavke ISPA. Zahtevek upravičenca do sredstev ISPA za porabo sredstev ISPA je naslovljen na neposrednega proračunskega uporabnika;
– kopije računov pogodbenika s spremljajočo dokumentacijo v številu, ki je predpisano v pogodbi o sofinanciranju;
– poročilo upravičenca do sredstev ISPA o napredku glede na finančne in fizične kazalce za projekt ISPA z izjavo o opravljenih kontrolah in dokazili, v skladu s kohezijskimi pravili ali zahtevami Nacionalnega sklada in/ali neposrednega proračunskega uporabnika;
– izjavo upravičenca do sredstev ISPA o datumih plačil vseh računov pogodbeniku, ki so podlaga zahtevka za porabo sredstev ISPA;
– kopijo kontrolnika upravičenca do sredstev ISPA za porabo sredstev ISPA.
(3) Če NS pri izvajanju kontrol v skladu z 9. točko 7. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Kohezijskega sklada EU v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 41/07) ugotovi, da se znesek upravičenih izdatkov ali znesek sredstev ISPA spremeni, zahteva popravek dokumentacije za povračilo iz sredstev ISPA od neposrednega proračunskega uporabnika. Upravičenec do sredstev ISPA mora neposrednemu proračunskemu uporabniku poslati popravljeno dokumentacije zahtevka upravičenca do sredstev ISPA v roku, ki ga določi neposredni proračunski uporabnik.
(4) NS ali neposredni proračunski uporabnik lahko zahtevata od upravičenca do sredstev ISPA dodatna dokazila, ki postanejo del dokumentacije zahtevka upravičenca do sredstev ISPA za porabo sredstev ISPA.
(5) Upravičenec do sredstev ISPA dokumentacijo zahtevka upravičenca do sredstev ISPA za porabo sredstev ISPA pošlje neposrednemu proračunskemu uporabniku kot nosilcu proračunske postavke v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Število kopij posameznih dokumentov je določeno v pogodbi o sofinanciranju.
84. člen
(1) Neposredni uporabnik pripravi dokumentacijo za izplačilo iz proračuna za povračilo upravičencu (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija za povračilo iz sredstev ISPA) na podlagi dokumentacije zahtevka upravičenca do sredstev ISPA za porabo sredstev ISPA in po izvršenih kontrolah v skladu s 4. in 5. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Kohezijskega sklada EU (Uradni list RS, št. 41/07) v Republiki Sloveniji, in sicer:
1. odredbo za plačilo – nakazilo;
2. vlogo za povečanje veljavnega proračuna;
3. seznam posredovanih knjigovodskih listin v treh izvodih;
4. odobren zahtevek za povračilo, ki ga predpiše predstojnik NS ter kopijo kontrolnika neposrednega proračunskega uporabnika.
(2) Zahtevek upravičenca do sredstev ISPA za porabo sredstev ISPA vsebuje:
– zahtevek upravičenca do sredstev ISPA za porabo sredstev ISPA (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za porabo sredstev ISPA). Zahtevek upravičenca do sredstev ISPA za porabo sredstev ISPA se šteje kot listina za izplačilo v kateri mora biti navedeno, kolikšen znesek se povrne upravičencu do sredstev ISPA iz postavke ISPA in proračunske postavke z oznako slovenska udeležba;
– poročilo upravičenca do sredstev ISPA o napredku glede na finančne in fizične kazalce za projekt ISPA z izjavo o opravljenih kontrolah in dokazili, ki jih je potrebno izdelati v skladu s kohezijskimi pravili ali zahtevami Nacionalnega sklada in/ali neposrednega proračunskega uporabnika;
– izjavo upravičenca do sredstev ISPA o datumih plačil vseh računov pogodbeniku, ki so podlaga zahtevka za porabo sredstev ISPA;
– kopijo računov pogodbenika s spremljajočo dokumentacijo v številu, ki je predpisano v pogodbi o sofinanciranju;
– kopijo kontrolnika upravičenca do sredstev ISPA za porabo sredstev ISPA;
– obrazec Annex I a Evropske komisije s prilogami, ki jih predpisuje Evropska komisija;
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev, ki izhajajo iz 8. člena Finančnega memoranduma.
(3) Podrobnejšo vsebino dokumentacije za izplačilo iz sredstev ISPA določi NS.
(4) Če neposredni proračunski uporabnik pri izvajanju kontrol v skladu s 4. in 5. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Kohezijskega sklada EU v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 41/07) ugotovi napake ali pomanjkljivosti, dokumentacijo za povračilo iz sredstev ISPA z ustrezno utemeljitvijo zavrne, zadrži in zahteva popravke ali dopolnitve ali sam izvede popravke v 15 dneh od prejema zahtevka.
(5) Neposredni proračunski uporabnik pošlje dokumentacijo za povračilo iz sredstev ISPA na NS samo za povračila do mejne vrednosti, do katere se smejo povečati pravice porabe na postavki ISPA v breme rednih sredstev proračuna. Za preostala povračila pošlje neposredni proračunski uporabnik dokumentacijo za končno povračilo iz sredstev ISPA na NS šele po tem, ko so nastali vsi upravičeni izdatki v okviru projekta ISPA.
(6) NS lahko zahteva od neposrednega uporabnika ali upravičenca dodatna pojasnila ali popravke dokumentacije za povračilo iz sredstev ISPA. NS lahko z ustrezno utemeljitvijo v 30 dneh od prejema zahtevka zavrne če le-ta ne izpolnjuje zahtevanih pogojev.
(7) Če NS pri izvajanju kontrol v skladu z 9. točko 7. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Kohezijskega sklada EU v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 41/07), da se znesek upravičenih izdatkov ali znesek sredstev ISPA spremeni, mora neposredni proračunski uporabnik NS najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve NS poslati popravljeno, pregledano in odobreno dokumentacijo za povračilo iz sredstev ISPA.
85. člen
Ne glede na 179. člen tega pravilnika predložijo neposredni uporabniki dokumentacijo za povračilo iz sredstev ISPA v NS takoj, najkasneje pa v roku 19 delovnih dni pred dnem, predvidenim za izplačilo.
86. člen
(1) NS evidentira prejem dokumentacije za izplačilo iz sredstev ISPA, ter nadaljuje s postopkom kontrole.
(2) NS preveri, ali je prejeta dokumentacija za izplačilo iz sredstev ISPA popolna in pravilna in v skladu z zahtevami Evropske komisije po namenskem črpanju sredstev ISPA in/ali slovenske udeležbe in predpisov, ki urejajo vključevanje sredstev ISPA.
(3) Glede na ugotovitve preverjanj lahko NS:
1. zadrži dokumentacijo za izplačilo iz sredstev ISPA in od neposrednega uporabnika zahteva popravke ali dopolnitve dokumentacije;
2. vrne dokumentacijo za izplačilo iz sredstev ISPA neposrednemu uporabniku in od njega zahteva, da jo dopolni oziroma popravi;
3. sam popravi neustrezno ali napačno navedene podatke na odredbi, ki jo je podpisal odredbodajalec neposrednega proračunskega uporabnika, če NS ugotovi formalne pomanjkljivost oziroma pomote v številkah in druge očitne pomote in o popravkih na odredbi pisno obvesti odredbodajalca neposrednega uporabnika najkasneje naslednji dan po pisni odobritvi iz petega odstavka tega člena;
4. pošlje neposrednemu proračunskemu uporabniku zahtevo za popravek dokumentacije za povračilo iz sredstev ISPA, če ugotovi napačno določen znesek upravičenih stroškov in na njegovi podlagi napačno določen znesek sredstev ISPA za povračilo in se zato upravičenih izdatkov ali znesek sredstev ISPA spremeni. Neposredni proračunski uporabnik mora NS popravljeno odobreno dokumentacijo za povračilo iz sredstev ISPA poslati najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve.
(4) V primeru, da neposredni proračunski uporabnik ne zagotovi primernih dopolnitev ali popravkov, NS zavrne povračilo iz sredstev ISPA.
(5) NS na podlagi popolnih in pravilnih dokumentov:
– izdela dokument Podatki o izvršeni kontroli v zvezi s 7. členom Uredbe o izvajanju postopkov Kohezijskega sklada EU v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 41/07), ki se šteje kot listina za izplačilo v kateri mora biti navedeno, kolikšen znesek se povrne upravičencu do sredstev ISPA iz postavke ISPA in kdaj. Kopija dokumenta Podatki o izvršeni kontroli v zvezi z 7. členom Uredbe o izvajanju postopkov Kohezijskega sklada EU v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 41/07) je priloga odredbe za plačilo – nakazilo za izplačilo iz proračuna za povračilo upravičencu in naloga za prenos sredstev. Dokument Podatki o izvršeni kontroli v zvezi z 7. členom Uredbe o izvajanju postopkov Kohezijskega sklada EU v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 41/07) hrani NS;
– pripravi obrazec iz 50. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: nalog za prenos sredstev), pri čemer upošteva za prenos sredstev ISPA roke iz 57. člena tega pravilnika;
– izda pozitivno soglasje k vlogi za povečanje veljavnega proračuna in
– pridobi pisno odobritev predstojnika NS za prenos sredstev ISPA med računom NS in podračunom proračuna.
(6) Če NS ugotovi, da izkazane obveznosti za izplačilo iz sredstev ISPA presegajo razpoložljiva sredstva na računu, se pravice porabe na postavki ISPA povečajo v breme rednih sredstev proračuna. NS o tem obvesti proračunskega uporabnika, ZEZRD in DP. NS vrne sredstva v proračun po prejemu nakazila sredstev ISPA na račun NS.
(7) Pravice porabe na postavki ISPA se smejo povečati v breme rednih sredstev proračuna iz šestega odstavka tega člena samo do nižje mejne vrednosti za izplačilo iz sredstev ISPA, in sicer:
– mejne vrednosti za izplačilo iz sredstev ISPA, ki predstavlja 80% vrednosti sredstev ISPA, ki so dodeljena s Finančnim memorandumom;
– mejne vrednosti za izplačilo iz sredstev ISPA, ki predstavlja 80% vrednosti sredstev ISPA, ki so določena na podlagi vseh pogodb, ki jih upravičenci do sredstev ISPA sklenejo znotraj posameznega Finančnega memoranduma.
(8) Če se pravice porabe na postavki ISPA ne smejo več povečati v breme rednih sredstev proračuna, financiranje pogodb oziroma Finančnega memoranduma do poračuna Finančnega memoranduma zagotavlja neposredni proračunski uporabnik oziroma ga zagotavljata skupaj neposredni proračunski uporabnik in upravičenec, kar opredelita v pogodbi o sofinanciranju. V pogodbi o sofinanciranju je mogoče določiti tudi, da financiranje pogodb oziroma Finančnega memoranduma do poračuna Finančnega memoranduma v celoti zagotavlja upravičenec.
(9) Za končno povračilo pošlje neposredni proračunski uporabnik dokumentacijo za končno povračilo iz sredstev ISPA na NS takoj po tem, ko so nastali vsi upravičeni izdatki v okviru projekta ISPA. Dokumentacija za končno povračilo iz sredstev ISPA obsega dokumentacijo za izplačilo iz proračuna za povračilo upravičencu in osnutek končnega poročila.
(10) Neposredni proračunski uporabnik zagotovi sredstva za zalaganje do končnega poračuna na postavki tipa 1 »ISPA CFCU – zalaganje«.
(11) Pravice porabe na postavki ISPA se ne smejo povečati v breme rednih sredstev proračuna, če upravičenec ali neposredni proračunski uporabnik nista zagotovila, da bi projekt ISPA napredoval, v skladu s Finančnim memorandumom in pogodbami z izvajalci oziroma kolikor NS nista pravočasno posredovala pravilne dokumentacije za izplačilo.
(12) Plačilo obveznosti iz programa ISPA se izvrši samo, če je nalog za prenos sredstev predhodno pisno odobril predstojnik NS in če je predstojnik NS pisno odobril dokument Podatki o izvršeni kontroli v zvezi z 7. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Kohezijskega sklada EU v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 41/07).
87. člen
(1) V primeru razpoložljivih sredstev ISPA se nakazilo sredstev sofinanciranja za projekt ISPA izvrši:
– praviloma na dan iz izjave upravičenca do sredstev ISPA o datumih plačil vseh računov pogodbeniku, ki so podlaga zahtevka za porabo sredstev ISPA ali
– v 19 delovnih dneh od dne, ko je neposredni uporabnik poslal NS popoln in pravilen odobren zahtevek za povračilo.
(2) Za porabo sredstev ISPA upravičenec predloži neposrednemu uporabniku in NS dokazilo o izvršenem plačilu pogodbeniku, ki ga predpiše NS. Dokazilo o izvršenem plačilu pogodbeniku predloži upravičenec najkasneje v osmih dneh po izvršitvi plačila in predstavlja pogoj za naslednje nakazilo.
88. člen
V primeru preveč, nenamensko ali nepravilno izplačanih sredstev ISPA mora neposredni proračunski uporabnik kot nosilec proračunske postavke v desetih dneh po prejemu zahtevka za vračilo nacionalnega sklada, izvršiti vračilo na račun nacionalnega sklada.
89. člen
NS na podlagi dokumentacije za izplačilo iz sredstev ISPA, ki jih odobri odgovorna oseba neposrednega uporabnika za projekt ISPA in jih predloži neposredni uporabnik v skladu z določbami posameznega finančnega memoranduma in v skladu z navodili NS, pripravi zahtevek za plačilo sredstev ISPA, ki jo odgovorna oseba pri NS podpiše in overi, ter jo pošlje Evropski komisiji.
90. člen
NS na podlagi oddanega zahtevka za plačilo sredstev ISPA obvesti ZEZRD in DJR o vsakem pričakovanem nakazilu sredstev ISPA na račun NF in navede predvideno višino nakazila in ekonomski namen namenskih prejemkov proračuna.
91. člen
ZEZRD o prejetem nakazilu sredstev ISPA na račun NF obvesti NS in DJR takoj, najkasneje pa naslednji delovni dan po prejemu izpiska računa. Ob tem ZEZRD predloži DJR originalne izvode navedenih dokumentov, kopije slednjih pa Nacionalnemu skladu.
92. člen
(1) Evropski komisiji se na njeno zahtevo vrnejo sredstva ISPA:
1. če so prejeta sredstva ostala neporabljena na računu NS;
2. če je neposredni proračunski uporabnik oziroma upravičenec vrnil sredstva ISPA na račun NS;
3. če so bila sredstva ISPA preveč, nenamensko ali nepravilno izplačana.
(2) Zahtevek za vračilo sredstev ISPA na račun NS izda NS.
(3) Kolikor se vračilo sredstev izvrši v istem proračunskem letu kot nakazilo sredstev neposrednemu proračunskemu uporabniku, se za znesek vračila popravijo pravice porabe na postavki ISPA.
(4) Pravice porabe za vračila in s tem povezane obresti ter za druge stroške zagotovi neposredni uporabnik iz postavk v svojem finančnem načrtu.
6.1.2.4. Schengenski vir
93. člen
Določbe tega podpoglavja se uporabljajo za uporabo sredstev programov Schengenskega vira, ki so dodeljena Republiki Sloveniji iz proračuna Skupnosti, razen če je s posebnim navodilom ministra za finance urejeno drugače.
94. člen
(1) Višina denarnih sredstev, ki jih zagotavlja EU, nameni, za katere lahko Republika Slovenija črpa sredstva ter način in roki za njihovo porabo so določeni z odločbami Komisije o finančnem prispevku Republiki Sloveniji iz Schengenskega vira za posamezno leto.
(2) Finančni sporazum je sporazum med NS in CFPE, ki ureja njune naloge in obveznosti v okviru izvajanja programov Schengenskega vira v Republiki Sloveniji.
95. člen
Sredstva Schengenskega vira so namenska sredstva EU na namenskem podračunu v okviru EZR države za namene izvajanja Schengenskega vira.
96. člen
Pri izvajanju Schengenskega vira je NS odgovoren za:
1. finančno upravljanje s sredstvi Schengenskega vira, pri čemer je NAO oseba, ki v imenu Republike Slovenije certificira izjave o upravičenih izdatkih v skladu s pravili Skupnosti na področju Schengenskega vira;
2. prejemanje plačil iz naslova sredstev Schengenskega vira in vodenje obrestnega računa za Schengenskega vira ter evidence o vseh transakcijah;
3. izvajanje nalog v zvezi s povračili in plačili iz Schengenskega vira.
97. člen
(1) Evropski komisiji se na njeno zahtevo vrnejo sredstva Schengenskega vira:
1. če so prejeta sredstva ostala neporabljena na računu NS;
2. če je neposredni uporabnik, vrnil sredstva Schengenskega vira na račun NS;
3. če so bila sredstva Schengenskega vira preveč, nenamensko ali nepravilno izplačana.
(2) V primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena mora neposredni proračunski uporabnik kot nosilec proračunske postavke v desetih dneh po prejemu zahtevka za vračilo nacionalnega sklada, izvršiti vračilo sredstev Schengenskega vira na račun NS.
6.1.2.5. Popristopni programi, ki se financirajo ali sofinancirajo s sredstvi EU
98. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo za uporabo sredstev drugih popristopnih programov, ki se financirajo ali sofinancirajo s sredstvi EU in ob veljavnosti posebnosti, ki so v opisu plačilnega sistema za izvajanje mednarodnih pogodb.«.
2. člen
Za drugim odstavkom 133. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Izplačila nepridobitnim pravnim osebam zasebnega prava, ki so ustanovljene in delujejo kot društvo, zavod ali ustanova, za izvedbo projektov ki se financirajo iz namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko, se v pogodbi določenem obsegu sredstev slovenske udeležbe, ne štejejo kot predplačila.«.
3. člen
134. člen se črta.
4. člen
Za tretjim odstavkom 162. člena se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Projekt se ukine, če zanj niso več izpolnjeni pogoji za izvedbo in se z veliko verjetnostjo predvideva, da se v naslednjih štirih letih ne bodo vzpostavile razmere, ki bi pogoje za izvedbo projekta ponovno omogočile.
(5) Projekt se lahko vodi kot začasno prekinjen, če zanj pogoji niso več izpolnjeni, pa se z veliko verjetnostjo predvideva, da se bodo prej kot v štirih letih vzpostavile razmere, ki bi pogoje za izvedbo projekta ponovno omogočile.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek se za besedilom »Projekt je finančno« besedo »usklajen« nadomesti z besedo »skladen,«, za besedilom »za projekt« se pika nadomesti z besedilom: »ter vsota vseh izdatkov enaka vrednosti projekta.« in spremeni besedilo »Če projekt ni usklajen« tako, da se glasi: »Če je projekt neskladen,«.
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 168. člena se besedilo »(v šifrantu »Zakonski projekti«, DPS-09-00-29).« nadomesti z besedilom »(v šifrantu »Projekti NRP«, DPS-09-00-29).«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Manjše spremembe veljavnega NRP so spremembe do največ 20% vrednosti veljavnega projekta in jih neposredni uporabnik lahko potrdi samostojno v MFERAC ali jih posreduje v potrditev MF-DP.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Kot manjše spremembe se štejejo tudi druge spremembe splošnih podatkov o projektu (npr: stanje, tip in podtip, opis stanja, ime in priimek vodje projekta), ki ne pomenijo spremembe ključnih predpostavk iz investicijskega programa.
(4) Za spremembo ključnih predpostavk investicijskega programa, spremembo časovnega načrta izvedbe ter spremljajoče dinamike, strukturo virov financiranja ter za vsako drugo večjo spremembo NRP, neposredni uporabnik pošlje vlogo za spremembo NRP v statusu MBP v obravnavo MF-DP, ki lahko vlogo potrdi, zahteva dodatna pojasnila od predlagatelja ali vlogo zavrne.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
6. člen
V prvem odstavku 169. člena se za besedilom »nad 20%« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »uvrstitev« se črta beseda »novega« in pred piko se doda besedilo »in ukinitev veljavnega projekta.«.
7. člen
V 170. členu se za petim odstavkom dodajo novi šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»(6) Če v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, o uvrstitvi posameznih projektov v NRP odloča organ upravljanja na predlog predlagatelja finančnih načrtov, posreduje organ upravljanja MF-DP predlog za potrditev vloge za nov projekt v sistemu MFERAC.
(7) V skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije se kot večje spremembe NRP, o katerih odloča vlada, ne štejeta:
– sprememba vrednosti projekta nad 20% v primeru, ko se iz državnega proračuna financira manj kot 50% izhodiščne vrednosti projekta,
– uvrstitev posameznega projekta, izbranega na javnem razpisu na področju kohezijske politike, iz evidenčnih projektov v NRP državnega proračuna tekočega leta.
(8) V primeru sprememb NRP iz prejšnjega odstavka, posreduje predlagatelj finančnega načrta MF-DP sklep o potrditvi investicijskega oziroma drugega projektnega dokumenta, ki je podlaga za določitev izhodiščne vrednosti.«.
8. člen
Drugi odstavek 171. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Financiranje projekta, katerega zaključek financiranja je bil predviden v preteklem letu in zaradi zamika plačil ni bil izveden, se v NRP v tekočem letu nadaljuje in vodi kot nadaljevanje istega projekta. Načrt financiranja tega projekta bremeni proračun tekočega leta v obsegu zneska neizvedenih plačil v preteklem letu, zaključek njegovega financiranja pa se določi glede na rok za poplačilo obveznosti.«.
9. člen
V prvem stavku petega odstavka 200. člena se besedilo »če službeno potovanje vključuje prenočevanje oziroma če znesek predvidenih« nadomesti z besedilom »če službeno potovanje vključuje prenočevanje in če znesek predvidenih«.
10. člen
Obrazec Decentralizirana implementacija predpristopnih in popristopnih programov, ki je priloga 5 pravilnika in njegov sestavni del, se nadomesti z novim obrazcem, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-327/2007/12
Ljubljana, dne 4. junija 2008
EVA 2008-1611-0077
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti