Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2606. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata, stran 8153.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi –UPB2 (Uradni list. RS, št. 94/07), 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –UPB1), 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01 in 81/02) 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 44/98) je Občinski svet Občine Podlehnik na 9. redni seji dne 29. maja 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi režijskega obrata
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Podlehnik (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Ta odlok določa vprašanja povezana s statusom, delovnim področjem ter pooblastili režijskega obrata v občini.
3. člen
Režijski obrat se organizira kot nesamostojna notranja organizacijska enota občinske uprave.
II. DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA
4. člen
Režijski obrat lahko pokriva naslednja delovna področja:
– urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, in zelenih površin ter igrišč in površin za pešce,
– komunalno opremljanje in gospodarjenje z zemljišči,
– urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
– vodenje programa javnih del,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– vzdrževanje in obnavljanje objektov v lasti občine,
– plakatiranje in obveščanje,
– urejanje nekategoriziranih poti,
– urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč in javnih sanitarij,
– druge dejavnosti po odredbi župana.
Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so opredeljene v odloku o gospodarskih javnih službah in zakonu.
III. UPRAVLJANJE REŽIJSKEGA OBRATA
5. člen
Ustanovitelj ima naslednje pristojnosti in obveznosti:
– določa pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– sprejme poslovno poročilo in obračun,
– vrši sprotni nadzor,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom.
IV. VODENJE REŽIJSKEGA OBRATA
6. člen
Režijski obrat vodi neposredni vodja režijskega obrata, ki je odgovorna oseba za komunalno področje v občinski upravi in je neposredno odgovorna županu oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.
Za delovna področja, ki jih pokriva režijski obrat in se ne nanašajo neposredno na komunalne zadeve, pa je odgovorna oseba v občinski upravi, ki je ki pokriva sorodno področje.
V. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA
7. člen
Vir za financiranje režijskega obrata so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev),
– sredstva občinskega proračuna,
– drugi viri, ki jih dopušča zakon.
8. člen
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava, ki za režijski obrat vodi ločeno knjigovodstvo, kar omogoča obračun odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
VI. KONČNI DOLOČBI
9. člen
Župan izda najkasneje 30 dni po uveljavitvi tega odloka pravilnik o delovanju režijskega obrata.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-44/2008-4
Podlehnik, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

AAA Zlata odličnost