Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2602. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter o določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, stran 8145.

Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 – v nadaljevanju ZJZP) ter 7. in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 5. redni seji dne 19. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter o določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
1. člen
Ta odlok predstavlja pravno podlagi za izpeljavo projektov na področju gradnje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Loški Potok (v nadaljevanju: širokopasovno omrežje). Prav tako določa predmet, pravice in obveznosti javno-zasebnega partnerja, postopek izbire partnerja in merila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Loški Potok.
2. člen
Na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav obstaja javni interes, da se izvedejo projekti na tem področju. Zaradi hitrejše realizacije ciljev, določenih tudi v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2013 in katerega namen je omogočiti vsem državljanom Republika Slovenije dostop do širokopasovnih storitev in interneta, se projekti izvedejo v obliki javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: JZP).
3. člen
Predmet projekta javno-zasebnega partnerstva »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Loški Potok je:
– izgradnja kabelske infrastrukture za naselja v občini, kjer infrastruktura še ni zgrajena ter prenos omrežja v upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje zasebnemu partnerju.
4. člen
Postopek izbire zasebnega partnerja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva bo potekal po naslednjih fazah:
– imenovanje strokovne komisije za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo predmeta javno-zasebnega partnerstva,
– objava javnega razpisa, priprava razpisne dokumentacije, izvedba konkurenčnega dialoga,
– vpogled v razpisno dokumentacijo in predaja razpisne dokumentacije zainteresiranim osebam,
– izvedba odpiranja ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– pregled in vrednotenje ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva, poročilo komisije o opravljenem pregledu in vrednotenju ponudb,
– izdaja odločitve o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu (koncesijska pogodba).
5. člen
Obveznosti javnega partnerja so:
– izbrati zasebnega partnerja,
– kandidirati na javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba,
– podelitev služnostnih pravic zasebnemu partnerju na zemljiščih v lasti javnega partnerja, kjer bo zasebni partner izgradil omrežje z lastnimi sredstvi.
Obveznosti zasebnega partnerja so:
– izdelava projekta,
– izgradnja infrastrukture v določenih rokih,
– dostop do storitev vsem naseljem v Občini Loški Potok,
– upravljanje in vzdrževanje širokopasovno omrežje v skladu s predpisanimi pogoji in na način, ki bo omogočil dostop vsem zainteresiranim ponudnikom storitev in drugim operaterjem pod enakimi pogoji,
– nadgradnja v skladu s potrebami in pogoji,
– upoštevanje veljavne zakonodaje ter veljavno sklenjenih pravnih poslov,
– na območjih, kjer za to obstaja ekonomski interes, izgraditi, upravljati in vzdrževati omrežje z lastnimi sredstvi ter v skladu z lastno poslovno usmeritvijo,
– na območjih, kjer izgradnja, upravljanje in vzdrževanje omrežja nista ekonomsko upravičena s sredstvi strukturne politike Evropske unije zgraditi omrežja, ga po izgradnji prenesti v lastništvo javnega partnerja ter določeno obdobje upravljati in vzdrževati,
– uporabnikom omrežja zaračunavati vnaprej opredeljen znesek/znesek, opredeljen v vlogi, na podlagi katere bo izbran zasebni partner).
6. člen
Glavna pravica javnega partnerja je prevzem kabelske infrastrukture, ki bo zgrajena z evropskimi sredstvi in sredstvi zasebnega partnerja, v upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje po poteku 30 let po sklenitvi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, v stanju, kot bo opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
Glavna pravica zasebnega partnerja je izkoriščanje kabelske infrastrukture, ki bo zgrajena z javnimi ali evropskimi sredstvi, v obdobju najmanj 30 let po sklenitvi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
7. člen
Komisijo za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Loški Potok« sestavljajo predsednik in štirje člani.
Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje župan. Predsednik in najmanj dva člana komisije morata imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in morajo izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 52. člena ZJZP.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe postopka izbire zasebnega partnerja morata biti prisotna predsednik in najmanj dva člana komisije.
Naloge strokovne komisije iz prvega odstavka tega člena so:
– priprava in potrditev razpisne dokumentacije
– objava javnega razpisa, izvedba konkurenčnega dialoga,
– omogočanje vpogleda v razpisno dokumentacijo in predaja razpisne dokumentacije zainteresiranim osebam, ki imajo pravni interes,
– izvedba odpiranja ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– pregled in vrednotenje ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– priprava poročila o opravljenem pregledu in vrednotenju ponudb,
– ostale naloge pri izvedbi postopka izbire zasebnega partnerja.
Strokovna komisija iz prvega odstavka tega člena lahko za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje pri izvedbi posameznih nalog v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa uporablja zunanje strokovnjake.
8. člen
Omrežje širokopasovnih povezav bodo ob pogoju sklenitve pogodbe z izvajalcem, plačevanja mesečne naročnine ter izpolnitvi vseh tehničnih, administrativnih in ostalih formalnih pogojev, ki jih upravljalec omrežja določi, lahko prosto uporabljale:
– osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini Loški Potok (uporabniki),
– osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v občini, ki meji na Občino Loški Potok,
– osebe, ki so lastniki vikend hiš v Občini Loški Potok.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena bodo imele dostop do širokopasovnega omrežja.
Ureditev razmerij v zvezi z vračilom prispevkov k izgraditvi obstoječega omrežja v Občini Loški Potok bo predmet pogodbe, ki bo na podlagi tega sklepa in na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila na podlagi tega sklepa, sklenjena med javnim in zasebnim partnerjem.
9. člen
Zasebni partner prevzame ves dobiček oziroma krije celotno izgubo, nastalo v zvezi z vzdrževanjem, upravljanjem in izkoriščanjem omrežja, ki je predmet projekta javno-zasebnega partnerstva iz tega sklepa, v celotnem obdobju, za katerega bo sklenjena pogodba med javnim in zasebnim partnerjem. Glede na velike razdalje med številčno majhnimi naročniki v občini Loški Potok zasebni partner ne bo plačeval koncesnine oziroma uporabnine javnega omrežja. Koncesnina se bo po 30 letih poravnala s prenosom premoženja zgrajene telekomunikacijske infrastrukture na Občino Loški Potok.
10. člen
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Štifra 381-0005/2008
Loški Potok, dne 5. junija 2008
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost