Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2598. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o., stran 8141.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 12/06 – ZJZP), 474. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI in 10/08), drugega odstavka 1. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1 in 126/07), 16. člen Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 15. redni seji z dne 27. 3. 2008 in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popravek) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 13. redni seji z dne 15. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. (Uradni list RS, št. 139/06) se za 3. členom doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Ustanovitelja podjetja Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji podeljujeta javnemu podjetju Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. javno pooblastilo za vodenje upravnih postopkov na področju stanovanjskih zadev.«
2. člen
V drugem odstavku 6. člena odloka se dodajo nova osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alinea, ki se glasijo:
»– krajinsko, arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje, svetovanje in nadzor,
– geodetska dejavnost,
– drugo tehnično projektiranje, svetovanje in nadzor.«
3. člen
Osmi člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Po standardni klasifikaciji dejavnosti je dejavnost podjetja:
C/33.170    popravila in vzdrževanje drugih prevoznih
        sredstev
C/33.190    popravila drugih naprav
D/35.300    oskrba s paro in toplo vodo
E/36.000    zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E/37.000    ravnanje z odplakami
E/38.110    zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E/38.120    zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E/38.210    ravnanje z nenevarnimi odpadki
E/38.220    ravnanje z nevarnimi odpadki
F/41.100    organizacija izvedbe stavbnih projektov
F/41.200    gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F/42.110    gradnja cest
F/42.130    gradnja mostov in predorov
F/42.210    gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
        tekočine in pline
F/42.910    gradnja vodnih objektov
F/42.990    gradnja drugih objektov nizke gradnje
F/43.110    rušenje objektov
F/43.120    zemeljska pripravljalna dela
F/43.130    testno vrtanje in sondiranje
F/43.210    inštaliranje električnih napeljav in naprav
F/43.220    inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
        napeljav in naprav
F/43.290    drugo inštaliranje pri gradnjah
F/43.310    fasaderska in štukaderska dela
F/43.320    vgrajevanje stavbnega pohištva
F/43.330    oblaganje tal in sten
F/43.342    pleskarska dela
F/43.390    druga zaključna gradbena dela
H/49.410    cestni tovorni promet
H/49.500    cevovodni transport
H/52.100    skladiščenje
H/52.210    spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
        prometu
J/63.110    obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
L/68.100    trgovanje z lastnimi nepremičninami
L/68.200    oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
        nepremičnin
L/68.310    posredništvo v prometu z nepremičninami
L/68.320    upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
        pogodbi
M/ 71.112   krajinsko, arhitekturno, urbanistično, gradbeno
    in drugo projektiranje
M/ 71.121   geo-meritve, kartiranje
M/ 71.129   drugo tehnično projektiranje, svetovanje in
        nadzor
M/69.200    računovodske, knjigovodske in revizijske
        dejavnosti; davčno svetovanje
M/73.1     oglaševanje
N/81.100    vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N/81.210    splošno čiščenje stavb
N/81.220    drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
        opreme
N/81.290    čiščenje cest in drugo čiščenje
N/81.300    urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
        okolice
N/82.190    fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
        posamične pisarniške dejavnosti
S/96.030    pogrebne dejavnosti
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-3/2004
Litija, dne 27. marca 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.
Št. 353-17/2003
Šmartno pri Litiji, dne 15. maja 2008
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost