Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2008 z dne 2. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2008 z dne 2. 6. 2008

Kazalo

2272. Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov, stran 5779.

Na podlagi 40. člena in za izvajanje 24. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) S to uredbo se določajo pristojni organi, načini prodaje ribiških proizvodov ločeno za majhne in velike količine, sledljivost ribiških proizvodov in nadzor nad njimi ter kazenske določbe za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1759/2006 z dne 28. novembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 104/2000 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 335 z dne 1. 12. 2006, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 104/2000/ES),
– Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/1993 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (UL L št. 261 z dne 20. 10. 1993, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1559/2007 z dne 17. decembra 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju in spremembah Uredbe (ES) št. 520/2007 (UL L št. 340 z dne 22. 12. 2007, str. 8) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2847/1993/EGS),
– Uredbe Komisije (ES) št. 2065/2001 z dne 22. oktobra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 o obveščanju potrošnikov o ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva (UL L št. 278 z dne 23. 10. 2001, str. 6), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1792/2006 z dne 23. oktobra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, politike konkurence, kmetijstva (veterinarska in fitosanitarna zakonodaja), ribištva, prometne politike, obdavčitve, statistike, socialne politike in zaposlovanja, okolja, carinske unije in zunanjih odnosov zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 362 z dne 20. 12. 2006, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2065/2001/ES),
– Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (UL L št. 358 z dne 31. 12. 2002, str. 59), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 865/2007 z dne 10. julija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (UL L št. 192 z dne 24. 7. 2007, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2371/2002 /ES) in
– Uredbe Komisije (EGS) št. 2807/83 z dne 22. septembra 1983 o podrobnih pravilih za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic (UL L št. 276 z dne 10. 10. 1983, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1804/2005 z dne 3. novembra 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2807/83 o določitvi podrobnih pravil za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic (UL L št. 290 z dne 4. 11. 2005, str. 10) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2807/1983 /EGS).
(2) S to uredbo se določajo tudi mesta iztovora, prodaja rib in obvezni dokumenti, ki spremljajo prvo prodajo pri prodaji majhnih količin ribiških proizvodov pravnim osebam ali fizičnim osebam, ki imajo registrirano trgovinsko ali gostinsko dejavnost.
2. člen
(pojmi)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– ribiški proizvodi so proizvodi, opredeljeni v 1. členu Uredbe 104/2000/ES,
– končni potrošnik je oseba, ki kupi ribiške proizvode in jih uporabi izključno za zasebno porabo,
– pooblaščeni kupci ribiških proizvodov po tej uredbi so pravne ali fizične osebe, ki imajo obrate registrirane ali odobrene s strani Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
3. člen
(mesto iztovora)
(1) Poveljnik ribiškega plovila, ki želi opraviti iztovarjanje ribiških proizvodov, mora uporabiti za to določena mesta, ki so ustrezno opremljena.
(2) Za ustrezno opremljeno mesto iztovora se šteje mesto, ki omogoča nadzor nad iztovorom in je mesto naključnega veterinarskega pregleda.
(3) Mesta iztovora se določijo v Kopru, Izoli in Piranu.
II. PRVA PRODAJA
4. člen
(načini prve prodaje)
(1) Ribič lahko ribiške proizvode v skladu z 9. členom Uredbe 2847/1993/EGS proda:
– pooblaščenemu kupcu ali
– na dražbenem centru.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ribič, v primeru izpolnjevanja zahtev iz 11. člena te uredbe, neposredno proda majhne količine ribiških proizvodov lastnega ulova.
5. člen
(obvezni dokumenti pri prvi prodaji)
Obvezni dokumenti oziroma oznake pri prvi prodaji ribiških proizvodov so:
– ladijski dnevnik in deklaracija o iztovoru,
– oznaka z namenom obveščanja končnega potrošnika,
– obvestilo o prvi prodaji ribiških proizvodov na mestu iztovora pooblaščenemu kupcu (v nadaljnjem besedilu: obvestilo),
– prevozni dokument ribiških proizvodov,
– trgovski dokument o neposredni prodaji majhnih količin ribiških proizvodov.
6. člen
(ladijski dnevnik in deklaracija o iztovoru)
(1) Poveljniki vseh ribiških plovil, ki plovejo pod zastavo Republike Slovenije, morajo voditi ladijski dnevnik in deklaracijo o iztovoru skladno z določbami Uredbe 2807/1983/EGS.
(2) Pred iztovarjanjem mora poveljnik ribiškega plovila izpolniti ladijski dnevnik za vse vrste in količine ujetih ribiških proizvodov. Takoj po iztovarjanju mora izpolniti tudi deklaracijo o iztovoru, v kateri mora navesti dejanske iztovorjene količine za vse vrste in količine ujetih ribiških proizvodov.
(3) Poveljnik ribiškega plovila mora ladijski dnevnik in deklaracijo o iztovoru oddati ministrstvu, pristojnemu za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v 48 urah od iztovarjanja.
(4) Poveljnik ribiškega plovila lahko dokazuje oddajo ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru na naslednje načine:
– s potrdilom o oddani pošiljki ali
– z elektronsko povratnico o poslani elektronski pošti ali
– s potrdilom o uspešno dostavljenem telekomunikacijskem sporočilu ali
– z vpisom v evidenco oddanih ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovoru na mestu oddaje ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovoru, ki jih določi minister, pristojen za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
7. člen
(oznaka z namenom obveščanja končnega potrošnika)
(1) Pri prodaji končnemu potrošniku mora ribiške proizvode spremljati oznaka v skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 104/2000/ES.
(2) Kadar ribič prodaja majhne količine lastnega ulova neposredno z ribiškega plovila, ne velja določba prejšnjega odstavka.
8. člen
(obvestilo o prvi prodaji ribiških proizvodov na mestu iztovora pooblaščenemu kupcu)
(1) Poveljnik ribiškega plovila mora ob prodaji ribiških proizvodov takoj po iztovarjanju izdati pooblaščenemu kupcu v skladu z 9. členom Uredbe 2847/1993/EGS obvestilo o prvi prodaji ribiških proizvodov, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– ime prodajalca,
– ime kupca,
– ime in zunanjo oznako plovila,
– številko ladijskega dnevnika,
– datum in pristanišče iztovarjanja,
– identifikacijo prevoznega sredstva v primeru prevoza,
– slovensko trgovsko ime zadevne vrste,
– znanstveno ime zadevne vrste,
– način proizvodnje (ujeto v morju ali v celinskih/sladkih vodah ali gojeno),
– ribolovno območje,
– količino in ceno ribiških proizvodov po zadevnih vrstah.
(2) Pooblaščeni kupec ribiških proizvodov mora kopijo obvestila o prvi prodaji ribiških proizvodov na mestu iztovora v skladu s petim odstavkom 9. člena Uredbe 2847/1993/EGS v 48 urah od nakupa oddati ministrstvu.
(3) Pooblaščeni kupec lahko dokazuje oddajo kopije obvestila o prvi prodaji ribiških proizvodov na mestu iztovora na naslednje načine:
– s potrdilom o oddani pošiljki ali
– z elektronsko povratnico o poslani elektronski pošti ali
– s potrdilom o uspešno dostavljenem telekomunikacijskem sporočilu.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena ribiču, ki prodaja majhne količine ribiških proizvodov na mestu iztovora, ni treba izdati obvestila o prvi prodaji ribiških proizvodov.
9. člen
(prevozni dokument ribiških proizvodov)
(1) Prevozni dokument je obvezen dokument v skladu s 13. členom Uredbe 2847/1993/EGS, ki spremlja pošiljko ribiških proizvodov v primeru, da ribiški proizvodi niso namenjeni prvi prodaji na mestu iztovora in bo prva prodaja opravljena šele pozneje.
(2) Prevozni dokument vsebuje najmanj naslednje podatke:
– ime in zunanjo oznako plovila oziroma v primeru uvoza mesto uvoza;
– ime in naslov prodajalca,
– ime prejemnika,
– številko ladijskega dnevnika,
– datum in pristanišče iztovarjanja,
– identifikacijo prevoznega sredstva,
– slovensko trgovsko ime zadevne vrste,
– znanstveno ime zadevne vrste,
– način proizvodnje (ujeto v morju ali v celinskih/sladkih vodah ali gojeno),
– ribolovno območje,
– količino ribiških proizvodov po zadevnih vrstah,
– kraj, kjer bodo ribiški proizvodi shranjeni oziroma dani v promet.
(3) Za sestavo prevoznega dokumenta s podatki iz prejšnjega odstavka je odgovoren
prevoznik ribiških proizvodov.
(4) Prevoznik ribiških proizvodov mora kopijo prevoznega dokumenta ribiških proizvodov v 48 urah od iztovarjanja s prevoznega sredstva oddati ministrstvu.
(5) Prevoznik ribiških proizvodov lahko dokazuje oddajo kopije prevoznega dokumenta ribiških proizvodov na naslednje načine:
– s potrdilom o oddani pošiljki ali
– z elektronsko povratnico o poslani elektronski pošti ali
– s potrdilom o uspešno dostavljenem telekomunikacijskem sporočilu.
(6) V primeru, da ribiške proizvode med prevozom spremlja kopija deklaracije o iztovoru ali pri uvozu kopija dokumenta T2M, v katerem je naveden izvor prevažane količine v skladu s točko b. četrtega odstavka 13. člena Uredbe 2847/1993/EGS, prevozni dokument iz tega člena ni potreben.
10. člen
(trgovski dokument o neposredni prodaji majhnih količin ribiških proizvodov)
(1) Majhna količina ribiških proizvodov pomeni količino do vključno 50 kilogramov žive teže ribiških proizvodov lastnega ulova, ujetih na enem ribolovnem potovanju.
(2) V primeru, da ribič neposredno proda majhne količine ribiških proizvodov pravnim osebam ali fizičnim osebam, ki imajo registrirano trgovinsko ali gostinsko dejavnost (npr: s.p., restavracija, ribarnica), mora ob prodaji izdati kupcu trgovski dokument ribiških proizvodov, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– ime ribiča,
– ime kupca,
– ime in zunanjo oznako plovila,
– številko ladijskega dnevnika,
– datum in pristanišče iztovarjanja,
– identifikacijo prevoznega sredstva v primeru prevoza,
– slovensko trgovsko ime zadevne vrste,
– znanstveno ime zadevne vrste,
– način proizvodnje (ujeto v morju ali v celinskih/sladkih vodah ali gojeno),
– ribolovno območje,
– količino in ceno ribiških proizvodov po zadevnih vrstah.
(3) Ribič mora kopijo(-e) trgovskega(-ih) dokumenta(-ov) o prodaji majhnih količin ribiških proizvodov skupaj s kopijo ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru v 48 urah od prodaje oddati ministrstvu.
(4) Ribič lahko dokazuje oddajo kopijo(-e) trgovskega(-ih) dokumenta(-ov) o prodaji majhnih ribiških proizvodov skupaj s kopijo ladijskega dnevnika in deklaracije na naslednje načine:
– s potrdilom o oddani pošiljki ali
– z elektronsko povratnico o poslani elektronski pošti ali
– s potrdilom o uspešno dostavljenem telekomunikacijskem sporočilu ali
– z vpisom v evidenco oddanih ribiških dnevnikov in deklaracij o iztovoru.
11. člen
(neposredna prodaja majhnih količin ribiških proizvodov)
(1) Ribič, ki je zagotovil iztovor v skladu s 3. členom te uredbe ter izpolnil ladijski dnevnik in deklaracijo o iztovoru, lahko majhne količine ribiških proizvodov prodaja neposredno.
(2) Kadar prodaja majhnih količin ribiških proizvodov končnemu potrošniku ne poteka neposredno z ribiškega plovila, mora biti lasten ulov majhnih količin jasno označen v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe in prostorsko ločen v primeru istočasne prodaje drugega ulova.
(3) Ribič lahko prodaja majhne količine lastnega ulova tudi pravnim ali fizičnim osebam, ki imajo registrirano trgovinsko ali gostinsko dejavnost, v primeru da izpolni in odda trgovski dokument o neposredni prodaji majhnih količin ribiških proizvodov v skladu z 10. členom te uredbe.
12. člen
(dražbeni center ribiških proizvodov)
(1) Dražbeni center ribiških proizvodov je gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima dovoljenje ministra za dražbeni center ribiških proizvodov.
(2) Dražbeni center ribiških proizvodov iz prejšnjega odstavka mora:
– izpolnjevati higiensko tehnične pogoje v skladu z veterinarsko zakonodajo,
– biti odobren s strani VURS,
– predložiti pravila delovanja in dokumentacijo.
(3) Dražbenemu centru, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, minister izda dovoljenje za dražbeni center ribiških proizvodov.
(4) Ob dostavi ribiških proizvodov na dražbeni center mora le-te spremljati prevozni dokument.
(5) Posrednik v dražbenem centru ne sme prevzeti ribiških proizvodov v prodajo, če jih ne spremlja prevozni dokument.
(6) Posrednik za prodane sveže ribiške proizvode kupcu izda obvestilo o prvi prodaji ribiških proizvodov, ki vsebuje najmanj podatke iz prvega odstavka 8. člena te uredbe. Kopijo navedenega dokumenta posreduje tudi upravniku dražbenega centra. Upravnik dražbenega centra mora v 48 urah od prodaje oddati obvestilo o prodaji ministrstvu.
(7) Upravnik dražbenega centra lahko potrjuje oddajo kopije dokumenta (ali obvestila) na naslednje načine:
– s potrdilom o oddani pošiljki ali
– z elektronsko povratnico o poslani elektronski pošti ali
– s potrdilom o uspešno dostavljenem telekomunikacijskem sporočilu.
III. NADALJNA PRODAJA RIBIŠKIH PROIZVODOV
13. člen
(sledljivost in nadzor)
(1) Po opravljeni prvi prodaji mora ribiške proizvode, ki se na vsaki stopnji prodaje zadevnih vrst ne hranijo v originalni embalaži, spremljati dokument, na katerem so navedeni vsaj naslednji podatki o:
– dobavitelju oziroma prodajalcu ribiških proizvodov,
– kupcu ribiških proizvodov,
– datumu prodaje/dobave,
– registrski številki prevoznega sredstva,
– slovenskem trgovskem imenu zadevne vrste,
– znanstvenem imenu zadevne vrste,
– načinu proizvodnje (ujeto v morju ali v celinskih/sladkih vodah ali gojeno),
– ribolovnem območju,
– količini ribiških proizvodov po zadevnih vrstah.
(2) Zaradi sledljivosti mora nosilec živilske dejavnosti zagotoviti sistem, s katerim bo sposoben nedvoumno določiti povezavo med ribiškim proizvodom, ki se ne hrani v originalni embalaži, s spremljajočim dokumentom iz prejšnjega odstavka.
(3) Dokument iz prvega odstavka tega člena mora nosilec živilske dejavnosti hraniti najmanj eno leto od njegove izdaje ter mora biti vselej in takoj na voljo pristojnim nadzornim organom.
IV. NADZOR
14. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.
V. KAZENSKA DOLOČBA
15. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. katere poveljnik ribiškega plovila opravi iztovarjanje zunaj predpisanega mesta iztovora (prvi odstavek 3. člena);
2. ki prodaja ribiške proizvode v nasprotju s 4. členom;
3. katere poveljnik ribiškega plovila ne vodi ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru oziroma sta pomanjkljivo izpolnjena (prvi odstavek 6. člena);
4. katere poveljnik ribiškega plovila ne izpolni ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru v skladu z drugim odstavkom 6. člena;
5. katere poveljnik ribiškega plovila ne odda dnevnika in deklaracije o iztovoru ministrstvu v predpisanem roku (tretji odstavek 6. člena);
6. katere poveljnik ribiškega plovila ne izkazuje oddaje ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru tako, kot to določa četrti odstavek 6. člena;
7. katere ribiških proizvodov pri prodaji majhnih količin lastnega ulova ne spremlja predpisana oznaka (prvi odstavek 7. člena);
8. katere poveljnik ribiškega plovila pooblaščenemu kupcu ne izda obvestila o prvi prodaji ribiških proizvodov oziroma to ne vsebuje vseh predpisanih podatkov (prvi odstavek 8. člena);
9. katere pooblaščeni kupec kopije obvestila o prvi prodaji ne odda ministrstvu v predpisanem roku (drugi odstavek 8. člena);
10. katere pooblaščeni kupec ne izkazuje oddaje kopije obvestila o prvi prodaji ribiških proizvodov tako, kot to določa tretji odstavek 8. člena;
11. katere ribiških proizvodov ne spremlja prevozni dokument (prvi odstavek 9. člena);
12. v prevoznem dokumentu katere niso navedeni vsi potrebni podatki, kot to določa drugi odstavek 9. člena;
13. katere prevoznik ne odda kopije prevoznega dokumenta ministrstvu v predpisanem roku (četrti odstavek 9. člena);
14. katere prevozniku ne uspe dokazati oddaje kopije prevoznega dokumenta, kot to določa peti odstavek 9. člena;
15. katere ribič pri prodaji majhnih količin ribiških proizvodov pravnim osebam, ki imajo registrirano trgovsko ali gostinsko dejavnost (npr: s. p., restavracija, ribarnica) ne izda kupcu predpisanega trgovskega dokumenta oziroma ta ne vsebuje vseh predpisanih podatkov (drugi odstavek 10. člena);
16. katere ribič ne odda kopijo(-e) trgovskega(-ih) dokumenta(-ov) ministrstvu v predpisanem roku (tretji odstavek 10. člena);
17. katere ribiču ne uspe dokazati oddaje kopije trgovskega dokumenta, kot to določa četrti odstavek 10. člena;
18. katere ribič izvaja neposredno prodajo majhnih količin ribiških proizvodov v nasprotju z 11. členom;
19. ki proda sama lasten ulov neposredno končnemu potrošniku ali pravnim osebam, ki niso pooblaščeni kupci, pri tem pa se ugotovi, da je to ulov, ki presega majhno količino (prvi odstavek 11. člena);
20. katere prevoznik oziroma dobavitelj dostavi ribiške proizvode na dražbeni center brez prevoznega dokumenta (četrti odstavek 12. člena);
21. katere posrednik dražbenega centra prevzame ribiške proizvode v prodajo brez prevoznega dokumenta (peti odstavek 12. člena);
22. katere posrednik za prodane sveže ribiške proizvode kupcu ne izda obvestila o prvi prodaji oziroma obvestilo o prvi prodaji ne vsebuje vseh podatkov (šesti odstavek 12. člena);
23. katere upravnik dražbenega centra v predpisanem roku ne odda obvestilo o prodaji ministrstvu (šesti odstavek 12. člena);
24. katere upravniku dražbenega centra ne uspe dokazati oddaje kopije dokumenta, kot to določa sedmi odstavek 12. člena;
25. katere ribiških proizvodov ne spremlja predpisan dokument oziroma ta ne vsebuje vseh predpisanih podatkov (prvi odstavek 13. člena);
26. katere nosilec živilske dejavnosti nima vzpostavljenega sistema sledljivosti za ribiške proizvode, ki se ne hranijo v originalni embalaži, oziroma je ta pomanjkljiv (drugi odstavek 13. člena);
27. katere nosilec živilske dejavnosti ne hrani predpisanega dokumenta najmanj eno leto oziroma ta ni na voljo vselej in takoj pristojnim nadzornim organom na njihovo zahtevo (tretji odstavek 13. člena).
(2) Z globo od 420 eurov do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 420 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
VI. KONČNI DOLOČBI
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o vodenju ladijskega dnevnika za ribiška plovila, ki plovejo pod zastavo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/05 in 115/06 – ZMR-2).
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-13/2008/9
Ljubljana, dne 22. maja 2008
EVA 2007-2311-0104
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost