Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008

Kazalo

2220. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica, stran 5720.

Na podlagi 3., 4. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/00 in 127/06), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 101/07 odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 13. seji dne 19. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v občini Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: odlok) (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 8/96, 4/98 in 4/00).
2. člen
Črta se besedilo sedme alinee 1. točke 1. člena in se ga nadomesti z besedilom: »Izobraževanje v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom v sklopu matične šole.«.
3. člen
V 2. členu se v tretjem odstavku pod točko a/Osnovna šola Stična rimska številka »II.« nadomesti z arabsko številko »2«, ter številka »38« nadomesti s številko »40«.
4. člen
Črta se besedilo drugega odstavka 9. člena in se nadomesti z besedilom:
»V odnosih z banko, Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, ter Upravo Republike Slovenije za javna plačila zavod podpisujejo ravnatelj, računovodja in podpisniki, ki jih za to določi in pooblasti ravnatelj.«.
5. člen
V zadnjem odstavku 10. člena se za stavkom: »Šolski okoliš je spremenljiv.« doda besedilo: »Učenci zaradi utemeljenih razlogov (zaposlitev staršev, varstvo otrok, oddaljenost šole, vključenost starejših bratov in sester) lahko prehajajo z območja ene podružnične šole na drugo oziroma matično šolo in obratno. Vlogo za premestitev oziroma vključitev v šolo morajo starši vložiti ob vpisu ali najpozneje tri mesece pred začetkom šolskega leta.«.
6. člen
Besedilo prvega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
49.39    Drug kopenski potniški promet;
56.210   Priložnostna priprava in dostava jedi;
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin;
85.200   Osnovnošolsko izobraževanje;
85.5    Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
      usposabljanje;
90.04    Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
91.011   Dejavnost knjižnic;
93.11    Obratovanje športnih objektov;
93.19    Druge športne dejavnosti.«.
7. člen
Besedilo 16. člena se črta in se ga nadomesti z besedilom:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
– Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Ivančna Gorica izmed svojih članov ter občanov iz naselij šolskega okoliša.
– Predstavnike delavcev zavoda se voli:
a)  v svet OŠ Stična iz
   – matične šole v Ivančni Gorici:       2 člana,
   – vseh ostalih podružničnih šol:       1 člana,
b)  v svet OŠ Šentvid pri Stični iz
   – matične šole v Šentvidu pri Stični in    2 člana,
   podružničnih šol Hrastov Dol in
   Temenica:
   – podružnične šole v Centru za        1 člana.
   zdravljenje bolezni otrok:
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni v zavodu neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa ta odlok in ob smiselni uporabi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju /ZSDU-UPB1/ (Uradni list RS, št. 42/07).
– Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer:
a)  v svet OŠ Stična iz
   – matične šole v Ivančni Gorici:       1 člana,
   – podružnične šole v Višnji Gori:       1 člana,
   – vseh ostalih podružničnih šol:       1 člana;
b)  v svet OŠ Šentvid pri Stični iz
   – matične šole v Šentvidu pri Stični,    3 člane.
   podružničnih šol Hrastov Dol, Temenica,
   ter Centra za zdravljenje bolezni
   otrok:
V svetu morajo biti enakomerno zastopani delavci in starši učencev vseh organizacijskih enot oziroma matičnih in podružničnih šol.
Člani sveta izmed sebe na konstitutivni seji izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.«.
8. člen
V prvem odstavku 26. člena se za besedo: »kdor« vstavi besedilo: »ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter«, črta se besedna zveza: »v zavodu« in nadomesti z besedilom: »na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja«, na koncu odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki s preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.«.
V istem členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe, navedene v prvem odstavku tega člena, je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega stavka, mu preneha mandat po zakonu.«.
Črta se prvi stavek drugega odstavka 26. člena odloka, v drugem stavku drugega odstavka istega člena pa se besedna zveza: »štiri leta« nadomesti z besedno zvezo: »pet let«.
Besedilo tretjega, četrtega in petega odstavka se črta in nadomesti z besedilom:
»Ravnatelja imenuje svet zavoda.
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj pet mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje ustanovitelja in
– mnenje sveta staršev.
Ustanovitelj in svet staršev mnenje obrazložita, učiteljski zbor pa o mnenju glasuje tajno. Če učiteljski zbor, ustanovitelj in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje pristojnemu ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja. Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.
Ravnatelja razreši svet zavoda.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja. Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.«.
9. člen
Dodata se nov tretji in četrti odstavek 27. člena, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«.
10. člen
V prvem odstavku 28. člena se črta besedilo: »Sklepa o določitvi normativov in standardov za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti v osnovnih šolah, glasbenih šolah in domovih za učence osnovnih šol (Uradni list RS, št. 4/92).« in nadomesti z besedilom: »Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07).«.
Črta se besedilo tretjega odstavka 28. člena in se ga nadomesti z besedilom: »Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.«.
11. člen
Določbe 6. člena tega odloka se začnejo uporabljati s potekom mandatov sedanjima svetoma obeh zavodov, ki do izteka mandatov delujeta v obstoječi sestavi.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60100-0003/1996-4
Ivančna Gorica, dne 19. maja 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti