Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2008 z dne 19. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2008 z dne 19. 5. 2008

Kazalo

2073. Pravilnik o določitvi tarif pri uporabi arhivskega gradiva, stran 5225.

Na podlagi 63. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) in 123. člena Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06) izdaja minister za kulturo
P R A V I L N I K
o določitvi tarif pri uporabi arhivskega gradiva
1. člen
(predmet urejanja)
Ta pravilnik določa materialne in druge stroške arhivov, ki nastajajo pri uporabi arhivskega gradiva (tarifa), zavezance za plačilo uporabe arhivskega gradiva in način plačila.
2. člen
(uporaba pravilnika)
Ta pravilnik se uporablja v javnih arhivih.
3. člen
(področja uporabe arhivskega gradiva)
Tarife pri uporabi arhivskega gradiva se določijo za naslednje storitve ali področja uporabe:
– kopiranje arhivskega gradiva s kopirnimi stroji;
– mikrofilmanje, skeniranje, fotografiranje ali drugačno reproduciranje arhivskega gradiva;
– uporaba in kopiranje filmskega arhivskega gradiva in arhivskega gradiva na magnetnimi, optičnimi in drugimi napravami;
– uporaba arhivskega gradiva za razstavne in podobne namene;
– konzervacija in restavracija arhivskega gradiva.
4. člen
(cenik)
(1) Cene storitev, ki obsegajo materialne in druge stroške uporabe arhivskega gradiva, so določene v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
(2) Za storitve uporabe arhivskega gradiva, ki so enake storitvam posredovanja javnih informacij, določenih v predpisu, ki ureja posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja, se za zahtevnejše storitve uporabe arhivskega gradiva uporabljajo cene, določene v tem pravilniku, za manj zahtevne storitve uporabe arhivskega gradiva pa se uporabljajo cene, določene v predpisu, ki ureja posredovanje in ponovno uporabo javnih informacij. O vrsti uporabe odloči predstojnik javnega arhiva, ki upošteva predvsem starost, zvrst, morebitno poškodovanost, obliko, način zapisa in druge lastnosti arhivskega gradiva.
(3) Za nujno uporabo filmskega arhivskega gradiva (priprava gradiva na dan naročila) se cenam, določenim v III. točki priloge 1 tega pravilnika, doda 50% pribitek.
5. člen
(uporaba v posebne pridobitne namene)
(1) Za uporabo arhivskega gradiva v posebne pridobitne namene se določi nadomestilo v višini največ 200 eurov za eno enoto arhivskega gradiva (npr. dokument). O višini odloči predstojnik javnega arhiva, pri čemer upošteva starost, zvrst, morebitno poškodovanost, obliko, način zapisa in druge lastnosti arhivskega gradiva.
(2) Uporaba arhivskega gradiva v posebne pridobitne namene iz prejšnjega odstavka zajema predvsem uporabo arhivskega gradiva pri oglaševanju in v druge tržne ter pridobitne namene, ki očitno niso v nikakršni povezavi z napredkom kulture, zgodovine, znanosti ali pravne varnosti večjega števila oseb.
(3) Za uporabo arhivskega gradiva v skladu s tem členom se sklene posebna pogodba.
6. člen
(digitalno fotografiranje arhivskega gradiva v čitalnici)
Za digitalno fotografiranje arhivskega gradiva v arhivski čitalnici, ki ga opravijo uporabniki, se določi nadomestilo največ 250 eurov letno, pri čemer cena za posamezni posnetek ne sme preseči cene barvne enostranske fotokopije formata A4, določene v prilogi 1 tega pravilnika.
7. člen
(izjeme od plačila uporabe in popusti)
(1) Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil za uporabo arhivskega gradiva za potrebe uradnih postopkov ne plačajo kopij arhivskega gradiva.
(2) Uporabe arhivskega gradiva ne plačajo javnopravne organizacije na področju kulturne dediščine.
(3) Za učence, dijake in študente z veljavnim šolskim ali študentskim statusom se za gradivo, ki ga potrebujejo za izobraževalne ali raziskovalne namene, tarife uporabe arhivskega gradiva znižajo za 30%.
8. člen
(plačilo storitev pošiljanja kopij arhivskega gradiva)
Javni arhivi zaračunavajo pri pošiljanju kopij arhivskega gradiva uporabnikom, razen uporabnikom iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena, tudi poštne stroške.
9. člen
(nezmožnost zagotavljanja storitev zaradi tehničnih razlogov)
Javnim arhivom uporabnikom ni treba zagotavljati storitev, ki jih določa ta pravilnik, če tehnično niso usposobljeni za izvajanje določenih storitev.
10. člen
(način plačila)
Javni arhivi v svojih notranjih aktih določijo način plačila storitev uporabe arhivskega gradiva v skladu s predpisi o finančnem poslovanju.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-12/2007/14
Ljubljana, dne 5. maja 2008
EVA 2007-3511-0018
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo
										
									
							

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti