Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2008 z dne 16. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2008 z dne 16. 5. 2008

Kazalo

2058. Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli, stran 5178.

Na podlagi 20. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in št. 36/08) in 47. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 102/07) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določi potek postopnega uvajanja drugega tujega jezika kot obveznega predmeta (v nadaljevanju: drugi tuji jezik) v osnovni šoli, način uvajanja, pogoje, ki jih mora šola izpolnjevati, da lahko začne uvajati drugi tuji jezik, postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev, kriterije za izbor šol ter pravice učencev pri postopnem uvajanju drugega tujega jezika.
2. člen
(postopno uvajanje)
Postopno uvajanje drugega tujega jezika v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju bo potekalo v šolskih letih 2008/2009, 2009/2010 in 2010/2011.
V šolskem letu 2008/2009 začne izvajati pouk drugega tujega jezika za učence 7. razreda največ 10% šol od skupnega števila osnovnih šol.
V šolskem letu 2009/2010 začne izvajati pouk drugega tujega jezika za učence 7. razreda še največ 20% šol od skupnega števila osnovnih šol. Šole morajo izpolnjevati pogoje v skladu s tem pravilnikom in imeti dovoljenje ministra.
V šolskem letu 2010/2011 začne izvajati pouk drugega tujega jezika za učence 7. razreda vsako leto še največ 30% šol od skupnega števila osnovnih šol. Šole morajo izpolnjevati pogoje v skladu s tem pravilnikom in imeti dovoljenje ministra.
V šolskem letu 2011/2012 začnejo izvajati pouk drugega tujega jezika za učence 7. razreda vse osnovne šole v Republiki Sloveniji.
3. člen
(način uvajanja)
Postopno uvajanje drugega tujega jezika poteka kot poskusno uvajanje v osnovnih šolah, ki začnejo uvajati pouk drugega tujega jezika v šolskem letu 2008/2009, v šolskih letih 2009/2010 in 2010/2011 pa kot uvajanje s sprotnim vgrajevanjem potrebnih sprememb in svetovanjem na podlagi ugotovitev spremljanja uvajanja.
4. člen
(drugi tuji jezik)
Kot drugi tuji jezik se izvaja pouk iz naslednjih predmetov: nemščina, italijanščina, madžarščina, hrvaščina, francoščina in angleščina.
Šola izbere en drugi tuji jezik in ga izvaja v celotnem obdobju postopnega uvajanja drugega tujega jezika.
II. PRIPRAVA IN IZVEDBA
5. člen
(Zavod Republike Slovenije za šolstvo)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljevanju: zavod za šolstvo) je odgovorni nosilec za postopno uvajanje in spremljanje drugega tujega jezika v osnovnih šolah in pripravi načrt uvajanja, metodološki načrt spremljanja in evalvacije. Pri pripravi načrta si zavod za šolstvo pridobi mnenje Sveta za evalvacijo.
Zavod za šolstvo pripravi letno poročilo o postopnem uvajanju, spremljanju in evalvaciji drugega tujega jezika in ga najkasneje do konca meseca novembra za preteklo šolsko leto posreduje Svetu za evalvacijo, do konca meseca januarja pa skupaj z mnenjem Sveta za evalvacijo letno poročilo pošlje Strokovnemu svetu RS za splošno izobraževanje in ministru.
Zavod za šolstvo skrbi za obveščanje javnosti.
6. člen
(Državna projektna skupina)
Minister s sklepom imenuje državno projektno skupino, ki opravlja naslednje naloge:
– koordinira postopno uvajanje drugega tujega jezika,
– skrbi za usposabljanje učiteljev drugega tujega jezika,
– pripravi strokovne podlage za delo šolskih projektnih skupin,
– pripravi letno poročilo o svojem delu,
– izvaja druge naloge.
7. člen
(šolska projektna skupina)
Postopno uvajanje drugega tujega jezika v osnovnih šolah vodijo šolske projektne skupine. Odgovorni nosilec postopnega uvajanja in spremljanja na posamezni šoli je ravnatelj, ki imenuje in vodi šolsko projektno skupino, v kateri je tudi predstavnik staršev.
Šolska projektna skupina opravlja naslednje naloge:
– izdela načrt postopnega uvajanja drugega tujega jezika za šolo,
– pripravi predlog izbire drugega tujega jezika,
– sodeluje pri metodološkem izvajanju spremljanja,
– pripravi letno poročilo o svojem delu in ga predloži državni projektni skupini,
– izvaja druge naloge.
8. člen
(odločitev o postopnem uvajanju in izbiri drugega tujega jezika v šoli)
Ravnatelj v sodelovanju s šolsko projektno skupino pripravi predlog o vključitvi šole v postopno uvajanje drugega tujega jezika in predlog izbire drugega tujega jezika ter si o tem pridobi soglasje učiteljskega zbora in sveta staršev.
Odločitev o postopnem uvajanju in izbiri drugega tujega jezika v šoli sprejme svet šole.
9. člen
(obveščanje in soglasje staršev)
Šola seznani starše s cilji in načrtovanim potekom postopnega uvajanja drugega tujega jezika ter s pravicami učencev v času uvajanja.
Šola si pridobi pisno soglasje staršev učencev, ki bodo v šolskem letu, ko šola začne postopno uvajati drugi tuji jezik, obiskovali 7. razred.
10. člen
(izpolnjevanje pogojev)
Šola, ki začne postopno uvajati drugi tuji jezik v šolskih letih 2008/2009, 2009/2010 in 2010/2011, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je vpisana v razvid osnovnih šol,
– ima oziroma lahko zagotovi potrebno število učiteljev za izvajanje pouka drugega tujega jezika za učence osnovne šole v 7., 8. in 9. razredu,
– ima prostorske pogoje v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za ustanavljanje osnovnih šol,
– ima soglasje vseh staršev učencev, ki bodo v šolskem letu, ko šola začne postopno uvajati drugi tuji jezik, obiskovali 7. razred,
– ima sklep sveta šole o postopnem uvajanju drugega tujega jezika.
11. člen
(zbiranje podatkov)
Za potrebe spremljanja in evalviranja postopnega uvajanja drugega tujega jezika se podatki o učencih in učiteljih zbirajo in obdelujejo tako, da njihova identiteta ni razvidna. Za ta namen se zbirajo podatki o: organizaciji dela in pouka, ustreznosti učnega načrta, metodah in oblikah dela, obremenjenosti učencev, učinkovitosti izvajanja pouka, rezultatih znanja učencev, in drugi podatki, potrebni za spremljanje in evalviranje postopnega uvajanja drugega tujega jezika.
Podatke zbirajo osebe, določene za spremljanje in evalviranje tako, da se podatki zbirajo in obdelujejo skladno s predpisi, ki urejajo zbiranje in varstvo osebnih podatkov.
Podatki, pridobljeni pri spremljanju postopnega uvajanja drugega tujega jezika, se hranijo 5 let po končani spremljavi in evalvaciji. Podatke hrani zavod za šolstvo.
III. PRAVICE UČENCEV
12. člen
(ocenjevanje znanja učencev)
Ocenjevanje učencev, ki so vključeni v postopno uvajanje drugega tujega jezika poteka v skladu s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli.
Pri vpisu v programe nadaljnjega izobraževanja z omejitvijo vpisa v začetni letnik imajo učenci, ki so vključeni v postopno uvajanje drugega tujega jezika, enake možnosti kot ostali učenci.
13. člen
(izstop učenca)
Učenec, ki je vključen v postopno uvajanje drugega tujega jezika, lahko v soglasju s starši izstopi iz postopnega uvajanja.
Če učenec izstopi iz postopnega uvajanja drugega tujega jezika, mu mora šola v dogovoru z njegovimi starši omogočiti vključitev v najbližjo osnovno šolo, ki ne uvaja drugega tujega jezika, pri čemer ima pravico do povrnitve stroškov prevoza.
14. člen
(prešolanje)
Učenec, ki se prešola iz šole, ki postopno uvaja drugi tuji jezik, v šolo, ki drugega tujega jezika ne uvaja, nadaljuje šolanje brez drugega tujega jezika.
Učenec, ki se prešola v šolo, ki postopno uvaja drugi tuji jezik, se lahko odloči, ali se bo v pouk drugega tujega jezika vključil ali ne.
IV. JAVNI RAZPIS IN IZBOR ŠOL
15. člen
(javni razpis)
Postopek javnega razpisa in pripravo izbora osnovnih šol, ki bodo vključene v postopno uvajanje drugega tujega jezika, vodi komisija, ki jo imenuje minister. Javni razpis objavi Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) na svojih spletnih straneh, in sicer za vsako šolsko leto posebej:
– za šolsko leto 2008/2009 najkasneje do 30. maja 2008,
– za šolsko leto 2009/2010 najkasneje do 31. marca 2009,
– za šolsko leto 2010/2011 najkasneje do 31. marca 2010.
Prijavo in podatke o izpolnjevanju pogojev pošljejo osnovne šole najkasneje v roku 21 dni po objavi razpisa na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. K prijavi na razpis za uvajanje drugega tujega jezika mora šola priložiti:
– izjavo o številu strokovnih delavcev, ki izpolnjujejo kadrovske pogoje za poučevanje izbranega drugega tujega jezika kot obveznega predmeta,
– izjavo o številu prijavljenih učencev ter številu zbranih soglasij staršev,
– sklep sveta šole, da se osnovna šola vključi v postopno uvajanje drugega tujega jezika in o izbiri drugega tujega jezika.
16. člen
(kriteriji za izbor šol)
Izbor šol, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s tem pravilnikom, se izvede na podlagi naslednjih kriterijev:
– regionalna pokritost Republike Slovenije,
– zastopanost šol glede na organiziranost šol,
– zastopanost šol glede na zmogljivost šol,
– izbor drugega tujega jezika.
17. člen
(sklep ministra)
Komisija na podlagi kriterijev, določenih v 16. členu tega pravilnika, pripravi predlog izbranih šol. Izbor šol s sklepom določi minister, ki o tem obvesti izbrane šole najkasneje do 30. junija v letu, ko šola začne postopno uvajati drugi tuji jezik.
V. FINANCIRANJE
18. člen
(financiranje)
Osnovni šoli iz 17. člena tega pravilnika ministrstvo zagotovi sredstva za:
– izvajanje pouka drugega tujega jezika v skladu z normativi in standardi,
– dodatno izobraževanje strokovnih delavcev in
– dodatne programsko odvisne materialne stroške za izvedbo pouka.
Minister s posebnim sklepom določi obseg dodatnih sredstev šolam za izvajanje drugega tujega jezika.
VI. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-13/2008
Ljubljana, dne 8. maja 2008
EVA 2008-3311-0002
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti