Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1073. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) TPC Žalec, stran 2704.

Na podlagi petega odstavka 61. in tretjega odstavka 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) v povezavi s 23., 73., 77. in 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter 16. in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 3. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) TPC Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
S tem Odlokom se v skladu s Strategijo prostorskega razvoja RS (Uradni list RS, št. 76/04) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za Trgovsko poslovni center Žalec (v nadaljevanju: TPC Žalec), ki je skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99), spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 98/00, 94/02).
2. člen
(vsebina Odloka)
Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) TPC Žalec vsebuje:
– ureditveno območje OPPN,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor (urbanistično, arhitekturno, krajinsko oblikovanje) s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji,
– zasnove projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter obveznost priključevanja nanjo,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN,
– tolerance,
– roki za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev zemljišč,
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN,
– program opremljanja,
– končne določbe.
3. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)
a) Z OPPN se znotraj ureditvenega območja predvidi delna rušitev, rekonstrukcija, dozidava, sprememba namembnosti obstoječega objekta polnilnice brezalkoholnih pijač, rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega energetskega objekta in rekonstrukcija obstoječe poslovne zgradbe, ureditev funkcionalnih površin območja (tekoči in mirujoči promet, delovna manipulacija), ureditev zelenih in drugih utrjenih površin v skupni rabi, premestitev komunalnih vodov ter mesta novih priključitev komunalne infrastrukture.
b) Ureditveno območje OPPN ne obsega območja predvidenega novega dvojnega krožišča na cesti Žalec–Celje, kjer bo predvidoma priključek obravnavanega območja na obstoječo cestno mrežo, ker se gradnja krožišča ureja v ločenem postopku.
4. člen
(sestavni deli OPPN)
Sestavni deli OPPN Trgovsko poslovni center Žalec (TPC Žalec) so:
I. Pregled vsebine z uvodnimi listi,
II. Besedilo Odloka,
III. Kartografski del,
IV. Priloge.
5. člen
Občinski podrobni prostorski načrt je izdelalo podjetje CONSTRUCTA d.o.o., Ljubljana, v decembru 2007, pod številko projekta 446/05(OPPN).
II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
6. člen
(ureditveno območje OPPN – območje urejanja)
Ureditveno območje OPPN zajema območje zemljišč s parcelnimi številkami: 896/8, 896/9, 896/10, 896/11, 896/17, 896/24, 896/18, 897/3 – del, 908/7 – del, vse k.o. Žalec.
Vse navedene parcele tvorijo območje urejanja, ki se obravnava s tem aktom. Območje urejanja OPPN obsega površine, na katerih so načrtovani trajni objekti, vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo, površine potrebne v času gradnje in vplivno območje pričakovanih vplivov načrtovanih objektov na okolico.
Meja območja OPPN poteka po delu vzhodne parcelne meje zemljišča s parc. št. 897/3, na jugu prečka parc. št. 908/7, poteka po južni parcelni meji parc. št., 896/18, 896/10, 896/9, po vzhodni, južni, zahodni in severni parcelni meji zemljišča s parc. št. 896/24, po V parcelni meji parc. št. 896/20, 896/23, po severni meji zemljišča s parc. št. 896/8, prečka parc. št. 908/7 in 897/3.
Meja območja urejanja je razvidna v »Načrtu namenske rabe prostora« in »Načrtu ureditvenega območja«.
Površina ureditvenega območja OPPN znaša skupaj 11531 m2. Vse navedene parcele ležijo na območju k.o. Žalec.
7. člen
(vplivno območje – ureditve izven območja OPPN)
Vplivno območje bo v času gradnje zajemalo samo zemljišča znotraj območja urejanja OPPN.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR
8. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
Obravnavana gradnja ne bo predstavljala dodatne obremenitve na že vzpostavljeno komunalno in energetsko infrastrukturo v širšem območju, bo pa predstavljala bistveno povečano prometno obremenitev območja. Obstoječa zbirna cesta ob zemljišču sedanje polnilnice pijač (parc. št. 908/7 – del) se ohrani.
Vodovod, elektrika in plinska oskrba se izvedejo z infrastrukturnimi posegi, v smislu predelave internih inštalacij in novih lokacij priključkov za posamezne porabnike in poslovne objekte.
Obravnavana gradnja ne bo imela negativnih vplivov na varnost pred požarom, higiensko in zdravstveno zaščito okolice. Prav tako ne bo vplivala na varnost pri uporabi nepremičnin v okolici.
Predvidena gradnja ne bo vplivala na podobo krajine, zato so v OPPN natančno določeni pogoji za posege v predmetnem prostoru.
Negativnih vplivov iz okolice na predvidene objekte ne bo.
9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov)
Objekt A:
Objekt se na V strani v dolžini 28,80 m in celotni širini poruši, na Z strani se v dolžini 8,00 m in celotni širini dozida. V nadaljevanju, po celotni širini do Z parcelne meje, se mu doda nadstrešnica.
Objekt B:
Objekt se rekonstruira tako, da se iz njega odstranijo vse energetske instalacije in uredi kot poslovni objekt. Gabariti se ne spreminjajo.
Objekt C:
Objekt se z investicijsko vzdrževalnimi deli in delnimi rekonstrukcijami posodobi in obdrži v obstoječi funkcji in obstoječih gabaritih.
Objekt D:
Ohrani se obstoječe stanje v celoti (možna so investicijsko vzdrževalna dela) in ohrani funkcija za skladiščenje in distribucijo.
Obstoječi pomožni objekti in obstoječa zunanja ureditev se odstranijo.
10. člen
(opis načrtovane ureditve zunanjih površin)
Na prostih površinah ob vhodih v objekte se uredijo tlakovane površine, ostale površine se asfaltirajo in namenijo parkiranju ter manipulaciji z osebnimi in tovornimi vozili.
Območja parkirišč se med parkirnimi vrstami zatravijo. Zaželeno je zasaditi drevje za ustvarjanje sence. Zelene površine med parkirišči in zbirno cesto se zasadijo z visokimi drevesi ali pokrovnimi rastlinami, ki omogočajo pregledno vključevanje in kroženje prometa.
Brežina nasipa Ceste ob Železnici se hortikulturno uredi z zatravljanjem (travne plošče) in bogato zasaditvijo cvetja, grmovnic in drevja. Obstoječe asfaltirane površine ob javni poti se uredijo kot zatravljene, povozne površine s ploščadjo za druženje, srečevanje ali organiziranje zunanjih dejavnosti (npr. eko tržnica itd.) z možnostjo parkiranja.
Funkcionalne površine se proti J in S ogradijo z ograjo višine do 2,20 m. Ograja naj bo lahke kovinske ali druge transparentne izvedbe na nizkem (do 50 cm) parapetnem zidu ali brez parapetnega zidu.
Kolikor se ograja ali oporni zid izvede v skladu z zgoraj navedenimi pogoji na robu gradbene parcele ali tik ob parcelni meji, soglasje mejaša ali upravljalca ceste ni potrebno.
Ob cesti se ograje lahko gradijo tik ob ali na parcelni meji.
11. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
a) Objekt A:
Objekt A je v prostoru že postavljen kot obstoječa polnilnica brezalkoholnih pijač (Coca Cola). S preoblikovanjem bo objekt od V parcelne meje (zbirna cesta) odmaknjen 40,20 m. Od S parcelne meje ostane odmik obstoječ 7,60 m. Z dozidavo nadstreška se na Z strani pomakne na parcelno mejo. Na J strani ostane odmik od parcelne meje obstoječ (26,70 m).
Horizontalni gabariti: 37,50 m x 86,90 m + nadstrešnica 7,00 m x 37,50 m (prizidek na Z strani v horizontalnih dimenzijah 8,00 m x 37,50 m je vštet.)
Višinski gabarit obstoječega dela: delno P+0 in delno P+1 (8,80 m).
Toleranca: možno je spreminjati horizontalne gabarite proti V in Z strani za 0,30 m in vertikalne gabarite za eno funkcionalno etažo v okviru max. meje 8,80 m.
Namembnost: prodajne površine, skladiščni in pomožni prostori, storitve, gostinstvo, rekreacija.
b) Objekt B:
Objekt B (sedanji energetski objekt) ostaja v enakih gabaritih.
Horizontalni gabariti: 30,80 m x 12,20 m.
Višinski gabarit (obstoječ): P+0.
Toleranca: možno je spreminjati horizontalne gabarite proti S strani in vertikalne gabarite za eno funkcionalno etažo, v okviru obstoječih vertikalnih gabaritov.
Namembnost: prodajne površine, storitve, gostinstvo, pisarne.
c) Objekt C:
Objekt C ostaja v enakih gabaritih.
Horizontalni gabariti (obstoječi): 15,30 m x 31,60 m.
Višinski gabarit (obstoječ): P+1.
Toleranca: možne so izravnave horizontalnega volumna objekta na V strani in povečanje vertikalnih gabaritov za eno funkcionalno etažo.
Namembnost: pisarne.
d) Objekt D:
Objekt D ostaja v enakih gabaritih in namembnosti.
Horizontalni gabariti (obstoječi): 24,50 m x max. 45,50 m.
Višinski gabarit (obstoječ): P+0.
Namembnost: skladišče, proizvodnja, distribucija.
e) Zelene površine ob nasipu predstavljajo oblikovalsko dopolnitev celotne ureditve OPPN. V okviru zelenih površin se lahko uredi večnamenska ploščad.
f) Oblikovanje objektov mora biti izvedeno v duhu časa, z uporabo sodobnih likovno-oblikovalskih elementov, gradiv in rešitev, ne pa z modnimi oblikovnimi vzorci. Lahko se uporabljajo lokalni kvalitetni oblikovni vzorci za razpoznavnost lokacije. Oblikovne posebnosti se lahko izvajajo v celotnem območju enotno, kot skupna poteza. Na fasadi je možna uporaba logotipov.
g) Strehe so lahko ravne ali z minimalnim naklonom, skritim za simsom. Oblikovne posebnosti streh se lahko izvajajo enotno samo v celotnem območju.
h) Možna je uporaba in postavitev znamenj z logotipi podjetij.
i) Vsi objekti morajo imeti omogočen neoviran dostop funkcionalno oviranim osebam.
12. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)
Vsi posegi v stavbe se smatrajo kot posegi na obstoječih objektih razen prizidave, ki je nova gradnja. Za vse posege veljajo usmeritve lokacijskih pogojev iz 11. člena tega odloka.
13. člen
(pogoji za gradnje enostavnih objektov)
Na obravnavanem območju je dovoljena postavitev naslednjih enostavnih objektov:
– začasni objekti, namenjeni turističnim prireditvam,
– začasni objekti, namenjeni komercialni promociji,
– začasni objekti, namenjeni sezonskim potrebam dejavnosti,
– pomožni objekti (nadstrešnice – depoji za nakupovalne vozičke, ekološki otok).
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA NANJO
14. člen
(pogoji za prometno urejanje)
a) Območje OPPN bo dostopno z lokalne Ceste ob Železnici na Celjsko cesto preko dvojnega krožnega križišča.
b) Ureditev prometa znotraj območja OPPN obsega:
– krožno cesto za dostop do skladiščnih in manipulacijskih površin objekta A, B in C ter D,
– parkirne površine in
– obstoječo zbirno – dostopno pot do poslovnih objektov lociranih južneje, izven območja obdelave OPPN.
Z javne ceste ob V delu območja urejanja sta na območju trgovskega centra predvidena dva uvozna in dva izvozna priključka na funkcionalne površine objektov A, B, C, D. Prometne površine so opremljene s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo.
c) Uvoz na SV in JV vogalu je namenjen uvozu in izvozu dostavnih in osebnih vozil, dostopu do manipulativnih površin za dostavo blaga, dostopu do parkirnih površin, intervencijskemu uvozu in izvozu, dostopu vozil za odvoz odpadnega materijala.
d) Širina voznih poti je min. 4,60 m. Omogočeni morajo biti radiji obračanja min. 5,00 m za lahka dostavna vozila, do min. 16,00 m za tovorna in intervencijska vozila.
e) Višinska kota povoznih površin ostaja nespremenjena.
f) Povozne površine se asfaltirajo in zaključijo z robniki. Pohodne površine se oblikovno kreirajo v okviru projekta zunanje ureditve.
g) Vse manipulacijske površine za dostavo in odvoz trgovskim in gostinskim lokalom, pisarnam in skladiščem, so v okviru lastnih funkcionalnih površin.
h) Parkiranje za potrebe zaposlenih se uredi ob posameznih poslovnih zgradbah. Parkiranje za potrebe strank se v pretežni meri uredi ob V delu območja TPC Žalec (skupaj min. 118 PM – od tega min. 6 PM za invalide). Parkiranje je možno tudi na zelenih večnamenskih povoznih površinah ob V meji območja urejanja.
i) Parkirne površine so asfaltirane oziroma protiprašno obdelane, označene in opremljene z lovilci olj.
15. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
Skupne določbe
Zasnova komunalne in energetske infrastrukture se navezuje na obstoječo mestno infrastrukturo. Izdelava projektne dokumentacije mora potekati usklajeno in istočasno z upoštevanjem medsebojnih relacij posameznih vodov.
Vse infrastrukturne ureditve se izvajajo podzemno.
Odstopanja v izvedbi ali zasnovi komunalne infrastrukture so možna v primeru ustreznejših tehničnih in ekonomskih rešitev, vendar morajo biti usklajene z načrtovano prostorsko ureditvijo.
Za posege v obstoječe vode na območju urejanja je potrebno pridobiti soglasje upravljalcev. Posege v obstoječe vode je potrebno načrtovati tako, da se ne zmanjša obstoječa funkcionalnost.
Za posege na območja, ki niso v lasti investitorja, je potrebno pridobiti soglasje lastnikov parcel.
Na trasah komunalnih vodov ni dovoljena gradnja struktur, ki bi lahko poškodovale komunalni vod.
Kanalizacija
Sanitarne vode:
Na obravnavanem območju se bo sanitarna odpadna voda iz objektov odvajala v obstoječi sistem fekalnih odvodnikov, ki so povezani z obstoječo mestno javno kanalizacijo.
Padavinske vode:
Voda iz strešnih površin vseh objektov bo speljana v obstoječi sistem odvajanja padavinskih voda, ki je povezan z javnim mestnim kanalizacijskim sistemom. Rekonstruira in adaptira se sistem talnih požiralnikov.
Za odvajanje odpadnih vod iz obravnavanega območja je potrebno izvesti nov sekundarni priključek na javno kanalizacijsko omrežje ob Z strani obravnavanega območja. Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti soglasje upravljalca kanalizacije.
Vodovod
Za oskrbo objektov se bo uporabilo obstoječe vodovodno omrežje in priključki. Za vodooskrbo objekta »A« bo moral biti izveden nov priključek na javno vodovodno omrežje. Adaptira se interna razvodna mreža in priključek objektov »A« in »B« glede na posameznega uporabnika poslovnih površin v posameznem objektu.
Zaradi izgradnje prizidka k objektu »A« bo potrebno prestaviti del vodovoda v dolžini širine objekta »A«.
Hidrantno omrežje je obstoječe in mora zagotavljati zadostne količine vode za gašenje zunaj objekta. Vodna oskrba mora poleg zunanje požarne varnosti zagotoviti tudi zadostno oskrbo za notranje hidrantno omrežje (predvidena potreba je cca 15 l/s).
Vodovodno omrežje, ki se bo zaradi izvajanja del izvedlo na novo je potrebno izvesti iz nodularne litine. Novi vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške.
Plinovod
Za oskrbo s plinom za ogrevanje se v objektu »A« predvidijo individualni priključki do posameznih uporabnikov, ki bodo speljani od obstoječega priključka sekundarnega plinskega voda. V sam primarni ali sekundarni plinovod, ki je v upravljanju nosilca javne službe se ne posega.
Za ogrevanje se uporablja plinski energent.
Elektroenergetski vodi
Za napajanje območja predvidenih ureditev se obstoječa transformatorska postaja nadomesti z novo transformatorsko postajo ob objektu »B«.
Zunanja razsvetljava
Zunanje površine ob objektih bodo osvetljene z javno razsvetljavo, ki se jo predvidi v načrtu zunanje ureditve. Svetilke se namestijo na fasade zgradb, tip svetilk določi arhitekt.
Za napajanje se pri transformatorski postaji predvidi merilno mesto.
Prometne površine znotraj območja, ki pripada trgovsko-poslovnemu centru niso javne in niso predmet javne komunalne rabe.
Telekomunikacijski vodi
Objekti se bodo priključili na telekomunikacijsko in CA-TV omrežje preko kabelske kanalizacije, ki bo izvedena z navezavo na obstoječ razvodni sistem območja, skladno z izkazanimi potrebami.
Odpadki
Za zbiranje odpadkov je predvideno skupno zbirno mesto – ekološki otok za celotno območje OPPN. Predvideno je ločeno zbiranje odpadkov. Dostop je predviden isti kot za ostala dostavna vozila.
Zbirno mesto se uredi kot pomožni objekt, v skladu s pravilnikom, ki določa tehnične smernice za projektiranje in opremo zbirnih mest za odpadke (Pravilnik o minimalnih pogojih za določitev zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu določanja velikosti posod za zbiranje komunalnih odpadkov, Uradni list SRS, št. 37/87).
Odstopanja
Odstopanja pri trasah komunalnih in energetskih vodov ter naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih in energetskih vodov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora.
V skladu s pogoji upravljalcev so dopustne tudi izvedbe komunalnih vodov, ki jih v fazi priprave OPPN ni bilo možno predvideti. Vsi komunalni vodi v ureditvenem območju OPPN naj se izvajajo v cestnem telesu, razen kadar to ni racionalno ali ni možno.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
16. člen
(varovanje okolja)
Zaščita pred hrupom
Skladno z določili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) velja za območje IV. stopnja varstva pred hrupom.
Na območju OPPN ni predvidenih dejavnosti, ki bi presegle predpisane obremenitve s hrupom.
Zaščita ozračja
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati:
– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;
– preprečevanje prašenja, vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin.
– prezračevalne odprtine v nobenem primeru ne smejo biti usmerjene proti delovnim prostorom sosednjih objektov in zmanjševati kvaliteto bivalnega standarda sosednjih bivalnih prostorov.
Zaščita vodnih virov
Obravnavano območje ne leži v vodovarstvenem območju vodnih virov. Pri projektiranju je treba upoštevati naslednje pogoje:
– kanalizacijski sistemi morajo biti izvedeni neprepustno za vodo, neprepustnost se potrdi s tlačnim preskusom;
– vse povozne parkirne površine v okolici objektov bodo utrjene in obrobljene z robniki. Padavinske odpadne vode s teh površin se odvajajo v javni kanalizacijski sistem in jih je potrebno pred iztokom očistiti preko lovilcev olj.
Varovanje tal
Med gradnjo je nujno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in takšno organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda ali podtalnice, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla.
Potrebno je zagotoviti, da se po končani gradnji odstranijo vsi za potrebe gradnje postavljeni provizoriji in odstranijo vsi ostanki začasnih deponij. Predvideti je potrebno krajinsko in protierozijsko ureditev vseh prizadetih površin.
Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in, da se ne onemogoči varstvo pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano.
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04).
V primeru, da bodo s posebnimi strokovnimi podlagami za infrastrukturno opremljanje območja ali zaradi okoljsko in funkcionalno ugodnejših rešitev dodatno določena tudi zemljišča izven ureditvenega območja in bo to hkrati pomenilo tudi posege na vodna in priobalna zemljišča ter varstvena in ogrožena območja, je potrebno za posege na teh zemljiščih pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti tudi vodno soglasje.
Pri pripravi projektne dokumentacije morajo biti upoštevani naslednji projektni pogoji:
– Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in, da se ne onemogoči varstvo pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (Zakon o vodah, Uradni list RS, št. 67/02).
– Komunalno odpadno vodo je treba odvajati v javno kanalizacijo. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih voda mora biti usklajena s Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, sprememba Uradni list RS, št. 45/07).
Gradbišče se omeji na območje trgovsko poslovnega centra, zbirna cesta ob V robu mora ostati za čas gradnje prosta za pretok vozil in pešcev.
17. člen
(varstvo kulturne in naravne dediščine)
Območje ni varovano kot naravna ali kulturna dediščina in ne vsebuje spomenikov naravne ali kulturne dediščine.
Na obravnavanem območju ni potrebno skladno z Zakonom o ohranjanju narave izvajati posebnih ukrepov varovanja.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
18. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Zaradi odstranitve dela obstoječega objekta A in rekonstrukcije drugih, se ne zmanjšajo možnosti za eventuelno zaklanjanje.
Za območje OPPN ni predvidenih ukrepov za obrambo v smislu novih zaklonišč. Pri projektiranju posegov v obstoječe objekte in izvedbi novogradenj je potrebno upoštevati, da se ne sme zmanjšati ali ogroziti zaščitna nosilnost horizontalne konstrukcije nad pritlično etažo pred eventuelno porušitvijo višjih etaž.
V okviru zaščite pred požarom se izvedejo naslednji ukrepi:
– intervencijske poti in površine,
– zunanje hidrantno omrežje,
– potrebni odmiki med objekti,
– poti za evakuacijo.
Intervencijske poti in površine
Vsa zemljišča v ureditvenem območju OPPN so v primeru požara dostopna po predvidenih dovoznih poteh, ki omogočajo obračanje tudi na površinah za mirujoči promet ob cesti in ustrezajo standardu SIST DIN 14090.
Utrjene intervencijske poti in dostopi morajo biti široki najmanj 3 m s potrebnimi razširitvami v območju radijev.
Vse povozne površine, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti dimenzionirane na osni pritisk 10 t.
Hidrantna mreža
V primeru požara se bo za gašenje uporabljala voda iz predvidenega hidrantnega omrežja v območju TPC. Hidranti so predvideni na medsebojni razdalji ne manj kot 5,00 m in ne več kot 80,00 m od objektov.
Odmiki med objekti
Odmiki med objekti »B«, »C«, »D« in ostalimi v sosedstvu ostajajo obstoječi. Objekt »A« z dozidavo ohranja zadosten odmik (8,00 m) do objektov na Z strani, ostali odmiki so nespremenjeni.
Poti za evakuacijo
Reševanje ljudi in premoženja je omogočeno na prostih površinah območja.
VII. NAČRT PARCELACIJE
19. člen
(načrt parcelacije)
Parcelno stanje na obravnavanem območju ostane za objekt »D« nespremenjeno. Objektom »A«, »B«, »C« se določi nova gradbena parcela. Del območja OPPN, ki je opredeljen kot javno dobro, se določi kot cestni del in del večnamenske površine. Načrt parcelacije in površine je razviden v grafični prilogi OPPN (list 2.4 in 2.5). Zakoličbene točke so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu.
20. člen
(javno dobro)
Ceste in ostale skupne površine znotraj območja TPC niso javno dobro. Površine, ki so izven območja TPC in hkrati znotraj OPPN, pa so javno dobro.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
21. člen
(etapnost izvedbe prostorske ureditve)
Prostorske ureditve po tem načrtu se izvajajo sočasno oziroma v soodvisnosti. Dovoljena je fazna gradnja, vezana na soodvisnost posameznih funkcionalno povezanih sklopov.
22. člen
(drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN)
Pred pričetkom gradnje je treba izdelati in predvideti morebitne potrebne ukrepe za zavarovanje obstoječih objektov.
Gradnjo je treba načrtovati tako, da območje gradbišča in njegove ureditve ne bo posegalo na zemljišča zunaj ureditvenega območja. V primeru, da se bo v času gradnje posegalo na sosednja zemljišča, si mora investitor pridobiti soglasje lastnikov teh zemljišč.
Med gradnjo mora investitor zagotoviti nemoteno funkcioniranje komunalne oskrbe sosednjih objektov in naprav, nemoteno funkcioniranje prometa tako, da se ne bodo poslabšale prometne razmere na obstoječem cestnem omrežju.
Investitor sodeluje pri izvedbi tiste javne infrastrukture, ki je potrebna za realizacijo objektov v ureditvenem območju, v skladu s programom opremljanja zemljišča. Obveznost investiranja se opredeli z urbanistično pogodbo med občino in investitorjem.
Pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za posege v območju OPPN je projektna dokumentacija, izdelana na podlagi upoštevanja pogojev iz tega OPPN in vseh pogojev in navodil, danih s strani posameznih nosilcev urejanja prostora.
IX. TOLERANCE
23. člen
(dovoljena odstopanja)
Tolerance v zvezi z gradnjami objektov so opredeljene v 11. členu tega Odloka (lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo).
Pri izvajanju OPPN so dopustni premiki tras komunalnih vodov in naprav ter prometnih ureditev od prikazanih, kolikor gre za prilagajanja stanju na terenu, izboljšave tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovnega, prometno tehničnega in okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali se zaradi takih rešitev v naprej določa in ovira bodoče ureditve. Spremembe morajo biti skladne s predpisi.
Pod enakimi pogoji je možno uvesti tudi dodatne komunalne naprave, ki v tem OPPN niso predvidene.
X. ROKI ZA IZVEDBO PROSTORSKE UREDITVE IN ZA PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ
24. člen
(roki za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev zemljišč)
Do dograditve objektov je treba zgraditi prometno ter komunalno in energetsko infrastrukturo, v območju OPPN in tisto, ki se nanaša na regulacijo obstoječe infrastrukture.
Pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja so:
– izdelani objekti,
– prometne ureditve,
– izgradnja vodooskrbe,
– izgradnja elektroenergetskega omrežja,
– izgradnja oskrbe s plinom,
– izgradnja telekomunikacijskega in CATV omrežja, v obliki pripravljene mreže razvodnih kanalov, z ožičenjem,
– izdelana hortikulturna ureditev,
– izgradnja javne razsvetljave.
Vsa zemljišča, ki so potrebna za posege v ureditvenem območju OPPN, niso v lasti investitorja OPPN.
XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO IZVEDBI OPPN
25. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po izvedbi OPPN)
Ko bodo na obravnavanem območju zgrajeni vsi posegi, bodo na zgrajenih objektih dovoljena investicijsko vzdrževalna dela, dozidave in nadzidave v okviru določil, ki veljajo za novogradnje. Dopustne so tudi rušitve in nadomestne gradnje pod pogoji, ki veljajo za novogradnje v ureditvenem območju OPPN.
XII. PROGRAM OPREMLJANJA
26. člen
Predmetno območje je komunalno opremljeno. Za OPPN ni potrebno določiti in sprejeti programa opremljanja zemljišč za gradnjo na območju OPPN.
XIII. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o ZN industrijskega območja Slovin »IBP« Ljubljana, Slovin, TOZD Žalec (Uradni list SRS, št. 1/88).
28. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega Odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
29. člen
OPPN TPC Žalec je stalno na vpogled pri:
– Občini Žalec, Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora,
– Upravni enoti Žalec, Oddelku za okolje in prostor.
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0011/2004-2/3
Žalec, dne 3. marca 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost