Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1071. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podlehnik za leto 2007, stran 2697.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,45/97 – odločba Ustavnega sodišča, 67/97 – odločba Ustavnega sodišča, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99 – odločba Ustavnega sodišča, 89/99), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 92. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99 in spremembe) je Občinski svet Občine Podlehnik na 7. redni seji dne 7. 3. 2008 na predlog župana sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Podlehnik za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2007, ki zajema vse prihodke in odhodke transakcijskega računa Občine Podlehnik.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2007 izkazuje prejemke v višini 1,705.050,74 EUR in izdatke v višini 1,466.628,27 EUR. Prejemki in izdatki so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja terjatev in naložb in računu financiranja, kot sledi:
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|A)     |Bilanca prihodkov in odhodkov  |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|I.     |Skupaj prihodki         |   1,705.050,74|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|II.    |Skupaj odhodki         |   1,466.628,27|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|III.    |Proračunski presežek (I. – II.) |    238.422,47|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|B)     |Račun finančnih terjatev in   |         |
|      |naložb             |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|IV.    |Prejeta vračila danih posojil in|     4.815,16|
|      |prodaja kapitalskih deležev   |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|V.     |Dana posojila in povečanje   |       0,00|
|      |kapitalskih deležev       |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|VI.    |Prejeta minus dana posojila (IV.|     4.815,16|
|      |– V.)              |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|C)     |Račun financiranja       |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|VII.    |Zadolževanje          |    984.810,55|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|VIII.   |Odplačilo dolga         |    361.842,06|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|IX.    |Sprememba stanja sredstev na  |    866.206,12|
|      |računih (I.+IV.+VII.-II-V.-   |         |
|      |VIII.)             |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|X.     |Neto zadolževanje (VII. – VIII.)|    622.968,49|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|XI.    |Neto financiranje (VI.+ X. –  |    –238422,47|
|      |IX.)              |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
3. člen
Sredstva na računu ob koncu leta 2007 se namenijo za financiranje projektov v letu 2008.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Podlehnik, dne 7. marca 2008
Župan
Občine Podlehnik
Marko MAUČIČ l.r.

AAA Zlata odličnost