Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007

Kazalo

993. Uredba o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Babno Polje, stran 2603.

Na podlagi 3. člena v povezavi s 5. členom Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01, 110/02 - ZGO-1 in 14/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Babno Polje
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mednarodnega mejnega prehoda Babno Polje (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za mednarodni mejni prehod Babno Polje, ki ga je izdelal Proplus, d.o.o., Maribor pod št. 22/E/2006 januarja 2007, in je na vpogled na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana.
2. člen
(1) Ureditveno območje obsega:
a) nepremičnine, potrebne za opravljanje varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora, ter neposredno okolico z objekti, ki so potrebni za smotrno in varno odvijanje prometa, in sicer zemljišča oziroma deli zemljišč - parc. št. 972/1, 972/2, 1033, 1034, 1037/2, 1043/3, 1310/1, vse k.o. Babno Polje;
b) trase za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, ki so električni vod, vodovod, kanalizacija ter telefonski kabel, ki sicer potekajo znotraj ureditvenega območja, razen za:
- TK Kabel, ki bo potekal v dolžini cca 23 m po zemljišču parc. št. 1037/1, k.o. Babno Polje,
- NN Kabel, ki bo obstoječ demontiran na zemljiščih parc. št. 1037/1, 1032/4, 1310/1, 974/2, 974/1 in 975/2 ter zgrajen nov vod v dolžini cca 145 m in bo potekal po zemljiščih parc. št. 972/1, 971/1, 973/1, 1337, 974/1 in 975/1, vse k.o. Babno polje,
- vodovod v dolžini cca 44 m bo potekal po zemljišču parc. št. 972/1, k.o. Babno polje.
(2) Meja ureditvenega območja mejnega prehoda je prikazana v elaboratu iz prejšnjega člena in je razvidna iz pregledne situacije v merilu 1 : 1000, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt Občine Loška dolina. Ureditveno področje mejnega prehoda urejajo:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina za obdobje 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 56/96);
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij v Občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 17/00), skladno s 125. členom Statuta občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99).
4. člen
Območje mejnega prehoda zajema zemljišča, namenjena:
- za novogradnjo, postavitev objekta carinarnice in policije,
- za odstranitev obstoječih objektov,
- za rušitev vseh utrjenih površin in izvedbo novih voznih površin,
- za ureditev parkirišč in potrebne infrastrukture,
- za zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje iz prejšnjega člena na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor prične s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-10/2007/6
Ljubljana, dne 1. marca 2007
EVA 2007-3111-0023
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik