Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5939. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, stran 17081.

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena ter tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu – UPB2 (Uradni list RS, št. 93/07), Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05 in 65/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 9. redni seji dne 13. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Črnomelj določajo merila, pogoji ter postopek za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski obrati) ter pogoji in postopek za preklic soglasja.
S tem odlokom se za območje Občine Črnomelj določajo tudi pogoji in postopek za izdajo posamičnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata dlje, kot traja potrjeni obratovalni čas ter merila in postopek za določitev obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata (npr. premični objekti).
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
2. člen
Kot merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov, katera so občinski upravi Občine Črnomelj (v nadaljevanju; pristojni organ) v pomoč pri presoji o podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov, se upoštevajo:
1. območje, kjer se gostinski obrat nahaja,
2. vrsta gostinskega obrata,
3. vključevanje gostinskega obrata z dodatno ponudbo (kulturni in zabavni programi, prireditve, priprava hrane ipd.),
4. potrebe klubske dejavnosti in kulturnih ter športnih ustanov z gostinskimi obrati zaprtega tipa,
5. popestritev ponudbe v kraju,
6. dodatne potrebe gostov,
7. predhodne kršitve po neposredno veljavnima Zakonu o gostinstvu ter Zakonu o varstvu javnega reda in miru, ki so bile storjene v gostinskem obratu oziroma v njegovi neposredni okolici in za katere je bila s strani pristojne tržne inšpekcije oziroma policije izdana pravnomočna odločba.
Merila iz prejšnjega odstavka tega člena lahko smiselno uporabi tudi krajevna skupnost pri izdaji mnenja iz 7. člena tega odloka.
3. člen
Za potrebe tega odloka se gostinski obrati delijo na naslednje vrste:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev: hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, mladinski in počitniški domovi, kampi ter turistične kmetije z nastanitvijo;
– restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, vinotoči, okrepčevalnice, obrati za pripravo in dostavo jedi, bari ter izletniške kmetije;
– gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov;
– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko poslovnih centrih, kulturnih ustanovah);
– gostinski obrati, ki opravljajo storitve nočnih klubov in diskotek, oziroma obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in izpolnjujejo minimalne tehnične pogoje, v skladu z 52. členom veljavnega Pravilnika o minimalnih in tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.
4. člen
Za potrebe tega odloka se območja, na katerih se gostinski obrat nahaja delijo na:
1. Stanovanjska območja. To so območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, stanovanjska naselja in strjena stanovanjska naselja.
2. Druga območja. To so vsa ostala območja (območja namenjena industrijski in obrtni dejavnosti, poslovne cone, ipd).
5. člen
Gostinec oziroma kmet za gostinske obrate, ki se nahajajo na območju Občine Črnomelj lahko zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata, kot sledi:
1. restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, vinotoči, okrepčevalnice, obrati za pripravo in dostavo jedi, bari ter izletniške kmetije do 02.00 ure naslednjega dne;
2. gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko poslovnih centrih, kulturnih ustanovah) v skladu z veljavnim hišnim redom, vendar največ do 02.00 ure naslednjega dne;
3. gostinski obrati, ki opravljajo storitve nočnih klubov in diskotek, oziroma obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, lahko obratujejo po naslednjem podaljšanem obratovalnem času:
– v stanovanjskem območju do 02.00 naslednjega dne;
– na drugih območjih do 04.00 ure naslednjega dne.
Obratovalni čas določen v prvem odstavku tega člena in v 6. členu tega odloka se lahko gostincu v poletnem času (1. maj–30. september) podaljša še za eno uro, po predhodnem soglasju pristojnega organa.
6. člen
Enote gostinskih obratov, ki se nahajajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, terase, ipd.) smejo obratovati v podaljšanem obratovalnem času do 23.00 ure. V primeru, ko gostinski obrat dejansko obratuje izven strnjenega stanovanjskega naselja ali kjer v njegovi okolici do razdalje 100 m ni prijavljenega stanovalca s stalnim prebivališčem oziroma ni gostinskega obrata, ki nudi gostom nastanitev ali mu ti prebivalci oziroma lastniki gostinskih obratov, ki nudijo gostom nastanitev dajo pisno soglasje, lahko enote gostinskih obratov, ki se nahajajo zunaj zaprtih prostorov obratujejo v enakem podaljšanem obratovalnem času kot gostinski obrat.
III. POGOJI ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
7. člen
Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora gostinec oziroma kmet izpolniti naslednje pogoje:
– imeti veljavno uporabno dovoljenje tako za gostinski obrat, kot za enoto gostinskega obrata, ki se nahaja zunaj zaprtih prostorov (npr. gostinski vrtovi, terase ipd.) oziroma drugo ustrezno dovoljenje;
– predložiti pisno soglasje lastnika objekta, kjer se gostinski obrat nahaja, kolikor ni lastnik gostinskega obrata;
– predložiti pisno mnenje krajevne skupnosti, na katere območju se gostinski obrat nahaja;
– imeti poravnane zapadle obveznosti iz naslova komunalnih taks, turističnih taks in drugih dajatev, ki so določene z odloki na območju Občine Črnomelj;
– da v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, v gostinskem obratu, za katerega se zaproša za izdajo soglasja, niso bile storjene kršitve iz sedme točke prvega odstavka 2. člena tega odloka.
Gostinec, ki prosi za izdajo soglasja za gostinski obrat, ki obratuje v stavbi s stanovanji, mora prijavi obratovalnega časa priložiti pisno soglasje večine lastnikov stanovanj.
Soglasja in mnenje iz prejšnjih odstavkov tega člena ne smejo biti starejša od 30 dni od dneva vložitve vloge.
IV. POSTOPEK IZDAJE SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
8. člen
Gostinski obrati lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, če si za to pridobijo pisno soglasje pristojnega organa občine, ki odloča o tem na podlagi vloge gostinca oziroma kmeta ter določil tega odloka.
9. člen
Gostinec oziroma kmet prijavi obratovalni čas na predpisanem obrazcu, ki je objavljen skupaj s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
Gostinec oziroma kmet mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti pristojnemu organu občine 15 dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
Gostinec oziroma kmet mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti takoj ko je prišlo do sprememb, ki se nanašajo na naslednje osnovne podatke o gostinskem obratu oziroma kmetiji, ki prijavlja obratovalni čas:
– vrsto, naziv in naslov gostinskega obrata oziroma kmetije,
– naziv in sedež matične firme (ustanovitelja gostinskega obrata).
Obratovalni čas za enoto gostinskega obrata, ki se nahaja zunaj zaprtih prostorov (npr. gostinski vrtovi, terase ipd.) se posebej navede na obrazcu iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
Pristojni organ izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, če:
– zaprošeni podaljšani čas glede na vrsto in območje gostinskega obrata ustreza obratovalnim časom, določenim v 5. in 6. členu tega odloka;
– v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, v gostinskem obratu, za katerega se zaproša za izdajo soglasja, niso bile storjene kršitve iz 12. člena tega odloka;
– prijavi priloži zahtevane dokumente in izpolnjevati pogoje iz 7. člena tega odloka.
Pristojni organ lahko potrdi oziroma določi obratovalni čas ne glede na mnenje krajevne skupnosti, kolikor ugotovi, da le to ni obrazloženo ter utemeljeno.
11. člen
Pristojni organ izda soglasje za obdobje do konca koledarskega leta, v katerem je bilo zaprošeno za izdajo soglasja, oziroma do konca naslednjega koledarskega leta, če se za izdajo soglasja zaproša na koncu tekočega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto.
V. POGOJI IN POSTOPEK ZA PREKLIC SOGLASJA
12. člen
Soglasje za obratovanje v obratovalnem času iz 5. in 6. člena tega odloka se gostincu oziroma kmetu lahko med letom prekliče v primerih:
– ponavljajočih se kršitev javnega reda in miru v gostinskem obratu;
– da v roku zadnjih dveh mesecev policija posreduje v gostinskem obratu več kot trikrat, o čemer je sestavljeno poročilo o kršitvah oziroma predlog inšpekcijskim in drugim pristojnim službam, in o tem obvesti pristojni organ;
– da svet krajevne skupnosti poda utemeljeno negativno pisno mnenje na obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času;
– ugotovljenih hujših kršitev predpisov v strani pristojnih inšpekcijskih služb, o čemer obvestijo pristojni organ;
– zaradi drugih utemeljenih vzrokov.
V primeru navedenih razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena lahko pristojni organ z odločbo prekliče izdano soglasje za obratovanje gostinskega obrata oziroma enote gostinskega obrata zunaj zaprtega prostora (gostinski vrtovi, terase ipd.) v podaljšanem obratovalnem času o čemer se obvesti pristojno inšpekcijsko službo. S tem je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja za šest mesecev vnaprej.
VI. POGOJI IN POSTOPEK ZA IZDAJO POSAMIČNEGA SOGLASJA
13. člen
Ne glede na že potrjeni obratovalni čas, lahko gostinec oziroma kmet zaprosi za izdajo posamičnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata dlje, kot traja potrjeni obratovalni čas.
Obratovalni čas iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša izjemoma do 4. ure zjutraj naslednjega dne ob drugih priložnostih (plesi, veselice, revije ipd.) v primeru, ko gostinec oziroma kmet, ki organizira prireditev, le-to priglasi pri policijski postaji in si predhodno pridobi vsa potrebna soglasja. Soglasje se izda za posamezno prireditev, ki jo gostinec oziroma kmet organizira in se opravlja znotraj gostinskega obrata.
Gostinec oziroma kmet mora pristojni organ za podaljšanje obratovalnega časa iz prvega odstavka tega člena z vlogo zaprositi najpozneje osem dni pred prireditvijo, za vsako prireditev posebej. Vloga se poda na obrazcu, ki ga pripravi pristojni organ. Soglasje je vezano na točno določen datum in ne velja za druge dneve.
Pristojni organ posamičnega soglasja ne izda iz razlogov navedenih v 12. členu tega odloka in če je bilo z meritvami hrupa, ki jih opravi pristojna inšpekcijska služba ugotovljeno, da hrup izven gostinskega obrata presega vrednosti, določene z veljavnimi predpisi in o tem obvesti pristojni organ. Gostinec v tem primeru ne more pridobiti tega soglasja v obdobju naslednjih 6 mesecev od dneva zadnje uradno ugotovljene kršitve.
V primeru, da gostinski obrat obratuje samo v rednem obratovalnem času, mora gostinec oziroma kmet ob prijavi za izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena v primeru prireditve izpolnjevati pogoje od 5. do 9. člena tega odloka.
Za zunanje enote gostinskega obrata (gostinski vrtovi, terase ipd.) velja, da obratujejo v takšnem obratovalnem času kot je določen v 6. členu tega odloka.
14. člen
Gostinski obrat sme obratovati v podaljšanem obratovalnem času dlje, kot traja njegov potrjeni obratovalni čas tudi v primeru drugih priložnostih za zaključene družbe (poroke, maturantski plesi, praznovanje osebnih praznikov ipd.), ki se opravljajo v samem gostinskem obratu.
Podaljšanje obratovalnega časa za ta namen mora gostinec oziroma kmet navesti na veljavni obrazec – Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) že ob prijavi obratovalnega časa.
Gostinec oziroma kmet je dolžan poskrbeti, da v dodatno podaljšanem obratovalnem času zunanji obiskovalci nimajo vstopa v gostinski obrat, kar mora biti razvidno iz obvestila na vhodu v gostinski obrat.
VII. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI ZUNAJ GOSTINSKEGA OBRATA
15. člen
Gostinska dejavnost se opravlja zunaj gostinskega obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejena v ta namen.
Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata med turistično sezono v mestnih jedrih, na kopališčih (kamp in neposredna bližina le tega), na smučiščih ter drugih športno-rekreacijskih centrih oziroma točkah, kjer se v času turistične sezone zadržuje večje število obiskovalcev.
16. člen
Gostinska dejavnost iz prejšnjega člena se lahko opravlja v rednem obratovalnem času, in sicer med 08.00 uro zjutraj in 22.00 uro zvečer.
17. člen
Pristojni organ lahko iz razlogov, ki so navedeni v 12. členu tega odloka izda odločbo, s katero prekliče soglasje. S tem je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja za šest mesecev vnaprej.
VIII. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja, v skladu z določbami veljavnega Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost in Zakona o gostinstvu, pristojna inšpekcijska služba.
IX. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Za vsa ostala določila, ki niso opredeljena s tem odlokom, se uporabljata neposredno veljavni Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost in Zakon o gostinstvu.
Če bi v primeru sprememb zgoraj omenjenega pravilnika ali zakona postale posamezne določbe tega odloka neskladne z zakonom oziroma pravilnikom, se do sprememb tega odloka uporabljajo neposredno določbe zakona oziroma pravilnika.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 38/06, 136/06 in 29/07).
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-16/2006
Črnomelj, dne 13. decembra 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost