Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2007 z dne 9. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2007 z dne 9. 2. 2007

Kazalo

562. Akt o spremembah in dopolnitvah Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, stran 1402.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 4. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) je Vlada Republike Slovenije sprejela
A K T
o spremembah in dopolnitvah Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo
1. člen
V Ustanovitvenem aktu Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04) se v 5. členu na koncu črta pika in doda besedilo »in razvojnimi dokumenti ministrstev za spodbujanje podjetništva.«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se v napovednem stavku prvega odstavka za besedo »ukrepov« doda besedilo »in drugimi razvojnimi dokumenti«, v drugi alinei prvega odstavka pa se besedilo »ugodnimi kreditnimi viri in garancijami za najete kredite« nadomesti z besedilom »ugodnimi finančnimi viri in garancijami«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pri zagotavljanju začetnega kapitala in spodbujanju zasebnih vlaganj z lastniškim kapitalom iz prvega odstavka tega člena, lahko sklad vlaga kapitalske naložbe v imenu Republike Slovenije ali v svojem imenu, skladno s predpisi, ki urejajo vlaganje javnih sredstev.«.
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se v prvi alinei besedilo »za razvojne naložbe podjetij« nadomesti z besedilom »mikro, malim in srednje velikim podjetjem«.
V drugi alinei se besedilo »za najete kredite za razvojne naložbe podjetij« nadomesti z besedilom »mikro, malim in srednje velikim podjetjem«.
V četrti alinei se črta besedilo »v subjektih inovativnega okolja«.
Šesta in sedma alinea se črtata.
Na koncu dosedanje osme alinee se pika nadomesti s podpičjem in se dodajo tri nove alinee, ki se glasijo:
»– kapitalskimi naložbami;
– finančnim zakupom (leasing), kot ga opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo ter financiranje stroškov in izdajanje garancij za finančni zakup (leasing);
– oblikami financiranja, kjer je možno spremeniti obliko financiranja v časovno opredeljenem okvirju iz kreditne ali garancijske pogodbe v lastniški delež v podjetju, v zvezi z instrumenti iz prejšnjih alinej (»mezzanin« oblike financiranja.)«.
Drugi odstavek se črta.
4. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva proračuna za razvoj storitev in izvajanje instrumentov iz 8. člena pridobiva sklad na podlagi pogodb, ki jih sklene s posameznimi ministrstvi in ki določajo način izvajanja ukrepov. Sredstva se uporabljajo za dodeljevanje neposrednih subvencij države za podjetniške projekte, razvojne naložbe podjetij in za oblikovanje rezervacij za kritje rizikov iz naslova izdanih garancij, kreditov in kapitalskih naložb.«.
5. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-1/2007/8
Ljubljana, dne 1. februarja 2007
EVA 2007-2111-0034
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost