Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5599. Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Osnovna šola Jelšane, Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak, Osnovna šola Podgora Kuteževo, Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad, Osnovna šola Rudija Mahniča Brkinca Pregarje, stran 15507.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 64/01, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 129/06), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na seji dne 22. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Osnovna šola Jelšane, Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak, Osnovna šola Podgora Kuteževo, Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad, Osnovna šola Rudija Mahniča Brkinca Pregarje (Uradne objave PN, št. 15/97 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 1/99)
1. člen
V prvem odstavku 1. člena se spremeni navedba sedeža ustanovitelja, in sicer tako, da se besede »s sedežem Bazoviška 14, Il. Bistrica« zamenjajo z besedami »s sedežem Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica«.
2. člen
V drugem odstavku 8. člena se besede »Agencija RS za plačilni promet« v ustreznem sklonu zamenja z besedami »Uprava Republike Slovenije za javna plačila« v ustreznem sklonu.
3. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se pravilno glasi:
»10. člen
Dejavnost zavoda je:
1. H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
2. I/56.290 Druga oskrba z jedmi
3. L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
4. N/77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
5. N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
6. N/77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
7. N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
8. P/85.100 Predšolska vzgoja
9. P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
10. P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
11. P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
12. P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
13. R/90.010 Umetniško uprizarjanje
14. R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
15. R/90.030 Umetniško ustvarjanje
16. R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
17. R/91.011 Dejavnost knjižnic
18. R/93.110 Obratovanje športnih objektov
19. R/93.190 Druge športne dejavnosti
20. R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«
4. člen
Spremeni se drugi odstavek 12. člena, tako da se pravilno glasi:
»Zavod izvaja predšolsko vzgojo od enega leta starosti do vstopa v šolo.«
5. člen
Spremeni se 15. člen tako, da se pravilno glasi:
»15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev zavoda, in sicer dva predstavnika osnovne šole ter enega predstavnika Enote vrtec.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali članov občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega okoliša.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev in sicer dva predstavnika staršev osnovnošolskih otrok in enega predstavnika staršev predšolskih otrok.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Člani sveta so lahko zaporedoma izvoljeni oziroma imenovani največkrat dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev) v zavodu.«
6. člen
Spremeni se 24. člen tako, da se pravilno glasi:
»24. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo in izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.«
7. člen
Za 24. členom se doda novi 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora, ustanovitelja in sveta staršev.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasujeta tajno.
Mnenje ustanovitelja in sveta staršev mora biti obrazloženo.
Če ustanovitelj, učiteljski in vzgojiteljski zbor in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Svet zavoda mora pred odločitvijo o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi, ter o predlogu za razrešitev seznaniti ustanovitelja, učiteljski in vzgojiteljski zbor in svet staršev.«
8. člen
V 25. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ista oseba lahko v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
9. člen
Spremeni se 26. člen tako, da se pravilno glasi:
»26. člen
Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja v skladu z veljavnimi normativi in standardi.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski in učiteljski zbor.
Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.«
10. člen
V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
11. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo v 2 mesecih od dneva uveljavitve tega odloka.
Dosedanjim članom sveta zavoda preneha mandat 3 mesece po uveljavitvi tega odloka.
Dosedanji člani sveta zavoda nadaljujejo z delom do imenovanja novih članov.
Svet zavoda v novi sestavi se oblikuje v 3 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Postopki imenovanja ravnateljev, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se zaključijo v skladu z določili zakona in odloka, ki je veljal do uveljavitve tega odloka.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določbe 5. člena se uporabljajo od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 012-6/97
Ilirska Bistrica, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti