Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

4992. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Horjul, stran 13548.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12-I/91, 44I/94, 8/96, 18/98 in 36/00), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UP5), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) in Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet Občine Horjul na 9. seji dne 11. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Horjul
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Horjul (Uradni list RS, št. 55/03, 132/04).
2. člen
16. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev. Svet zavoda šteje devet članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Horjul izmed občinskih svetnikov in občanov ali občinske uprave. Mandatna doba predstavnikov ustanovitelja je vezana na mandat občinskega sveta.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določita zakon ter ta odlok, in sicer dva predstavnika izmed delavcev šole in enega predstavnika izmed delavcev enote vrtca. Mandat predstavnikov delavcev v svetu je povezan z zaposlitvijo. Kolikor delavcu v času mandata preneha zaposlitev, je potrebno na njegovo mesto imenovati novega predstavnika.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer dva predstavnika iz šole in enega predstavnika iz vrtca. Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandatna doba sveta šole traja štiri leta. Mandatna doba članov sveta šole pa je vezana na mandat sveta šole, ob upoštevanju določil iz drugega odstavka tega člena. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.«
3. člen
V 20. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov (po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov delavcev šole in koliko kandidatov se voli izmed delavcev enote vrtca). Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.«
4. člen
V 21. členu se prvi odstavek spremeni tako, da sedaj glasi:
»Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata (med delavci šole in delavci vrtca) dobila enako število glasov, je izvoljeni tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.«
5. člen
25. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
» Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa ZOFVI.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora, ki o mnenju glasuje tajno,
– mnenje lokalne skupnosti, ki ga poda občinski svet in
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Če učiteljski zbor, občinski svet in svet staršev ne dajo mnenja v 20-ih dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Po izbiri kandidata za ravnatelja izmed prijavljenih kandidatov, svet zavoda posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju brez tega mnenja.
Svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom, po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka. O odločitvi svet zavoda obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
6. člen
26. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda skladno z ZOFVI imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba funkcijo vršilca dolžnosti opravlja največ dvakrat.«
7. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko mu preneha pogodba o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Ravnatelja razreši svet zavoda. V primeru razrešitve po tretji in četrti alineji prvega odstavka tega člena, mora svet zavoda pred sprejemom sklepa o razrešitvi, ravnatelja seznaniti z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda seznani ustanovitelja, učiteljski zbor ter svet staršev s predlogom za razrešitev ravnatelja. Obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja, razen v primeru, če razrešitev zahteva ravnatelj sam, svet zavoda posreduje v mnenje ministrstvu. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka, svet zavoda odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
8. člen
28. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Enota vrtca pri šoli ima pomočnika ravnatelja po veljavnih normativih.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje zakonske pogoje. Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj prednostno izmed delavcev enote vrtca ali šole, v primeru, da nihče od zaposlenih ne izpolnjuje pogojev ali ni zainteresiran za prevzem nalog, lahko ravnatelj za določen čas zaposli pomočnika ravnatelja, ki ni delavec enote vrtca ali šole. Mandat pomočnika ravnatelja je vezan na mandat ravnatelja zavoda in se ga lahko predčasno razreši. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta v aktu o sistemizaciji delovnih mest oziroma naloge, za katere ga pisno pooblasti.«
9. člen
Zavod mora uskladiti svoje akte in organe zavoda z določili tega odloka v roku štirih mesecev od uveljavitve tega odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v medobčinskem uradnem glasilu Naš časopis.
Št. 0392-0004/2007
Horjul, dne 12. oktobra 2007
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.