Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

4990. Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Ajdovščina, stran 13543.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 10. redni seji dne 4. 10. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Ajdovščina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Navezava na zakonodajo
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje za dodelitev ter vrste:
1. državnih pomoči za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 70/2001, z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), v nadaljevanju priloga 1 Uredbe (ES), št. 70/2001, v skladu:
– z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne, 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) – Uredba za skupinske izjeme,
– z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne, 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de minimis« (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) – za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah.
2. in druge oblike pomoči na področju podeželja in kmetijstva v Občini Ajdovščina.
2. člen
Vsebina pravilnika
S tem pravilnikom se določa namen, oblike, vrste, upravičence, postopek, merila ter pogoje pridobivanja državnih in drugih oblik pomoči (v nadaljevanju: pomoči), namenjenim programom in investicijam v kmetijstvu v Občini Ajdovščina.
3. člen
Cilji in namen pomoči
Cilj pomoči je stimuliranje kmetij, majhnih in srednje velikih podjetij za investiranje v zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, izboljšanje naravnega okolja ali higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali ter razvoj dopolnilnih in drugih dejavnosti na kmetijah in na podeželju.
Pomoči za kmetijske programe in investicije so namenjene za:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot;
– povečanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejše tehnologije;
– zagotavljanje izobrazbe in stalnega strokovnega izobraževanja na področju kmetijstva (tečaji, predavanja, strokovne ekskurzije, pridobivanje certifikatov in licenc …);
– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij z omejenimi dejavniki pridelave;
– varovanje okolja ter ohranjanje biološke raznovrstnosti ter naravne in kulturne dediščine na podeželju;
– druge ukrepe, sprejemljive za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Ajdovščina.
4. člen
Način zagotavljanja sredstev
Sredstva za pomoči se zagotavljajo v proračunu Občine Ajdovščina, višino pa določi Občinski svet Občine Ajdovščina z Odlokom o proračunu.
5. člen
Oblika in višina pomoči
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva za posamezne ukrepe v obliki subvencij ali kot subvencionirana obrestna mera za kredite. Maksimalna višina pomoči je določena za posamezen ukrep s tem pravilnikom, nižja pa se lahko določi v javnem razpisu glede na višino razpoložljivih sredstev in prednostne ukrepe.
Višina pomoči, ki se dodeli upravičencem, se določi glede na višino vseh zaprošenih sredstev in glede na razpoložljiva sredstva.
Upravičenec lahko za posamezen ukrep pridobi le eno obliko subvencije; dotacijo ali kredit z bonificirano obrestno mero.
6. člen
Vrste pomoči
Za uresničevanje ciljev Programa razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Ajdovščina se sredstva pomoči usmerjajo preko sofinanciranja naslednjih ukrepov:
1. Po Uredbi ES št. 1857/2006 (skupinske izjeme):
– naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno kmetijsko proizvodnjo,
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
– pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.
2. Po Uredbi ES št. 1998/2006 (pomoči »de minimis«):
– naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– trženje kmetijskih proizvodov in storitev.
3. Druge pomoči:
– sofinanciranje priprave projektov na podeželju,
– sofinanciranje razvojno raziskovalnih projektov na področju kmetijstva, gozdarstva, prehrane in podeželja.
7. člen
Upravičenci do pomoči
Upravičenci do sredstev so:
– pravne in fizične osebe, ki se uvrščajo med SME, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES), št. 70/2001 in se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, ki se izvaja oziroma se bo izvedla na območju Občine Ajdovščina. Do sredstev so upravičene tudi pravne in fizične osebe, ki se uvrščajo med SME, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES), št. 70/2001 in se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, ki se izvaja oziroma se bo izvedla na območju katastrskih občin Budanje, Erzelj, Slap in Vrhpolje,
– registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, ki bodo izvedla storitve, opredeljene v 20. in 21. členu tega pravilnika, ki se izvaja ali se bo izvedla na območju Občine Ajdovščina ali Goriške statistične regije,
– pravne in fizične osebe, stanovska in interesna društva, združenja in zveze ter izobraževalne ali raziskovalne institucije, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, za izvedbo programa ali raziskovalnega projekta, ki se izvaja ali se bo izvedel na območju Občine Ajdovščina ali Goriške statistične regije in bo služil preizkušnji ali/in uvajanju novih znanj in ugotovitev s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane v prakso.
Podrobneje bodo upravičenci določeni pri posameznih ukrepih pravilnika in z javnim razpisom.
8. člen
Prednostni ukrepi
Prednostni ukrepi in višina sredstev v okviru v pravilniku navedenih ukrepov, se vsako leto določijo z javnim razpisom na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine.
II. POSTOPEK, MERILA IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE POMOČI
II.1 Postopek dodeljevanja pomoči
9. člen
Pomoči se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina ter v drugih sredstvih javnega obveščanja ali Uradnem listu RS.
10. člen
Postopek javnega razpisa vodi najmanj tri-članska strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan.
Naloge strokovne komisije so zlasti:
– določitev prednostnih ukrepov in višine sredstev za posamezne vrste pomoči,
– sprejem meril in kriterijev za dodeljevanje pomoči,
– priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– strokovni pregled in ocenitev vlog,
– priprava predloga prejemnikov pomoči,
– druge naloge, določene s tem pravilnikom in javnim razpisom.
11. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj:
– navedbo razpisovalca,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– organ, pri katerem se vložijo vloge,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– primere, v katerih mora prejemnik državne pomoči le-to vrniti in
– druge določbe.
12. člen
Prosilci se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo vložijo pri organu, določenem v javnem razpisu. Vloga se lahko poda le na obrazcih razpisne dokumentacije.
Vloga mora vsebovati vse v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke, zlasti pa:
– obrazec zahtevka: osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, telefon, sedež), KMG-MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev, ukrep iz razpisa, na katerega se nanaša prijava; namen zahtevka;
– vrsto prijavljenega ukrepa;
– mnenje Kmetijske svetovalna službe na predpisanem obrazcu;
– izjavo o točnosti navedenih podatkov;
– izjavo, da upravičenec za ta namen ni kandidiral za pridobitev sredstev iz državnega in/ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov; če pa je, njeno višino navede in dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo ali pa jo pridobi občina od izplačevalca;
– druge zahtevane priloge pri posameznih ukrepih (predračuni, računi, strokovna mnenja, …) in rekapitulacijo stroškov.
13. člen
Vloge obravnava komisija. Prosilci, katerih vloge niso popolne, se pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo.
Vloge prosilcev, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, se zavržejo.
14. člen
Predlog prejemnikov pomoči pripravi strokovna komisija. O dodelitvi pomoči s sklepom odloči občinska uprava.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku 15 dni od njegovega prejema, pritožba na župana.
15. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med prejemnikom pomoči ter Občino Ajdovščina se določijo s pogodbo.
16. člen
Namensko porabo dodeljenih pomoči spremlja komisija, ki jo imenuje župan oziroma pristojni oddelek občinske uprave. V primeru nenamenske porabe je prejemnik pomoči dolžan dodeljeno pomoč vrniti skupaj z obrestmi, dogovorjenimi v pogodbi.
O nenamenski porabi, komisija iz prvega odstavka tega člena oziroma pristojen oddelek občinske uprave, izda odločbo. Na odločbo je v roku 15 dni od prejema, možna pritožba na župana.
17. člen
Upravičencem se dodeljene pomoči izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazila o namenski porabi sredstev. Komisija iz 10. člena tega pravilnika lahko pred izplačilom sredstev opravi ogled opravljen aktivnosti oziroma investicije, za katero se pomoč dodeljuje.
18. člen
II.2 Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči
Merila in kriterije za dodeljevanje državnih pomoči po tem pravilniku sprejme komisija iz 10. člena tega pravilnika in se objavijo v javnem razpisu.
III. POMOČI
III. A Uredba komisije (ES), št. 1857/2006 – »Uredba za skupinske izjeme«
III. A1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
19. člen
Urejanje kmetijskih zemljišč
Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč za izboljšanje in preusmeritev proizvodnje (urejanje matičnjakov in urejanje večletnih sadovnjakov).
Upravičeni stroški: zemeljska dela (odstranitev zarasti in kamenja, navoz zemlje, terasiranje, planiranje, rigolanje), analiza zemlje v sklopu celovitega urejanja kmetijskih zemljišč, založno gnojenje, opora, mrežniki za zaščito proti toči in dežju, zaščitna ograja za divjad, stroški večletnih sadik in zatravljanja ter drugi stroški, vezani na urejanje zemljišč. Drenažna dela niso upravičen strošek.
Pogoji za pridobitev sredstev: investicija še ni začeta, najmanjša površina, na kateri se predvideva izvedba ukrepov, ki so predmet pomoči, je 0,3 ha, vloga z zahtevanimi prilogami in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba in predračun.
Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti upravičenih stroškov investicije brez DDV.
Posodabljanje, novogradnje ter nadomestne gradnje objektov za rejo živali ter gradnjo pomožnih živinorejskih objektov (silosi, senik, gnojišča, gnojne jame).
Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve obstoječih ali novih objektov za rejo živali (govedo, konji, drobnica) ter pomožnih živinorejskih objektov. Cilj ukrepa je ohranitev staleža živali v Občini Ajdovščina.
Upravičeni stroški: stroški gradbeno inštalacijskih ter obrtnih del, stroški vgrajene opreme. Stroški priprave projektne in investicijske dokumentacije, stroški nadzora ter inženiringa, niso upravičeni stroški.
Pogoji za pridobitev sredstev: investicija še ni začeta, najmanjši obseg investicije v izgradnjo ali prenovo hlevov je: 20 ležišč za rejo drobnice v območjih z omejenimi dejavniki in 30 ležišč v nižinskem območju, za rejo krav molznic, najmanj 10 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in 15 ležišč v nižinskem območju, za kombinirano rejo (krave molznice, mlada živina), najmanj 15 v območjih z omejenimi dejavniki ter 25 ležišč v nižinskem območju. Za krave dojilje veljajo enako kot za kombinirano rejo; za konje, najmanj 10 ležišč. Najmanjši obseg pomožnih živinorejskih objektov je 30m2 gnojišča, 50m3 gnojne jame, 120m3 silosa, 250m3 uporabnega volumna senika. Gradnja gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda »Nitratna direktiva« ni opravičljiv strošek. V sklopu novogradnje hlevov pa se lahko sofinancira novogradnja gnojnih jam in gnojišč.
Vlagatelj predloži vlogo z zahtevanimi prilogami; kopijo katastrskega načrta, predračun in dovoljenje za gradnjo, kjer je potrebno.
Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti upravičenih stroškov investicije brez DDV.
Nakup opreme
Cilj ukrepa je sofinanciranje nakupa opreme za osnovno kmetijsko proizvodnjo in drugih tehnoloških rešitev za izboljšanje in preusmeritev proizvodnje.
Upravičeni stroški: stroški nakupa kmetijske mehanizacije in strojne opreme za osnovno kmetijsko pridelavo.
Pogoji za pridobitev sredstev: investicija še ni začeta in vloga z zahtevanimi prilogami, predračun.
Višina sofinanciranja: do največ 10% vrednosti upravičenih stroškov investicije brez DDV. Za nakup opreme se dodeli samo kredit z bonificirano obrestno mero do največ 75% vrednosti investicije, bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 40% upravičenih stroškov investicije.
Ograje za pašnike
Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve pašnikov zaradi izboljšanja kakovosti in izboljšanja naravnega okolja.
Upravičeni stroški: stroški žice ali mreže, količki, izolatorji, agregat ali transformator, pašni aparat.
Pogoji za pridobitev sredstev: investicija še ni začeta, najmanjša letna ureditev pašnika je 1 ha, vloga z zahtevanimi prilogami in kopija katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba in predračun.
Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti upravičenih stroškov investicije brez DDV.
Nakup opreme za vrtnarstvo
Cilj ukrepa je sofinanciranje nakupa opreme za osnovno kmetijsko proizvodnjo in drugih tehnoloških rešitev za izboljšanje in preusmeritev proizvodnje v vrtnarstvu.
Upravičeni stroški: stroški specialne kmetijske mehanizacije in strojne opreme za osnovno kmetijsko pridelavo, rastlinjaki s potrebno opremo.
Pogoji za pridobitev sredstev: investicija še ni začeta, najmanjša letna izgradnja rastlinjaka je 200m2, vloga za zahtevanimi prilogami, predračun.
Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti upravičenih stroškov investicije brez DDV.
Omejitve višine, drugi pogoji
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu majhnemu ali srednje velikemu podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR, v kateremkoli obdobju treh zaporednih proračunskih let.
Pomoč se ne dodeli podjetjem v težavah ter za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode. Pomoč se ne dodeli za nakup živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, samostojen nakup zemljišč in za preproste naložbe za nadomestitev. Pomoč se ne odobri za drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%.
III.A2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
20. člen
Zavarovalne premije
Cilj ukrepa: zmanjšanje posledic in tveganja, ki jih na kmetijskih kulturah naredijo naravne nesreče ter zmanjšanje izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali.
Upravičeni stroški:
1. sofinanciranje zavarovalne premije za posevke in plodove (zavarovanje pred nevarnostjo udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave) za eno rastno dobo.
2. sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni živali (pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni) za eno zavarovalno leto.
Pri sofinanciranju zavarovalnih premij se upošteva določila v predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje pridelkov in/ali živine.
Višina sofinanciranja: sofinanciranje do največ razlike med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije iz točke 1. in 2.
III. A3. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
21. člen
Kakovostni kmetijski proizvodi
Cilj ukrepa: spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda, skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti;
– za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti, kakršni sta ISO 9000 ali 14000, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje;
– za usposabljanje osebja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje alineje;
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, investicija še ni začeta in predračun. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na zadevnem območju. Če storitev zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV, v obliki subvencioniranih storitev in ne vključuje neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
III. A4. Zagotavljanje tehnične podpore
22. člen
Zagotavljanje tehnične podpore
Cilj ukrepa: z zagotavljanjem tehnične pomoči izboljšati učinkovitost in strokovnost kmetijskih proizvajalcev.
Upravičeni stroški:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu ter svetovalnih storitev (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije, ipd.): najem prostora, honorar izvajalcu, oglaševanje, gradiva za udeležence, stroški strokovnih ekskurzij ipd.;
– na področju organizacije prireditev, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade (do 250 EUR na nagrado in zmagovalca);
– na področju širjenja znanstvenih dognanj pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES), št. 510/2006: stroški prikazovanja in demonstracijskih poskusov, delavnic, forumov in predavanj za širšo javnost;
– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji: (kritje stroškov priprave katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani);
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, investicija še ni začeta in predračun. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na zadevnem območju. Če storitev zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV, v obliki subvencioniranih storitev in ne vključuje neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
23. člen
Kumulacija
Najvišje višine sofinanciranja pomoči po Uredbi za skupinske izjeme v členih 19. do 23. se uporabljajo ne glede na to, ali se ukrep v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo ES, št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES), št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo (ES), št. 1857/2006.
Pomoč, izvzeta z Uredbo (ES), št. 1857/2006, se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES), št. 1860/2004 glede na iste upravičene stroške ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi (ES), št. 1857/2006.
III. B Uredba komisije (ES), št. 1998/2006 – »DE MINIMIS«
24. člen
Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Cilj ukrepa je povečati ponudbo dopolnilnih dejavnosti in kvalitete proizvodov, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme, vključno z računalniško opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih z dejavnostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, dopolnilna dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi, že registrirana ali registrirana pred izplačilom pomoči, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti upravičenih stroškov investicije brez DDV.
25. člen
Trženje kmetijskih proizvodov in storitev
Namen ukrepa je izboljšati kakovost ponudbe, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: nakup opreme za konfekcioniranje, skladiščenje in opremo prostorov za prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetij, promocija kmetijskih in drugih proizvodov s kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi, izdanimi od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti upravičenih stroškov investicije brez DDV.
26. člen
Kumulacija
Skupna dodeljena pomoč »de minimis« posameznemu upravičencu ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let.
Pomoči po pravilu »de minimis« se prištevajo k dodeljenim pomočem za iste upravičene stroške. Za iste upravičene stroške lahko upravičenec dobi pomoč le enkrat pri kateremkoli dajalcu pomoči po tem pravilu.
IV. DRUGE POMOČI
27. člen
Sofinanciranje priprave projektov na podeželju
Namen ukrepa: sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja.
Upravičenci: registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine za neprofitne dejavnosti.
Upravičeni stroški: stroški priprave vlog in prilog za kandidiranje na nacionalnih in mednarodnih razpisih.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi, izdanimi od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 100% upravičenih stroškov investicije brez DDV.
28. člen
Sofinanciranje razvojno raziskovalnih projektov na področju kmetijstva, gozdarstva, prehrane in podeželja
Namen ukrepa: sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja.
Upravičenci: pravne in fizične osebe, stanovska in interesna društva, združenja in zveze ter izobraževalne ali raziskovalne institucije, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis projekt (program, raziskovalni projekt), ki se izvaja ali se bo izvedel na območju Občine Ajdovščina ali Goriške statistične regije in bo služil preizkušnji ali/in uvajanju novih znanj in ugotovitev v prakso.
Upravičeni stroški: stroški priprave predštudij in študij, nakup specialne opreme, nakup poizkusnega materiala, stroški izvedbe poizkusa, stroški svetovanj in analiz.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 100% upravičenih stroškov investicije brez DDV.
29. člen
Prestrukturiranja vinogradov
Cilj ukrepa: Namen ukrepa je prestrukturiranje vinogradniških površin, ki so glede na naravne pogoje tehnološko neprimerni glede izbire sorte vinske trte, lege ali drugih tehnoloških zahtev, ali posajeni s sortami vinske trte, za katerega ni ustreznega povpraševanja na trgu.
Upravičeni stroški so opredeljeni v 20. členu Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 23/07; oziroma druge ustrezne uredbe, ki bodo sledile tej).
Pogoji za pridobitev sredstev: Upravičenci so pridelovalci, vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, ki prestrukturirajo vinograd v skladu s potrjenim programom prestrukturiranja. Splošni pogoji upravičenosti so določeni v 17. členu Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 23/07; oziroma druge ustrezne uredbe, ki bodo sledile tej), investicija še ni začeta, najmanjša površina, na kateri se predvideva izvedba ukrepov, ki so predmet pomoči je 0,3 ha, vloga z zahtevanimi prilogami in kopija katastrskega načrta, predračun oziroma račun, dovoljenje za obnovo oziroma prestrukturiranje vinograda, zapisnik Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja o izvedeni obnovi (pred izplačilom).
Za obnovo oziroma prestrukturiranje vinogradov znotraj melioracijskih in komasacijskih območij se pomoč ne dodeli.
Višina sofinanciranja: Občina sofinancira prestrukturiranje v višini razlike med vrednostjo, financirano iz državnega proračuna in 75% priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka ter hkrati le do zneska na ha prestrukturirane površine, izračunanega na podlagi podatka o višini dodeljenih sredstev in podatka o površini, ki ju za Republiko Slovenijo vsako leto določi Evropska komisija z odločbo.
V. KONČNI DOLOČBI
30. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva (Uradni list RS, št. 55/02 in 62/02).
31. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-03/07
Ajdovščina, dne 5. oktobra 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti