Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4508. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik, stran 12178.

Na podlagi 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 2. in 3. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 8. seji dne 26. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa obvezne in izbirne gospodarske javne službe in način njihovega izvajanja na območju Občine Kamnik.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
2. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
4. ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. urejanje in vzdrževanje občinskih cest in drugih javnih površin.
3. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
1. izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
2. pokopališka in pogrebna dejavnost.
III. NAČIN IZVAJANJA
4. člen
Gospodarske javne službe iz 2. in 3. člena tega odloka se zagotavljajo v eni od naslednjih oblik:
– v javnem podjetju,
– s podelitvijo koncesije,
– v režijskem obratu,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– javnonaročniško razmerje.
5. člen
Gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov. Opravljanje posamezne gospodarske javne službe iz 2. in 3. člena tega odloka se podrobneje uredi z odlokom, v katerem se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– pravice in obveznosti izvajalcev gospodarske javne službe,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
6. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet Občine Kamnik ustanovi svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Sestavo, delovno področje in pristojnosti sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin uredi občinski svet s posebnim odlokom.
7. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena v tem odloku, se uporablja neposredno zakon, ki ureja gospodarske javne službe.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94, 47/95 in 20/98) in Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe Javna razsvetljava (Uradni list RS, št. 11/97).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2007
Kamnik, dne 28. septembra 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.