Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007

Kazalo

4366. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 11916.

Na podlagi Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi – UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in ter sprejetega Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 37/99, 86/05) je Občinski svet Občine Pivka na 7. seji dne 19. 9. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
Spremeni se 4. člen Pravilnika o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 37/99) tako, da se glasi:
»Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta lahko znaša največ 15% plače župana.
Član občinskega sveta ima pravico do plačila za udeležbo na seji, in sicer za redne, izredne seje ter seje skupščine JP Kovod, Postojna d.o.o., v višini 1,5 osnovnega koeficienta za plače v negospodarstvu. Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji.. V primeru, da nadaljevanje prekinjene seje, ni na dan sklica prvotne seje sveta, se za nadaljevanje seje izplača 0,75 osnovnega koeficienta za plače v negospodarstvu.
Za dopisno sejo znaša sejnina 0,75 osnovnega koeficienta za plače v negospodarstvu, za slavnostno sejo se sejnina ne izplačuje.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-7/2007
Pivka, dne 19. septembra 2007
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.