Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4121. Odlok o razglasitvi hiše Slovenska 24 za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 11020.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16. člena Statuta Občine Šentilj (MUV 15/99) je občinski svet na svoji prvi korespondenčni seji 23. avgusta 2007 sprejel
O D L O K
o razglasitvi hiše Slovenska 24 za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednjo enoto dediščine:
Hiša Slovenska 24, s hišno številko Slovenska ulica 24, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah, evidenčna številka dediščine 12293.
2. člen
Utemeljitev razglasitve spomenika lokalnega pomena:
Enonadstropna v osnovi baročna stavba ima na ulični fasadi šest osi. Oblikovana je na T. Pokrita je z opečno dvokapnico in je v celoti podkletena z obokanimi kletmi. Tudi prostori v pritličju so obokani. Stavba je bila v 19. stoletju prizidana in nadzidana ter prenovljena. Iz tega obdobja je ohranjeno stavbno pohištvo in oprema. V pritličju hiše so ohranjene baročne okenske kovane mreže. Vhodni portal je kamnit, polkrožno zaključen, opremljen z dvokrilnimi kasetiranimi vrati. Fasado členijo okenske obrobe in profiliran mejni zidec. Hiša v kateri je bila nekoč gostilna in mesarija je primer dobro ohranjene trške arhitekture.
3. člen
Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa varovanje vseh zgodovinskih, kulturnih, arhitekturnih, likovnih in drugih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanja vseh vedut na spomenik, prepoved posegov, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim kulturno varstvenim soglasjem odobri ZVKDS (pristojni zavod).
V območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri zavod.
4. člen
Lokacija enote po zemljiškoknjižnih podatki je:
Parc. št. 1/3, 1/6 in 1/7 k.o. Šentilj v Slovenskih Goricah.
Zaščiteno območje spomenika je vrisano na topografski karti v merilu 1:5000.
5. člen
Najprimernejša razvoja usmeritev za spomenik iz 1. člena je stanovanjska namembnost.
6. člen
Na podlagi odloka o razglasitvi pristojni organ občine v 30 dneh od njegove uveljavitve predlaga zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi.
Občina Šentilj izda lastniku(om) odločbo o varstvu za spomenik lokalnega pomena.
7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šentilj, dne 23. avgusta 2007
Župan
Občine Šentilj
Edvard Čagran l.r.

AAA Zlata odličnost