Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007

Kazalo

3642. Pravilnik o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje, stran 9249.

Na podlagi petega odstavka 16. člena in za izvrševanje četrtega, sedmega in devetega odstavka 15. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06 – ZDru-1) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa:
– vsebino programa za usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati organizacija, da lahko izvaja usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje,
– obveznosti organizacije, ki izvaja usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje,
– vsebino, način in potek preverjanja usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati organizacija za preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje, da lahko izvaja preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje,
– obveznosti organizacije za preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje v zvezi s preverjanjem usposobljenosti,
– podrobnejšo ureditev vodenja zbirke o fizičnih osebah, ki so pridobile potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje, in
– vsebino in obliko potrdila o opravljenem usposabljanju za samostojno jamarsko delovanje, potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje in potrdila o vpisu v zbirko o fizičnih osebah, ki so pridobile potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje.
2. člen
(namen)
Usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje se izvajata v obsegu in na način, ki zagotavljata, da imajo fizične osebe z opravljenim usposabljanjem in preverjanjem usposobljenosti ustrezna specifična znanja za varno in učinkovito odkrivanje ali raziskovanje jam na način, da se čim manj prizadenejo jame, jamski inventar in jamski živi svet.
3. člen
(odkrivanje in raziskovanje)
(1) Fizična oseba, ki odkriva ali raziskuje jame, mora biti usposobljena za samostojno jamarsko delovanje.
(2) Odkrivanje ali raziskovanje jame po tem pravilniku je vsak vstop osebe ali skupine oseb v podzemsko jamo:
– s statično vrvjo za premagovanje jamskih vertikal ali dinamično vrvjo za varovanje pri plezanju,
– s plezalnim ali jamarskim pasom,
– z jamarskimi lestvicami,
– s pripomočki za tehnično opremljanje jame oziroma pripravo pritrdišč (npr. vrtalniki, kladiva, zatiči, klasični klini, ekspanzijski klini – svedrovci, držala za zabijanje ekspanzijskih klinov),
– s pripomočki za odkopavanje ali prekopavanje sedimentov, ki služijo nadaljnjemu prodiranju v neraziskane jame,
– s čolni,
– z neoprensko obleko ali
– z opremo za avtonomno potapljanje.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se za odkrivanje ali raziskovanje jame ne šteje vstop v jamo z največ 10 m dolgo dinamično vrvjo ali pomožno vrvico kot osebno varnostno opremo.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za raziskovanje in odkrivanje jam ne šteje vstop neusposobljene osebe z opremo, navedeno v prvi, drugi in tretji alinei drugega odstavka tega člena, če je ta v okviru organizirane predstavitve jamarske dejavnosti javnosti.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko oseba, ki se udeleži praktičnega dela usposabljanja, vstopi v jamo v spremstvu inštruktorjev organizacije, pooblaščene za usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko mladoletna oseba, ki v skladu s petim odstavkom 11. člena tega pravilnika ne more opravljati izpita o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje, do prvega izpitnega roka po dopolnjenem 18. letu starosti odkriva in raziskuje jame v okviru organiziranega raziskovanja jamarskega društva v spremstvu oseb, usposobljenih za samostojno jamarsko delovanje.
(7) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko oseba, ki je zaključila usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje, do prvega izpitnega roka po zaključku usposabljanja odkriva in raziskuje jame v okviru organiziranega raziskovanja jamarskega društva v spremstvu oseb, usposobljenih za samostojno jamarsko delovanje.
II. USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO JAMARSKO DELOVANJE
4. člen
(vsebina usposabljanja za samostojno jamarsko delovanje)
Usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje obsega vsebinske sklope, določene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(obseg usposabljanja za samostojno jamarsko delovanje)
Usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje se deli na teoretični in praktični del.
6. člen
(organizacija za usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje)
(1) Organizacija, ki želi izvajati usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– opravljati mora dejavnost raziskovanja jam;
– zagotavlja predavatelja za posamezne vsebinske sklope, navedene v Prilogi 1 tega pravilnika;
– za vsebinske sklope, navedene v 1., 2. in 3. točki Priloge 1 tega pravilnika, mora imeti predavatelja z ustreznimi referencami za posamezni vsebinski sklop, naveden v Prilogi 1 tega pravilnika;
– za vsebinski sklop, naveden v 4. točki Priloge 1 tega pravilnika, mora imeti predavatelja z najmanj univerzitetno izobrazbo in z ustreznimi referencami za vsebinski sklop iz 4. točke Priloge 1 tega pravilnika;
– razpolagati mora s predavatelji, ki so usposobljeni za samostojno jamarsko delovanje;
– predložiti mora program za izvajanje usposabljanja za samostojno jamarsko delovanje za vsak vsebinski sklop, naveden v Prilogi 1 tega pravilnika;
– razpolagati mora z varno in atestirano jamarsko opremo za izvajanje praktičnega dela usposabljanja (npr. vrvi, čelade, razsvetljava, osebna oprema za uporabo vrvne tehnike) in
– razpolagati mora z ustreznim prostorom, opremljenim z audiovizualnimi pripomočki (npr. računalnik in projektor).
(2) Organizacija izkazuje izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka s programom usposabljanja, pripravljenim za vsak vsebinski sklop, naveden v Prilogi 1, zlasti z:
– dokazilom, iz katerega je razvidno, katero dejavnost opravlja;
– kopijo diplome predavateljev in navedbo njihovih referenc;
– dokazilom ali izjavo o dogovoru s predavatelji, ki bodo usposabljali;
– izjavo o razpolaganju z ustreznim prostorom, opremljenim z avdiovizualnimi pripomočki, in
– izjavo o razpolaganju z varno in atestirano jamarsko opremo za izvajanje praktičnega dela usposabljanja, s seznamom te opreme.
(3) Podrobnejša merila za vrednotenje izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena se določijo v javnem razpisu.
7. člen
(potrdilo o opravljenem usposabljanju za samostojno jamarsko delovanje)
Osebi, ki je končala usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje, izda pooblaščena organizacija za usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje potrdilo o opravljenem usposabljanju. Vsebina potrdila o opravljenem usposabljanju za samostojno jamarsko delovanje je določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
III. PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI ZA SAMOSTOJNO JAMARSKO DELOVANJE
8. člen
(organizacija za preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje)
(1) Organizacija za preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo podzemnih jam, Jamarska zveza Slovenije.
(2) Organizacija za preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje mora izpolnjevati zlasti naslednje pogoje:
– imeti mora status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave,
– zagotovljene mora imeti kadrovske, finančne in tehnične možnosti za izpolnjevanje obveznosti glede izvajanja preverjanja usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje po tem pravilniku,
– za preteklo obdobje mora izkazati redno in strokovno sporočanje podatkov o jamah v skladu s predpisom, ki določa sporočanje podatkov o jamah.
9. člen
(vsebina preverjanja usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje)
(1) S preverjanjem usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje se pri kandidatu preverja znanje iz vsebinskih sklopov, navedenih v Prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Jamarska zveza Slovenije podrobneje določi zahtevane vsebine, ki se preverjajo pri vsebinskih sklopih, navedenih v 1., 2. in 3. točki Priloge 1 tega pravilnika.
(3) Pri vsebinskem sklopu, navedem v 4. točki Priloge 1 tega pravilnika, se zahteva:
– razumevanje krasa kot hidrogeološkega sistema in jam kot dela tega sistema;
– razumevanje posebnosti in ranljivosti jamskega okolja;
– razumevanje koncepta jame kot naravne vrednote;
– razumevanje človekovih posrednih in neposrednih vplivov na jamo kot naravno vrednoto in življenjski prostor redkih in ogroženih živalskih vrst;
– razumevanje vplivov jamarskih raziskovanj in obiskovanj na jame;
– poznavanje režimov vstopa v jamo glede na delitev na odprte jame, odprte jame z nadzorovanim vstopom in zaprte jame;
– poznavanje določb o varstvenih režimih in izjemah v podzemnih jamah v skladu s predpisom, ki ureja varstvo podzemnih jam;
– poznavanje načel jamam prijaznega obiskovanja in raziskovanja.
10. člen
(izpit)
(1) Usposobljenost za samostojno jamarsko delovanje se preveri z izpitom.
(2) Jamarska zveza Slovenije določi kraj in datum izpita do konca meseca januarja za tekoče leto ter objavi podatke glede izpita, zlasti: zahtevano gradivo za izpit, primere izpitnih vprašanj iz tematskih sklopov, navedenih v Prilogi 1 tega pravilnika, in priporočeno literaturo.
(3) Podatke glede izpita iz prejšnjega odstavka objavi Jamarska zveza Slovenije na svojih spletnih straneh ter o tem obvesti pooblaščene organizacije za usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje.
(4) Izpit mora potekati najmanj enkrat letno.
11. člen
(prijava k izpitu)
(1) Kandidat, ki želi opraviti izpit iz prejšnjega člena, se prijavi k izpitu. Prijava mora vsebovati naslednje podatke o kandidatu:
1. osebno ime,
2. datum in kraj rojstva,
3. naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
4. državljanstvo.
(2) S podatki iz prejšnjega odstavka se ravna v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Kandidat lahko vloži prijavo k izpitu pri Jamarski zvezi Slovenije najpozneje 28 dni pred razpisanim rokom za opravljanje izpita.
(4) Jamarska zveza Slovenije pisno pozove k izpitu vse prijavljene kandidate najpozneje 14 dni pred razpisanim rokom za opravljanje izpita. Vabilo mora vsebovati datum, kraj in uro izpita ter poziv kandidatom, da pred pristopom k izpitu plačajo stroške za izpit, z navedbo zneska in številko računa.
(5) K izpitu lahko pristopi kandidat, ki je polnoleten in za katerega so poravnani stroški izpita.
12. člen
(izpitna komisija)
(1) Izpitno komisijo sestavlja pet članov.
(2) Trije člani izpitne komisije, od katerih je eden predsednik, so predstavniki Jamarske zveze Slovenije, ki morajo biti usposobljeni za samostojno jamarsko delovanje in morajo imeti reference s področja samostojnega jamarskega delovanja.
(3) Predsednik izpitne komisije skrbi za pravilnost poteka izpita in uporabo enotnih meril pri ocenjevanju.
(4) Enega člana izpitne komisije, ki se poklicno ukvarja z varstvom podzemnih jam, določi ministrstvo, pristojno za varstvo podzemnih jam (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(5) En član izpitne komisije je oseba, ki je posameznega kandidata usposabljala, oziroma predstavnik organizacije, ki je posameznega kandidata usposabljala.
(6) Izpitna komisija je dolžna pred začetkom preverjanja preveriti identiteto kandidatov.
13. člen
(potek izpita)
(1) Izpit je sestavljen iz teoretičnega dela, kjer se pisno preverja znanje iz vsebinskih sklopov, navedenih v Prilogi 1 tega pravilnika, in praktičnega dela, ki poteka na plezališču, kjer se preverja uporaba teoretičnega znanja iz vsebinskega sklopa, navedenega v 1. točki Priloge 1 tega pravilnika.
(2) K praktičnemu delu izpita lahko pristopi kandidat, ki je uspešno opravil teoretični del izpita.
(3) Znanje kandidata na teoretičnem in praktičnem delu izpita se oceni z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
(4) Če se kateri od članov izpitne komisije s posamezno oceno ne strinja, o oceni glasujejo vsi člani izpitne komisije in odločijo z večino glasov.
(5) Izpit opravi kandidat, ki pri preverjanju znanja iz teoretičnega in praktičnega dela izpita prejme oceno »uspešno«.
(6) Rezultat izpita razglasi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije, kandidata in zapisnikarja takoj po zaključku izpita. Kandidata, ki je ocenjen z oceno »neuspešno«, seznani z razlogi, zaradi katerih ni opravil izpita.
(7) Kandidat, ki ni opravil izpita, se lahko ponovno prijavi na naslednji izpitni rok, da opravi celotni izpit ali samo praktični del izpita, če je uspešno opravil teoretični del izpita.
(8) Jamarska zveza Slovenije objavi na svojih spletnih straneh podrobnejše pojasnilo o poteku preverjanja usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje.
14. člen
(zapisnik)
(1) Zapisnikar, ki ga določi Jamarska zveza Slovenije, je eden izmed članov izpitne komisije iz 12. člena tega pravilnika in vodi zapisnik o poteku izpita in po potrebi opravlja druge administrativno-tehnične naloge za komisijo.
(2) V zapisnik, ki se vodi v dvojniku, se vpišejo:
– sestava izpitne komisije,
– datum in kraj opravljanja izpita,
– seznam kandidatov, ki so opravili izpit oziroma ga niso opravili, ter
– morebitne pripombe članov komisije.
(3) Oba izvoda zapisnika podpišejo predsednik in člani izpitne komisije.
(4) Priloga zapisnika so izpitna vprašanja ter ocene posameznih odgovorov in skupna ocena vsakega kandidata.
(5) Jamarska zveza Slovenije posreduje kopijo potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje ter podatke o kandidatu iz prvega odstavka 11. člena tega pravilnika ministrstvu v roku 7 dni od opravljenega izpita.
15. člen
(potrdilo o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje)
Osebi, ki je uspešno opravila preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje, izda Jamarska zveza Slovenije najpozneje 14 dni po opravljenem izpitu potrdilo o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje. Vsebina potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje je določena v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
16. člen
(stroški)
(1) Stroške izpita za preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje krijejo kandidati.
(2) Višino stroškov izpita iz prejšnjega odstavka določi Jamarska zveza Slovenije v soglasju z ministrstvom.
IV. VODENJE ZBIRK
17. člen
(zbirka o fizičnih osebah, ki so pridobile potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje)
(1) Ministrstvo vodi zbirko o fizičnih osebah, ki so pridobile potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje (v nadaljnjem besedilu: zbirka).
(2) Vpis v zbirko se izvrši na podlagi kopije potrdila o opravljenem izpitu iz petega odstavka 14. člena tega pravilnika.
(3) Vpis tujca v zbirko se izvrši na podlagi vloge zainteresirane tuje fizične osebe, ki mora vsebovati:
– overjeno fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta tujca,
– potrdilo društva o članstvu tujca v društvu, ki se ukvarja z jamarskim delovanjem, vključno z izjavo, s katero se izkazuje znanje tujca o samostojnem jamarskem delovanju,
– potrdilo društva iz prejšnje alinee o članstvu tega društva ali zveze društev, v katero je društvo včlanjeno, v mednarodno zvezo jamarskih društev.
(4) Za mednarodno zvezo jamarskih društev se šteje zlasti članstvo v Mednarodni jamarski zvezi (UIS) s sedežem v Postojni.
(5) Ministrstvo izda tujcu potrdilo o vpisu v zbirko z vsebino, ki je določena v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
18. člen
(evidenca organizacij za usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje)
(1) Ministrstvo vodi evidenco organizacij za usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– ime organizacije,
– sedež organizacije,
– zastopnik organizacije,
– podatki o registraciji in
– datum pridobitve javnega pooblastila.
19. člen
(evidenca organizacij za preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje)
(1) Ministrstvo vodi evidenco organizacij za preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– ime organizacije,
– sedež organizacije,
– zastopnik organizacije,
– podatki o registraciji,
– datum pridobitve javnega pooblastila.
V. PREHODNE DOLOČBE
20. člen
(osebe, ki imajo ob uveljavitvi tega pravilnika znanja, potrebna za samostojno jamarsko delovanje)
(1) Jamarska društva in druga društva, visokošolski zavodi in organizacije, katerih osnovna registrirana dejavnost je varstvo narave ali raziskovanje krasa, posredujejo ministrstvu seznam oseb, ki so pred uveljavitvijo tega pravilnika pridobile potrebna znanja za samostojno jamarsko delovanje v roku štirih mesecev od uveljavitve tega pravilnika. Potrebna znanja za samostojno jamarsko delovanje se izkazuje z dokazili oziroma izjavami o opravljenih preverjanjih jamarskih znanj oziroma opravljenih izobraževanjih.
(2) Seznam iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ime,
– kraj in datum rojstva,
– državljanstvo,
– stalno ali začasno prebivališče in
– podatke o pridobitvi jamarskih znanj.
(3) Ministrstvo izda osebam iz prvega odstavka tega člena potrdilo o vpisu v zbirko o fizičnih osebah, ki so pridobile potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje, določeno v Prilogi 4 tega pravilnika.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko fizična oseba, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena predlaga ministrstvu, da na podlagi predloga, ki vsebuje podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena, izda potrdilo o vpisu v zbirko o fizičnih osebah, ki so pridobile potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje.
21. člen
(izdaja potrdil o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje brez preverjanja usposobljenosti in vpis v zbirko)
(1) Ministrstvo izda osebi iz prejšnjega člena potrdilo o vpisu v zbirko o fizičnih osebah, ki so pridobile potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje, v roku treh mesecev od posredovanja predloga za vpis v zbirko.
(2) Ministrstvo vpiše osebe iz prejšnjega odstavka v zbirko o fizičnih osebah, ki so pridobile potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje.
22. člen
(prvo preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje)
Jamarska zveza Slovenije razpiše datum prvega preverjanja usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje najpozneje v šestih mesecih po obvestilu ministrstva o izboru organizacij za usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje.
VI. KONČNA DOLOČBA
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-103/2006
Ljubljana, dne 18. junija 2007
EVA 2005-2511-0050
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti