Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2007 z dne 16. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2007 z dne 16. 7. 2007

Kazalo

3521. Sklep o postopku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Polzela, stran 8994.

Na podlagi 46., 98., 95. in 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt)
S K L E P
o postopku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Polzela
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Polzela določa postopek priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Polzela (v nadaljnjem besedilu: OPN).
Postopek priprave OPN je nadaljevanje postopka priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Polzela (v nadaljnjem besedilu: SPRO Polzela), ki ga je Občina Polzela do sprejetja novega zakona pripravljala na podlagi Zakona o urejanju prostora (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1).
2. člen
(ocena stanja na področju priprave novih prostorskih aktov Občine Polzela)
Občina Polzela je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave SPRO Polzela na podlagi ZUreP-1 in njegovih podzakonskih predpisov.
Zaključene so naslednje faze dela oziroma uradna dejanja:
- sprejem programa priprave,
- izbor izvajalca za SPRO in sklenjena pogodba,
- prva prostorska konferenca za SPRO,
- pridobitev in analiza smernic.
V izdelavi so naslednje strokovne podlage:
- dopolnitev že izdelanih strokovnih podlag za področje poselitve,
- analiza razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja,
- analiza stanja v prostoru,
- analiza teženj prostorskega razvoja,
- analiza razvojnih potreb in možnosti.
Predloga SPRO Polzela še ni bil javno razgrnjen, zato se po uveljavitvi ZPNačrt nadaljuje postopek priprave novega prostorskega akta OPN na podlagi določil tega zakona.
3. člen
(oblika in vsebina OPN)
Nadaljnji postopek priprave prostorskih aktov bo potekal kot priprava enovitega dokumenta OPN, ki vsebuje strateški in izvedbeni del.
OPN se izdela v digitalni obliki, arhiviranje in vpogled vanj pa se zagotavlja v digitalni in analogni obliki.
Vsebine, ki jih bo potrebno dopolniti, so:
- urbanistični načrt za območja posameznih mest ali naselij mestnega značaja ter drugih razvojnih središč, ki bodo zaradi predvidenega razvoja postala mesta ali naselja mestnega značaja (naselje Polzela),
- prostorski izvedbeni pogoji za območja, kjer ne bo predvidene izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
Strokovne podlage, ki jih bo potrebno opustiti:
- analiza ranljivosti prostora,
- analiza privlačnosti prostora,
- kulturna dediščina, njena vloga pri turističnem razvoju občine in prispevanju nove identitete občine.
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje)
Občina Polzela bo po potrebi za dopolnjen osnutek OPN zagotovila okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN poslala ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve pri pripravi OPN se bodo pridobivale na osnovi:
- obstoječe veljavne prostorske dokumentacije Občine Polzela in drugih gradiv, relevantnih za izdelavo OPN,
- strokovnih podlag, izdelanih v postopku priprave SPRO Polzela,
- predvidenih strokovnih podlag,
- smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora, ki so bile pridobljene v postopku priprave SPRO Polzela in PRO Polzela.
V variantah se bodo pripravile strokovne rešitve le za tista območja v prostoru, za katera se bo v nadaljevanju postopka priprave OPN pojavila utemeljena potreba po pripravi le-teh.
5. člen
(roki in postopek za pripravo OPN)
Za potek priprave in sprejema OPN je upoštevan postopek priprave, določen z ZPNačrt. Upoštevajo se tudi 1. pojasnila in priporočila iz katerih izhaja, da ponovna pridobitev smernic, ki so jih nosilci urejanja prostora že podali v postopku priprave SPRO Polzela, ni potrebna. Temu dejstvu se smiselno prilagodi postopek priprave osnutka OPN.
Začetek priprave OPN
Postopek priprave OPN se prične s sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter ga pošlje ministrstvu in sosednjim občinam v 7 dneh od dneva objave.
Osnutek OPN
Občina na podlagi že izdelanih strokovnih podlag in pridobljenih smernic pripravi osnutek OPN.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni pisno sporoči ministrstvu in občini, ali je za OPN potrebno izvesti CPVO.
Dopolnjen osnutek OPN
Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora občina dopolni osnutek OPN. Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantne rešitve. Variantne rešitve se ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika v roku 45 dni od prejema smernic (odvisno od zahtevnosti vsebine prostorskih ureditev).
Občina za dopolnjen osnutek OPN zagotovi okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, v roku 60 dni od prejema smernic.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v 15 dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in v skladu s predpisi. Če ministrstvo ugotovi, da okoljsko poročilo ni kakovostno ali ni izdelano v skladu s predpisi, ga s sklepom zavrne.
Usklajevanje smernic
Če občina zaradi smernic nosilcev urejanja prostora ne more uskladiti osnutka OPN, o tem obvesti ministrstvo, ki najkasneje v 15 dneh od prejema obvestila zagotovi usklajevanje med občino in nosilci urejanja prostora, katerih smernic občina ni mogla uskladiti z osnutkom OPN.
Sodelovanje javnosti
Občina mora v postopku priprave OPN omogočiti javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom in z okoljskim poročilom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost je obveščena z javnim naznanilom v svetovnem spletu in na krajevno običajen način.
Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
Občina preuči pripombe in predloge javnosti na dopolnjen osnutek OPN in okoljskega poročila ter do njih zavzame stališče v roku 50 dni po preteku javne razgrnitve ter ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Lastnice ali lastnike zemljišč iz tretjega odstavka tega člena mora občina pisno seznaniti s svojimi stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve v 15 dneh po sprejetju stališča.
Potrditev predloga OPN
Občina pripravi predlog OPN na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti v 15 dneh po sprejetju stališča in ga pošlje ministrstvu, ki ga najkasneje pa v 7 dneh, posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 21 dneh podajo mnenje, ali predlog OPN upošteva njihove smernice.
V roku 21 dni pripravi svoje mnenje tudi ministrstvo, ki preveri ali je vsebina predloga OPN pripravljena skladno z določili 39. do 45. ZPNačrt, ali temelji na prikazu stanja prostora in ali upošteva usmeritve in določitve državnih prostorskih aktov.
Pristojna ministrstva se v mnenju opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov OPN na okolje z vidika svoje pristojnosti, ministrstvo pa jih pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja. Na podlagi mnenj ministrstev tisto ministrstvo, ki je pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
Minister v 75 dneh od prejema predloga OPN s sklepom potrdi predlog OPN, če nosilci urejanja prostora v mnenjih ugotovijo, da so v predlogu OPN njihove smernice upoštevane, oziroma če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.
V nasprotnem primeru ministrstvo v istem roku vladi predlaga, da odloči o potrditvi predloga s sklepom, ki ga sprejme v 30 dneh.
Sprejem OPN
OPN sprejme občinski svet z odlokom, ki ga objavi v uradnem glasilu skupaj z datumom in številko sklepa ministra oziroma sklepa vlade, s katerim je slednja potrdila predlog OPN v roku 30 dni.
Veljavnost rokov in faz
Navedeni roki so okvirni.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Sektor za ravnanje z odpadki, Vojkova cesta 1 b, Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova cesta 52, Ljubljana
4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, Opekarniška cesta 2, Celje
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova cesta 1 b, Ljubljana
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo ter koordinacijo upravnih postopkov in projektov, Dunajska cesta 48, Ljubljana
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Dunajska cesta 48, Ljubljana
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Kotnikova ulica 5, Ljubljana
9. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 61, Ljubljana
10. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
11. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova cesta 36, Celje
12. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 56, Ljubljana
13. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska cesta 13, Celje
14. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ul. 5, Ljubljana
15. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana
16. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, Celje
17. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Langusova ulica 4, Ljubljana
18. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Nosilci javnih pooblastil, ki dajejo smernice in mnenja, so:
1. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana
2. Mestni plinovodi d.o.o., Distribucija plina, Koper
3. ELES Elektro Slovenija d.o.o., Podlog
4. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva ul. 2a, Celje
5. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, Celje
6. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., u. Nade Cilenšek 5, Žalec
7. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d., Lava 42, Celje
8. DARS, Družba za avtoceste d.d., Dunajska cesta 7, Ljubljana
9. Javna agencija za železniški promet RS, Letališka cesta 35, Ljubljana
10. Ribiška družina Šempeter, Šempeter.
Drugi udeleženci, ki dajejo smernice in mnenja, so:
1. Občina Žalec, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, ul. Savinjske čete 5, Žalec
2. Občina Velenje, Urad za okolje in prostor, Titov trg 1, Velenje
3. Občina Braslovče, Braslovče 22, Braslovče
4. Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, Šmartno ob Paki
5. Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, Prebold.
Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, drugi nosilci uradnih pooblastil in drugi udeleženci na lokalnem nivoju podajo izhodišča, če to pogojujejo potrebe ugotovljene v postopku priprave OPN.
Smernice nosilcev urejanja prostora so že pridobljene v postopku priprave SPRO Polzela. Upoštevaje priporočila Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor (dopis občinam št. 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007) ponovna pridobitev smernic za pripravo OPN ni potrebna.
Navedeni nosilci urejanja prostora podajo mnenje k predlogu OPN. Če se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se slednje naknadno vključi v postopek.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN)
Izdelavo OPN financira Občina Polzela.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Občina Polzela pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam.
Št. 032-23/2007
Polzela, dne 7. julija 2007
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.