Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007

Kazalo

2407. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Slovenska Bistrica, stran 6077.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB-1) (Uradni list RS, št. 100/05) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 5. redni seji dne 7. 5. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, določa upravičence, pogoje in postopek za pridobitev ter višino enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.
2. člen
Enkratna denarna pomoč staršem novorojenega otroka (v nadaljevanju: denarna pomoč), je pomoč, s katero se družini zagotovijo dodatna finančna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z otrokovim rojstvom.
II. UPRAVIČENCI
3. člen
Pravico do denarne pomoči ima novorojenec pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Slovenska Bistrica nepretrgoma od rojstva do vložitve vloge za uveljavitev denarne pomoči po tem pravilniku,
– da je vsaj eden od staršev novorojenca državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Slovenska Bistrica že najmanj eno leto pred rojstvom novorojenca.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do denarne pomoči tisti od staršev pri katerem otrok dejansko živi, pod pogojem, da imata oba z novorojencem stalno prebivališče v Občini Slovenska Bistrica.
Pravico do denarne pomoči lahko uveljavlja tudi oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa.
4. člen
Upravičenec nima pravice zahtevati denarno pomoč po tem pravilniku, če prejme denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini.
III. PREJEMNIK
5. člen
Denarna pomoč se izplača enemu od staršev, ki ga upravičenca v vlogi navedeta kot prejemnika denarne pomoči.
Pri enostarševskih družinah se denarna pomoč izplača tistemu od staršev, pri katerem otrok dejansko živi, če se starša s pisnim sporazumom izrecno ne dogovorita drugače.
V primeru iz tretjega odstavka 3. člena se denarna pomoč izplača zakonitemu zastopniku otroka.
IV. VIŠINA DENARNE POMOČI
6. člen
Sredstva za izplačilo denarne pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Slovenska Bistrica.
Višina denarne pomoči znaša za prvega novorojenca 200,00 EUR, za vsakega nadaljnjega novorojenca pa 300 EUR. O spremembi višine denarne pomoči odloča Občinski svet Občine Slovenska Bistrica s sklepom na predlog župana/županje.
V. POSTOPEK
7. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do denarne pomoči s posebno pisno vlogo, ki jo lahko dvignejo na Občini Slovenska Bistrica ali na CSD Slovenska Bistrica ter izpolnjeno po pošti ali osebno posredujejo na naslov Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica. Vloga je upravičencem na voljo tudi na spletni strani Občine Slovenska Bistrica (http://www.slovenska-bistrica.si). Rok za vložitev vloge je najkasneje štiri mesece po rojstvu otroka. Po preteku tega roka pravice do denarne pomoči ni mogoče več uveljaviti, zato se vloga kot prepozno vložena s sklepom zavrže.
8. člen
V vlogi iz prejšnjega člena morajo biti navedeni podatki o novorojencu in upravičencu ter številka transakcijskega računa, kamor se nakaže denarna pomoč.
Vlogi je potrebno priložiti:
– kopijo izpiska iz rojstne matične knjige,
– dokazilo o državljanstvu vlagatelja-ice ter
– dokazilo o stalnem prebivališču vlagatelja-ice in otroka.
Navedeno dokumentacijo si bo občinska uprava pridobila po uradni dolžnosti, če bo stranka na vlogi soglašala, da tovrstne podatke pridobi občinska uprava.
9. člen
O dodelitvi denarne pomoči se odloči z upravno odločbo.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od njene vročitvi pri županji Občine Slovenska Bistrica. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal.
Denarna pomoč se upravičencu izplača v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe na njegov osebni račun.
10. člen
Upravičenec je dolžan vrniti prejeto denarno pomoč skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.
VI. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 033-4/2007-5/6
Slovenska Bistrica, dne 7. maja 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost