Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007

Kazalo

1039. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold, stran 2657.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB1), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06, uradno prečiščeno besedilo), 8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) ter 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 4. redni seji dne 1. 3. 2007 sprejel naslednji
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev, določa plača, oziroma plačilo za opravljanje funkcije za župana, podžupane ter člane Občinskega sveta Občine Prebold, kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora ter sejnine za predsednika in člane komisij ali odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenuje Občinski svet Občine Prebold.
2. člen
Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupani in člani Občinskega sveta Občine Prebold.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan na predlog župana lahko funkcijo opravlja poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloča občinski svet.
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno in pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
3. člen
Za funkciji župana in podžupana je višina plačnega razreda določena skladno s prilogo 1 in prilogo 2 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, uvrstitev v plačni razred in s tem določitev osnovne plače pa se določa v skladu z 8. in 9. členom Odloka o plačah funkcionarjev in 10. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Osnovna plača župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, se določi tako, da se njegovo funkcijo uvrsti v plačni razred, skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev.
Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada še dodatek za delovno dobo, v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Županu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno ne pripada dodatek za delovno dobo.
4. člen
Župana Občine Prebold, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev uvrsti v 49. plačni razred (skupino župan VI).
Skladno z Zakonom o sistemu plač se ob uvrstitvi funkcije župana v plačni razred, upoštevajo določila o odpravi nesorazmerij v plačah od 2006 do leta 2009.
5. člen
Podžupana Občine Prebold ki opravlja svojo funkcijo poklicno, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev lahko uvrsti od 34. do 41. plačnega razreda (podžupan VI).
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu Občine Prebold, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Podžupanu Občine Prebold, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno ne pripada dodatek za delovno dobo.
Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Prebold in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta Občine Prebold so sejnine.
Sejnine se članom Občinskega sveta Občine Prebold določijo v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka na delovno dobo, in sicer za:
- vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 2,25%,
- udeležbo na redni seji občinskega sveta 4,5%,
- udeležbo na izredni seji občinskega sveta 3%,
- predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 3%,
- udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 1%.
Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 50% plačila za opravljanje funkcije. Za korespondenčno sejo se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta Občine Prebold, ne sme presegati 15% letne plače župana.
7. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora se določijo nagrade v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
Predsedniku in članom nadzornega odbora pripadajo nagrade, ki so določene v odstotku od osnovne plače župana. Nagrade se oblikujejo glede na opravljeno delo, in sicer:
- kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji nadzornega odbora 4,5%,
- kot nagrado za vsako pripravljeno poročilo opravljenega nadzora po programu ali sklepu občinskega sveta, ki ga odbor predloži občinskemu svetu ali drugemu organu, prejmejo še 4,5%
- kot sejnina, ki se izplača za udeležbo predsednika ali od njega pooblaščenega člana na seji občinskega sveta 4,5%.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Sejnino se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 50% sejnine. Za korespondenčno sejo se sejnine ne izplačuje.
8. člen
Predsednikom in članom krajevnega odbora pripada sejnina za udeležbo na sejah krajevnega odbora, ki je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo in sicer tako, da znaša sejnina predsednika 0,5%, člana pa 0,25% vrednosti osnovne plače župana.
9. člen
Predsedniku komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan in niso člani občinskega sveta, pripada sejnina za udeležbo na sejah komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa, ki je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo in sicer tako, da znaša sejnina 1% vrednosti osnovne plače župana.
Članu komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan in niso člani občinskega sveta, pripada sejnina za udeležbo na sejah komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa, ki je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 0,5% vrednosti osnovne plače župana.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti.
10. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije. Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v državnih organih.
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar v rednem delovnem razmerju in opravlja funkcijo nepoklicno, lahko uveljavlja pravico do povračila plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo.
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog podžupan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave. Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo po opravljenem službenem potovanju.
11. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma o delu plače izda za posameznega občinskega funkcionarja župan. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izda sklep oziroma odločbo županu.
Vsi prejemki na podlagi tega pravilnika se izplačujejo enkrat mesečno, in sicer najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, razen prejemkov iz 8. in 9. člena, ki se izplačujejo dvakrat letno.
12. člen
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, predsednika in članov delovnih teles občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora in drugih organov in delovnih teles na sejah vodi uslužbenec občinske uprave, ki ga določi župan ali direktor občinske uprave.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 79/01 in 21/04).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 100/25/2007-03
Prebold, dne 1. marca 2007
Župan
Občina Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost