Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006

Kazalo

5570. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti, stran 14667.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 30. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 105/06) in za izvajanje Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 14/05 – popr.) izdaja minister za obrambo v soglasju z ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o študiji požarne varnosti
1. člen
V Pravilniku o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05 in 66/06 – Odl. US) se v prvem odstavku 2. člena beseda »dokument« nadomesti z besedo »načrt«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri izdelavi študije se upošteva predpise o projektni in tehnični dokumentaciji, o požarni varnosti v stavbah ter o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.«
2. člen
V 3. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izdelava študije je obvezna za objekte, navedene v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Izdelava študije je obvezna v primeru dozidave ali nadzidave objekta, če dozidava ali nadzidava s prvotnim objektom tvori funkcionalno celoto in tako izpolnjuje pogoje iz priloge iz prejšnjega odstavka«.
3. člen
(1) Poleg odgovornih projektantov, ki imajo opravljen strokovni izpit za projektiranje požarne varnosti po predpisih o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev in so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije s pooblastilom za projektiranje požarne varnosti, do 31. 12. 2010 lahko izdeluje študije požarne varnosti tudi posameznik, ki je izpolnjeval pogoje za odgovorno osebo za izdelovanje študij požarne varnosti na podlagi 8. in 18. člena Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 13/98 in 72/01).
(2) Kot ustrezne delovne izkušnje po Zakonu o graditvi objektov se za posameznika iz prejšnjega odstavka pri vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije, upošteva obdobje od izdaje pooblastila za odgovorno osebo za izdelovanje študij požarne varnosti po Pravilniku o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 13/98 in 17/01).
4. člen
Določba in priloga iz 2. člena tega pravilnika se začne uporabljati 1. januarja 2007.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-46/2000-28
Ljubljana, dne 12. decembra 2006
EVA 2006-1911-0021
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo
 
Soglašam!
 
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
                                  PRILOGA 1
  Tabela: Objekti, za katere je obvezna izdelava študije požarne varnosti

+----------------------------+-----------------------------------------------+
| Razvrstitev objektov po  | Zahteve za objekt, če je izpolnjen vsaj eden |
| skupinah (skladno s CC-SI | od naštetih pogojev oziroma glede na namen  |
|      (*1))      |          uporabe          |
|              |                        |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
|11221 –          |~ stavbe z več kot 50 stanovanji        |
|večstanovanjske stavbe   |~ bruto tlorisna površina vseh prostorov(*2)  |
|              |znaša več kot 4 000 m2             |
|              |~ višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja  |
|              |okoliškega terena)               |
|              |znaša 22 m in več               |
|              |                        |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
|11222 –   stanovanjske  |~ stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje  |
|stavbe z oskrbovanimi    |več kot 100 oskrbovancev oziroma bolnikov   |
|stanovanji         |~ bruto tlorisna površina(*3) vseh prostorov  |
|11300 –   stanovanjske  |znaša več kot 3 000 m2             |
|stavbe za posebne namene  |~ višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja  |
|1264 – stavbe za zdravstvo |okoliškega terena)               |
|              |znaša 22 m in več               |
|              |                        |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
|12111 –   hotelske in  |~ stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje  |
|podobne stavbe za      |več kot 200 ljudi               |
|kratkotrajno nastanitev   |~ bruto tlorisna površina vseh prostorov znaša |
|12120 –   druge     |več kot 3 000 m2                |
|gostinske stavbe za     |~ višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja  |
|kratkotrajno nastanitev   |okoliškega terena)               |
|              |znaša 22 m in več               |
|              |                        |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
| 122 – upravne in      |~ stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje  |
|pisarniške stavbe      |več kot 200 ljudi               |
|              |~ bruto tlorisna površina vseh prostorov znaša |
|              |več kot 5 000 m2                |
|              |~ višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja  |
|              |okoliškega terena)               |
|              |znaša 22 m in več               |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
|12112 –   gostilne,   |~ pritlične stavbe z bruto tlorisno površino  |
|restavracije in točilnice  |vseh prostorov več kot             |
|123 – trgovske in druge  |4 000 m2                    |
|stavbe za storitvene    |~ etažne stavbe z bruto tlorisno površino vseh |
|dejavnosti         |prostorov več kot               |
|1241 – postaje, terminali, |7 000 m2                    |
|stavbe za izvajanje     |~ stavbe, v kateri se lahko hkrati zadržuje  |
|elektronskih komunikacij  |več kot 500 ljudi               |
|1261 – stavbe za kulturo in |~ višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja  |
|razvedrilo         |okoliškega terena)               |
|1265 – športne dvorane   |znaša 22 m in več               |
|1272 – stavbe za      |~ bencinski servisi s kapaciteto rezervoarjev |
|opravljanje verskih     |več kot 200 m3                 |
|obredov, pokopališke stavbe |                        |
|              |                        |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
| 1242 –   garažne stavbe |~ kletne garaže, s skupno parkirno površino  |
|              |več kot 2 500 m2                |
|              |~ pritlične in nadstropne garaže ter pokrita  |
|              |parkirišča, s skupno              |
|              |parkirno površino več kot 5 000 m2       |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
| 125 – industrijske stavbe |~ proizvodnja in uporaba zelo lahko vnetljivih |
|in skladišča        |tekočin(*4), lahko vnetljivih tekočin,     |
|12712 –   stavbe za rejo |vnetljivih tekočin, gorljivih plinov,     |
|živali           |oksidantov ali snovi, ki            |
|12714 –   druge     |lahko eksplodirajo, z letno zmogljivostjo več |
|nestanovanjske kmetijske  |kot 1 000 m3 oziroma ton            |
|stavbe           |~ skladiščenje zelo lahko vnetljivih tekočin, |
|              |lahko vnetljivih tekočin, vnetljivih tekočin, |
|              |gorljivih plinov, oksidantov ali snovi, ki   |
|              |lahko eksplodirajo z zmogljivostjo več kot 5  |
|              |000 m3 oziroma ton               |
|              |~ proizvodnja in uporaba dizelskega goriva(*5) |
|              |in ekstra lahkega kurilnega olja z letno    |
|              |zmogljivostjo več kot 8 000 m3         |
|              |~ skladiščenje dizelskega goriva in ekstra   |
|              |lahkega kurilnega olja z zmogljivostjo več kot |
|              |20 000 m3                   |
|              |~ proizvodnja in uporaba oziroma skladiščenje |
|              |razstreliva, smodnikov in eksplozivnih snovi  |
|              |~ skladiščne stavbe z bruto tlorisno površino |
|              |več kot 3 000 m2                |
|              |~ visoko regalna skladišča z bruto tlorisno  |
|              |površino vseh prostorov            |
|              |več kot 1 200 m2                |
|              |~ industrijske stavbe oziroma stavbe za rejo  |
|              |živali z bruto tlorisno površino več kot 4 000 |
|              |m2                       |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
| 1262 –   muzeji in   |~ bruto tlorisna površina vseh prostorov več  |
|knjižnice          |kot 2 000 m2                  |
|              |                        |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
| 1263 –   stavbe za   |~ stavbe, v katerih se lahko hkrati      |
|izobraževanje in      |izobražuje/usposablja 150 in          |
|znanstvenoraziskovalno delo |več učencev/slušateljev            |
|              |~ stavbe za vzgojno varstveno dejavnost več  |
|              |kot 100 otrok                 |
|              | stavbe, v katerih se lahko hkrati izobražuje |
|              |ali usposablja več               |
|              |kot 100 otrok s posebnimi potrebami      |
|              |                        |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
| 1274 –   druge     |~ prevzgojni domovi, zapori, vojašnice za več |
|nestanovanjske stavbe, ki  |kot 50 ljudi                  |
|niso uvrščene drugje    |                        |
|              |                        |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
| 2142 –   predori in   |~ cestni in železniški predori dolžine 500 m  |
|podhodi           |in več                     |
|              |                        |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
| 2211 –   naftovodi in  |~ naftovodi                  |
|prenosni plinovodi     |~ plinovodi, če je delovni tlak višji od 16  |
|              |barov                     |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
| 2214 –   prenosni    |~ razdelilne transformatorske postaje primarne |
|elektroenergetski vodi   |napetosti več kot 110 kV            |
|              |                        |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
| 230 – kompleksni      |~ objekti kemične industrije          |
|industrijski objekti    |~ energetski objekti z močjo več kot 10 MW   |
|              |~ objekti za pridobivanje in uporabo jedrskih |
|              |ali radioaktivnih snovi            |
|              |                        |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
| 241 – objekti za šport,  |~ objekti, ki sprejmejo 1 500 obiskovalcev ali |
|rekreacijo in drugi objekti |več                      |
|za prosti čas        |~ marine z več kot 1 000 privezi        |
|              |                        |
+----------------------------+-----------------------------------------------+


(*1) Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o
 določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03 in 78/05)
(*2) Skupna površina vseh prostorov, ki tvorijo stavbo oziroma s stavbami
 zaključeno funkcionalno celoto
(*3) SIST ISO 9836
(*4) Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni
 list RS, št. 35/05)
(*5) Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za
 preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, št. 114/04 in 54/05)


AAA Zlata odličnost