Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5514. Uredba o razvojnih spodbudah za turizem
5515. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
5516. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
5517. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
5518. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode
5567. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
5568. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Pluska–Ponikve
5569. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Ponikve–Hrastje

MINISTRSTVA

5519. Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC)
5520. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
5521. Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom
5570. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5522. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2006
5523. Tarifa o vrednosti točke za leto 2007 za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo številk
5524. Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2007

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5525. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za Občino Jesenice
5548. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Šmarje pri Jelšah od 1. 1. 2007 dalje
5571. Kolektivna pogodba za lesarstvo

OBČINE

Benedikt

5526. Sklep o začasnem financiranju Občine Benedikt v obdobju januar–marec 2007

Kozje

5527. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2006
5528. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za posamezne predmete in storitve
5529. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje za leto 2007
5530. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2007

Loški Potok

5531. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Loški Potok
5532. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Loški Potok za leto 2007
5533. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2007
5534. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok za leto 2007
5535. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Loški Potok za leto 2007

Medvode

5536. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Medvode za leto 2007

Sežana

5537. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
5538. Sklep o začasnem financiranju

Straža

5539. Statutarni sklep o delovanju Občine Straža do sprejema statuta občine
5540. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Straža

Šempeter-Vrtojba

5541. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šempeter - Vrtojba
5542. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba
5543. Odlok o razveljavitvi Odloka o delovnih telesih Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba
5544. Program priprave lokacijskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza

Škofja Loka

5545. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela Janežiča
5546. Poročilo o izidu glasovanja za člane občinskega sveta na lokalnih volitvah 2006 v Občini Škofja Loka
5547. Poročilo o izidu glasovanja za člane svetov krajevnih skupnosti na lokalnih volitvah 2006 v Občini Škofja Loka

Šmarješke Toplice

5549. Statutarni sklep o delovanju Občine Šmarješke Toplice do sprejema statuta občine
5550. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice v 3. volilni enoti

Tišina

5551. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Tišina v letu 2007

Vransko

5552. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2005
5553. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko
5554. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2007
5555. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2007
5556. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2007
5557. Sklep o višini in načinu uskladitve neprofitnih najemnin v Občini Vransko za leto 2007
5558. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, in načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka

Zagorje ob Savi

5559. Ugotovitveni sklep o višini povračila za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
5560. Ugotovitveni sklep o povprečni gradbeni ceni
5561. Ugotovitveni sklep o višini najemnin za zemljišče in druge javne površine v lasti Občine Zagorje ob Savi
5562. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za določitev višine najemnine
5563. Sklep o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi

Žalec

5564. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec
5565. Poročilo o izidu naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Griže

Žužemberk

5566. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Žužemberk v letu 2007

POPRAVKI

5572. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca statutov sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti