Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5375. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju pripora, stran 13982.

Na podlagi 84. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 72/98) in drugega odstavka 43. člena Zakona o zaščiti prič (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvrševanju pripora
1. člen
V 2. členu Pravilnika o izvrševanju pripora (Uradni list RS, št. 36/99, 39/02 in 114/04) se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pripornik, ki je zaščitena oseba po zakonu, ki ureja zaščito prič (v nadaljnjem besedilu: zaščitena oseba), prestaja pripor v zavodu za prestajanje kazni zapora, ki se določi v sodelovanju z enoto, pristojno za zaščito ogroženih oseb (v nadaljnjem besedilu: enota).«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V 3. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V zvezi z zaščiteno osebo direktor zavoda pri izvajanju nalog iz prejšnjega odstavka upošteva odločitve komisije, pristojne za zaščito ogroženih oseb (v nadaljnjem besedilu: komisija), in sodeluje z enoto.«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Če gre za zaščiteno osebo, morajo strokovni delavci zavoda upoštevati tudi usmeritve enote.«.
4. člen
V tretjem odstavku 17. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »O zaščiteni osebi, v zvezi s katero je bil določen ukrep spremembe identitete po zakonu, ki ureja zaščito prič, se vpišejo le podatki, ki jih obsega nova identiteta.«.
5. člen
V prvem odstavku 23. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Pri razporeditvi zaščitene osebe zavod upošteva odločitve komisije in usmeritve enote. Tak pripornik se razporedi tako, da ne pride v stik z drugimi priporniki in zaporniki.«.
6. člen
V 24. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Direktor zavoda sprejme odločitev o prerazporeditvi zaščitene osebe v sodelovanju z enoto.«.
7. člen
V 26. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zaščiteni osebi mora zavod gibanje na prostem omogočiti v skladu z odločitvami komisije in usmeritvami enote.«.
8. člen
V 32. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Direktor zavoda pri izvedbi ukrepov iz drugega in tretjega odstavka tega člena v zvezi z zaščiteno osebo upošteva usmeritve enote. V zvezi s takim pripornikom direktor zavoda v skladu s prejšnjim odstavkom obvesti enoto, ki ravna v skladu z zakonom, ki ureja zaščito prič.«.
9. člen
V 33. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Direktor zavoda zavarovanje iz prejšnjega odstavka za zaščiteno osebo odredi v sodelovanju z enoto.«.
10. člen
V 35. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Zaščitena oseba dobiva hrano po postopku in na način, ki ga določi direktor zavoda v sodelovanju z enoto.«.
11. člen
V tretjem odstavku 39. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »v primeru zaščitene osebe pa tudi z enoto.«.
12. člen
V 45. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Pri zagotavljanju obiskov zaščiteni osebi je treba upoštevati usmeritve enote.«.
13. člen
V 50. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Pri zagotavljanju dopisovanja zaščiteni osebi je treba upoštevati usmeritve enote.«.
14. člen
V 51. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pri zagotavljanju telefonskih stikov zaščiteni osebi je treba upoštevati usmeritve enote.«.
15. člen
V 54. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zaščitena oseba mora biti v zavodu iz prejšnjega odstavka ločena od drugih pripornikov in obsojencev v skladu z navodili enote.«.
16. člen
V 55. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pred podajo predloga za premestitev zaščitene osebe se mora direktor zavoda posvetovati z enoto in upoštevati njene usmeritve.«.
17. člen
V 64. členu se pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »v primeru zaščitene osebe pa tudi enoto.«.
18. člen
V 65. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»O času izpustitve zaščitene osebe zavod poleg organa iz prejšnjega odstavka obvesti tudi enoto.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
19. člen
V 67. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če v zavodu umre zaščitena oseba, direktor nemudoma obvesti enoto.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-329/2006
Ljubljana, dne 27. novembra 2006
EVA 2006-2011-0023
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost