Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2006 z dne 30. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2006 z dne 30. 11. 2006

Kazalo

5286. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2006, stran 13112.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) ter Spremembe Poslovnika občinskega sveta Občine Bovec (Uradno glasilo, št. 1/04) je Občinski svet Občine Bovec na 34. redni seji dne 11. 10. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Bovec za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2006 (Uradno glasilo št. 3/06 in 5/06) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|    |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           |       |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|I.   |S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74)     |1.339.828.358|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                | 485.917.804 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)           | 328.148.804 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|700  |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK              | 211.575.810 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|703  |DAVKI NA PREMOŽENJE                  | 52.010.390 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|704  |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE           | 64.562.604 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)        | 157.769.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|710  |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA     | 122.108.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|711  |TAKSE IN PRISTOJBINE                 |  1.276.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|712  |DENARNE KAZNI                     |   85.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|713  |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV         | 22.500.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|714  |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                | 11.800.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)           | 17.600.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|720  |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV         |  4.000.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|722  |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG.     | 13.600.000 |
|    |SREDSTEV                       |       |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)              | 23.000.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|730  |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV           |  1.994.175 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                  | 773.266.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|740  |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH     | 830.516.379 |
|    |INSTITUCIJ                      |       |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|741  |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU  |  3.800.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|II.  |S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)        |1.532.822.142|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)         | 321.317.187 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|400  |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM           | 56.436.105 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|401  |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST      |  9.590.700 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|402  |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE             | 253.290.382 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|403  |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                |   500.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|409  |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE             |  1.500.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)          | 311.064.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|410  |SUBVENCIJE                      |  9.500.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|411  |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM       | 104.694.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|412  |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM     | 30.666.026 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|413  |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI             | 142.143.167 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)              | 608.963.764 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|420  |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV          | 608.963.764 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)          | 315.537.998 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|431  |INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR.POR. | 303.102.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|432  |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM   | 12.435.998 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)    |–192.993.784 |
|    |(prih.-odhod.)                    |       |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|    |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         |      – |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |  2.268.000 |
|    |DELEŽEV (750+751)                   |       |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|750  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |  1.000.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|752  |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE           |  1.268.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    | 13.242.000 |
|    |(440+441)                       |       |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|441  |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV             | 13.242.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL.    | –10.974.000 |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)                   |       |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|    |C. RAČUN FINANCIRANJA                 |      – |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                  | 80.000.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|500  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE                  | 80.000.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                 |      – |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|550  |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA               |      – |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)      |–123.967.784 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII:)           | 80.000.000 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE                   | 192.993.784 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA      | 123.967.784 |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
Sestavni deli Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bovec za leto 2006 so:
a) Splošni del predloga rebalansa proračuna 2006
Bilanca prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja
b) Bilanca odhodkov – po programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov
Izdatki, razporejeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih
c) Letni program prodaje finančnega in stvarnega premoženja
d) Kadrovski načrt za leto 2006
e) Načrt razvojnih programov«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2006.
Št. 410/2006
Bovec, dne 11. oktobra 2006
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

AAA Zlata odličnost