Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2006 z dne 15. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2006 z dne 15. 9. 2006

Kazalo

4135. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 2005, stran 10000.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97) in Statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01 in 13/03) je Občinski svet Občine Videm na svoji 28. redni seji z dne 19. 4. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna
Občine Videm za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Videm za leto 2005, katerega sestavni del je tudi zaključni račun sredstev rezerv in zaključni račun režijskega obrata. Ožji deli občine v letu 2005 zaradi zaprtja računov v letu 2002 ne izkazujejo prometa.
2. člen
A) Bilanca prihodkov in odhodkov                   SIT
  I. Skupaj prihodki                    705.778.877
  II. Skupaj odhodki                    625.180.419
  III. Proračunski presežek (II-I)              80.598.458
B) Račun finančnih terjatev in naložb
  IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapit.
  deležev
  V. Dana posojila in poveč. kap. deležev
  VI. Prejeta minus dana posojila in sprem. kap. deležev
  (IV-V)
C) Račun financiranja
  VII. Zadolževanje
  VIII. Odplačilo dolga                   33.800.000
  IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računu (I.+IV+VII- 46.798.458
  II-V-VIII)
  X. Neto zadolževanje (VII-VIII)              –33.800.000
  XI. Neto financiranje (VI+VII-VIII-IX)          –80.598.458
  XII. Stanje sredstev na računih dne 31.12. pretek. leta  32.761.061
3. člen
Presežek sredstev v višini 79.234.185,57 SIT se prenese v poslovni sklad Občine Videm in se uporabi za financiranje izdatkov v letu 2006.
4. člen
Sredstva rezervnega sklada so v višini 8.945.800 SIT in se prenesejo v leto 2006.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Videm za leto 2005, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in poslovno poročilo so sestavni del tega odloka vendar se ne objavljajo v Uradnem listu RS.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 450-2830/2006
Videm pri Ptuju, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.

AAA Zlata odličnost