Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2006 z dne 15. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2006 z dne 15. 9. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4136. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Ivarčko-Ošven
4137. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Smovnik na Ribniškem Pohorju
4138. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Brunarica na Voglu
4139. Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Strunjan
4140. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku Vrtojbica v mestni občini Nova Gorica
4141. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Dravinji v občini Slovenske Konjice
4142. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob Šmartinskem jezeru v mestni občini Celje
4143. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča neimenovanega potoka na območju Občine Cerklje na Gorenjskem
4144. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom

Sklepi

4145. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja

Drugi akti

4094. Odločba o imenovanju Tatjane Hernja Šušterič za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
4095. Odločba o imenovanju Lučke Seibert za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
4096. Odločba o imenovanju Mojce Modic Zule za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

MINISTRSTVA

4097. Pravilnik o spremembah Pravilnika o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode
4098. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi
4099. Dopolnitev Seznama obstoječe vodne infrastrukture
4100. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2006
4146. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji

BANKA SLOVENIJE

4147. Sklep o zamenjavi gotovine
4148. Navodilo o načinu knjiženja preddobavljene eurogotovine in vračil tolarske gotovine v bankah, hranilnicah in podružnicah bank
4149. Navodilo za pošiljanje poročil v zvezi z zamenjavo gotovine

SODNI SVET

4101. Akt o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
4102. Akt o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
4103. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto
4104. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
4105. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
4106. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4107. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4108. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4109. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4110. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4111. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4112. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4113. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4114. Sklep o prilagojenem programu za predšolske otroke
4115. Sklep o javni veljavnosti prilagojenega izobraževalnega programa waldorfske osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
4116. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2006

OBČINE

Ajdovščina

4117. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2006

Bled

4118. Sklep o razveljavitvi sklepa št.: 3505-5/2006 z dne 25. 8. 2006 o javni razgrnitvi

Braslovče

4119. Sklep o javni razgrnitvi predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče in predloga Prostorskega reda Občine Braslovče

Cankova

4120. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Cankova
4121. Odlok o razglasitvi tehničnega spomenika lokalnega pomena
4122. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cankova
4123. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije za uveljavitev posebne volilne pravice romske skupnosti v Občini Cankova
4124. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč za leto 2006

Črnomelj

4125. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Črnomelj

Grosuplje

4126. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Komunalna deponija Špaja dolina

Krško

4127. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II (skrajšani postopek)

Mislinja

4128. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2005

Moravske Toplice

4129. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice
4130. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice za izvolitev članov občinskega sveta – predstavnikov madžarske narodne skupnosti

Nova Gorica

4131. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2006

Novo mesto

4132. Statut Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo)
4133. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (sprememba 2006/1)

Slovenj Gradec

4134. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Urad za pripravo projektov in občinske redarske službe«

Videm

4135. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 2005

POPRAVKI

4150. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za območje Njegoševe ceste v Ljubljani

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave po 64. členu Zakona o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti