Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

4062. Odlok o taksi za obremenjevanje okolja, stran 9883.

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) ter na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) je Občinski svet Občine Žetale na 25. redni seji dne 5. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o taksi za obremenjevanje okolja
1. člen
S tem odlokom se odreja obvezno plačevanje takse za obremenjevanje okolja zaradi onesnaževanja zraka s škodljivimi snovmi iz izpušnih plinov tovornih motornih vozil ter onesnaževanje okolja s hrupom in tresljaji, ki jih povzročajo tovorna motorna vozila.
2. člen
Takso so dolžni plačevati vsi uporabniki komunalnih objektov skupne rabe, ki vstopajo v državo in izstopajo iz nje, imajo carinske ali cestninske obveznosti, opravljajo uvozne ali izvozne posle, razen uporabnikov z osebnimi vozili.
3. člen
S tem odlokom se opredeljujejo tudi ukrepi za preprečitev, odpravljanje oziroma zmanjševanje posledic prekomernih obremenitev okolja z emisijskimi škodljivimi snovmi, hrupom in drugimi škodljivimi vplivi na okolje, ki izvirajo iz tranzitnega prometa s tovornimi vozili.
4. člen
Takso so dolžni plačevati zavezanci iz 2. člena tega odloka pri vstopu in izstopu iz države in znaša 5 EUR za vsakega zavezanca, plačljivi v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije.
5. člen
Enkratno plačilo takse na mejnem prehodu Podlehnik velja do 24. ure istega dne.
6. člen
Takso zbirajo izvajalci izvozno-uvoznih poslov in druga podjetja, ki jih za to pooblasti župan Občine Podlehnik in z njimi sklene ustrezno pogodbo.
Sredstva, zbrana iz naslova takse za obremenjevanje okolja, so prihodek Občine Žetale.
Sredstva so strogo namenska in se lahko uporabljajo za:
– urejanje in vzdrževanje ter gradnjo objektov gospodarske infrastrukture v Občini Žetale,
– spremljanje in sanacijo ranljivosti okolja,
– pokrivanje stroškov varstva okolja,
– sanacijo in odpravo poškodb okolja ter za druge namene varstva okolja, ki jih določa zakon.
7. člen
Natančnejši kriterij in merila za namensko uporabo sredstev iz prejšnjega člena določi občinski svet na predlog župana občine.
8. člen
Na območju Občine Žetale se izvajajo naslednji ukrepi celovite sanacije:
– meritve osebnosti škodljivih snovi iz izpušnih plinov v zraku in v tleh,
– meritve ravni hrupa,
– spremljanje kakovosti zraka glede vsebnosti škodljivih snovi iz izpušnih plinov,
– spremljanje kakovosti bivalnega okolja glede na hrupnost,
– ukrepi za zmanjševanje hrupnosti v bivalnem okolju,
– obveščanje onesnaževalcev o možnostih za zmanjšanje obremenjevanja okolja s škodljivimi snovmi iz izpušnih plinov,
– poročanja o izvedenih ukrepih celovite sanacije in njihovih učinkih na stanje okolja,
– obveščanje javnosti o učinkih ukrepov celovite sanacije.
Sanacijski program za izvedbo ukrepov iz predhodnega odstavka predpiše župan Občine Žetale.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna služba občinske uprave Občine Žetale.
KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
Uporabnik iz 2. člena tega odloka, ki ne plača takse za obremenjevanje okolja, se kaznuje z globo najmanj:
– pravna oseba: podjetnik posameznik 80.000 SIT,
– odgovorna oseba: pravne osebe 40.000 SIT.
11. člen
Izvajalci iz prvega odstavka 6. člena tega odloka, ki ne zaračunavajo ekološke pristojbine pri vstopu v državo in izstopu iz nje, se kaznujejo z globo najmanj:
– pravna oseba: podjetje 120.000 SIT,
– odgovorna oseba: pravne osebe 60.000 SIT.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01-0025/2006-7
Žetale, dne 5. septembra 2006
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti