Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2006 z dne 31. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2006 z dne 31. 7. 2006

Kazalo

3547. Sklep o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti, stran 8753.

Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 13. 7. 2006 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Občina Ajdovščina podeli koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti.
2.
Lekarniška dejavnost v koncesiji se opravlja za celotno območje občine.
3.
Pogoji za opravljanje lekarniške dejavnosti v koncesiji so:
– pogoji iz 7. in 8. člena Zakona o lekarniški dejavnosti in pogoji za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti iz 35. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti,
– lekarna v koncesiji mora biti v mestu Ajdovščina, znotraj območja starega mestnega jedra oziroma Castre, pri čemer se upošteva minimalna oddaljenost 400 m cestne razdalje od obstoječe lekarne.
– koncesionar mora zagotoviti najmanj 40-urni poslovni čas lekarne na teden in se vključevati v zagotavljanje neprekinjene oskrbe z zdravili, z dežurstvom in stalno pripravljenostjo v nočnem času, ob nedeljah in praznikih. Pri zagotavljanju neprekinjene oskrbe z zdravili mora koncesionar sodelovati z javnim zavodom Lekarna Ajdovščina.
4.
Koncesija se podeli na nedoločen čas.
Koncesionar mora začeti opravljati dejavnost najpozneje v enem letu po pridobitvi koncesije.
Občina ne prevzema nobenih finančnih obveznosti za izvajanje lekarniške dejavnosti v koncesiji.
5.
Koncesijo podeli po izvedenem javnem razpisu občinska uprava v soglasju z ministrstvom za zdravje, po poprejšnjem mnenju Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na odločbo o podelitvi koncesije je možna pritožba na župana v roku 15 dni.
Občina bo z izbranim ponudnikom sklenila pogodbo o izvajanju koncesije.
6.
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti se objavi v Uradnem listu RS, najpozneje v 30 dneh po objavi tega sklepa.
Razpisni rok za oddajo ponudb je 30 dni po objavi javnega razpisa.
7.
Javni razpis izvede tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija pripravi razpisno dokumentacijo.
Po preteku roka za oddajo ponudb komisija najpozneje v 15 dneh pregleda ponudbe in ugotovi njihovo pravočasnost. Ponudbe, ki so prispele po roku, neodprte vrne ponudniku. Ponudbe, ki so prispele v roku, pregleda in ugotovi njihovo popolnost. Ponudnike, katerih ponudbe niso popolne, pozove, da jih v roku 8 dni dopolnijo. Po izteku roka za dopolnitev ponudb komisija ugotovi, ali ponudniki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, oceni ponudbe po razpisanih merilih, pripravi poročilo in predlaga najugodnejšega ponudnika.
Komisija mora opraviti oceno ponudb in predlog najugodnejšega ponudnika najpozneje v 60 dneh po izteku roka za prijavo na javni razpis.
8.
Ponudbe se ocenijo po naslednjih kriterijih in merilih:
– kvaliteta predloženega programa z vidika raznolikosti programa, tehničnih pogojev in obsega izvajanja dodatnih dejavnosti oziroma storitev – do 40 točk,
– lokacija lekarne – do 20 točk,
– reference na področju izvajanja lekarniške dejavnosti – leta dela v lekarniški dejavnosti – do 20 točk,
– čas začetka izvajanja koncesije – do 20 točk.
Kriterije in merila natančneje razdela komisija v razpisni dokumentaciji.
9.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-7/06
Ajdovščina, dne 14. julija 2006
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost