Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006

Kazalo

3249. Statut Javnega zavoda za šport Občine Kočevje, stran 8068.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-1, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94,8/96, 31/00 in 36/00), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 97/01), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 87/01 16/02 in 51/02), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99,53/99 – popravek, 73/02, 11/02, 43/03 in 44/05 – dopolnitev) in Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 87/05) ter po danem soglasju Občinskega sveta Občine Kočevje z dne 13. 3. 2006 in Športne zveze Kočevje z dne 7. 3. 2006 je svet zavoda na seji dne 19. 6. 2006 sprejel
S T A T U T
Javnega zavoda za šport Občine Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem statutom se določa:
– organizacijo in način poslovanja zavoda,
– pristojnosti organov Zavoda in način odločanja le teh,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– uporabo in hranjenje pečata,
– volitve ali imenovanja organov Zavoda,
– delovna razmerja delavcev in disciplinsko odgovornost,
– način oddaje objektov v zakup oziroma najem (metoda javne ponudbe),
– natančnejšo opredelitev medsebojnih pravic in obveznosti soustanoviteljic,
– druge vsebine, določene z zakonom ali Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Občine Kočevje (v nadaljevanju besedila Zavod).
2. člen
Javni zavod za šport Občine Kočevje je ustanovljen za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v Občini Kočevje ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na območju Občine Kočevje, z namenom izvajanja nacionalnega programa športa, programa razvoja športa Občine Kočevje in letnega programa športa Občine Kočevje.
3. člen
Soustanoviteljici Javnega zavoda za šport Občine Kočevje sta Občina Kočevje in Športna zveza Kočevje.
II. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
Ime zavoda se glasi: JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT OBČINE KOČEVJE.
Skrajšano ime zavoda je: ZAVOD ZA ŠPORT KOČEVJE.
Sedež zavoda je: TZO 30, 1330 Kočevje.
5. člen
Ime, skrajšano ime in sedež Zavoda se lahko spremenijo samo s soglasjem soustanoviteljic.
6. člen
Zavod ima žig okrogle oblike, premera 30 mm. Žig je obrobljen z dvema tankima črtama. V sredini žiga je tekač, ki ga na zgornji in desni strani obroblja vejica z lipovimi listi. Pod obrobo (od sredine leve strani proti desni strani) krožno piše Javni zavod za šport Občine, na spodnjem robu pa (od leve proti desni) KOČEVJE.
Zavod ima v uporabi dva (2) oštevilčena žiga. Žig št. 1 uporablja direktor zavoda v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov. Žig št. 2 se uporablja za žigosanje finančne in računovodske dokumentacije ter odpravo pošte. Uporabnike žiga, način varovanja in uničevanja predpiše direktor s Pravilnikom o varovanju in hrambi dokumentacije zaupne narave in poslovne tajnosti.
7. člen
Zavod ima tudi svoj logotip, ki je v zasnovi enak kakor žig (6. člen statuta Zavoda), vendar je brez obrob, lik tekača je na podlagi navpičnih črt, ki se širijo od leve proti sredini, od sredine proti desni pa zopet simetrično ožijo. Črte so nežne, zabrisane in svetlo zelene barve, tekač, vejica z lipovimi listi in napis, pa temno zelene barve.
8. člen
Zavod ima svojo zastavo, svetlo zelene barve, z logotipom zavoda, ki je temno zelen.
III. ORGANIZACIJA, NAČIN POSLOVANJA IN DEJAVNOST ZAVODA
9. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, ki jih ima po ustavi, zakonih in odloku o ustanovitvi.
10. člen
Zavod pridobi pravno sposobnost z vpisom v sodni register.
11. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izvajanju nacionalnega programa športa, programa razvoja športa Občine Kočevje in letnega programa športa Občine Kočevje. Zavod upravlja s športnimi objekti, ki so mu dani v upravljanje s Sklepom o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kočevje, Uradni list RS, št. 34/04 in vsemi športnimi objekti in površinami, ki bodo v Občini Kočevje naknadno pridobljene.
Zavod s soglasjem soustanoviteljic opravlja tudi strokovne, organizacijske in druge naloge za druge neprofitne športne organizacije, ki imajo sedež na območju Občine Kočevje.
12. člen
Zavod lahko proti plačilu upravlja tudi z drugim premoženjem, premičnim ali nepremičnim, ki ni last soustanoviteljic, je pa povezano s športom, če se Zavod o tem dogovori z zainteresiranimi pravnimi ali fizičnimi osebami ter o tem sklene ustrezno pogodbo ob predhodnem soglasju soustanoviteljic.
13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, vpisane v sodnem registru in, za katere mu pristojni organ izda odločbo, da so izpolnjeni pogoji za njihovo opravljanje.
14. člen
Naloge Zavoda, na podlagi Zakona o športu za potrebe soustanoviteljic in na območju Občine Kočevje, so:
– spremljanje in analiziranje nalog v športu ter izvajanje letnih programov
– dajanje pobud in predlogov soustanoviteljicama za izboljšanje stanja v športu
– priprava strokovnih gradiv za soustanoviteljici
– opravljanje strokovnih, administrativnih in računovodskih ter tehničnih nalog za potrebe Športne zveze Kočevje
– sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine
– dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega programa športa
– sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami
– načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu
– svetovanje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov
– načrtovanje, organiziranje in izvajanje programov usposabljanja ter izpopolnjevanja na področju športa
– organiziranje in izvajanje meritev otrok v športu, rekreativcev in perspektivnih ter vrhunskih športnikov
– zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu
– strokovna svetovanja, spremljanja in pomoč pri javnih razpisih za Športno zvezo in njene članice.
15. člen
Zavod opravlja za potrebe soustanoviteljic na območju Kočevja, po predhodnem usklajenem interesu soustanoviteljic, pa tudi na območjih sosednjih občin, naslednje dejavnosti:
– upravlja z v upravljanje predanimi športnimi objeti in površinami na enak način, kot to določa 12. člen Statuta Zavoda
– spremlja in analizira razmere na področju športa
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju športnih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, pri kulturno športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditvah za občane
– skrbi za celovit razvoj športa.
16. člen
Na podlagi predhodnega soglasja soustanoviteljic lahko Zavod izvaja tudi druge naloge:
– proti plačilu, s strani lastnikov, upravlja z drugimi športnimi objekti na območju Občine Kočevje in sosednjih občin, katerih lastniki nimajo urejenega celotnega upravljanja ter rednega vzdrževanja
– izvaja lastno promocijsko dejavnost
– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost Zavoda.
17. člen
Zavod na področju upravljanja s športnimi objekti:
– upravlja športne objekte, ki jih ima v upravljanju
– pripravlja objekte za vadbo in tekmovanja
– opravlja in organizira vzdrževanje objektov, delov objektov in naprav, igrišč, opreme in tehnične opreme, ki je v upravljanju Zavoda
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav
– pripravi razpored za vadbo v športnih objektih za posamezne člane Športne zveze Kočevje in druge zainteresirane
– oddaja prostore v športnih objektih
– usklajuje interese med posameznimi uporabniki športnih objektov, oziroma posameznih prostorov v njih
– usklajuje programe izvajalcev letnega programa športa s programi obveznih pedagoških ur športne vzgoje, kadar je to potrebno, ob upoštevanju prednosti pri uporabi športnih objektov, kot to določa zakon, ki ureja šport.
18. člen
Temeljne dejavnosti Zavoda so na področju športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov. Njihovo uresničevanje se zagotavlja z opravljanjem naslednjih dejavnosti, po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02):
K/74.120 Računovodske, knjigovodske dejavnosti, razen revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
K/74.853 Druga splošna tajniška opravila
K/75.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja
O/92.610 Obratovanje športnih objektov
O/92.623 Druge športne dejavnosti.
Na področju opravljanja dejavnosti iz prvega odstavka se opravljanje dejavnosti Zavoda šteje kot javna služba, za katere izvajanje je v javnem interesu.
19. člen
Zavod lahko opravlja tudi tržne dejavnosti, katerih izvajanje ne sme škodovati izvajanju dejavnosti, ki jih opravlja kot javno službo. Kot tržne dejavnosti lahko zavod opravlja naslednje dejavnosti:
G/55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
G/55.400 Točenje pijač
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/71.401 Izposojanje športne opreme
K/71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
K/72.400 Omrežne podatkovne storitve
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.400 Oglaševanje
K/74.851 Prevajanje
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov, kongresov
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti d.n.
O/92.621 Dejavnosti marin
O/92.622 Dejavnosti smučarskih centrov in smučišč
O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev d.n.
O/93.040 Dejavnosti salonov za nego telesa.
Zavod sme opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
20. člen
Dejavnost Zavoda je organizirana tako, da javno službo in lastne pridobitne dejavnosti izvaja v enoviti organizaciji, v računovodstvu pa evidenčno vodi dve stroškovni mesti.
21. člen
Sistemizacijo delovnih mest določi direktor Zavoda s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest z opisom del po predhodnem soglasju soustanoviteljic, potrdi pa ga svet zavoda.
22. člen
Zavod sodeluje z vzgojno izobraževalnimi zavodi, podjetji, organizacijami, drugimi športnimi zavodi in posamezniki za promocijo posameznih dejavnosti Zavoda ter Zavoda kot celote.
23. člen
O spremembi dejavnosti Zavoda odloča Svet zavoda po predhodnem soglasju soustanoviteljic.
IV. ORGANI ZAVODA
24. člen
Organi Zavoda so:
– Svet Zavoda,
– direktor,
– Strokovni svet.
Svet Zavoda
25. člen
Zavod upravlja Svet Zavoda, ki ima 7 članov:
– tri predstavnike Občine Kočevje,
– dva predstavnika Športne zveze Kočevje,
– enega predstavnika vzgojno-izobraževanih zavodov v Občini Kočevje,
– enega predstavnika delavcev Zavoda.
Mandat članov Sveta traja štiri leta in so po preteku mandatne dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
Predsednika in namestnika predsednika Sveta se izvoli za mandat štirih let izmed članov Sveta Zavoda na konstituantni seji Sveta zavoda.
26. člen
Predstavnike Občine Kočevje imenuje Občinski svet Občine Kočevje.
Enega predstavnika Športne zveze Kočevje imenuje Predsedstvo Športne zveze Kočevje, drugi pa se izvoli na skupščini Športne zveze Kočevje izmed izvajalcev letnega programa športa.
Predstavnika vzgojno-izobraževalnih zavodov v občini Kočevje imenujejo po medsebojnem dogovoru trije vzgojno-izobraževalni zavodi, ki v objektih v lasti občine Kočevje na letnem nivoju koristijo največje število ur.
Predstavnika delavcev Zavoda izvolijo delavci Zavoda neposredno in na način tajnih volitev na zboru delovne skupnosti.
27. člen
Svet Zavoda ima naslednje pristojnosti:
– s soglasjem soustanoviteljic sprejme Statut in statutarne spremembe Zavoda,
– s soglasjem soustanoviteljic imenuje in razrešuje direktorja Zavoda,
– na predlog direktorja sprejema program dela, razvoja Zavoda ter poročila o realizaciji programov,
– na predlog direktorja sprejema finančni načrt in zaključni račun in druge splošne akte Zavoda,
– s soglasjem soustanoviteljic sprejema spremembe dejavnosti,
– sprejema merila za sofinanciranje izvajanja letnih programov športa,
– s soglasjem soustanoviteljic na predlog direktorja, ki pridobi ponudnike po metodi javnega razpisa odloča o dajanju prostorov v najem,
– s soglasjem soustanoviteljic odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
– je drugostopenjski organ pri reševanju pritožb delavcev,
– imenuje predstavnike v druge organizacije in združenja,
– odloča o zadevah, za katere je pooblaščen z zakonom, odlokom o ustanoviti in drugimi splošnimi akti Zavoda,
– daje soustanoviteljicama in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih Zavoda.
28. člen
Konstituantno sejo Sveta Zavoda skliče direktor Zavoda.
Seje Sveta Zavoda sklicuje predsednik Sveta po potrebi ali na zahtevo direktorja.
Svet Zavoda veljavno odloča, če se seje udeleži večina članov in sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov Sveta. Po potrebi, zaradi nujnosti odločitve, člani Sveta lahko izpeljejo tudi korespondenčno odločanje.
29. člen
Svet Zavoda z večino glasov članov Sveta:
– sprejema Statut, program dela, finančni in razvojni program in merila za sofinanciranje izvajanja letnih programov športa
– imenuje in razrešuje direktorja Zavoda
– voli predsednika in podpredsednika.
30. člen
Svet Zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi direktorja seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu omogočiti, da o tem poda svoje mnenje. Pred razrešitvijo je Svet zavoda dolžan pridobiti soglasje soustanoviteljic.
Direktor Zavoda
31. člen
Direktor je poslovodni organ Zavoda. Organizira in vodi delo ter poslovanje Zavoda in predstavlja ter zastopa Zavod v pravnem prometu.
Direktor je v pravnem prometu z drugimi pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru dejavnosti, za katere je Zavod registriran, in v okviru vsakoletnega finančnega načrta Zavoda razen:
– posojilnih in kreditnih pogodb,
– pogodb o nakupu ali odtujitvi nepremičnin.
Navedene pogodbe lahko direktor sklepa s soglasjem soustanoviteljic.
Direktor mora pri svojem delu ravnati kot dober gospodar in je dolžan varovati poslovne skrivnosti Zavoda.
Direktor mora zagotoviti in je hkrati odgovoren za poslovanje Zavoda, v skladu z zakonom in Odlokom o ustanovitvi Zavoda.
Direktor je odgovoren za škodo, ki je nastala Zavodu oziroma soustanoviteljicama zaradi njegovega nevestnega ali nezakonitega ravnanja, ali za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njegovih obveznosti.
32. člen
Osnovne naloge direktorja so:
– predstavlja in zastopa Zavod,
– organizira in vodi delo ter poslovanje Zavoda,
– odgovarja za zakonitost dela,
– pripravlja predlog programa dela in razvoja Zavoda ter predlog finančnega načrta in zaključnega računa,
– daje predlog Svetu Zavoda o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki,
– daje Svetu Zavoda predloge za člane Strokovnega sveta,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– pripravlja sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
– sprejema splošne akte Zavoda razen tistih, ki so v pristojnosti Sveta Zavoda,
– izvršuje odločitve Sveta Zavoda,
– na prvi stopnji odloča o pravicah in obveznostih delavcev Zavoda,
– opravlja druge naloge na podlagi zakona.
33. člen
Direktorja Zavoda imenuje in razrešuje Svet Zavoda s soglasjem soustanoviteljic.
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– poznavanje področja upravljanja in strokovnega dela za šport v Občini Kočevje.
34. člen
Razpisni postopek ter pravice, obveznosti kandidatov v zvezi z razpisom za direktorja Zavoda ter pogoje za predčasno razrešitev, določa Zakon o zavodih.
Če direktorju preneha mandat, ali če nihče od kandidatov ni imenovan, Svet Zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed prijavljenih kandidatov, in sicer največ za eno leto.
35. člen
Med začasno odsotnostjo direktorja nadomešča delavec Zavoda, ki ga za nadomeščanje pisno pooblasti direktor Zavoda. Pooblaščeni delavec v času nadomeščanja opravlja tista dela in naloge, za katere ga pisno pooblasti direktor.
Strokovni svet
36. člen
Strokovni svet Zavoda je kolegijski organ Zavoda. Mandat Strokovnega sveta Zavoda traja štiri leta. Člani Strokovnega sveta so lahko ponovno imenovani.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Zavoda in daje direktorju ter Zavodu mnenje, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
37. člen
Strokovni svet na predlog direktorja imenuje Svet Zavoda. Strokovni svet šteje sedem članov:
– strokovnjak za predšolski in šolski šport,
– strokovnjak za selektivno tekmovalni šport,
– strokovnjak za športno rekreacijo,
– vzdrževalec športnih objektov,
– predstavnik vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Kočevje,
– predstavnik Občine Kočevje, ki ga v Strokovni svet imenuje župan in pokriva področje finančnega svetovanja in zakonodaje,
– direktor Zavoda.
Delo Strokovnega sveta vodi in koordinira direktor Zavoda.
38. člen
V delo Strokovnega sveta se po potrebi vključujejo tudi posamezni strokovnjaki, ki jih Strokovni svet povabi k sodelovanju. Strokovni svet sprejema odločitve z večino prisotnih članov.
39. člen
Strokovni svet ima naslednje obveznosti:
– določa in predlaga Svetu zavoda načrt strokovnega dela Zavoda,
– priporoča nakup in izbiro osnovnih sredstev,
– z direktorjem pripravi strokovni program dela Zavoda,
– direktorju daje mnenja in predloge k letnemu programu Zavoda,
– sodeluje pri izdelavi dolgoročnih programov razvoja športa v Občini Kočevje,
– odgovarja na pritožbe uporabnikov na delo delavcev Zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
40. člen
Sredstva za delo Zavoda zagotavljata soustanoviteljici Zavoda. Občina Kočevje zagotovi sredstva iz proračuna, Športna zveza Kočevje pa stvarni vložek-osnovna sredstva in drobni inventar, ki je razviden iz letnega popisa sredstev in knjigovodskega stanja.
41. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delovanje:
– iz lastnih sredstev,
– iz proračuna Občine Kočevje, v skladu z njenim letnim proračunom,
– iz drugih javnih virov sredstev,
– s prodajo storitev in blaga na trgu,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in Odlokom o ustanovitvi.
42. člen
Občina Kočevje zagotovi Zavodu sredstva za opravljanje javne službe iz letnega proračuna v skladu z zakonom in drugimi predpisi, na podlagi programa dela in finančnega načrta Zavoda.
Po sprejetju proračuna za tekoče leto skleneta Občina Kočevje in Zavod pogodbo o financiranju, na podlagi katere se določi delež sredstev, ki je v tekočem letu namenjen delovanju Zavoda in izvedbi letnega programa športa ter ostale medsebojne pravice in obveznosti, ki iz tega razmerja izhajajo.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
43. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti, samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za vse svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Občina Kočevje odgovarja za obveznosti Zavoda, ki so povezane z opravljanjem javne službe, omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za delovanje Zavoda v tekočem letu, ko nastane obveznost. Športna zveza Kočevje za obveznosti ne odgovarja.
Organi Zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
44. člen
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja Svet Zavoda na podlagi predhodnega soglasja soustanoviteljic.
O kritju izgube, ki je ni moč kriti iz razpoložljivih sredstev Zavoda, nastala pa je iz dejavnosti, ki jih Zavod opravlja kot javno službo, odloča na predlog direktorja Zavoda Občinski svet Občine Kočevje.
VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
45. člen
Poleg Statuta ima Zavod še naslednje splošne akte:
– Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z opisom del,
– Pravilnik o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– Pravilnik o varovanju poslovne tajnosti,
– Pravilnik o varovanju in hrambi dokumentacije zaupne narave in poslovne tajnosti,
– druge akte v skladu z zakonom.
VIII. JAVNOST DELA ZAVODA
46. člen
Delo Zavoda je javno. Informacije o Zavodu so dostopne za javnost. Zavod zagotavlja javnost dela z obveščanjem javnosti o poslovanju, uresničevanju programa in razvojnih ciljih. Obveščanje javnosti poteka preko sredstev javnega obveščanja.
IX. POSLOVNA TAJNOST
47. člen
Delavec, ki pri svojem delu uporablja podatke, ki so po zakonu poslovna tajnost, je dolžan varovati te podatke v skladu z zakonom in pravilnikom o varovanju in hrambi dokumentacije zaupne narave in poslovne tajnosti.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI SOUSTANOVITELJIC IN JAVNEGA ZAVODA
48. člen
Soustanoviteljici imata do Zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– na predlog Sveta Zavoda sprejemata statusne spremembe, spremembe ali razširitve dejavnosti, imena in sedeža Zavoda,
– na predlog Sveta Zavoda odločata o sklenitvi pogodb o nakupu ali odtujitvi nepremičnin,
– imenovati predstavnice soustanoviteljic v Svet Zavoda,
– dajati soglasje k Statutu in drugim splošnim aktom Zavoda, ko je to predvideno,
– dajati soglasje k načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki Zavoda,
– dajati soglasje k notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest,
– dajati soglasje za opravljanje drugih nalog za neprofitne športne organizacije,
– dajati soglasje k imenovanju ali razrešitvi direktorja,
– dajati soglasje k upravljanju premoženja, ki ni last soustanoviteljic,
– spremljati skladnosti porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– druge pravice in obveznosti v skladu s predpisi.
Zavod mora v vseh primerih, ko je v skladu z Odlokom o ustanovitvi Zavoda potrebno pridobiti soglasje soustanoviteljic, tudi zaprositi le-ti za izdajo ustreznega soglasja.
49. člen
Zavod je dolžan soustanoviteljicama vsako leto dostaviti finančni načrt, plan razvoja Zavoda, letno poročilo z izkazom poslovnega izida, najmanj enkrat letno, na zahtevo soustanoviteljic, pa tudi pogosteje poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja Zavoda ter, po potrebi, posredovati druge podatke potrebne za spremljanje dejavnosti in za statistične namene.
Soustanoviteljici lahko zahtevata od Zavoda pisna poročila o izvajanju dejavnosti, Zavod pa jima mora dovoliti pregled dokumentacije.
XI. KONKURENČNA PREPOVED IN KONKURENČNA KLAVZULA
50. člen
Člani Sveta Zavoda in direktor Zavoda ne smejo za svoj ali tuj račun opravljati dejavnosti, ki za Zavod pomenijo konkurenco glede opravljanja tržnih dejavnosti po tretjem odstavku 9. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda.
Člani Sveta Zavoda so dolžni obvestiti direktorja Zavoda in pridobiti njegovo pisno dovoljenje za opravljanje pridobitne dejavnosti zunaj svoje zaposlitve, ki bi pomenila konkurenco Zavodu. Soglasje direktorja so dolžni pridobiti tudi pred sprejetjem določenih položajev in funkcij.
Direktor Zavoda je dolžan obvestiti soustanoviteljici Zavoda in pridobiti njuni pisni dovoljenji za opravljanje pridobitne dejavnosti zunaj svoje zaposlitve, ki bi pomenila konkurenco Zavodu. Soglasji soustanoviteljic je dolžan pridobiti tudi pred sprejetjem določenih položajev in funkcij.
Za zaposlene v Zavodu se lahko v pogodbi o zaposlitvi dogovori konkurenčna klavzula, v skladu z vsakokrat veljavno delovno-pravno zakonodajo glede opravljanja dejavnosti po 3. odstavku 9. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
Do sprejetja statuta se uporablja Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Občine Kočevje.
52. člen
Statut stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Kočevje, dne 19. junija 2006
Predsednik Sveta
Javnega zavoda za šport
Občine Kočevje
Urban Dobovšek l.r.

AAA Zlata odličnost