Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2006 z dne 13. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2006 z dne 13. 7. 2006

Kazalo

3176. Odlok o grbu in zastavi Občine Komen, stran 7887.

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in na podlagi 6. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na 36. redni seji dne 21. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Komen
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določata grb in zastava Občine Komen (v nadaljevanju: grb in zastava) ter njuna uporaba.
2. člen
Grb in zastava sta istovetnostna simbola in predstavljata ter označujeta pripadnost Občini Komen.
II. OBLIKA IN BARVE GRBA
3. člen
Splošni opis: Grb Občine Komen je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, katerega modri ščit je s srebrnim tramom oddeljen od rdečega dna; na tramu stoji srebrn vhodni obok (kolon), v njemu pa je zlato sonce; v rdečem dnu ščita je zlat vinski grozd.
Blazon: Grb Občine Komen je upodobljen na ščitu poznogotskega stila sanitske oblike. Srebrn tram razdeljuje modro polje ščita od njegovega rdečega dna; na srebrnem tramu stoji srebrn vhodni lok, pod njegovim obokom pa lebdi zlato sonce z dvajsetimi žarki; v rdečem dnu ščita lebdi zlati grozd s trinajstimi jagodami in nad njim simetrično trtno vitico.
Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v povečani miniaturi pečatne grafike, v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del mape »dos« z občinsko istovetnostno simboliko, ki je priloga tega odloka.
III. UPORABA GRBA
4. člen
Grb občine se uporablja:
1. v potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih organov na območju Občine Komen;
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih in dokumentih, ki jih za službene namene uporablja župan Občine Komen oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene osebe;
3. z grbovnim okrasjem okrašen grb se uporablja ob svečanih priložnostih in na vseh uradnih priznanjih občine, kot so plakete, tabelna priznanja, kipci itd;
4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
5. člen
Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov.
6. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba lokalne skupnosti, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, oziroma
1. v sredini polkroga – kadar so grbi razvrščeni v polkrogu,
2. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
3. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
4. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporablja po določilih Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
7. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan, obledelih barv ali kako drugače neprimeren za uporabo, ki mora biti prilagojena normam o javnem redu tako, da ne krni ugleda Občine Komen.
IV. OBLIKA IN BARVE ZASTAVE
8. člen
Splošni opis: Zastava Občine Komen je modra z belo sredinsko, v sredini zastavine rute prekinjeno progo, kjer stoji atribut iz občinskega grba: na belem postamentu bel vhodni lok, pod njegovim obokom pa lebdi rumeno sonce.
Opis zastave: Modro-bela zastava Občine Komen je pravokotne oblike, razmerje njene višine »v« proti dolžini »l« je ena proti dve (v: l = 1: 2). Po dolžini je zastavina ruta deljena na tri neenake dele, od katerih sta prvi in tretji (vetrni) del po dolžini in površini enaka, vsak od njiju je horizontalno tretjinsko deljen na modro-belo-modro barvno progo; prvi in tretji del zastavine rute zavzema po trideset odstotkov (30%) zastavine dolžine. Drugi oziroma srednji del zastavine rute je daljši in zavzema štirideset odstotkov (40%) zastavine dolžine. Srednje modro polje nosi glavni atribut iz občinske zastave, bel vhodni lok na belem postamentu; pod njegovim obokom lebdi rumeno sonce z dvajsetimi (20) žarki.
Velikost atributa mora presegati dve tretjini (2/3) višine zastavine rute in ne sme presegati osem desetin (8/10) iste višine.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv so sestavni del mape »dos«, ki je priloga tega odloka.
9. člen
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na sredinskem modrem polju vodoravno položene zastavine rute tako postavljen grbovni atribut (beli vhodni lok), da njegova podoba tvori naravni videz kamnitega oboka (kolona).
Horizontalno zastavino ruto izobešamo na vertikalni drog, oziroma njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalo) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spodnjim robom in ravnino (horizontalo) ne sme biti večji od 45 kotnih stopinj.
Vertikalna oblika občinske zastave je tista, pri kateri stojijo sredinska bela polja zastavine rute vertikalno, atribut na srednjem modrem polju pa stoji tako, da njegova podoba predstavlja vhodni lok (portal – kolon). Zastavina ruta je napram prejšnji horizontalni zaobrnjena za devetdeset kotnih stopinj tako, da njen vetrni del visi vertikalno navzdol.
V. UPORABA ZASTAVE
10. člen
Zastava se izobesi:
1. ob prazniku občine,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena ipd,
3. ob obisku uradnih organov domačih lokalnih skupnosti, državnih in mednarodnih delegacij,
4. ob za občino pomembnih komemoracijah, na splošnemu protokolu ustrezen način,
5. ob drugih za Občino Komen pomembnih priložnostih.
Če gre v 4. točki tega člena za izraz žalovanja na poslopjih javnih ustanov, se na zgradbah izobesi zastava na splošnemu protokolu ustrezen način. Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izobesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejemajo uradne obiske.
Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v primeru žalovanja pa se zastava izobesi na drog, ter nato spusti na pol droga.
Zastava se izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije in EU na način, kot ga določa protokol.
Zastava Občine Komen mora biti stalno izobešena na sedežu Občine Komen.
11. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev navedenih v 10. členu in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
12. člen
Način uporabe zastave Občine Komen ob različnih priložnostih in primerih, je analogen načinu izpostavljanja grba občine, obravnavanih v 6. členu tega odloka.
Ko je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami (lahko tudi na prekrižanih drogovih), mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Komen (oziroma vrh droga z zastavo) postavljen na desno pred druge zastave.
Določbe o izobešanju veljajo le za izobešanje zastav na območju Občine Komen.
Ko se zastava izobeša skupaj z zastavo Slovenije, veljajo za način izobešanja določbe zakona.
13. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled Občine Komen.
Grb in zastava se uporabljata v skladu z določbami tega odloka. Njuna uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Komen.
VI. SKUPNA DOLOČILA O UPORABI GRBA IN ZASTAVE
14. člen
Obliko in vsebino uporabe grba in zastave določa župan, kolikor ni drugače določeno z drugimi členi tega odloka.
15. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave Občine Komen in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren direktor občinske uprave (tajnik), ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovno administrativna opravila.
16. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave Občine Komen mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado.
Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjih odstavkov tega člena predložiti pri občinski upravi Občine Komen v dveh izvodih.
Tiskane materiale, ki vsebujejo grb oziroma zastavo Občine Komen ali dele le-teh, mora prosilec predložiti vodstvu občine na vpogled še pred distribucijo.
17. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za določen namen ter na določen rok do katerega je uporaba dovoljena.
Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan občine.
18. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe, ter samo-stojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Komen lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov (oziroma njihovih delov) v okviru njihove dejavnosti in to:
1. v njihovi firmi oziroma podjetju,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, našitkih na oblačilih...),
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.
O pomembnosti, časovnem obdobju ter o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina Komen.
Uporaba simbola (grba) Občine Komen v njegovi celoti, se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti občine.
VII. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI
19. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinska uprava Občine Komen.
20. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev, izjeme so zapisane pod členi 15., 16., 17. in 18.
Izjemno sta grb in zastava avtorska zavarovana pred nedovoljenimi posegi v njihovo vsebino in videz po ustanovi oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z denarno kaznijo 150.000 do 300.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled Občine Komen,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 50.000 do 100.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov (grb in zastava) se hranijo:
– v Arhivu Republike Slovenije,
– v registru Heraldika d.o.o., ki je simbole ustvarila,
– v arhivu Občine Komen.
23. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti že uporabljajo različne simbole Občine Komen, morajo v roku enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom tega odloka.
24. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Šifra: 01500-03/05-16
Komen, dne 21. junija 2006
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost