Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006

Kazalo

2977. Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub), stran 7230.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub)
Razglašam Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. junija 2006.
Št. 001-22-98/06
Ljubljana, dne 30. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O OBVEZNEM IZVODU PUBLIKACIJ (ZOIPub)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja področje obveznega izvoda publikacij, določa namen in predmet obveznega izvoda, zavezanke in zavezance (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) za obvezni izvod, naloge depozitarnih organizacij, financiranje ter inšpekcijski nadzor.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. »arhivski izvod« je tisti izvod publikacije v okviru obveznega izvoda, ki ga depozitarna organizacija po določbah tega zakona trajno hrani;
2. »CIP« je kataložni zapis o publikaciji (angleško: Cataloguing In Publication);
3. »depozitarna organizacija« je organizacija, ki sprejema, hrani, obdeluje in daje v uporabo obvezni izvod ter je kot taka določena v tem zakonu;
4. »distributerka ali druga primerljiva posrednica ali distributer ali drug primerljivi posrednik (v nadaljnjem besedilu: distributer ali drug primerljivi posrednik)« je pravna ali fizična oseba, ki razširja publikacijo ali jo uvozi, zato da omogoči njeno dostopnost javnosti, ali jo razširja v Republiki Sloveniji, tako da jo prilagodi slovenskemu trgu;
5. »dotis« je naknadni nespremenjeni natis publikacije, ki je že bila distribuirana, s katerim se poveča v prvotnem natisu navedena naklada;
6. »drobni tisk« je skupno ime za publikacije v obsegu do štirih (npr. razglednice, lepaki ali plakati, letaki, trosilni listki, obrazci, potrdila, nalepke, vizitke) ali več strani, če na njih ni strnjenega avtorskega besedila (npr. večje tiskovine, prospekti, žepni, beležni, stenski in namizni koledarji, izkaznice), pa tudi za kataloge, gledališke in druge programe, navodila, vabila in podobno;
7. »elektronske publikacije« so elektronske knjige, elektronski časopisi in časniki, spletne strani in podobno, ki so objavljene na fizičnih nosilcih (npr. na magnetnih trakovih, kasetah, disketah, CD-romih ipd.) ali so dostopne na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu);
8. »faksimile« je naknadna nespremenjena izdaja publikacije, ki je že bila distribuirana v preteklosti, ponovno pa jo zaradi njene umetniške ali zgodovinske vrednosti izda praviloma drug založnik;
9. »ISBN« (angleško: International Standard Book Number) je mednarodna oznaka knjige, ki nezamenljivo označuje eno izdajo dela pri enem založniku;
10. »ISMN« je mednarodna oznaka glasbene tiskane publikacije, ki omogoča njeno nezamenljivo identifikacijo (angleško: International Standard Music Number);
11. »ISSN« je mednarodna oznaka serijske publikacije, ki skupaj s ključnim naslovom nezamenljivo označuje določeni naslov serijske publikacije (angleško: International Standard Serial Number);
12. »izdaja« je oblika osnovne publikacije, ki je deloma spremenjena, izide hkrati z njo ali pozneje (nova izdaja), v drugem jeziku, pisavi, vezavi ali na drugem nosilcu zapisa;
13. »kolofon« je del besedila publikacije, iz katerega so razvidni podatki o njej;
14. »nova izdaja« je naknadni in deloma spremenjeni ali dopolnjeni izid publikacije, ki je že bila distribuirana, s spremenjeno naslovno stranjo ali z dopolnjenim ali spremenjenim besedilom, z novimi ali dopolnjenimi slikami, kartami, preglednicami, prilogami in podobnim, z drugačnimi platnicami ali na drugačnem nosilcu zapisa;
15. »nova različica« je objava elektronske publikacije s spremenjenimi značilnostmi;
16. »obvezni izvod publikacije« (v nadaljnjem besedilu: obvezni izvod) je določeno število publikacij istega naslova, ki so izdane, založene, izdelane, prirejene ali fizično ali elektronsko distribuirane za uporabo v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: izdane) in ki jih mora zavezanec v skladu s tem zakonom poslati ali predložiti nacionalni depozitarni organizaciji ali ji mora omogočiti njihov prevzem;
17. »ponatis« je naknadni nespremenjeni izid ali natis publikacije, ki je že bila distribuirana, vendar je praviloma pošla, s spremenjeno navedbo leta izida ali natisa ali izdelave;
18. »publikacija« je po tem zakonu vsak zapis informacije na kateremkoli nosilcu, ki je izdan, založen, izdelan, prirejen ali fizično ali elektronsko distribuiran za uporabo v javnosti;
19. »separat« je samostojno natisnjen del besedila iz že izdane publikacije;
20. »serijske publikacije« so časopisi, časniki, bilteni, letne in druge publikacije, ki izhajajo periodično;
21. »slikovni zapis« je zapis mirujočih ali gibljivih slik na nosilcih, kakršni so diapozitivi, diafilmi, mikrofilmske oblike, prosojnice, videokasete, digitalne videoplošče – DVD in drugi nosilci slike;
22. »spletne publikacije« so elektronske knjige, elektronski časopisi in časniki, dostopni po spletu ter spletne strani in podobno;
23. »založnica ali založnik (v nadaljnjem besedilu: založnik) ali drug primerljivi subjekt« je pravna ali fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji zase ali za drugo osebo izdaja ali objavlja publikacije z namenom, da so dostopne javnosti. Založnik, ki zase in v svojem imenu izdaja ali objavlja publikacije z namenom, da so dostopne javnosti, se lahko imenuje tudi izdajateljica ali izdajatelj (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj);
24. »zavezanka ali zavezanec za obvezni izvod (v nadaljnjem besedilu: zavezanec)« je pravna ali fizična oseba, ki je dolžna posredovati obvezni izvod depozitarni organizaciji;
25. »zvočni zapis« je zapis zvoka na nosilcih, kakršni so magnetni trakovi, kasete, gramofonske plošče, zgoščenke-CD in drugi nosilci zvoka.
3. člen
(namen obveznega izvoda)
Namen obveznega izvoda je zagotoviti ohranjanje in dostopnost določenega števila izvodov vseh publikacij, ki so bile izdane, založene, objavljene, izdelane ali razmnožene v Republiki Sloveniji ali pa uvožene in prilagojene (npr. z uvodno besedo, podnapisi v slovenščini ipd.) za distribucijo v Republiki Sloveniji, kot nacionalne kulturne dediščine ter omogočiti izvajanje bibliografskega nadzora, izdelavo nacionalne bibliografije, pripravo podatkov o slovenski založniški produkciji in uporabo v skladu s strokovnimi navodili.
II. PREDMET OBVEZNEGA IZVODA
4. člen
(predmet obveznega izvoda)
(1) Obvezni izvod zajema publikacije, ki so bile objavljene v Republiki Sloveniji ali so bile proizvedene zunaj nje, če imajo njihovi založniki sedež ali podružnico v Republiki Sloveniji in so namenjene za distribucijo ali dostopnost v Republiki Sloveniji.
(2) Obvezni izvod zajema tudi publikacije, ki so izšle v tujini in so namenjene za dostopnost ali distribucijo v Republiki Sloveniji ter so v slovenščini ali so prilagojene slovenskemu trgu.
(3) Predmet obveznega izvoda so naslednje vrste publikacij:
– tiski v vseh tiskarskih ali razmnoževalnih tehnikah ali na kateremkoli mediju, kakršni so: knjige, brošure, serijske publikacije, separati, muzikalije, kartografsko gradivo in drobni tisk, skupaj z dodatki ali prilogami;
– zvočni zapisi na raznih nosilcih;
– slikovni zapisi na raznih nosilcih;
– elektronske publikacije, distribuirane na fizičnih nosilcih in elektronske publikacije, dostopne na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu, če so objavljene v Republiki Sloveniji ali namenjene za pretežno dostopnost v Republiki Sloveniji;
– publikacije, ki so kombinacija vrst zapisov iz prejšnjih alinej;
– publikacije na nosilcih zapisov, ki se bodo pojavili z nadaljnjim razvojem.
5. člen
(število obveznih izvodov)
(1) Zavezanci so dolžni nacionalni depozitarni organizaciji poslati ali predložiti kot obvezni izvod po štiri izvode publikacij iz prejšnjega člena.
(2) Če je bila publikacija izdana z javnimi sredstvi (sredstva Republike Slovenije, Evropske unije, lokalne skupnosti, javnega sklada, javne agencije ipd.) ali če je njen založnik ali sozaložnik domača pravna oseba javnega prava ali tuja pravna oseba javnega prava s podružnico v Republiki Sloveniji, je zavezanec dolžan nacionalni depozitarni organizaciji predložiti kot obvezni izvod po 16 izvodov publikacij iz prejšnjega člena, razen drobnega tiska.
6. člen
(zmanjšano število obveznih izvodov)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena so zavezanci dolžni nacionalni depozitarni organizaciji kot obvezni izvod poslati ali predložiti manjše število publikacij iz 4. člena tega zakona, in sicer:
– en izvod elektronskih publikacij na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu;
– dva izvoda doktorskih disertacij;
– dva izvoda izjemno dragih publikacij, katerih prodajna cena za izvod je višja od 240.000 SIT.
(2) Zavezanci niso dolžni predajati obveznega izvoda dotisov že izdanih publikacij.
7. člen
(obvezni izvod elektronskih publikacij)
(1) Elektronske publikacije, ki so predmet obveznega izvoda, morajo biti predložene brez elektronske zaščite dostopa ali pa morajo zanje založniki ali drugi primerljivi subjekti zagotoviti nacionalni depozitarni organizaciji dostopno geslo za prevzem.
(2) Dostopno geslo za prevzem elektronske publikacije z njenimi bistvenimi spremembami in dopolnitvami, ki ustrezajo pojmu izdaje iz 12. točke 2. člena tega zakona, zagotavlja nacionalni depozitarni organizaciji prevzem publikacije in njeno trajno hranjenje v pomnilniških kapacitetah organizacije.
(3) Dostopna gesla za končne uporabnice ali uporabnike elektronskih publikacij in pogoji uporabe se določijo s posebnimi dogovori med založniki oziroma izdelovalkami ali izdelovalci (v nadaljnjem besedilu: izdelovalci) elektronskih publikacij in nacionalno depozitarno organizacijo, tako da je mogoča uporaba obveznega izvoda vsaj v prostorih te organizacije ali za študijske in raziskovalne namene.
8. člen
(kolofon)
(1) Kolofon je obvezen element publikacije na kateremkoli mediju in vsebuje naslednje podatke:
– ime ali naslov publikacije, pri prevodu tudi ime ali naslov izvirne publikacije;
– oznako ISBN, ISSN, ISMN ali drugo mednarodno oznako publikacije;
– navedbo naziva ali imena nosilca avtorskih pravic;
– navedbo izdaje, dotisa, ponatisa, dopolnitve, ponovitve ipd.;
– ime in priimek avtorice ali avtorja publikacije;
– ime ali firmo in sedež založnika;
– leto izida;
– leto natisa ali izdelave;
– število natisnjenih izvodov;
– maloprodajno ceno publikacije (velja za knjige in serijske publikacije, če cena ni natisnjena drugje v publikaciji);
– navedbo javnega financerja, če je publikacija izdana tudi z javnimi sredstvi.
(2) V kolofonu nove izdaje ali ponatisa publikacije se obvezno navedejo vrsta izdaje, zaporedna številka izdaje ali ponatisa in drugi podatki v skladu s prejšnjim odstavkom. Pri faksimilu se v dodatnem kolofonu ali drugje v publikaciji navede podatek, da gre za faksimile in drugi podatki v skladu s prejšnjim odstavkom. V kolofonu dotisa se obvezno navede, da gre za dotis, in dopolni navedba o obsegu naklade, tako da se navedeta prvotna naklada in naklada dotisa.
(3) Kolofon je obvezni del elektronske publikacije, ki je predmet obveznega izvoda, in vsebuje tiste podatke iz prvega odstavka tega člena, ki jih je glede na značilnosti medija mogoče navesti, poleg tega pa podatek o spletni lokaciji publikacije. Ob vsaki spremembi se v njen kolofon doda novi podatek o spletni lokaciji.
(4) Kolofon ni obvezni element pri drobnem tisku.
III. ZAVEZANCI ZA OBVEZNI IZVOD
9. člen
(zavezanci za obvezni izvod)
(1) Zavezanci za obvezni izvod so založniki, izdajatelji, distributerji in drugi primerljivi subjekti (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki izdajajo, razširjajo ali objavljajo publikacije iz 4. člena tega zakona, tako da so dostopne javnosti, in so pravne ali fizične osebe s sedežem, podružnico ali prebivališčem v Republiki Sloveniji.
(2) Če ima publikacija več založnikov, je zavezanec tisti, ki je v kolofonu naveden na prvem mestu.
10. člen
(obveznosti zavezancev)
(1) Za izpolnitev namena iz 3. člena tega zakona morajo zavezanci po tem zakonu pošiljati nacionalni depozitarni organizaciji brezplačno in na svoje stroške s tem zakonom določeno število izvodov vsake svoje publikacije ali zagotoviti nacionalni depozitarni organizaciji dostop do svojih elektronskih publikacij in njihov prevzem.
(2) Nacionalna depozitarna organizacija poišče obvezni izvod elektronskih publikacij s postopki iskanja po spletu. Če to ni mogoče, ga mora zavezanec posredovati sam.
(3) Publikacije, ki so predmet obveznega izvoda, morajo biti brezhibne ter v takem stanju in oblikah, v kakršnih so namenjene razširjanju v javnosti. Če nacionalna depozitarna organizacija prejme poškodovan ali drugače nepopoln izvod, ga je zavezanec na njeno zahtevo dolžan nadomestiti z novim brezhibnim izvodom takoj po prejemu zahteve, najpozneje pa v dveh tednih.
(4) Obveznost predložitve obveznega izvoda velja za prvo in vse naslednje izdaje, ponatise, različice in podobne publikacije ter za vse priloge in dodatke, s katerimi se publikacija razširja v javnosti, razen za dotise.
11. člen
(roki za izpolnitev obveznosti zavezanca)
(1) Zavezanci morajo obvezne izvode vsake publikacije poslati nacionalni depozitarni organizaciji najpozneje v 15 dneh po objavi ali začetku prodaje ali distribucije.
(2) Zavezanci za obvezni izvod elektronskih publikacij na spletu, ki so zaščitene z dostopnim geslom, pošljejo nacionalni depozitarni organizaciji podatek o spletni lokaciji in geslo za prevzem publikacije najpozneje v 15 dneh po objavi na spletu in s tem omogočijo dostop do publikacije in prevzem obveznega izvoda.
12. člen
(potrditev prejema)
(1) Zavezanci morajo skupaj z ustreznim številom obveznih izvodov publikacije predložiti dobavnico nacionalni depozitarni organizaciji. Ta potrdi datum prejema in število prejetih obveznih izvodov za vsako publikacijo.
(2) Nacionalna depozitarna organizacija obvesti zavezanca za predajo obveznega izvoda elektronskih publikacij na spletu o datumu prevzema in naslovu vsake prevzete publikacije, razen pri zajemanju obveznega izvoda prosto dostopnih elektronskih publikacij na računalniških omrežjih in na spletu, pri katerih to ni potrebno.
IV. DEPOZITARNE ORGANIZACIJE
13. člen
(depozitarna organizacija)
(1) Depozitarna organizacija je dolžna sprejemati, zbirati, obdelovati, hraniti in dajati v uporabo za študijske, raziskovalne in podobne namene obvezni izvod v skladu s tem zakonom.
(2) Nacionalna depozitarna organizacija je Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: Narodna in univerzitetna knjižnica).
(3) Narodna in univerzitetna knjižnica izda pravilnik, na podlagi katerega depozitarne organizacije hranijo, uporabljajo in izločajo arhivske in druge obvezne izvode. Ob dvomu, ali gre za gradivo, za katero veljajo določbe tega zakona, izda strokovno mnenje.
(4) Druge depozitarne organizacije so:
– Univerzitetna knjižnica Maribor;
– osrednje območne knjižnice: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana, Mariborska knjižnica, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Osrednja knjižnica Celje, Osrednja knjižnica Kranj, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota;
– osrednji knjižnici Slovencev v zamejstvu: Narodna in študijska knjižnica, Trst in Slovenska študijska knjižnica, Celovec.
14. člen
(distribucija obveznega izvoda)
(1) Narodna in univerzitetna knjižnica kot nacionalna depozitarna organizacija obdrži po dva obvezna izvoda publikacij iz prvega odstavka 5. člena tega zakona, dva pa pošlje Univerzitetni knjižnici Maribor.
(2) Narodna in univerzitetna knjižnica obdrži po dva obvezna izvoda publikacij iz drugega odstavka 5. člena tega zakona, po dva pošlje Univerzitetni knjižnici Maribor, po enega pa knjižnicam iz druge in tretje alinee četrtega odstavka 13. člena tega zakona.
(3) Pri publikacijah iz prvega odstavka 6. člena tega zakona Narodna in univerzitetna knjižnica obdrži vse obvezne izvode.
(4) Obvezni izvod publikacij z oznako tajnosti so zavezanci sami dolžni trajno hraniti v dveh izvodih. Ob prenehanju tajnosti se tako gradivo izroči Narodni in univerzitetni knjižnici, prav tako ob prenehanju obstoja zavezanca, pri čemer mora biti dostopnost omejena v skladu s stopnjo tajnosti.
15. člen
(pridobivanje podatkov o zavezancih)
Narodna in univerzitetna knjižnica vodi seznam zavezancev po tem zakonu. Podatke pridobi iz zbirk javnega značaja, ki jih vodijo pristojni organi.
16. člen
(bibliografski nadzor)
(1) Vsaka depozitarna organizacija je dolžna ustrezno bibliografsko obdelati publikacije iz obveznega izvoda in omogočiti javni dostop do podatkov o njih.
(2) Narodna in univerzitetna knjižnica je dolžna izvajati bibliografski nadzor izdanih publikacij, ki se nanaša predvsem na pripravo in zbiranje bibliografskih podatkov za nacionalno bibliografijo, in brezplačno zagotavljati založnikom kataložni zapis v publikaciji (CIP) ter mednarodne oznake ISBN, ISSN, ISMN in druge. Na podlagi bibliografske obdelave prejetega obveznega izvoda, za katerega je pristojna, je dolžna izdelovati Slovensko narodno bibliografijo ter pripravljati podatke o slovenskih publikacijah za statistične preglede ter za domače in mednarodne podatkovne zbirke.
(3) Bibliografski ter drugi formalni in vsebinski podatki o obveznem izvodu morajo biti dostopni v vzajemnem katalogu slovenskih knjižnic.
17. člen
(zajemanje obveznega izvoda elektronskih publikacij na spletu)
(1) Pravilnik o vrstah in naboru elektronskih publikacij, katerih obvezni izvod se zbira v skladu s tem zakonom, o načinu in pogostosti zajemanja obveznega izvoda prosto dostopnih elektronskih publikacij na računalniških omrežjih in na spletu ter elektronskih publikacij, zaščitenih z gesli, izda Narodna in univerzitetna knjižnica.
(2) Zajemajo se tudi spremenjene različice in izdaje elektronskih publikacij, pri čemer Narodna in univerzitetna knjižnica v pravilniku iz prejšnjega odstavka opredeli, v katerih primerih gre za novo različico ali izdajo elektronske publikacije.
18. člen
(hranjenje in uporaba obveznega izvoda)
(1) Narodna in univerzitetna knjižnica in Univerzitetna knjižnica Maribor obvezne izvode trajno hranita v svojih zbirkah. Druge depozitarne organizacije izločajo obvezne izvode v skladu s pravilnikom iz tretjega odstavka 13. člena tega zakona.
(2) Primerki obveznega izvoda, ki nimajo statusa arhivskih izvodov, se uporabljajo za izvajanje knjižničnih informacijskih storitev ali morajo biti na voljo vsaj za študijske in raziskovalne namene v skladu s pravilnikom iz tretjega odstavka 13. člena tega zakona.
(3) Obvezni izvod elektronskih publikacij, ki so zaščitene z geslom, se uporablja skladno z določbami dogovora o uporabi obveznega izvoda med zavezancem in Narodno in univerzitetno knjižnico, ki tak dogovor lahko sklene tudi z organizacijo, zastopnico založnikov teh publikacij, vendar mora biti publikacija na voljo vsaj za študijske in raziskovalne namene. Narodna in univerzitetna knjižnica je odgovorna za zakonito uporabo in varovanje obveznega izvoda elektronskih publikacij pred zlorabo.
(4) Če ima publikacija oznako tajnosti ali je bila zanjo s sodno odločbo naknadno določena prepoved distribucije, mora depozitarna organizacija ustrezno omejiti dostopnost obveznega izvoda.
19. člen
(arhivski izvod)
(1) Arhivski izvodi po tem zakonu so: po dva izvoda vsake publikacije iz 5. člena tega zakona, od katerih enega hrani Narodna in univerzitetna knjižnica, drugega pa Univerzitetna knjižnica Maribor, in po en izvod publikacij iz 6. člena tega zakona, ki jih hrani Narodna in univerzitetna knjižnica. Arhivski izvod elektronskih publikacij se uporablja v skladu z dogovorom iz tretjega odstavka 18. člena tega zakona.
(2) Narodna in univerzitetna knjižnica in Univerzitetna knjižnica Maribor trajno zagotavljata hranjenje in dostop do arhivskih izvodov publikacij razen tistih, pri katerih to zaradi fizičnega propada ali tehnološke zastarelosti ni mogoče. Pri teh sta dolžni zagotoviti trajno ohranjanje vsebine na nadomestnih medijih.
(3) Uporaba arhivskih izvodov je mogoča samo, če v javni knjižnični mreži v Republiki Sloveniji ni dostopen noben drug izvod iste publikacije.
(4) Kadar ni dostopnega drugega izvoda, depozitarna organizacija za potrebe splošne dostopnosti zagotovi uporabo in prenos arhivskega izvoda na nadomestni medij v skladu z navodili.
(5) Arhivski izvod se kot kulturni spomenik lahko uporablja v predstavitvene namene, če ni drugega dostopnega ali popolnega izvoda.
20. člen
(možnost reproduciranja)
(1) Depozitarna organizacija lahko obvezni izvod publikacije, ki na trgu najmanj dve leti ni več dostopna, v primeru izgube ali poškodbe, reproducira v enem izvodu iz obveznega izvoda, ki ga hrani druga depozitarna organizacija, za potrebe ohranjanja in dostopnosti ter za uporabo znotraj organizacije, tako da reproducirano publikacijo daje v uporabo samo v svojih prostorih.
(2) Dovoljene so tehnične spremembe zajetega obveznega izvoda elektronskega gradiva ali konvertiranje v druge oblike, če je to potrebno zaradi omogočanja dostopnosti ali hranjenja. Pri tem pa je treba zagotoviti, da se ohrani informacijska, slikovna in slišna vsebina dokumenta. Če to ni mogoče ali če je originalna publikacija uničena ali zastarela in je bila narejena nova kopija ali različica, lahko knjižnica prvotno neuporabno obliko izloči iz zbirke, ne sme pa je izbrisati iz katalogov.
V. FINANCIRANJE
21. člen
(financiranje)
Izvajanje nalog iz tega zakona financirajo pristojna ministrstva iz proračuna Republike Slovenije, in sicer na podlagi letnih programov dela in finančnih načrtov depozitarnih organizacij ter v skladu s postopki, določenimi v zakonodaji posameznih področij.
VI. INŠPEKCIJSKI NADZOR
22. člen
(inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja inšpektorat, pristojen za kulturo.
23. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojna podjetnica posameznica ali samostojni podjetnik posameznik:
– če ne posreduje v predpisanem roku s tem zakonom določene vrste in števila obveznih izvodov publikacije (4., 5., 6., 10. in 11. člen),
– če ne omogoči dostopa do elektronskih publikacij na računalniškem omrežju oziroma spletu in prevzema obveznega izvoda teh publikacij (7. člen),
– če ne objavi kolofona s predpisanimi podatki (8. člen),
– če v zahtevanem roku ne nadomesti poškodovanih ali drugače nepopolnih publikacij z novimi brezhibnimi izvodi (tretji odstavek 10. člena).
(2) Z globo od 30.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali fizična oseba, zavezanec po tem zakonu, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:
– če z gradivom iz obveznega izvoda ne ravna v skladu s prvim odstavkom 13. člena,
– če pri uporabi in izločanju obveznega izvoda ne ravna v skladu s pravilnikom iz tretjega odstavka 13. člena,
– če ne vodi seznama zavezancev iz 15. člena,
– če ne izpolnjuje določb 17. člena,
– če omogoča uporabo obveznega izvoda v nasprotju s četrtim odstavkom 18. člena,
– če reproducira publikacije iz obveznega izvoda v nasprotju z določbami 20. člena.
(4) Z globo od 30.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(izdaja pravilnikov)
(1) Narodna in univerzitetna knjižnica izda pravilnik iz tretjega odstavka 13. člena tega zakona v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
(2) Narodna in univerzitetna knjižnica izda pravilnik iz prvega odstavka 17. člena tega zakona v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
25. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Zakon o obveznem pošiljanju tiskov (Uradni list SRS, št. 55/72, 42/86 in 13/93),
– drugi in tretji odstavek 4. člena in sedma točka 7. člena Zakona o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti (Uradni list RS, št. 42/94, 50/94 in 1/95),
– četrti odstavek 14. člena in četrta alinea prvega odstavka 145. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odločba US, 16/04 – odločba US, 123/04 – odločba US in 96/05 – ZRTVS-1).
(2) Določbe predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do začetka uporabe tega zakona.
26. člen
(uveljavitev in začetek uporabe zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po preteku treh mesecev od uveljavitve.
Št. 611-01/06-1/2
Ljubljana, dne 22. junija 2006
EPA 808-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti