Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

292. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2006, stran 738.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 uradno – prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02-ZDT-B) in 19. člena statuta Občine Železniki je Občinski svet Občine Železniki na 24. redni seji dne 18. 1. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Železniki za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Železniki za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov              |    v SIT |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            |  LETO 2006 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |1.033.950.116|
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)               | 627.695.273 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                   | 510.037.970 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček           | 405.647.055 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje               | 72.744.885 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve        | 31.646.030 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki                   |       |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                  | 117.657.303 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |710 Odeležba na dobičku in dohodku iz premoženja   | 40.028.789 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine               |  2.420.220 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni                  |   73.150 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      | 14.913.500 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki             | 60.221.644 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                 | 16.000.000 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      |       |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog            |       |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in nem. prem.    | 16.000.000 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE                   |       |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov        |       |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine            |       |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                 | 390.254.843 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih javnof. inst.   | 390.254.843 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov              |    v SIT |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |1.090.595.310|
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                    | 266.199.690 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki              | 52.521.112 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    |  8.969.855 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve           | 178.134.026 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti             |  4.595.695 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve                     | 21.979.002 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                   | 356.458.493 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencje                    | 22.030.972 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     | 205.515.784 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organ.in ustanovam     | 45.937.497 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi          | 82.974.240 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino            |       |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI                | 435.725.910 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        | 435.725.910 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI               | 32.211.217 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |430 Investicijski transferi             | 32.211.217 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II-)          |- 56.645.194 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB          |       |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH | 34.000.000 |
|    |DELEŽEV (750+751+752)                |       |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    | 19.400.000 |
|    |(440+441+442)                    |       |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH | 14.600.000 |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)                   |       |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA                  |       |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                  |       |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                     |       |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje               |       |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)                | 42.522.806 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA                   | 42.522.806 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga             | 42.522.806 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-  |- 84.568.000 |
|    |II.-V.-VIII.)                    |       |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |- 42.522.806 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
|XI.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEK. LETA       | 84.568.000 |
|    |                           |       |
+--------+-----------------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne možnosti proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov in skladov.
4. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
– lastni prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
– prihodki za obratovalne stroške Zdravstvene postaje Železniki,
– prihodki za obratovalne stroške Počitniškega doma Portorož,
– prihodki od takse za obremenjevanje okolja,
– prihodki od takse za obremenjevanje vode,
– vzdrževalnina,
– občinska taksa za investicijsko vzdrževanje in investicije v vodovodni sistem.
Neporabljene pravice porabe, ki se financirajo iz donacij in so zagotovljene na posebnih postavkah, se lahko na koncu tekočega leta prenesejo v proračun naslednjega leta za iste namene. Prerazporejanje pravic porabe ni dovoljeno.
6. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog s svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, opredeljene s proračunom. Sredstva za plače in prispevke ter za plačilo blaga in storitev se proračunskim porabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
8. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
9. člen
Župan je pooblaščen, da:
– v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe med proračunskimi postavkami, vendar največ do 15% obsega področja sprejetega proračuna,
– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske rezervacije,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti občinski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,
– začasno zadrži izvrševanje proračuna.
10. člen
Višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– po pooblastilu župana razpolaga s splošno proračunsko rezervacijo do določenega zneska,
– je odredbodajalec proračuna na podlagi pooblastila župana,
– odloča v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5% sprejetega proračuna,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
11. člen
Neposredni uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 dni in največ 90 dni od dneva prejema računa, in sicer v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007. Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni porabnik prejme listino, ki je podlaga za plačilo.
12. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
13. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program del in finančni načrt za leto 2006, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije za preteklo leto.
14. člen
Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
15. člen
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto. Sredstva, razporejena v času začasnega financiranja do uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za leto 2006.
16. člen
Občina Železnikih lahko v tekočem letu za investicijske odhodke razpiše javno naročilo in sklene pogodbo tudi za leto 2007 za vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna ta tekoče leto.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katero se nanašajo.
17. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, rezervni sklad za stanovanja je oblikovan v skladu z 41. členom stanovanjskega zakona.
18. člen
V proračunsko rezervo se izloča 1,5% prihodkov proračuna, za splošno proračunsko rezervacijo pa 0,5% prihodkov proračuna.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.000.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili polletno obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na predlog za finance pristojnega organa odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
19. člen
Župan lahko na podlagi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja izvede postopke prodaje.
20. člen
Župan lahko posameznemu dolžniku do višine 50.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
21. člen
Z namenom prodaje kapitalske naložbe, delnic Gorenjske banke Kranj se zagotavlja cilj zagotovitev likvidnih prejemkov proračuna. Cilj je maksimalizacija proračunskih prejemkov v pomenu čim višje prodajne cene. Kupnina od prodaje se bo v prvi vrsti namenila za povečanje deleža v Toplarni d.o.o. Železniki, nato pa za odplačilo dolga v računu financiranja. V primeru, če bo kupnina presegala obseg sredstev, potrebnih za odplačilo dolga, se bo kupnina uporabila za nakup novega stvarnega in finančnega premoženja.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Železniki v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep župana.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-583
Železniki, dne 18. januarja 2006
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost