Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2006 z dne 29. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2006 z dne 29. 6. 2006

Kazalo

2906. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper, stran 7106.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05)
R A Z G L A Š A M
spremembe in dopolnitve Statuta
Mestne občine Koper
Št. K0152-1/00
Koper, 16. junij 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US) ter 27. in 171. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 15. junija 2005 sprejel naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Statuta Mestne Občine Koper
1. člen
V 4. členu Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05) se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
2. člen
5. alinea 19. člena se črta.
V 9. alinei se črta besedilo »in primestni«.
V 22. alinei se črta besedilo »ter zagotavlja javno zdravstveno službo na sekundarni ravni na svojem območju«.
28. alinea se črta.
3. člen
Besedilo 17. alinee drugega odstavka 27. člena se spremeni, tako da se glasi:
»– sprejema akt o plačah in plačilih za opravljanje funkcije oziroma sejnin in nadomestil funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov občine ter določa merila za določitev plače direktorja in plačil predstavnikov ustanovitelja javnega podjetja;«
Besedilo 18. alinee se spremeni tako, da se glasi:
»– odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana ter v primerih določenih z zakonom določi člana Občinskega sveta, ki bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat;«
22. alinea se črta.
4. člen
V 28. členu se besedilo »32 članov« nadomesti z besedilom » 33 članov».
5. člen
Besedilo 22. alinee 42. člena se spremeni, tako da se glasi:
»– imenuje in razrešuje podžupane;«.
V 24. alinei se besedilo »ter višje upravne delavce« nadomesti z besedilom »ter odloča o pravicah in dolžnostih iz delovnega razmerja za zaposlene v občinski upravi;«.
6. člen
Besedilo prvega, drugega in tretjega odstavka 45. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Občina ima najmanj enega podžupana.
Podžupana imenuje izmed članov Občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.
Podžupan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno, če tako predlaga župan. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči Občinski svet.«
Besedilo petega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
»V primeru predčasnega prenehanja mandata župana podžupan začasno opravlja funkcijo župana. Če je imenovanih več podžupanov pa tisti podžupan, ki ga določi župan, razen, če je razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana, oziroma če je razrešen, odloči Občinski svet, kateri izmed članov Občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.«
7. člen
Besedilo 46. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana Občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat.«
8. člen
V prvem in drugem odstavku 48. člena se črta besedilo »in podžupan«.
9. člen
V 55. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine, ki jih določi minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo.«
Dosedanji četrti in peti odstavek, postaneta peti in šesti odstavek.
10. člen
V 81. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če Občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči Ustavno sodišče. Zahtevo lahko Občinski svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma. Ustavno sodišče odloči o zahtevi Občinskega sveta v 15 dneh.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
11. člen
V prvem odstavku 84. člena se črta besedilo »o samoprispevkih in«.
V tretjem odstavku se doda nov prvi stavek, ki se glasi: »V skladu z zakonom lahko odločajo občani na referendumu o samoprispevku.«
Dosedanji prvi stavek postane drugi stavek.
12. člen
Besedilo prvega odstavka 87. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.«
13. člen
Drugi odstavek 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O pravicah in dolžnostih iz delovnega razmerja za zaposlene v občinski upravi odloča župan, oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave ali drug uradnik skladno z zakonom.«
14. člen
Besedilo šestega odstavka 165. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Pravni posli, ki jih sklene svet krajevne skupnosti brez predhodnega soglasja župana, so nični. Z odlokom o proračunu občine pa se lahko določi, kateri pravni posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene svet krajevne skupnosti, veljavni brez predhodnega soglasja župana.«
15. člen
V tretjem odstavku 179. člena se črta besedilo »in na podlagi javnih pooblastil«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Določba 4. člena, ki spreminja določbo 28. člena statuta, se začne uporabljati s prvimi rednimi volitvami.
Določba 6. člena, ki spreminja določbe drugega in petega odstavka 45. člena statuta, se začne uporabljati po prenehanju mandata podžupana, ki ga je imenoval občinski svet, oziroma po prvih rednih volitvah po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev statuta.
17. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. K0152-1/00
Koper, dne 15. junija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05)
P R O M U L G O
le modifiche ed integrazioni
allo Statuto del Comune citta’ di Capodistria
N.: K0152-1/00
Capodistria, lì 16 giugno 2006
Comune citta’ di Capodistria
Sindaco
Boris Popovič, m.p.
Visti gli articoli 29 e 64 della Legge sull’autonomia locale ZLS-UPB1 (Gazzetta uff. della RS, n.100/05 e 21/06 – Sentenza della CC), in virtù degli articoloi 27 e 171 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 15 giugno 2006, ha approvato le seguenti
M O D I F I C H E E D I N T E G R A Z I O N I
allo Statuto del Comune citta’ di Capodistria
Articolo 1
Nell’articolo 4 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05) la parola in sloveno »pečat« è sostituita con la parola in sloveno »žig«, nel significato di »timbro«.
Articolo 2
Nell’articolo 19 è depennato il quinto alinea.
Nel nono alinea è depennato il testo »e suburbano«.
Nel ventiduesimo alinea è depennato il testo »e provvede al servizio sanitario pubblico a livello secondario riferito al suo territorio«.
Il ventottesimo alinea è depennato.
Articolo 3
Il testo dell’articolo 27, secondo comma, diciassettesimo alinea è modificato e recita:
»– approva l’atto sui salari e sugli emolumenti per l’esercizio della funzione ovvero sulle indennità di carica da erogarsi ai funzionari, ai membri degli organi interni del consiglio comunale e del sindaco e di altri organi comunali, e stabilisce i criteri per la determinazione del salario del direttore, oltre alle retribuzioni spettanti ai rappresentanti del fondatore dell’azienda pubblica;«
Il testo del diciottesimo alinea è modificato è recita:
»– decide dell’esplicazione professionale della funzione del vicesindaco ed, in casi eccezionali, designa il membro del Consiglio comunale investito temporaneamente della funzione del sindaco nel caso di cessazione del mandato di questo ultimo prima della scadenza;«
Il ventiduesimo alinea è depennato.
Articolo 4
Nell’articolo 28, il testo »32 membri« è sostituito con il testo »33 membri«.
Articolo 5
Il testo dell’articolo 42, ventiduesimo alinea, è modificato come segue:
»– nomina ed esonera i vicesindaci;«.
Nel ventiquattresimo alinea, il testo »come pure i collaboratori amministrativi superiori« e sostituito con il testo »e decide in merito ai diritti ed agli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro dei dipendenti dell’amministrazione comunale;«.
Articolo 6
Il testo dell’articolo 45, primo, secondo e terzo comma, è modificato come segue:
»Il comune ha almeno un vicesindaco.
Il sindaco nomina il vicesindaco scegliendo tra i membri del Consiglio comunale; al sindaco spetta altresì la facoltà di esonerarlo.
Dietro proposta del sindaco, il vicesindaco può scegliere di svolgere la propria funzione a titolo professionale. Dell’espletamento a titolo professionale della funzione del vicesindaco decide il Consiglio comunale.«
Il testo del quinto comma è modificato e recita:
»In caso di cessazione anticipata del mandato del sindaco, le mansioni del medesimo sono svolte dal vicesindaco. Alla presenza di più vicesindaci, la designazione di chi farà le veci del sindaco spetta a questo ultimo, salvo nel caso in cui egli sia esonerato dalle proprie funzioni. Nel caso in cui il sindaco omette di designare il vicesindaco ai quali sono assegnate temporaneamente le funzioni di sindaco, oppure se è esonerato, spetta la Consiglio comunale di nominare tra i propri membri colui che svolgerà tale funzione.«
Articolo 7
L’articolo 46 è modificato e recita:
»Il vicesindaco cessa dall’incarico con la cessazione del mandato di membro del Consiglio comunale.
Il vicesindaco cessa dal proprio incarico in caso di esonero da parte del sindaco, come pure con l’elezione del nuovo sindaco avvenuta in seguito alla cessazione anticipata della carica di quello precedente.«
Articolo 8
Nell’articolo 48, primo e secondo comma, è depennato il testo »ed il vicesindaco«.
Articolo 9
Nell’articolo 55 è aggiunto un nuovo quarto comma che recita:
»La relazione sul controllo eseguito deve contenere gli elementi indispensabili definiti dal ministro competente per le finanze, di concerto con il ministro incaricato dell’autonomia locale.«
L’attuale quarto e quinto comma diventano pertanto il quinto ed il sesto comma.
Articolo 10
Nell’articolo 81 è aggiunto un nuovo terzo comma che recita:
»Se il Consiglio comunale ritiene che il contenuto della proposta di indizione del referendum sia difforme dalla costituzione e dalla legge, può rimetterla alla decisione della Corte costituzionale. Il Consiglio comunale può inoltrare tale richiesta dal giorno di presentazione della proposta fino alla scadenza del termine per l’indizione del referendum. La Corte costituzionale deve pronunciarsi in proposito entro 15 giorni.«
L’attuale terzo comma diventa pertanto il quarto comma.
Articolo 11
Nell’articolo 84, primo comma, è depennato il testo »sugli autocontributi, ma anche«.
Al terzo comma è aggiunta una nuova prima frase che recita: »In virtù della legge, i cittadini possono esprimersi in merito all’autocontributo nel corso di un referendum.«
La attuale prima frase diventa pertanto la seconda frase.
Articolo 12
Il testo dell’articolo 87, primo comma, è modificato come segue:
»L’amministrazione comunale svolge le funzioni tecniche ed amministrative, attività promozionali e di sviluppo, come pure i compiti connessi all’erogazione dei servizi pubblici di competenza del comune.«
Articolo 13
Nell’articolo 89 è modificato il secondo comma che recita:
»Dei diritti e degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro dei dipendenti dell’amministrazione comunale decide il sindaco ovvero, in base alla delega del medesimo, il direttore dell’amministrazione comunale od altro funzionario, come previsto dalla legge.«
Articolo 14
Nell’articolo 165, sesto comma, è modificato e recita:
»Gli atti giuridici con terzi, compiuti dal consiglio della comunità locale senza previo consenso del sindaco, sono nulli. Con il decreto sul bilancio di previsione del comune è possibile definire quegli atti giuridici ed il rispettivo valore, compiuti dal consiglio della comunità locale, che assumono efficacia senza previo consenso del sindaco.«
Articolo 15
Nell’articolo 179, terzo comma, è depennato il testo »e contro quelli emessi in virtù delle pubbliche deleghe«.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 16
La disposizione dell’articolo 4 che modifica la disposizione dell’articolo 28 dello statuto si applica a partire dalle prossime elezioni ordinarie.
La disposizione dell’articolo 6 che modifica le disposizioni dell’articolo 45, secondo e quinto comma, dello statuto, si applica in seguito alla cessazione della carica del vicesindaco, nominato dal consiglio comunale ovvero alle prossime elezioni ordinarie successive all’entrata in vigore delle presenti modifiche ed integrazioni allo statuto.
Articolo 17
Le presenti modifiche ed integrazioni allo statuto hanno efficacia il giorno successivo a quello della rispettiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: K0152-1/00
Capodistria, lì 15 giugno 2006
Comune Citta’ di Capodistria
Sindaco
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost