Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2006 z dne 29. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2006 z dne 29. 6. 2006

Kazalo

2890. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah, stran 7093.

Na podlagi 39. člena Zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 19/00 in 60/06) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o preverjanju in ocenjevanju znanja
ter napredovanju učencev
v glasbenih šolah
1. člen
V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 83/03) se v 1. členu za besedo »ureja« doda besedilo »spremljanje razvoja glasbenih oziroma plesnih sposobnosti,«.
2. člen
V 4. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Na predšolski stopnji in v pripravnici se znanje učencev ne ocenjuje.«.
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(spremljanje razvoja glasbenih oziroma plesnih
sposobnosti)
Na predšolski stopnji in v pripravnici se spremlja razvoj glasbenih oziroma plesnih sposobnosti učenca glede na cilje, ki so določeni z vzgojno-izobraževalnim programom.«.
4. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Znanje učencev v glasbeni šoli se ocenjuje s številčnimi ocenami.«.
Črta se drugi odstavek.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
5. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V predšolski glasbeni vzgoji, glasbeni in plesni pripravnici šola starše med šolskim letom ustno obvešča o razvoju glasbenih oziroma plesnih sposobnosti učenca.«.
6. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Učenci ob koncu pouka v šolskem letu dobijo spričevala z letnimi ocenami za posamezne predmete.
Na nižji in višji stopnji šola ob koncu pouka izda spričevala s številčnimi ocenami.
Če je učenčevo znanje iz predmeta ob koncu pouka ocenjeno z oceno nezadostno, učenec ne prejme spričevala, obvestilo o uspehu pa se vpiše v obrazec Glasbena beležka.
Učencu, ki konča izobraževanje na nižji stopnji, šola izda spričevalo o končani nižji stopnji glasbene šole.
Učencu, ki konča izobraževanje na višji stopnji, šola izda spričevalo o končani višji stopnji glasbene šole.
Ob koncu pouka v predšolski glasbeni vzgoji in glasbeni pripravnici šola izda učencem spričevala o končanem programu, učencem v plesni pripravnici pa spričevala o končanem programu z navedbo razreda.«.
7. člen
Črta se prvi odstavek 15. člena.
8. člen
Črta se tretji odstavek 18. člena.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2006.
Št. 0070-53/2006
Ljubljana, dne 21. junija 2006
EVA 2006-3311-0006
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost