Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006

Kazalo

2575. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA-B), stran 6644.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. maja 2006.
Št. 001-22-91/06
Ljubljana, dne 8. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O SLOVENSKI OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNI AGENCIJI (ZSOVA-B)
1. člen
V Zakonu o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in 54/04 – ZDoh-1) se v prvem odstavku 24. člena besedilo »predsednik okrožnega sodišča, na čigar območju je sedež agencije« nadomesti z besedilom »predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije«, besedilo »življenje in zdravje ljudi« pa nadomesti z besedilom »življenje ali zdravje ljudi«.
V drugem odstavku se besedilo »življenje in zdravje ljudi« nadomesti z besedilom »življenje ali zdravje ljudi«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Uporaba posebne oblike pridobivanja podatkov iz prvega odstavka tega člena lahko traja največ tri mesece. Iz utemeljenih razlogov se lahko njena uporaba podaljša vsakič še za največ tri mesece, vendar skupno ne več kot 24 mesecev. Vsako podaljšanje odobri predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Uporaba posebne oblike pridobivanja podatkov iz prvega odstavka tega člena se odpravi takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila odrejena. O prenehanju mora direktor agencije pisno obvestiti predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.«.
V četrtem odstavku se v prvem in drugem stavku besedilo »predsednika okrožnega sodišča, na območju katerega ima agencija sedež,« v obeh primerih nadomesti z besedilom »predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije«.
2. člen
V prvem odstavku 24.a člena se besedi »pristojno sodišče« nadomestita z besedilom »predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije«.
3. člen
V drugem odstavku 24.b člena se v drugi alinei beseda »sodišča« nadomesti z besedilom »predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije«, v tretji alinei se besedilo »pristojnega sodišča« nadomesti z besedilom »predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije«.
4. člen
Za 24.b členom se doda nov 24.c člen, ki se glasi:
»24.c člen
V primeru odsotnosti predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije opravlja njegove pristojnosti iz 24., 24.a in 24.b člena tega zakona podpredsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Uporaba posebnih oblik pridobivanja podatkov iz 24., 24.a in 24.b člena Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in 54/04 – ZDoh-1), ki se na dan uveljavitve tega zakona izvaja na podlagi pisne odredbe predsednika okrožnega sodišča, na čigar območju je sedež agencije, se konča po Zakonu o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in 54/04 – ZDoh-1).
Morebitno podaljšanje uporabe posebnih oblik pridobivanja podatkov iz prejšnjega odstavka se odobri v skladu s tem zakonom.
Na Vrhovno sodišče Republike Slovenije se prenesejo vse zadeve, evidence in arhivi, ki jih vodi pristojno sodišče, v zvezi z uporabo posebnih oblik pridobivanja podatkov na podlagi odredbe predsednika pristojnega okrožnega sodišča.
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 211-01/98-6/9
Ljubljana, dne 31. maja 2006
EPA 765-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.