Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2006 z dne 21. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2006 z dne 21. 3. 2006

Kazalo

1190. Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje, stran 3031.

Na podlagi 3., 4., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 7. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah
v Mestni občini Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok opredeljuje vrste dejavnosti, ki so zakonsko določene kot obvezne gospodarske javne službe, določa izbirne gospodarske javne službe in obliko izvajanja gospodarskih javnih služb, ki jih zagotavlja Mestna občina Celje. Za področje gospodarskih javnih služb določa tudi strokovno-tehnične in pospeševalne naloge, varstvo uporabnikov javnih dobrin in vire financiranja.
2. člen
Kadar za posamezno vrsto gospodarske javne službe tehnični, organizacijski ter drugi standardi in normativi niso določeni za celotno državo, se predpišejo z odlokom.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, KI SE ZAGOTAVLJAJO NA CELOTNEM OBMOČJU MESTNE OBČINE CELJE
3. člen
Obvezne gospodarske javne službe, ki jih kot takšne določa zakon, zagotavlja Mestna občina Celje na naslednjih področjih:
– oskrba s pitno vodo;
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov;
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov;
– urejanje in čiščenje javnih površin;
– vzdrževanje javnih cest.
4. člen
Izbirne gospodarske javne službe zagotavlja Mestna občina Celje na naslednjih področjih:
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina;
– dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem;
– distribucija toplote;
– javna razsvetljava;
– urejanje prometne signalizacije;
– urejanje neprometne signalizacije;
– urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin;
– urejanje javnih parkirišč;
– gospodarjenje z javnimi objekti;
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost;
– upravljanje tržnice in živinskega sejmišča;
– izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu;
– komunalno-informacijska dejavnost
– deratizacija.
5. člen
Za posamezno vrsto gospodarskih javnih služb iz 3. in 4. člena tega odloka, se v odloku določi:
– organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev;
– vrste in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev;
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb, ki so lastnina Mestne občine Celje ter varstvo, ki ga kot javno dobro uživa;
– druga dejstva, pomembna za opravljanje in razvoj posamezne javne službe.
III. ORGANIZACIJSKE OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
6. člen
Kot možne oblike zagotavljanja gospodarskih javnih služb se določijo:
– režijski obrat;
– javni gospodarski zavod;
– javno podjetje;
– koncesija ali pravno urejeno pogodbeno razmerje;
– vlaganje javnega kapitala v dejavnosti oseb zasebnega prava.
7. člen
Mestna občina Celje zagotavlja v javnem gospodarskem zavodu naslednje gospodarske javne službe:
– urejanje javnih parkirišč;
– gospodarjenje z javnimi objekti.
8. člen
V javnem podjetju zagotavlja Mestna občina Celje naslednje gospodarske javne službe:
– oskrba s pitno vodo;
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov;
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
– urejanje in čiščenje javnih površin;
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina;
– dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem;
– distribucija toplote.
9. člen
S koncesijo ali pravno urejenim pogodbenim razmerjem zagotavlja Mestna občina Celje naslednje gospodarske javne službe:
– vzdrževanje javnih cest;
– javna razsvetljava;
– urejanje prometne signalizacije;
– urejanje neprometne signalizacije;
– urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin;
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost;
– upravljanje tržnice in živinskega sejmišča;
– izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu;
– komunalno-informacijska dejavnost;
– deratizacija.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE MESTNE OBČINE CELJE
NA PODROČJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
10. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja za komunalno dejavnost pristojen organ Občinske uprave Mestne občine Celje in se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb;
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb;
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov;
– postopke podeljevanje koncesij in izbire koncesionarjev;
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb;
– financiranje gospodarskih javnih služb;
– določanje pogojev in dajanje soglasij glede posegov v prostor, glede infrastrukturnih objektov in naprav gospodarskih javnih služb, oziroma prenos teh nalog na izvajalca posamezne gospodarske javne službe z javnim pooblastilom.
11. člen
Podrobneje so pristojnosti za komunalno dejavnost pristojnega organa Občinske uprave Mestne občine Celje določene z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 3/04, 8/04 in 91/05) in aktom o ustanovitvi posameznega javnega podjetja, javnega gospodarskega zavoda ali režijskega obrata, oziroma s koncesijsko ali drugo pogodbo.
V. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH
DOBRIN
12. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki šteje 5 članov in ga imenuje Mestni svet Mestne občine Celje izmed svojih občanov skladno z določili 17. člena Statuta Mestne občine Celje.
13. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin po tem odloku zastopa in usklajuje interese občanov v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb ter daje predloge Mestnemu svetu Mestne občine Celje in županu. Mestni svet in župan sta dolžna Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin o svojih stališčih in ukrepih obvestiti.
14. člen
V primeru kršitve dolžnosti sklenitve pogodbe s strani izvajalca gospodarske javne službe, lahko uporabnik od pristojne občinske službe zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
V MESTNI OBČINI CELJE
15. člen
Gospodarske javne službe se v Mestni občini Celje financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti.
16. člen
Za uporabo javnih dobrin, ki so individualno določljive in izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda oziroma storitve. Cene se oblikujejo po postopku, ki je določen z veljavnimi predpisi, potrjuje pa jih Mestni svet Mestne občine Celje.
17. člen
Zagotavljanje javnih dobrin, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva, se plačujejo iz proračunskih sredstev.
18. člen
Mestna občina Celje lahko za financiranje gospodarskih javnih služb predpiše dajatve v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalne skupnosti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Odloke o izvajanju posameznih gospodarskih javnih služb je potrebno uskladiti s tem odlokom v roku 12 mesecev od njegove uveljavitve.
20. člen
Z odloki o izvajanju posameznih gospodarskih javnih služb se določi prenehanje veljavnosti odlokov, ki sedaj urejajo posamezna področja.
21. člen
V roku 12 mesecev od uveljavitve tega odloka mora Mestni svet Mestne občine Celje imenovati 5 članov v Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
22. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 30/94, 34/00 in 35/01).
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-00001/2006
Celje, dne 7. marca 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost