Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5154. Uredba o koncesiji za gojenje školjk na IV., V., VI., VII., VIII., X., XII., XIII. in XIV. parceli gojitvenega območja Sečovlje, stran 13191.

Na podlagi 137. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 10/04 – odl. US in 41/04 – ZVO-1), 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za gojenje školjk na IV., V., VI., VII., VIII., X., XII., XIII. in XIV. parceli gojitvenega območja Sečovlje
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev koncesije za gojenje školjk – mediteranskih klapavic (Mytilus gallprovicialis) na IV., V., VI., VII., VIII., X., XII., XIII. in XIV. parceli v gojitvenem območju Sečovlje in ureja druga vprašanja v zvezi s podelitvijo koncesije.
(2) Gojitveno območje Sečovlje je določeno s predpisom, ki določa dele morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk.
(3) Parcele iz prvega odstavka tega člena so določene s koordinatami na površini morja, ki so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji) ter odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1: 5000 in navedene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Gojitveno območje in lega parcel iz prejšnjega odstavka sta prikazana v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
Predmet koncesije po tej uredbi je raba morja za gojenje školjk za namen dajanja na trg.
3. člen
(1) Koncesionar mora zagotoviti naslednje ukrepe:
– zavarovati zemljišča, objekte, naprave in druge dobrine pred škodljivimi posledicami izvajanja gojenja školjk in drugih spremljajočih dejavnosti,
– omogočati splošno rabo morja na območju koncesije,
– omogočiti drugim obstoječim koncesionarjem nemoteno izvajanje pravice do rabe morskega dobra,
– ohranjati biološko raznovrstnost in varstvo habitatov ter biološko ravnotežje tam, kjer je to mogoče in dolgoročno stabilno,
– ohranjati naravne vrednote v največji možni meri,
– zagotoviti varstvo prebivalcev in njihovega premoženja pred škodo, ki bi nastala zaradi posledic rabe morja,
– izvajati redno kontrolo stanja objektov in redno vzdrževati celotno konstrukcijo zaradi zagotavljanja potrebne stabilnosti celotnega objekta in opreme za primere intenzivnega delovanja morja ali ostalih izrednih dogodkov na morju,
– takojšnje odstranjevanje poškodovanih ali odtrganih delov ali opreme,
– vidno označiti napravo in opremo (napis, identifikacijska številka), posredovati popis naprav in opreme za gojitev Agenciji Republike Slovenije za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in
– odstraniti vse naprave in opremo za gojitev po prenehanju izvajanja koncesije.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
II. PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
4. člen
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Koncesijo podeli v imenu koncedenta Vlada Republike Slovenije za obdobje 10 let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko začne izvajati z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Koncesionar mora začeti izvajati dejavnost gojenja školjk (postaviti opremo in vložiti mladice) najpozneje v enem letu po podpisu koncesijske pogodbe in izvajati dejavnost gojenja školjk v polnem obsegu ves čas trajanja koncesijskega razmerja.
5. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije ali pravna oseba, ki je registrirana oziroma ima sedež v Republiki Sloveniji,
2. ima priglašeno dejavnost oziroma pridobljeno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet te uredbe,
3. ni bil s pravnomočno sodno odločbo spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. zoper njega ne teče postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
6. ima pravico uporabe plovila, primernega za opravljanje dejavnosti gojenja školjk, in dovoljenje za plovbo, ki se izdaja po predpisih o pomorstvu za gospodarski namen gojenje morskih organizmov ali ribištvo, ter je vpisano v evidenco ribiških plovil po predpisih, ki urejajo evidence ribiških plovil,
7. ima pravico uporabe priveza za plovilo, ki omogoča pretovarjanje školjk in druge opreme za opravljanje dejavnosti gojenja školjk, in
8. ima v skladu s predpisom o ravnanju z odpadki kot povzročitelj odpadkov urejeno oddajo odpadkov, ki nastajajo zaradi gojenja školjk.
III. JAVNI RAZPIS
6. člen
(1) Javni razpis za podelitev koncesije izvede Agencija.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in vsebuje naslednje:
1. podatke o koncedentu in izvajalcu javnega razpisa,
2. predmet koncesije,
3. višino najnižjega plačila za koncesijo,
4. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za pridobitev koncesije,
5. začetek in čas trajanja koncesije,
6. merila za izbiro koncesionarja in prednostna merila, ki bodo vplivala na izbor,
7. obvezne sestavine prijave na javni razpis,
8. čas in kraj oddaje prijav,
9. rok za izbiro koncesionarja,
10. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri, in
11. odgovorne osebe za dajanje pisnih informacij med trajanjem javnega razpisa.
7. člen
(1) Javni razpis traja najmanj 30 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
(2) Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena pravočasna in popolna ponudba.
(3) Ponudba je popolna, če ima vse v javnem razpisu predpisane vsebine.
(4) Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.
8. člen
(1) Prijavitelj se lahko na javni razpis prijavi samo z eno prijavo.
(2) Če prijavitelj za javni razpis odda več prijav, se vse njegove prijave izločijo iz postopka javnega razpisa.
9. člen
(1) Posamezni pravni ali fizični osebi se lahko podeli samo ena parcela iz priloge 1 te uredbe, pri čemer imajo prednost osebe, ki jim koncesija za gojenje školjk še ni podeljena.
(2) Prijavitelj lahko v prijavi navede številko ali več številk parcel iz tabele v prilogi 1 te uredbe, za katere je zainteresiran.
(3) Pri določitvi številke parcele izbranemu koncesionarju izvajalec javnega razpisa upošteva želje prijavitelja, kolikor je to mogoče.
10. člen
(1) Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– ponujena višina plačila za koncesijo,
– boljša strokovna usposobljenost (dalj časa trajajoče izvajanje dejavnosti gojenja školjk ali ribolova, druga strokovna usposobljenost za gojenje školjk ali ribolov, za delo na morju in pod vodo) in
– dosedanja vlaganja v nakup opreme za gojenje školjk ali pridobitev tehnične in upravne dokumentacije za koncesijo, ki je predmet te uredbe.
(2) Izbira koncesionarja poteka tako, da se proste parcele podelijo najprej tistim osebam, ki na podlagi meril iz prejšnjega odstavka dosežejo višje število točk. Če na podlagi teh meril več oseb doseže enako število točk, kot je prostih parcel, se izbira koncesionarja opravi z uporabo prednostnih meril, ki se uporabijo eno za drugim:
1. višje ponujeno plačilo za koncesijo,
2. pred objavo javnega razpisa podana pobuda za gojenje školjk na gojitvenem območju Sečoveljskega zaliva,
3. stalno prebivališče v Mestni občini Koper, Občini Piran ali Občini Izola.
(3) Če tudi na podlagi prednostnih meril iz prejšnjega odstavka več oseb doseže enako število točk, kot je na voljo prostih parcel, se nadaljnja izbira ne opravi in se javni razpis zaključi.
11. člen
(1) Če po razdelitvi parcel osebam, ki jim koncesija še ni bila podeljena, ostanejo na voljo proste parcele, se opravi izbira med prijavitelji, katerim so že podeljene koncesije za gojenje školjk na katerem koli gojitvenem območju.
(2) Izbira se opravi z uporabo meril in prednostnih meril po postopku iz prejšnjega člena.
12. člen
(1) Postopek odpiranja ponudb vodi razpisna komisija Agencije.
(2) O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo na podlagi predloga razpisne komisije iz prejšnjega odstavka.
13. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
IV. PLAČILO ZA KONCESIJO
14. člen
(1) Koncesionar mora plačevati za koncesijo za vsako leto gojenja školjk posebej, ves čas trajanja koncesije.
(2) Plačilo za koncesijo se začne plačevati eno leto po dokončnosti odločbe o izboru koncesionarja.
(3) Koncesionar krije tudi vse stroške povzročanja obremenitve okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in nadomestne stroške ureditve prostora, ki nastanejo zaradi gojenja školjk, ki je predmet koncesije.
15. člen
(1) Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna Občine Piran.
(2) Plačilo za koncesijo se med državo in Občino Piran razdeli v razmerju 50: 50.
(3) Razdelitev plačila za koncesijo med državo in Občino Piran je določena na podlagi podatkov o razvitosti infrastrukture lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja v tej občini v skladu s predpisom, ki ureja merila za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini.
16. člen
(1) Najnižje plačilo za koncesijo se izračuna na naslednji način:
– določi se za vsako koledarsko leto posebej, na podlagi ocenjene letne količine vzgojenih školjk,
– ocenjena letna količina vzgojenih školjk iz prejšnje alinee se izračuna kot zmnožek površine posamezne gojitvene parcele iz tabele iz priloge 1 te uredbe in povprečne letne količine vzgojenih školjk na 1 ha površine gojitvenih parcel, ki je enaka 50 t/ha,
– višina plačila za koncesijo je enaka najmanj dva odstotka prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzgojenih školjk oziroma višji odstotek te vrednosti, če je koncesionar v prijavi na razpis ponudil višji odstotek prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzgojenih školjk,
– prodajno vrednost za eno tono školjk določi minister, pristojen za okolje, na podlagi statističnih podatkov o odkupni ceni školjk v tekočem letu do 31. decembra za naslednje leto s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu RS.
(2) Če koncesionar v prijavi na javni razpis ni ponudil višjega plačila za koncesijo, mora plačevati najnižje plačilo za koncesijo v skladu s prejšnjim odstavkom.
17. člen
(1) Koncesionar mora Agencijo sproti obveščati o vseh spremembah podatkov, ki se nanašajo na izračun in način plačila za koncesijo (na primer: sprememba imena registrirane dejavnosti, naslova sedeža dejavnosti).
(2) Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, mora posredovati dokazila o prenehanju izvajanja te dejavnosti v tridesetih dneh po prenehanju rabe morja za gojenje školjk.
18. člen
(1) Koncesionar mora plačati za koncesijo v dveh obrokih na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
(2) Plačilo prvega obroka zapade v plačilo zadnji delovni dan junija, drugega obroka pa zadnji delovni dan decembra.
(3) Agencija izstavi račun za posamezni obrok, ki ga mora koncesionar plačati v tridesetih dneh po izstavitvi.
(4) Znesek obroka znaša polovico zadnjega plačila za koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe cene osnove plačila za koncesijo.
(5) Za nepravočasno plačane zneske plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonske zamudne obresti.
V. NADZOR
19. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode.
VI. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-110/2005/6
Ljubljana, dne 14. decembra 2005
EVA 2005-2511-0096
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost