Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4732. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče, stran 11597.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US in 72/05) je Občinski svet Občine Radeče na 22. redni seji dne 23. novembra 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Radeče
1. člen
V Statutu Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99, 48/02, 52/02 – popr.) se drugi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Vrste, pogoje in način podeljevanja priznanj določi občinski svet z odlokom.«
2. člen
Spremeni 14. člen, ki se glasi:
»Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe.
Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.
Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke:
– enotno matično številko občana;
– osebno ime;
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
– datum in kraj rojstva;
– podatke o osebnih vozilih;
– podatke o nepremičninah ter
– druge osebne podatke v skladu z zakonom.
Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke, pridobi tudi od upravljalca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljalca, če tako določa zakon. Zahteva občine mora biti v pisni ali drugi z zakonom ali predpisom vlade določeni obliki.
Občina pridobiva podatke od upravljalcev nepremičninskih evidenc brezplačno oziroma pod enakimi pogoji, kot veljajo za neposredne uporabnike državnega proračuna.
Podatke lahko občina pridobi brezplačno v pisni obliki, na elektronskih pomnilniških medijih ali po elektronski poti.
Občina lahko, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji, določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.«
3. člen
V 16. členu se namesto drugega odstavka dodajo nov drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki glasijo:
»Javnost dela se zagotavlja:
– z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov,
– z uradnim objavljanjem predpisov občine,
– z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov,
– preko oglasnih desk občine.
Občina ima lahko svoje glasilo, v katerem z namenom obveščanja objavlja sprejete splošne in posamične akte ter druge odločitve svojih organov.
Način izvajanja in organiziranja dela glasila se določi z odlokom.
Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine in njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo pravni interes.«
Sedanji tretji odstavek postane šesti odstavek.
4. člen
V 18. členu se v drugi stavek drugega odstavka spremeni in glasi:
»Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do konstituiranja novoizvoljenega občinskega sveta.«
Šesti odstavek 18. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
Trinajsta alineja se spremeni tako, da glasi:
»– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor za odločanje o tem ni pooblaščen župan s tem statutom,«.
Štirinajsta alineja se črta.
Petnajsta alineja se spremeni tako, da glasi:
»– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,«.
Osemnajsta alineja se spremeni tako, da glasi:
»– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače, dela plače oziroma sejnine za delo občinskih funkcionarjev in članov organov ter delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,«.
Devetnajsta alineja se spremeni tako, da glasi:
»– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom, podeljuje koncesije in sprejema koncesijske akte,«.
Triindvajseta alineja se dopolni tako, da se na koncu doda besedilo: »ter člane drugih delovnih teles občine ustanovljenih na podlagi posebnih zakonov,«.
Petindvajseta in osemindvajseta alineja se črtata.
5. člen
V 25. členu se drugi odstavek nadomesti z novim drugim, tretjim, četrtim in petim odstavkom, ki glasijo:
»Razlogi za prenehanje mandata članom občinskega sveta iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s četrto in peto alinejo prvega odstavka tega člena. Odstop člana občinskega sveta se lahko poda v pisni obliki ali ustno na zapisnik. Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.
Občinski svet se lahko predčasno razpusti, če:
– ne izvršuje odločb ustavnega sodišča, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje,
– v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje leto ne sprejme v skladu z zakonom predloženega in pripravljenega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku leta, ali
– če se v posameznem koledarskem letu po najmanj trikratnem sklicu sploh ne sestane na sklepčni seji.
V primeru razpustitve občinskega sveta državni zbor razpiše predčasne volitve v občinski svet.«
6. člen
V 29. členu se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
»Delovna telesa lahko opravljajo tudi druge naloge, ki jih določi občinski svet v okviru svojih pristojnosti.«
7. člen
Prvi odstavek 30. člena se spremeni in glasi:
»Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij ali odborov kot občasnih delovnih teles. S sklepom o ustanovitvi občasnega delovnega telesa določi občinski svet število članov, njegove naloge in roke za njihovo izvedbo.«
8. člen
V 39. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo.«
Sedanji tretji odstavek postane četrti.
9. člen
V 45. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti in peti odstavek, ki glasita:
»Župan se lahko predčasno razreši, če:
– ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih odločb sodišča, pristojnega za upravne spore, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje.
V primeru razrešitve župana državni zbor razpiše nadomestne volitve za župana.
O razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana odloča državni zbor na predlog vlade. Postopek razpustitve občinskega sveta oziroma razrešitve župana ter postopek hkratne razpustitve občinskega sveta in razrešitve župana je določen z zakonom.
Če je občinski svet razpuščen, opravlja nujne naloge iz njegove pristojnosti v času do izvolitve občinskega sveta župan. Župan mora svoje odločitve predložiti v potrditev novoizvoljenemu občinskemu svetu takoj, ko se ta sestane na prvi seji. Če je razrešen župan, opravlja nujne naloge iz njegove pristojnosti do izvolitve novega župana podžupan oziroma član občinskega sveta, ki je v skladu z zakonom določen za začasno opravljanje funkcije župana, če je ta predčasno razrešen.«
10. člen
46. člen se spremeni, ki se glasi:
»Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši. V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev podžupan. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati o odločitvah občinskega sveta.«
11. člen
49. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– odloča o najetju posojila največ do višine, ki jo določi odlok o proračunu občine,«.
Deseta alineja se nadomesti z novo, ki glasi:
»– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do višine vrednosti določene z odlokom o proračunu,«.
Enajsta alineja se nadomesti z novo, ki glasi:
»– v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine,«.
Dvanajsta alineja se črta.
12. člen
V 53. členu se spremeni šesti odstavek, ki se glasi:
»Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični, vendar pa lahko odlok o proračunu občine določi, kateri pravni posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene krajevna skupnost, veljavni brez predhodnega soglasja župana.«
13. člen
V 70. členu, se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo občinski svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma.«
14. člen
V 78. členu se drugi odstavek spremeni in glasi:
»Organizacija in delo organa skupne občinske uprave se določi s splošnim aktom o ustanovitvi, ki ga na skupni predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.«
15. člen
Spremeni se 79. člen, ki se glasi:
»Občine zagotavljajo sredstva in druge materialne pogoje za skupno opravljanje nalog občinske uprave v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin, za katere se opravljajo, če ni z odlokom določeno drugače.«
16. člen
Spremeni se 80. člen, ki se glasi:
»Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.«
17. člen
V 83. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Z občinskim predpisom se lahko določi, da se za opravljanje posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje upravnih nalog zlasti, če se v celoti ali pretežno financirajo s plačili uporabnikov.«
18. člen
V 95. členu se tretji odstavek nadomesti z novim odstavkom, ki glasi:
»Letni program prodaje in nabave občinskega finančnega in stvarnega premoženja sprejme občinski svet v postopku sprejemanja proračuna na predlog župana.
Odločitev o pridobitvi ali odtujitvi nepremičnega premoženja sprejme občinski svet. O pridobitvi ali odtujitvi premičnega premoženja občine odloča župan do višine vrednosti določene z odlokom o proračunu. Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino. Odprodaja ali zamenjava občinskega finančnega in stvarnega premoženja se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon.«
19. člen
V 97. členu se v četrtem odstavku na koncu prvega stavka nadomesti beseda občin v besedo »občine«.
20. člen
V 101. členu se v drugem odstavku pri besedi »uporabo« črta črka »u«.
21. člen
V 102. členu se v tretjem odstavku beseda »občasnega« nadomesti z besedo »začasnega«.
22. člen
V 105. členu se v zadnjem stavku drugega odstavka beseda: »določa« nadomesti z novo besedo »odloča«.
23. člen
V 109. členu se besedilo nadomesti z novim, ki glasi:
»Za nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del skrbi župan v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.«
24. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-22/2005-10
Radeče, dne 23. novembra 2005
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l.r.

AAA Zlata odličnost