Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2005 z dne 28. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2005 z dne 28. 10. 2005

Kazalo

4243. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žalec, stran 10030.

Nadzorni odbor Občine Žalec je na podlagi 60. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04 in 16/05) dne 14. 10. 2005 sprejel
P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Žalec
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik določa pripravo in vodenje sej nadzornega odbora Občine Žalec, odločanje na sejah, pristojnosti nadzornega odbora in njegovih članov, organizacijo dela nadzornega odbora, postopek pri izvajanju nalog nadzora, angažiranje zunanjega strokovnega sodelavca, financiranje nadzornega odbora, razpolaganje s finančnimi sredstvi nadzornega odbora, postopek za spremembe poslovnika ter prehodne in končne določbe.
2. člen
Nadzorni odbor je organ občine, ki nadzira razpolaganje s premoženjem občine, namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev, kot določajo predpisi in zakoni ter Statut Občine Žalec.
3. člen
Sedež nadzornega odbora je: Žalec, Ulica Savinjske čete 5.
4. člen
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen. Svoje delo opravlja v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Žalec in tega poslovnika.
5. člen
Nadzornih odborov Občine Žalec ima svojo štampiljko.
Štampiljka je okrogle oblike, v premeru 3,5 cm, z napisom "OBČINA ŽALEC – NADZORNI ODBOR" in grbom Občine Žalec v sredini.
Pravico uporabe štampiljke ima predsednik oziroma podpredsednik nadzornega odbora in pooblaščeni član nadzornega odbora in delavec strokovne službe občinske uprave s soglasjem predsednika nadzornega odbora.
6. člen
Predsednik nadzornega odbora in člani nadzornega odbora opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Višino nadomestila za delo predsednika nadzornega odbora in članov nadzornega odbora določi občinski svet s svojim aktom.
PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA IN NJEGOVIH ČLANOV
7. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
– nadzira razpolaganje s premoženjem Občine Žalec,
– nadzira namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzira finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
– ima pravico do vpogleda v finančno stanje in poslovanje uporabnikov proračuna in upravljavcev premoženja občine,
– podaja poročilo občinskemu svetu o poslovanju občine v preteklem letu,
– obvešča občinski svet, župana in uporabnike proračunskih sredstev o svojih ugotovitvah ter občinskemu svetu predlaga v sprejem potrebne ukrepe, v primerih, da nadzorni odbor ugotovi nepravilnosti pri razpolaganju s premoženjem, namenskosti ali nesmotrnosti porabe proračunskih sredstev ali nepravilnosti pri finančnem poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev,
– vabi k sodelovanju zunanje strokovne sodelavce,
– zagotavlja sredstva za delo nadzornega odbora.
Za uporabnika proračunskih sredstev se šteje pravna ali fizična oseba, ki dobiva javna sredstva iz proračuna občine. Nadzor se izvaja v okviru obsega javnih sredstev iz proračuna.
8. člen
Predsednik nadzornega odbora ima naslednje pristojnosti:
– predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje,
– skrbi za udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Žalec,
– na zahtevo predsedujočega daje pojasnila na sejah občinskega sveta občine in njegovih teles,
– predlaga dodelitev nalog nadzora članom nadzornega odbora,
– pripravlja in predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora,
– izvaja naloge nadzora v skladu s sklepi nadzornega odbora,
– povzame razpravo na nadzornega odbora in oblikuje sklepe nadzornega odbora ter jih da v sprejem nadzornega odbora,
– daje poročila komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o opravljenem delu posameznih članov nadzornega odbora za namen izplačila plačil za opravljeno delo.
9. člen
Podpredsednik nadzornega odbora nadomešča predsednika in ima v času, ko nadomešča predsednika, enake pristojnosti kot predsednik nadzornega odbora. O nadomeščanju odloča predsednik nadzornega odbora. V primerih, ko podpredsednik nadzornega odbora ne nadomešča predsednika nadzornega odbora, ima podpredsednik enake pravice kot član nadzornega odbora.
10. člen
Član nadzornega odbora ima naslednje pravice in pristojnosti:
– udeležuje se sej nadzornega odbora in ima pravico do razprave,
– udeležuje se sej Občinskega sveta Občine Žalec in njegovih delovnih teles v skladu s pooblastilom predsednika nadzornega odbora,
– izvaja naloge nadzora v skladu s sklepi nadzornega odbora,
– izvaja naloge, ki mu jih naloži predsednik nadzornega odbora,
– izvaja naloge, ki mu jih naloži nadzorni odbor,
– daje pobude za opravljanje nadzora po posameznih zadevah,
– predlaga sprejem posameznih sklepov.
11. člen
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:
– je odgovorna oseba, zakoniti zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski zvezi ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala;
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe;
– je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.
Izločitev člana lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahteva za izločitev se vloži pri nadzornem odboru z navedbo okoliščin, na katere se opira zahteva za izločitev. O izločitvi odloča nadzorni odbor na seji z večino glasov vseh članov.
STROKOVNA POMOČ NADZORNEMU ODBORU
12. člen
Občina Žalec zagotavlja nadzornemu odboru strokovno pomoč, ki mu je potrebna pri njegovem delu. Strokovno pomoč za delo zagotavlja strokovni delavec občinske uprave, ki ga v soglasju z županom določi direktor občinske uprave.
Strokovna pomoč za delo nadzornega odbora zajema: obveščanje nadzornega odbora o novostih na področju zakonodaje, posredovanje mnenj in gradiv pristojnih državnih in strokovnih institucij, posredovanje gradiv za strokovno izobraževanje članov nadzornega odbora, pripravo splošnih aktov, sprejemanje in urejanje pošte, arhiviranje gradiv, vodenje evidence o opravljenem delu nadzornega odbora.
Nadzorni odbor po svojem pooblaščenem članu opravlja administrativne naloge, ki se nanašajo na: pripravo vabil in gradiv za sejo nadzornega odbora, pisanje zapisnikov in poročil nadzornega odbora ter obveščanje nadzornega odbora.
Nadzorni odbor lahko posamezne naloge nadzora dodeli izvedencu. Nadzorni odbor za posamezne primere nadzora ali proučitev posameznih strokovnih vprašanj iz nadzora, ki ga bo proučil izvedenec, določi v programu dela nadzornega odbora. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence. Izvedencu pripada plačilo, ki se določi v avtorski pogodbi, ki jo sklene župan.
PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA
13. člen
Nadzorni odbor z letnim programom dela določi vrste nadzora, ki jih bo opravil, in druge potrebne dejavnosti in aktivnosti v zvezi z nadzori ter ostale zadeve v zvezi z zagotavljanjem potrebnih sredstev za delovanje nadzornega odbora.
Občinski svet, župan in občani lahko nadzornemu odboru podajo predloge za nadzor, ki jih nadzorni odbor upošteva po lastni presoji.
Nadzorni odbor z obsegom načrtovanih aktivnosti iz programa dela seznani občinski svet in župana občine.
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora, le če je tak nadzor določen v letnem programu, kolikor takšnega nadzora ni v letnem programu, ga mora ustrezno dopolniti.
14. člen
Program dela nadzornega odbora mora biti prilagojen neprofesionalnemu opravljanju funkcije predsednika in članov nadzornega odbora. Program dela nadzornega odbora je zaupne narave. Stopnjo zaupnosti določi nadzorni odbor na seji nadzornega odbora.
Vsebina letnega programa dela nadzornega odbora vsebuje:
– število nadzorov po posameznih zahtevnostih v posameznem koledarskem letu, po vsebini in časovnem razporedu (en zelo zahteven nadzor, tri zahtevne nadzore in največ pet manj zahtevnih nadzorov, s tem da število vseh nadzorov ne glede na zahtevnost ne sme presegati deset nadzorov letno) s predvideno višino nadomestil, plačil za opravljanje funkcije predsednika in članov nadzornega odbora glede na posamezne vrste nadzora in število nadzornikov, ki bodo opravljali nadzor s finančnim ovrednotenjem;
– pooblaščene člane nadzornega odbora, ki bodo opravili nadzor;
– časovno opredelitev posameznih nadzorov;
– roke za pripravo poročil;
– roke za obravnavo na sejah nadzornega odbora;
– predvideno število sej nadzornega odbora s finančnim ovrednotenjem;
– vsebino in predvideno število strokovnih usposabljanj in izobraževanj predsednika in članov nadzornega odbora s finančnim ovrednotenjem;
– planirana povračila potnih stroškov predsednika in članov nadzornega odbora;
– planirane nadzore, ki ji bo opravil izvedenec s planiranimi stroški izvedeniških mnenj in stroškov izvedencev;
– planirane stroške strokovne literature;
– druge materialne stroški za delo nadzornega odbora.
FINANCIRANJE NADZORNEGA ODBORA
15. člen
V proračunu Občine Žalec se določijo sredstva za delo nadzornega odbora občine. Nadzorni odbor predlaga višino potrebnih sredstev na podlagi sprejetega letnega programa dela nadzornega odbora. Finančno ovrednotene načrtovane aktivnosti iz letnega programa – finančni načrt nadzorni odbor posreduje županu občine v skladu z roki za pripravo in sprejem proračuna občine za posamezno leto.
16. člen
V finančnem načrtu nadzornega odbora se zagotovijo sredstva za:
– nadomestilo, plačilo in sejnine za opravljanje funkcije predsednika in članov nadzornega odbora,
– povračilo stroškov strokovnega izobraževanja predsednika in članov nadzornega odbora,
– povračila potnih stroškov predsednika in članov nadzornega odbora,
– povračilo stroškov izvedencev,
– stroške strokovne literature,
– druge materialne stroške za delo nadzornega odbora.
RAZPOLAGANJE S FINANČNIMI SREDSTVI NADZORNEGA ODBORA
17. člen
Nadzorni odbor razpolaga s finančnimi sredstvi, ki so mu s proračunom občine dodeljena za izvajanje njegovih nalog v posameznem letu.
JAVNOST DELA NADZORNEGA ODBORA
18. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Javnost dela se zagotavlja:
– z javnostjo dokončnih poročil nadzornega odbora,
– z obveščanjem javnosti in sredstev javnega obveščanja o zaključkih posameznih zadev po končani obravnavi in dokončni odločitvi nadzornega odbora,
– s sklicevanjem tiskovnih konferenc,
– s poročanjem županu in občinskemu svetu občine,
– z drugimi oblikami predstavitve dela nadzornega odbora javnosti.
Za zagotovitev javnosti dela nadzornega odbora občine je odgovoren predsednik nadzornega odbora občine.
ORGANIZACIJA DELA NADZORNEGA ODBORA
19. člen
V organizacijskem smislu poteka delo nadzornega odbora kot:
– nadzor pri uporabnikih proračunskih sredstev,
– na sejah nadzornega odbora,
– pri strokovnih oziroma upravnih službah Občine Žalec.
20. člen
Na sejah člani nadzornega odbora planirajo in koordinirajo svoje delo, določajo prioriteto nalog nadzora in njihove nosilce.
21. člen
Nosilec naloge je odgovoren za racionalno organizacijo izvedbe naloge nadzora po fazah in mora upoštevati postavljene roke za izvedbo naloge kot celote in njenih posameznih faz po sklepu nadzornega odbora.
Nosilec naloge odgovarja za pravočasno pripravo ustnih oziroma pisnih delovnih poročil in za pravočasno ter ažurno poročanje na sejah nadzornega odbora.
Nosilec naloge je odgovoren za pravočasno izdelavo osnutka in končnega pisnega poročila, ki mora vsebovati pomembnejše ugotovitve in potrebne sklepe v skladu s pooblastili nadzornega odbora.
22. člen
Na predlog nadzornega odbora se lahko v primeru specifičnih in strokovno zahtevnejših nalog nadzora sklene avtorska pogodba z zunanjim strokovnim sodelavcem izvedencem.
Nadzorni odbor v ta namen dopolni program dela nadzornega odbora in izdela za kompleksne in dolgotrajnejše naloge nadzora terminski plan, iz katerega mora biti razvidno:
– naziv naloge in njen nosilec,
– število izvajalcev,
– predvideno trajanje izvedbe naloge po fazah in naloge kot celote,
– rok izdelave,
– predvideni stroški,
– potrebni pripomočki za izvedbo naloge.
Če je potrebna izvedba javnega naročila, se izvede javno naročilo. V avtorski pogodbi mora biti določen predmet pogodbe, rok izvedbe in cena.
23. člen
Nadzorni odbor mora v predvidenih stroških za izdelavo naloge nadzora upoštevati:
– stroške analize že razpoložljivih podatkov oziroma dokumentacije,
– stroške zbiranja in analize podatkov oziroma dokumentacije posnetka v strokovnih službah občine in pri upo­rabniku proračuna občine,
– eventualne stroške pooblaščenega člana nadzornega odbora,
– stroški dela in izdelave delnih poročil ter končnega pisnega poročila.
24. člen
Nadzorni odbor o poročilu in ugotovitvah zunanjega sodelavca razpravlja na sejah nadzornega odbora. Poročila zunanjih strokovnih sodelavcev izvedencev se po presoji nadzornega odbora lahko predložijo k izdelanim poročilom nadzornega odbora o posameznem nadzoru.
PRIPRAVA IN VODENJE SEJ
25. člen
Seje nadzornega odbora so lahko redne in izredne.
Nadzorni odbor sklicujejo seje nadzornega odbora po lastni presoji.
Predsednik nadzornega odbora sklicuje in vodi seje nadzornega odbora. V njegovi odsotnosti vodi seje podpredsednik nadzornega odbora, ki ga za to pooblasti predsednik nadzornega odbora.
26. člen
Glavne točke dnevnega reda redne seje za naslednjo sejo lahko že ob koncu vsake seje predlaga predsednik nadzornega odbora, podpredsednik nadzornega odbora ali član nadzornega odbora.
Točka dnevnega reda oziroma dnevni red je sprejet, če zanj glasuje večina članov.
Pri sestavi dnevnega reda je potrebno upoštevati, da so na dnevni red praviloma uvrščene naslednje točke:
– ugotavljanje sklepčnosti nadzornega odbora,
– sprejem dnevnega reda,
– potrditev zapisnika prejšnje seje,
– pregled realizacije sklepov predhodnih sej,
– oblikovanje sklepov,
– pobude članov nadzornega odbora.
Na dnevni red se po potrebi uvrsti tudi poročanje nosilcev nalog nadzora o bistvenih ugotovitvah.
Praviloma je potrebno za vsako točko dnevnega reda pripraviti celovito pisno gradivo.
27. člen
Vabilo in zapisnike nadzornega odbora za redno sejo nadzornega odbora dostavi tajnik nadzornega odbora oziroma druga pooblaščena oseba najkasneje 5 dni pred sejo članom nadzornega odbora, županu Občine Žalec ter po potrebi direktorju občinske uprave občine in strokovnim pripravljavcem gradiv oziroma sodelavcem.
Gradivo za seje nadzornega odbora praviloma pripravijo strokovne službe občine, lahko pa tudi člani nadzornega odbora, ki vsebino določene točke dnevnega reda najbolj poznajo, in zunanji strokovni sodelavci.
Vabljenim k posamezni točki dnevnega reda seje nadzornega odbora se pošlje vabilo, gradivo k posamezni točki pa se dostavi na seji.
28. člen
Predsednik nadzornega odbora, podpredsednik nadzornega odbora ali član nadzornega odbora, ki poda ustrezno obrazložitev, lahko predlaga sklic izredne seje nadzornega odbora.
Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah.
Izredna seja se lahko skliče tudi v krajšem roku, kot je to določeno za redno sejo, če to terjajo okoliščine.
29. člen
Na začetku seje ugotovi predsedujoči sklepčnost nadzornega odbora. Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
30. člen
Po sprejemu dnevnega reda poteka seja po posameznih točkah dnevnega reda. Uvodno obrazložitev posamezne točke poda poročevalec. Člani nadzornega odbora in vabljeni na sejo nadzornega odbora imajo pravico do razprave. Člani nadzornega odbora imajo pravico do replike.
Razpravljavec razpravlja le o predmetu obravnavane točke dnevnega reda.
Če se od predmeta oddalji, ga predsedujoči opozori in mu odvzame besedo, če ne upošteva njegovega opozorila.
Na seji nadzornega odbora lahko govorijo tudi drugi, ki so povabljeni, vendar jim razpravo omogoča predsednik nadzornega odbora, s tem da jim daje besedo.
V primeru, da razprava ne vodi k uspešnemu zaključku, lahko nadzorni odbor odloči, da se razprava prekine, neuspešno obravnavano točko dnevnega reda pa po ponovni preučitvi uvrsti na naslednjo sejo.
31. člen
Finančni in poslovni podatki in zadeve, katere obravnava nadzorni odbor, so zaupni. Navzoči na seji nadzornega odbora so dolžni varovati te podatke kot poslovno in uradno skrivnost.
32. člen
Razpravo o posamezni točki dnevnega reda sklene predsedujoči nadzornega odbora.
ODLOČANJE NA SEJAH NADZORNEGA ODBORA
33. člen
Po vsaki točki dnevnega reda nadzornega odbora se oblikuje po potrebi ustrezen predlog sklepa. Sklep dokončno oblikuje predsedujoči in ga da na glasovanje.
Člani nadzornega odbora glasujejo o predlaganem sklepu. Rezultat glasovanja se navede v zapisniku, pri čemer se navede število glasov "ZA" in število glasov "PROTI". Imen glasovalcev zapisnik ne navaja, razen če kateri član tega izrecno ne zahteva. Sklep je sprejet soglasno, če mu nihče ne nasprotuje.
34. člen
Nadzorni odbor sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov nadzornega odbora.
35. člen
Glasuje se javno, razen če se nadzorni odbor z večino navzočih članov odloči za tajno glasovanje.
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Če član nadzornega odbora poteku glasovanja ugovarja, se glasovanje brez razprave izvede ponovno, največ dvakrat.
POSTOPEK PRI IZVAJANJU NALOG NADZORA
36. člen
Aktivnosti pri izvajanju nalog nadzora so:
– celovito zbiranje podatkov in razpoložljive dokumentacije obravnavanega primera,
– študij in analiza obravnavanega primera z namenom odkrivanja morebitne finančne nediscipline oziroma nezakonitih finančnih transakcij,
– celovit posnetek stanja obravnavanega primera v strokovnih službah Občine Žalec in pri uporabniku proračunskih sredstev v primeru, da razpoložljivi podatki iz prve alinee tega člena ne zadostujejo,
– po potrebi izbor in vključevanje zunanjega strokovnega sodelavca,
– izdelava osnutkov poročil in poročanje na sejah NO o poteku naloge, problemih pri izvedbi in o eventualnih ugotovitvah glede nezakonitega finančnega poslovanja,
– izdelava končnega poročila in poročanje o ugotovitvah ter predlogih potrebnih ukrepov.
37. člen
Nadzorni odbor pri svojem delu sestavlja zapisnike in poročila. Zapisniki se dostavljajo članom nadzornega odbora in županu, izpiski iz teh zapisnikov (odpravki sklepov) pa se dostavijo tudi drugim uporabnikom proračunskih sredstev – nadzorovanim osebam (javni zavodi, društva, fizične osebe itd.).
Ob obravnavi izpolnjevanja sklepov nadzornega odbora župan ali drug delavec, ki ga pooblasti župan, poda poročilo ob izvajanju sklepov in zadolžitev, ki jih določi nadzorni odbor občine.
Zapisniki NO so tajni.
38. člen
Nadzorni odbor daje občinskemu svetu letna poročila o svojem delu in porabi sredstev do kanca januarja naslednjega leta.
O ugotovitvah nadzora nadzorni odbor izdela poročilo o nadzoru in o ugotovitvah nadzora.
Poročila poleg ugotovitev lahko vsebujejo tudi predloge, kakšni ukrepi naj se sprejmejo za razreševanje določenih problemov. Po potrebi pa lahko nadzorni odbor o posameznih zadevah poda posebna poročila.
Dokončna poročila nadzornega odbora so javna.
39. člen
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti pri postopku nadzora posameznega subjekta na osnovi sklepa nadzornega odbora izda:
– sklep o izvedbi nadzora, v katerem opredeli nadzorovano osebo, obseg nadzora in predvideni čas nadzora, ter ga posreduje županu in odgovorni osebi uporabnika proračunskih sredstev;
– izda pooblastilo za izvedbo nadzora posameznim članom nadzornega odbora, ki bodo izvedli nadzor, opredli pristojnost in odgovornost posameznega člana nadzornega odbora ter pri tem upošteva izločitvene razloge, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti, ki so določene v tem poslovniku.
40. člen
Za posamezni nadzor je pristojen član nadzornega odbora ali več članov nadzornega odbora, ki so določeni s programom dela in jim je nadzorni odbor za to izdal pooblastilo.
Pooblaščeni člani nadzornega odbora:
– izvajajo nadzor na sedežu nadzorovanega subjekta in poročajo na sejah nadzornega odbora;
– pripravijo delovni osnutek poročila, ki ga predložijo predsedniku nadzornega odbora, v kolikor predsednik nanj v roku treh dni nima pripomb, se v nadaljnjem roku osem dni predloži na sejo nadzornega odbora;
– vodijo evidenco o nadzoru posameznega subjekta v obliki dosjeja z delovnimi zapisi.
41. člen
Nadzorni odbor na sejah nadzornega odbora:
– obravnava delovni osnutek poročila o posameznem nadzoru z navedbo predmeta nadzora, obdobja nadzora, ugotovitvami nadzora, predlogi in priporočili, do katerega se izjasnijo posamezni člani nadzornega odbora, predsednik pa poda izjavo na koncu obravnave delovnega osnutka poročila;
– obravnava in sprejme delovni osnutek poročila;
– zavrne delovni osnutek poročila ter določi usmeritve in rok za dopolnitev delovnega osnutka poročila, če poročilo na seji ni sprejeto;
– v primeru, da delovni osnutek ni sprejet, s sklepom določi usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev, ki ga morajo pooblaščeni člani – nadzorniki upoštevati;
– določi in izglasuje osnutek poročila ter ga posreduje nadzorovani osebi v roku osem dni po sprejemu na seji nadzornega odbora ter določi rok 15 dni od prejema poročila za ugovor nadzorovane osebe na osnutek poročila;
– odloči o ugovoru nadzorovane osebe na osnutek poročila;
– po odzivu nadzorovane osebe na osnutek poročila izdela dokončno poročilo o posameznem nadzoru, ugotovitvah nadzora, predlogi in priporočili ter ga posreduje nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu občine, ki v zvezi z dokončnim poročilom podata svoje pisno stališče in ukrepe glede odprave pomanjkljivosti in s temi stališči pisno seznanita nadzorni odbor občine.
OPREDELITEV HUJŠIH KRŠITEV PREDPISOV
42. člen
Nadzorni odbor lahko pri svojem delu v zvezi z nadzorom ugotovi hujše kršitve predpisov, o tem obvesti v roku 15 dni od dokončnosti poročila o izvedbi nadzora pristojno ministrstvo in Računsko sodišče RS.
Kot hujše kršitve se štejejo zlasti:
– uporaba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki so določeni v proračunu;
– uporaba državnih sredstev v nasprotju z določili zakona;
– oddaja javnih naročil v nasprotju z zakoni, ki urejajo javna naročila, oziroma oddaja brez izvedbe javnega naročila oziroma javnega razpisa, če je za njihovo izvedbo potrebno izvesti takšen razpis;
V primeru, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je nadzorni odbor dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu nadzora.
Skupaj s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti za njihovo zavarovanje. O prijavi je nadzorni odbor dolžan obvestiti občinski svet in župana občine.
POSTOPEK ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA
43. člen
Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma dopolnitev tega poslovnika lahko poda vsak član nadzornega odbora.
Nadzorni odbor sprejme spremembe in dopolnitve poslovnika na enak način kot sam poslovnik.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
44. člen
Z dnem sprejema poslovnika preneha veljati poslovnik nadzornega odbora, sprejet na seji nadzornega odbora dne 23. junija 1999.
Ta poslovnik je usklajen z določbami Zakona o lokalni samoupravi in s Statutom Občine Žalec.
45. člen
Poslovnik začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-02-0001/2005
Žalec, dne 14. oktobra 2005
Predsednik
Nadzornega odbora
Občine Žalec
Andrej Šporin, univ. dipl. ekon., l.r.

AAA Zlata odličnost