Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005

Kazalo

4166. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju L4/6 cona SOC, stran 9898.

Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05) ter 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99 in 27/04) je Občinski svet Občine Prebold na 31. redni seji dne 29. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju L4/6 cona SOC
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje L4/6 cona SOC (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je 20. 9. 2005 izdelalo podjetje Ipsum, okoljske investicije, d.o.o. pod številko 106-009/05.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
c) Podlage za izmero komunalnega prispevka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka je izdelan na podlagi Odloka o lokacijskem načrtu L4/6 cona SOC. Ureditveno območje lokacijskega načrta se nahaja v urbanistični zasnovi Latkova vas, prostorska enota z oznako Latkova vas L4/6 CONA SOC.
Območje obsega zemljišča parc. št. 1350/102, 1350/103, 1350/104, 1350/107, 1350/108, 1350/257, 1350/266, 1350/282, 1350/287, 1350/288, 1350/289, 1350/294, 1350/301, 1350/302, 1350/303, 1350/305, 1350/307, 1350/308, 1350/309 in 1350/314 vse k.o. Latkova vas ter dele zemljišč parc. št. 1350/3, 1350/9, 1350/10, 1350/22, 1350/23, 1350/29, 1350/30, 1350/35, 1350/36, 1350/99, 1350/101, 1350/109, 1350/114, 1350/115, 1350/116, 1350/117, 1350/258, 1350/265, 1350/274, 1350/283, 1350/291, 1350/292, 1350/293 in 1350/296, vse k.o. Latkova vas. Površina območja je ca. 4,68 ha.
Območje se opremi s komunalno infrastrukturo, pri čemer se nova omrežja priključujejo na obstoječa omrežja tudi izven ureditvenega območja.
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3. člen
(priključevanje na obstoječo infrastrukturo)
Območje se na obstoječo komunalno infrastrukturo priključuje na naslednje načine:
– promet: območje cone se prometno navezuje na občinsko javno pot JP 991-980, na SV delu, preko že obstoječega priključka. Obstoječe križišče se ustrezno rekonstruira kot štirikrako križišče s priključkom stranske ceste tudi na severu;
– pitna voda: obstoječe vodovodno omrežje v izvedbi PEHD Ф 90 – Ф 63 mm poteka ob obstoječi dovozni poti na jugu (ob načrtovani prečni cesti), glavni vod vodovoda v izvedbi PE Ф 125 mm pa poteka na severu pri gasilskem domu Latkova vas;
– odpadne vode: odpadne komunalne vode se bodo iz območja odvajale v načrtovan magistralni kanal s končno dispozicijo v centralni čistilni napravi Kasaze. Magistralni kanal je predviden pod glavno zbirno cesto;
– meteorna voda: meteorne vode se ponikajo in se ne priključujejo na drugo omrežje izven območja urejanja;
– električna energija: na območju LN je obstoječ kablovod 20 kV, ki napaja obstoječo transformatorsko postajo (TP) IGM Latkova vas od odcepnega daljnovoda 20 kV Šempeter; na območju se zgradita novi TP Latkova vas I in II, ki se priključita 20 kV daljnovod vzporedno z obstoječim kablom;
– javna razsvetljava: javna razsvetljava se priključi na novo zgrajeno električno omrežje;
– plin: ogrevanje in priprava tople sanitarne vode v stavbah se zagotavlja z zemeljskim plinom iz plinovodnega omrežja, ki poteka preko območja na jugu, ob obstoječi dovozni poti (v koridorju prečne ceste) Za oskrbo novogradenj s plinom je predvidena izgradnja sekundarnega plinovodnega omrežja v cestnem telesu glavne zbirne ceste.
4. člen
(izgradnja nove infrastrukture)
Na območju se zgradi naslednja nova infrastruktura:
– ceste in javne prometne površine z javnimi zelenicami,
– kanalizacija za odpadno komunalno vodo,
– kanalizacija za meteorno vodo s cestnih površin,
– omrežje za oskrbo s pitno vodo in hidrantno omrežje,
– omrežje za oskrbo z električno energijo,
– javna razsvetljava,
– omrežje za oskrbo s plinom,
– telekomunikacijsko omrežje in omrežje kabelske televizije.
V obračun stroškov v tem odloku ni vključeno srednje napetostno elektroenergetsko omrežje in transformatorske postaje (to infrastrukturo zagotavlja distributer električne energije) in telekomunikacijsko omrežje ter omrežje kabelske televizije, ker ne gre za obvezno lokalno javno službo. Vključeno je nizkonapetostno elektro omrežje in plinovod, ker je priključitev na ti omrežji obvezna.
5. člen
(ceste in javne prometne površine)
Območje cone se prometno navezuje na občinsko javno pot JP 991-980, na SV delu, preko že obstoječega priključka. Obstoječe križišče se ustrezno rekonstruira kot štirikrako križišče s priključkom stranske ceste tudi na severu. Javna pot JP 991-980 se v delu, ki meji na cono SOC, rekonstruira tako, da se ji doda hodnik za pešce v širini 1,5 m, ter ustrezno opremi s talno in vertikalno signalizacijo.
Glavna zbirna cesta poteka po trasi obstoječe proizvodne ceste, ki se ustrezno rekonstruira. Cesta se rekonstruira na širino 6,0 m z obcestnim koridorjem širine ca. 5,0 m, kjer se izvede hodnik za pešce širine 1,5 m, ki se s pasom zelenja loči od prometnice in novih gradbenih parcel. Na koncu zbirne ceste se izvede obračališče.
Zbirna cesta se z novo prečno cesto (FCI2) navezuje na obstoječo pot, ki vodi v stanovanjsko naselje Latkova vas. Izvede se v širini 6,0 m z obojestranskim hodnikom za pešce širine 1,5 m in 3,5 m širokim pasom urejenih zelenih javnih površin.
Za zbirno in prečno cesto (FCI1 in FCI2) veljajo naslednja določila:
(1) prometnici morata biti izvedeni v asfaltni izvedbi;
(2) vozne površine so zaključene z dvignjenim robnikom;
(3) uvozi do gradbenih parcel so predvideni v širini 5,0 m (10,0 m) preko pogreznjenih robnikov;
(4) vse povozne površine se odvodnjava v sistem meteorne kanalizacije;
(5) prometnice morajo biti opremljene z vertikalno in horizontalno signalizacijo;
(6) radiji v križiščih morajo biti prilagojeni najzahtevnejšim vozilom (vlačilci, kamioni …);
(7) vsi hodniki za pešce so asfaltirani ali kako drugače enotno tlakovani;
(8) vse peš površine, namenjene pešcem, morajo biti zaradi varnosti pešcev iz hrapavih materialov, tehnične lastnosti pločnikov, kot so širina, prečni in vzdolžni nagib, morajo ustrezati veljavnim normativom;
(9) invalidom ne sme biti oviran dostop do peš površin. Pločniki morajo imeti ob prehodu za pešce na cestah poglobljene robnike;
(10) vse ostale obcestne javne površine, ki niso namenjene prometu ali hoji, morajo biti zatravljene in hortikulturno urejene.
Za vse javne površine je potrebno odkupiti 5.885 m2 zemljišč.
6. člen
(odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda)
Odpadne komunalne vode se bodo iz območja odvajale v načrtovan magistralni kanal s končno dispozicijo v centralni čistilni napravi Kasaze. Magistralni kanal je predviden pod glavno zbirno cesto.
Predlog odloka predvideva, da se do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja in razširitve obstoječe centralne čistilne naprave Kasaze čiščenje odpadnih voda za območje cone SOC izvaja interno, tako, da se za vsako posamezno stavbo predvidi mala čistilna naprava. Po izgradnji ustreznega javnega kanalizacijskega omrežja se male čistilne naprave opustijo, stavbe pa se obvezno priključijo na javno omrežje.
V programu opremljanja upoštevamo ceno izgradnje infrastrukture v končni varianti, torej po izgradnji magistralnega kanala za odvajanje odpadne vode v čistilno napravo Kasaze.
7. člen
(odvajanje in čiščenje odpadnih meteornih voda)
Meteorne vode s streh stavb se morajo speljati preko peskolovi v ponikovalnice, iz utrjenih površin pa preko lovilcev olj v ponikovalnice. Ponikovalnice morajo biti pravilno dimenzionirane in locirane na gradbenih parcelah.
Meteorne vode z glavne zbirne ceste in prečne ceste se preko cestnih požiralnikov opremljenih s peskolovi in lovilci olj vodi v meteorne kanale, ki potekajo v javnih površinah (pod prometnicama). Meteorne vode se na južnem delu ponika s ponikovalnicami.
8. člen
(oskrba z pitno vodo in hidrantno omrežje)
Obstoječe vodovodno omrežje v izvedbi PEHD Ф 90 – Ф 63 mm poteka ob obstoječi dovozni poti na jugu (ob načrtovani prečni cesti), glavni vod vodovoda v izvedbi PE Ф 125 mm pa poteka na severu pri gasilskem domu Latkova vas.
Za oskrbo novogradenj s sanitarno–pitno in požarno vodo bo dograjeno obstoječe vodovodno omrežje. Novo sekundarno vodovodno omrežje se zankasto poveže preko obravnavanega območja in naveže na glavi vod PE Ф 125 mm na severu pri gasilskem domu. Obstoječi vod PEHD Ф 90 – Ф 63 mm pa se obnovi.
Na vodovodnem omrežju je potrebno zgraditi hidrantno omrežje (nadzemni hidranti), ki mora zagotoviti zadostno požarno vodo.
Novi cevovodi bodo potekali po javnih površinah, tako, da bo omogočen stalen dostop in vzdrževanje cevovodov. Pri prečkanju vodovoda z drugimi komunalnimi vodi ali prometno infrastrukturo bo vodovod izveden v zaščitnih ceveh. Na vsaki gradbeni parceli mora biti lociran zunanji vodomerni jašek.
9. člen
(oskrba z električno energijo)
Na območju lokacijskega načrta sta v težišču obremenitve predvideni dve novi transformatorski postaji (TP) in sicer TP Latkova vas I in TP Latkova vas II. Predvideni transformatorski postaji sta betonsko montažne izvedbe za vgradnjo transformatorja maksimalne moči 1000 kVA zunanjih dimenzij 4,59 x 2,64 m.
Obstoječi elektro visokonapetostni nadzemni vod, ki poteka preko območja urejanja, je potrebno pokabliti. Obstoječi daljnovod in odcep se nadomestita s kablovodi, ki se vključijo v predvideno TP Latkova vas II. Obstoječ kablovod 20 kV v območju LN, ki napaja TP IGM Latkova vas se od odcepnega daljnovoda (DV) 20 kV Šempeter do tč. A nahaja na območju predvidene ceste, zato se na tem delu trase nadomesti z novim. Za napajanje predvidene TP Latkova vas I se od TP Latkova vas II do TP Latkova vas I predvidi nov 20 kV kablovod, ki se položi vzporedno s kablovodom za napajanje TP IGM Latkova vas. Kablovodi 20 kV se na celotni trasi položijo v kabelsko kanalizacijo. Kabelska kanalizacija se izdela iz zaščitnih cevi in poteka v zelenici glavne zbirne ceste, ki se na mestih križanja ceste mehansko zaščitijo z obbetoniranjem. Na celotni trasi od TP Latkova vas I do TP Latkova vas II se položijo tri rezervne zaščitne cevi in cev PE-HD 2 x Ø 50 mm za optične kable.
Prav tako se obstoječi nizkonapetostni nadzemni vod, ki poteka preko območja LN pokabli.
Novo predvidene stavbe se preko novega kabelskega nizkonapetostnega omrežja napajajo iz transformatorskih postaj. Trasa nizkonapetostnega (NN) omrežja poteka v trasi srednjenapetostnih (SN) kablov. Meritve električne energije za posamezne odjemalce se določajo na stalno dostopnih mestih.
V komunalnem prispevku je kot strošek in obveza komunalnega urejanja vključena NN napeljava do roba parcele graditelja. Strošek izgradnje SN omrežja in novih transformatorskih postaj ni vključen v komunalni prispevek, ampak je strošek distributerja.
10. člen
(javna razsvetljava)
Območje bo opremljeno tudi z omrežjem javne razsvetljave. Javna razsvetljava bo potekala v zelenici ob glavni zbirni cesti v trasi SN kablov. Drogovi javne razsvetljave morajo biti postavljeni neposredno na notranjem robu pločnika tako, da ne bodo predstavljala ovire.
Izgradnja javne razsvetljave se izvede enotno za celotno območje cone z enotno visokimi kandelabri tipske oblike. Prižigališče javne razsvetljave je v transformatorskih postajah.
Višina kandelabrov ob križišču javnih cest je 10 m, ostalo območje je osvetljeno z uličnimi svetilkami višine 5 m. Razvod omrežja javne razsvetljave se izvede v cevni kanalizaciji.
11. člen
(plinovodno omrežje)
Z Odlokom je določeno, da bo območje oskrbovano s plinom, zato je predvidena razpeljava plinovodnega omrežja na skupnih površinah do roba parcel. Priključitev na vir bo izvedel izbrani koncesionar.
12. člen
(telekomunikacijsko omrežje (TK) in omrežje kabelske televizije (KRS-TV))
Določen je zemeljski razvod telekomunikacijskega omrežja do vseh uporabnikov v območju urejanja, iz obstoječega TK omrežja. Za priključitev novih objektov na telekomunikacijsko omrežje v območju urejanja bo zgrajena nova kabelska kanalizacija. V kanalizaciji bo razvod telefonskih kablov in istočasno razvod kablov kabelske televizije.
Strošek izgradnje telekomunikacijskega omrežja in omrežja kabelske televizije ni vključen v komunalni prispevek, saj ne gre za obvezno gospodarsko javno službo oziroma omrežje, na katerega je obvezen priklop.
IV. PODLAGE ZA IZMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(predračunska vrednost investicije)
Stroški izgradnje komunalne infrastrukture izhajajo iz obstoječega stanja komunalne opremljenosti območja ter obsega potrebnih ureditev iz 5. člena tega odloka. Stroški so bili ocenjeni na podlagi predvidene infrastrukture v lokacijskem načrtu L4/6 cona SOC.
Ocenjena višina sredstev za investicijo znaša 239.892.337,00 SIT.
14. člen
(viri financiranja)
Financiranje investicije je v celoti iz sredstev občinskega proračuna, v celoti pa se povrne iz sredstev, zbranih iz naslova komunalnega prispevka investitorjev v objekte v coni.
15. člen
(preračun stroškov na površino gradbenih parcel oziroma na neto površino objektov)
Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na merske enote, tj. na površino parcele in na neto tlorisno površino objektov. Iz ocene obračunskih stroškov, skupne površine parcel in skupne neto tlorisne površine objektov na obračunskem območju sledi, da je:
– cena opremljanja kvadratnega metra parcele 6.345 SIT/m2,
– cena opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta 18.493 SIT/m2.
Višina komunalnega prispevka se izračuna tako, da se upošteva cena opremljanja glede na površino parcele v deležu 70%, glede na neto tlorisno površino objekta pa 30% po formuli:
KP = (0,7 x C(OPA) x pp + 0,3 x C(OPO) x npo) x i
pri čemer je:
KP   – komunalni prispevek
0,7/0,3 – delež vpliva enote obračuna
C(OPA) – izračunana cena opremljanja
     1 m2 parcele (6.345 SIT/m2)
pp   – površina parcele [m2]
C(OPO) – cena opremljanja 1 m2 neto tlorisne površine objekta (18.493
     SIT/m2)
npo   – neto površina objekta je površina, ki jo določi usposobljen
     strokovnjak skladno s standardom SIST ISO 9836,
i    – letni povprečni indeks podražitev gradbenih stroškov od dneva
     izračuna dalje
16. člen
(revalorizacija)
Komunalni prispevek je določen po cenah na dan 31. 8. 2005. Pri izdaji odločb o komunalnem prispevku se cene opremljanja revalorizirajo z indeksom podražitev GZS – Združenja za gradbeništvo in IGM: ostala nizka gradnja.
17. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
Vsa komunalna infrastruktura bo dokončana do 31. 12. 2007.
Podroben prikaz predračunske vrednosti po posameznih elementih in s predvideno dinamiko financiranja je v strokovnih podlagah za program opremljanja.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
Strokovne podlage Program opremljanja iz 1. člena tega odloka so na vpogled na Občini Prebold.
19. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/02/2004-04
Prebold, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. gradb., l. r.