Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005

Kazalo

3793. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd, stran 9112.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 73/95, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 90/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 51/02, 108/03 in 72/05) je Občinski svet občine Dravograd na 28. seji dne 22. 9. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Dravograd
1. člen
V Statutu Občine Dravograd (MUV, št. 17/95, Uradni list RS, št. 124/04) se spremeni 9. člen statuta tako, da se glasi:
»Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.
Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke:
– enotno matično številko občana;
– osebno ime;
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
– datum in kraj rojstva;
– podatke o osebnih vozilih;
– podatke o nepremičninah ter
– druge osebne podatke v skladu z zakonom.
Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon. Zahteva občine mora biti v pisni ali drugi z zakonom ali predpisom vlade določeni obliki.
Občina pridobiva podatke od upravljavcev nepremičninskih evidenc brezplačno oziroma pod enakimi pogoji, kot veljajo za neposredne uporabnike državnega proračuna.
Podatke lahko občina pridobi brezplačno v pisni obliki, na elektronskih pomnilniških medijih ali po elektronski poti.
Občina lahko, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji, določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.
2. člen
V drugem odstavku 16. člena se dvaindvajseta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote«.
3. člen
Za šestim odstavkom 22. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Občinski svet se lahko predčasno razpusti, če:
– ne izvršuje odločb ustavnega sodišča, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje;
– v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje leto ne sprejme v skladu z zakonom predloženega in pripravljenega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku leta, ali
– če se v posameznem koledarskem letu po najmanj trikratnem sklicu sploh ne sestane na sklepčni seji.
V primeru razpustitve občinskega sveta državni zbor razpiše predčasne volitve v občinski svet.«
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 34. člena Statuta, ki se glasi:
»Za pomoč pri opravljanju nalog župana/je ima občina najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan/ja, ki ga lahko tudi razreši. V primeru predčasnega prenehanja mandata župana/je opravlja funkcijo župana/je do razpisa nadomestnih volitev podžupan. Če ima občina več podžupanov, pa tisti podžupan, ki ga določi župan/ja razen, če je razrešen. Če župan/ja ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana/je, oziroma če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana/je, nima pravice glasovati o odločitvah občinskega sveta.«
5. člen
Spremeni se prvi stavek drugega odstavka 37. člena tako, da se glasi:
»Podžupanu preneha mandat tudi, če ga razreši župan/ja.«
6. člen
V 37. členu se za dvanajstim odstavkom dodajo novi trinajsti, štirinajsti in petnajsti odstavek, ki se glasijo:
»Župan/ja se lahko predčasno razreši, če:
– ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih odločb sodišča, pristojnega za upravne spore, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje.
V primeru razrešitve župana/je državni zbor razpiše nadomestne volitve za župana/jo.
O razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana/je odloča državni zbor na predlog vlade. Postopek razpustitve občinskega sveta oziroma razrešitve župana/je ter postopek hkratne razpustitve občinskega sveta in razrešitve župana/je je določen z zakonom.
Če je občinski svet razpuščen, opravlja nujne naloge iz njegove pristojnosti v času do izvolitve novega občinskega sveta župan/ja. Župan/ja mora svoje odločitve predložiti v potrditev novoizvoljenemu občinskemu svetu takoj, ko se ta sestane na prvi seji. Če je razrešen/a župan/ja, opravlja nujne naloge iz njegove/njene pristojnosti do izvolitve novega župana podžupan oziroma član občinskega sveta, ki je v skladu z zakonom določen za začasno opravljanje funkcije župana/je, če je ta predčasno razrešen.«
7. člen
Dopolni se tretji odstavek 42. člena tako, da se glasi:
»Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo.«
8. člen
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 47. člena Statuta, ki se glasi:
»Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.«
9. člen
48. člen Statuta se dopolni z novim četrtim odstavkom, ki se glasi:
»Občine zagotavljajo sredstva in druge materialne pogoje za skupno opravljanje nalog občinske uprave v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin, za katere se opravljajo, če ni z odlokom določeno drugače.«
10. člen
V 52. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Z občinskim predpisom se lahko določi, da se za opravljanje posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje upravnih nalog zlasti, če se v celoti ali pretežno financirajo s plačili uporabnikov.
O izločitvi uradnih oseb nosilca javnega pooblastila odloči župan/ja.«
11. člen
57. člen Statuta se dopolni z novim petim odstavkom, ki se glasi:
»Pravni posli, ki jih sklene ožji del občine brez predhodnega soglasja župana/je, so nični, vendar pa lahko občina s predpisom za izvršitev občinskega proračuna določi, kateri pravni posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene ožji del občine, veljavni brez predhodnega soglasja župana/je.«
12. člen
Za prvim odstavkom 73. člena Statuta se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Občani lahko odločajo na referendumu tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.«
Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
13. člen
Dopolni se tretji odstavek 78. člena Statuta tako, da se za besedama »dan razpisa« postavi vejica, za vejico pa dodata besedi »referendumsko območje«.
Za tretjim odstavkom 78. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko občinski svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma.«
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
14. člen
Za 129. členom Statuta se doda nov 130. člen, ki se glasi:
»Občina ima pravico biti obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine.«
Ostali členi Statuta se ustrezno preštevilčijo.
15. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 015-02-0001/2005-16
Dravograd, dne 22. septembra 2005.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost