Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3743. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski, stran 8908.

Na podlagi osmega odstavka 63. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski
1. člen
V Uredbi o činih in poviševanju v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 99/02) se v prvem odstavku 1. člena besedi »odvzem činov« nadomestita z besedami »odvzem in odpoved činu«.
2. člen
V 14. členu se na koncu prvega odstavka črta pika in doda besedilo »in pravilnikom o službeni oceni.«.
3. člen
V 15. členu se v tretjem odstavku za besedama »vojnih enot« postavi vejica in doda besedilo »povišanje vojakov in podčastnikov, ki so pripadniki enot za zveze, delavcev Ministrstva za obrambo, ki so razporejeni na delovna mesta, na katerih se opravlja vojaška služba oziroma opravljajo vojaško službo v drugih državnih organih,«.
V petem odstavku se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi:
»Minister lahko določi na predlog načelnika Generalštaba Slovenske vojske tudi izredne roke za zbiranje predlogov za povišanje, za povišanja in delitve činov.«
4. člen
Za 15. členom se doda novo poglavje »V. ODPOVED ČINU« ter 15.a in 15.b člen, ki se glasita:
»V. ODPOVED ČINU
15.a člen
Vojak, podčastnik ali častnik, ki se v skladu z zakonom pisno odpove činu, poda vlogo na organizacijsko enoto Ministrstva za obrambo, pristojno za vojaške zadeve. O odpovedi činu izda minister ugotovitveni akt.
Vojaška oseba iz prejšnjega odstavka se razporedi na ustrezno vojaško oziroma podčastniško formacijsko dolžnost in se ji prizna najvišji vojaški oziroma podčastniški čin, za katerega izpolnjuje predpisane pogoje, po postopku, ki velja za poviševanje vojakov oziroma podelitev čina vodnika.
Vojaku oziroma podčastniku, ki izpolni predpisane pogoje, se lahko ponovno podeli čin vodnika oziroma poročnika, če ga je mogoče razporediti na ustrezno podčastniško oziroma častniško formacijsko dolžnost.
15.b člen
Pogodbeni pripadniki rezervne sestave Slovenske vojske, ki se v rezervno sestavo vključijo po prenehanju poklicnega opravljanja vojaške službe in jim je priznan spregled izobrazbe v skladu z zakonom, ne morejo biti povišani v činih oziroma napredovati v nazivih, opravljajo pa lahko dolžnosti v skladu z osebnim činom oziroma nazivom.«
5. člen
Dosedanje V., VI. in VII. poglavje se preštevilčijo v VI., VII. in VIII. poglavje.
6. člen
V 16. členu se v tretjem odstavku številka »16« nadomesti s številko »15«.
7. člen
V 20. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Evidenca podelitve činov in povišanj, zadržanja povišanja v višji čin ter odvzema in odpovedi činu se vodi v skladu s predpisi o vojaški evidenci in to uredbo.«
V tretjem odstavku se beseda »čina« nadomesti z besedami »in odpovedi činu«.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-11/2005/7
Ljubljana, dne 22. septembra 2005.
EVA 2005-1911-0016
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost