Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2005 z dne 20. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2005 z dne 20. 6. 2005

Kazalo

2615. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Šempeter-Vrtojba, stran 5918.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 16/02, 51/02, 108/03), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94 in 33/00), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 73/97, 28/00), 27. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, ter 8. in 14. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04) je Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba na 23. seji dne 28. aprila 2005 sprejel
O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Šempeter-Vrtojba
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, premoženja, naravne in kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljnjem besedilu: varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami).
2. člen
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se organizira skladno z enotnim in celovitim sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Republike Slovenije in deluje v miru, v vseh spremenjenih razmerah, v izrednem in v vojnem stanju.
II. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE
3. člen
Občina Šempeter-Vrtojba skrbi za izvajanje raziskovalnih nalog in študij varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: Občinski svet) sprejme program in letne načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami predstavlja program dela za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kateri je sestavni del proračuna.
Predlog programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami izdela poveljnik civilne zaščite ob pomoči svetovalcev štaba za civilno zaščito in ostalih strokovnih služb skladno z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
5. člen
Ocene ogroženosti ter načrte zaščite in reševanja za območje občine Šempeter-Vrtojba izdela poveljnik civilne zaščite ob pomoči svetovalcev štaba za civilno zaščito in ostalih strokovnih služb ali oseba, ki jo pooblasti župan.
III. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
6. člen
Prebivalci, reševalne službe, gozdarji, lovci, ribiči, gospodarske družbe, zavodi, društva, klubi in druge organizacije morajo brezplačno sporočati podatke, pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Regijskemu centru za obveščanje Nova Gorica (tel. št. 112).
V času razglasa povečane nevarnosti za nastanek nevarne in druge nesreče opravljajo poostreno opazovanje in nadzor sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih določi župan.
7. člen
Vsakdo mora obvestiti Regijski center za obveščanje Nova Gorica (tel. št. 112), policijo (tel. št. 113) ali civilno zaščito Občine Šempeter-Vrtojba (tel. št. 33-51-631) o vsaki nevarnosti naravne ali druge nesreče, ko jo opazi ali zanjo zve.
Za vodenje ter izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ter za izvajanje drugih operativnih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavlja Občina Šempeter-Vrtojba sistem zvez, ki je skladen z nacionalnim sistemom zvez za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
8. člen
Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja vzdrževanje sistema javnega alarmiranja ter za seznanjanje občanov z znaki za alarmiranje.
IV. ZAŠČITNI UKREPI
9. člen
Za izvajanje prostorskih, urbanističnih, gradbenih in drugih tehničnih ukrepov, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč, iz pristojnosti lokalne skupnosti skrbijo pristojni organi občinske uprave.
Z dnem uveljavitve tega odloka prične veljati Slovenski standard SIST DIN 14090 iz junija 1999 (površine za gasilce ob zgradbah) kot obvezujoč za vse novogradnje in rekonstrukcije objektov, za katere je potrebno pridobiti lokacijsko in gradbeno dovoljenje.
Župan določi dostopne poti za intervencijska vozila (intervencijske poti), na katerih je prepovedano parkiranje in ustavljanje, da se omogoči neoviran dostop intervencijskih vozil do objektov v primeru naravnih ali drugih nesreč.
10. člen
Evakuacijo lahko odredi župan, v nujnih primerih pa tudi poveljnik civilne zaščite.
Način in postopek evakuacije se določita v načrtih zaščite in reševanja.
11. člen
Občina Šempeter-Vrtojba zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom, ki so zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma ter sredstev za preživljanje in se zaradi ogroženosti zadržujejo zunaj svojega prebivališča.
Župan lahko izjemoma odredi, da morajo osebe, ki razpolagajo z nastanitvenimi kapacitetami začasno sprejeti na stanovanje evakuirane ter ogrožene osebe iz prejšnjega odstavka, če njihove nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug način.
12. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na območju Občine Šempeter-Vrtojba, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi oziroma kemikalije, morajo načrtovati in izvajati obvezne varnostne ukrepe za preprečevanje večjih nesreč s kemikalijami in za zmanjšanje posledic teh nesreč za ljudi in okolje (zmanjšanje tveganja za okolje) ter izdelati oceno ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja, za nesreče, ki jih lahko povzročijo s svojo dejavnostjo in ki lahko ogrozijo ljudi, živali, premoženje, naravno in kulturno dediščino ali okolje zunaj njih.
Osebe, ki pri opravljanju poslovne dejavnosti na kakršen koli način ali v kakršni koli obliki obremenjujejo okolje z nevarnimi snovmi oziroma kemikalijami, morajo posredovati podatke Občini Šempeter-Vrtojba o virih tveganja za potrebe načrtovanja skupnih zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči.
13. člen
Občina Šempeter-Vrtojba skrbi za vzdrževanje javnih zaklonišč na območju Občine Šempeter-Vrtojba.
Javna zaklonišča se v času, ko ni naravnih ali drugih nesreč oziroma vojne, praviloma uporabljajo kot skladišča opreme in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, Občine Šempeter-Vrtojba.
Javno zaklonišče lahko da župan na uporabo fizični ali pravni osebi, vendar ta ne sme izvajati posegov, ki zmanjšujejo njegovo zaščitno funkcijo.
Nadzor nad primernostjo uporabe zaklonišč v uporabi izvaja poveljnik civilne zaščite, ki v primeru ugotovljenih nepravilnosti določi rok za odpravo le-teh.
V primeru, da uporabnik zaklonišča pomanjkljivosti v roku ne odpravi, župan prekliče dovoljenje za uporabo zaklonišča in zahteva sanacijo zaklonišča.
14. člen
Za zaščito naravne in kulturne dediščine oziroma priprave in izvajanje ukrepov za zmanjševanje nevarnosti ter preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov naravnih in drugih nesreč iz pristojnosti lokalne skupnosti skrbi občinska uprava.
Pri izvajanju zaščite naravne in kulturne dediščine ob naravnih in drugih nesrečah po potrebi sodelujejo tudi ustrezne enote in službe civilne zaščite, gasilske enote ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč.
15. člen
V strnjenih delih bivalnega okolja je kurjenje na prostem z odprtim ognjem prepovedano.
V naravnem okolju je dovoljeno kurjenje z odprtim ognjem med 6. in 18. uro.
Povečano požarno ogroženost naravnega okolja v Občini Šempeter-Vrtojba razglasi župan ali drugi organ, določen v zakonu o varstvu pred požarom.
Ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, je kurjenje v naravnem okolju prepovedano.
Prepovedano je vsakršno kurjenje nevarnih odpadkov v naravnem in bivalnem okolju.
Župan organizira požarno stražo ter opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov, v času ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, na podlagi načrta varstva pred požarom.
16. člen
Ne glede na določila prvega in drugega odstavka 15. člena se lahko s soglasjem Občine Šempeter-Vrtojba, izjemoma organizatorju javne prireditve dovoli kurjenje v strnjenem delu bivalnega okolja in v naravnem okolju, izven za to določenega časovnega termina.
Kurjenje po določilih drugega odstavka 15. člena mora fizična ali pravna oseba predhodno priglasiti Občini Šempeter-Vrtojba.
Župan določi obliko in vsebino obrazca za priglasitev kurjenja.
V. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
17. člen
Občina Šempeter-Vrtojba skrbi za organiziranje, spodbujanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite na območju Občine Šempeter-Vrtojba, v sodelovanju s poverjeniki za civilno zaščito.
Občani morajo izvajati v okviru osebne in vzajemne zaščite naslednje aktivnosti:
– organizirati in izvajati ukrepe za osebno in vzajemno zaščito (samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč),
– vzdrževati objekte za zaščito pred vojnimi in drugimi nevarnostmi (zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore),
– nabavljati sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah,
– izvajati ukrepe zaščite, reševanja in pomoči.
VI. SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
1. Javni zavodi, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči
18. člen
Osrednja enota za gašenje in reševanje ob požarih v občini Šempeter-Vrtojba je Prostovoljno gasilsko društvo Šempeter (PGD Šempeter) s pomočjo Javnega zavoda za gasilsko reševanje (GE) Nova Gorica.
PGD Šempeter je osrednja splošno-reševalna enota za opravljanje nalog zaščite s področja požarne varnosti, za katere je opremljena in usposobljena.
PGD Šempeter skrbi za organiziranost, opremljenost in usposobljenost gasilske enote za izvajanje zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči na območju občine Šempeter-Vrtojba, Občina Šempeter-Vrtojba pa za to zagotavlja sred­stva, skladno z načrtom varstva pred požarom.
19. člen
PGD Šempeter lahko opravlja svojo dejavnost kot pomoč izven območja občine Šempeter- Vrtojba v sosednjih občinah pod pogojem, da se občina, v kateri bo PGD Šempeter opravljala svojo dejavnost, obveže kriti dejanske stroške, ki zajemajo sredstva za plače, kritja stroška goriva, prehrane udeležencev (nad štiri ure) in druge izdatke zaposlenih ter povrnitev stroškov poškodovane opreme, ki ni predmet zavarovanja.
PGD Šempeter in ostale enote CZ lahko opravljajo svojo dejavnost izven območja občine Šempeter-Vrtojba v sosednjih občinah pod pogojem, da se občina, v kateri bodo PGD Šempeter in enote CZ opravljale svojo dejavnost, obvežejo kriti prej naštete stroške intervencij po vnaprej sklenjenem sporazumu, ki ga potrdijo župan Občine Šempeter-Vrtojba in ostale občine podpisnice, zainteresirane za tovrstno pomoč.
20. člen
Osrednja enota za prvo medicinsko pomoč na območju občine Šempeter-Vrtojba je Zdravstveni dom Nova Gorica – Osnovno varstvo (v nadaljnjem besedilu: Zdravstveni dom Nova Gorica).
Zdravstveni dom Nova Gorica organizira službo nujne medicinske pomoči, za nudenje nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva v posebnih pogojih oziroma pri reševanju v primeru naravnih in drugih nesreč, na dveh ravneh:
– enota 1.a – zdravnik, zdravstveni tehnik in vozilo z opremo za nudenje nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva – za območje občine Šempeter-Vrtojba in
– PHE – zdravnik, dva zdravstvena tehnika in reanimobil z opremo za nudenje nujne medicinske pomoči in zdrav­stvenega varstva – za območje Občine Šempeter-Vrtojba.
Zdravstveni dom Nova Gorica skrbi za organiziranost, opremljenost in usposobljenost enot za nujno medicinsko pomoč prejšnjega odstavka skladno s pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči in mrežo javne zdravstvene službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba.
2. Gasilska javna služba
21. člen
PGD Šempeter in GE Nova Gorica opravljata gasilsko javno službo na celotnem območju Občine Šempeter-Vrtojba.
22. člen
Izvajalca gasilske javne službe izvajata predvsem naloge gašenja in reševanja ob požarih, preventivne naloge varstva pred požarom ter ostale naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, za katere so usposobljeni in opremljeni.
23. člen
Župan imenuje za pripravljanje strokovnih predlogov, programiranje in načrtovanje ter vodenje aktivnosti za področje gasilstva v Občini Šempeter-Vrtojba izmed predstavnikov GE Nova Gorica, Prostovoljnega gasilskega društva in civilne zaščite Občine Šempeter-Vrtojba poveljstva gasilske javne službe Občine Šempeter-Vrtojba.
Poveljnik gasilske javne službe je poveljnik PGD Šempeter.
Poveljnik gasilske javne službe vodi in predstavlja poveljstvo gasilske javne službe Občine Šempeter-Vrtojba.
Poveljstvo gasilske javne službe pripravlja predlog programa varstva pred požarom, predlog letnega načrta varstva pred požarom, predlog operativnega gasilskega načrta, usklajen program dela, predlog finančnega načrta, predlog načrta nabav in investicijskih vlaganj ter predlog načrta razvojnih programov za področje gasilstva v Občini Šempeter-Vrtojba.
24. člen
S pogodbo o opravljanju gasilske javne službe se uredijo financiranje nalog, zavarovanje operativnih gasilcev, sankcije za neizvrševanje pogodbenih obveznosti, razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih je vložila občina, spremembe in prenehanje pogodbe.
25. člen
Občina Šempeter-Vrtojba, na podlagi potreb varstva pred požarom, zagotavlja sredstva za redno delovanje PGD Šempeter in GE Nova Gorica v skladu s posebnimi sporazumi v okviru proračuna Občine Šempeter-Vrtojba.
26. člen
Nadzor nad izvajanjem gasilske javne službe opravlja župan.
Kadar župan ugotovi, da PGD Šempeter ali GE Nova Gorica ne opravljata gasilske javne službe v skladu s tem odlokom, sklepom župana ali pogodbo oziroma sporazumom, jima določi rok za odpravo pomanjkljivosti.
V primeru, da PGD Šempeter in GE Nova Gorica pomanjkljivosti ne odpravita v roku, župan opravljanje gasilske javne službe ustrezno omeji ali odvzame.
27. člen
Investicijska sredstva, ki jih Občina Šempeter-Vrtojba vlaga za nakup premičnega in nepremičnega premoženja PGD Šempeter in GE Nova Gorica, se namenijo izključno za potrebe izvajanja gasilske javne službe.
V pogodbah z izvajalcema gasilske javne službe se določi, da morajo sredstva, ki jih je vložila Občina Šempeter-Vrtojba za sofinanciranje nakupa premoženja, od dne uveljavitve tega odloka dalje, v primeru, da se jima odvzame pravica opravljanja gasilske javne službe, skladno s 27. členom tega odloka, ali da odstopita od opravljanja javne službe, vrniti Občini Šempeter-Vrtojba.
Če se investicije nanašajo na gradnjo nepremičnin, se plačilo komunalnega prispevka uredi s pogodbo.
3. Društva in druge nevladne organizacije, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči
28. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini se organizirajo v okviru društev in drugih nevladnih organizacij naslednje enote:
– enote za reševanje z reševalnimi psi,
– enote za postavitev začasnih prebivališč,
– enote radioamaterjev,
– enote za oskrbo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– enote za varovanje premoženja.
29. člen
Enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, če izpolnjujejo predpisane pogoje, v skladu z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč, in če jih za to določi župan.
30. člen
Župan podrobneje določi območje delovanja in naloge zaščite, reševanja in pomoči, ki jih posamezne enote opravljajo.
31. člen
S pogodbo o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči se uredijo financiranje nalog, zavarovanje operativnih članov, sankcije za neizvrševanje pogodbenih obveznosti, razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih je vložila občina, spremembe in prenehanje pogodbe.
32. člen
Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja, na podlagi načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sredstva za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter za organiziranje in opremljanje enot skladno z merili.
33. člen
Nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči opravlja župan.
Kadar župan ugotovi, da društvo ali druga nevladna organizacija ne opravlja nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu s tem odlokom, sklepom župana in pogodbo, mu določi rok za odpravo pomanjkljivosti.
V primeru, da društvo ali druga nevladna organizacija pomanjkljivosti ne opravi v roku, županu društvu ali drugi nevladni organizaciji opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči odpove.
34. člen
Pri zaščiti, reševanju in pomoči lahko prostovoljno sodelujejo tudi druga društva in nevladne organizacije, če imajo ustrezne kadre in opremo.
4. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči
35. člen
Župan določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva, in sicer za:
– gradbeno-tehnično reševanje,
– izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
– dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo,
– pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem,
– prvo veterinarsko pomoč,
– oskrba prebivalstva,
– nastanitev prebivalstva.
Z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami, ki se določijo za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, sklene Občina Šempeter-Vrtojba pogodbo, v kateri se opredelijo vsebina, obseg in način opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju Občine Šempeter-Vrtojba ter financiranje nalog.
Občina Šempeter-Vrtojba zagotovi gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, določenim za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, nadomestilo dejanskih stroškov za sodelovanje pri opravljanju nalog, ki presegajo njihovo redno dejavnost.
36. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo javno službo na območju Občine Šempeter-Vrtojba, v času naravnih in drugih nesreč zagotavljajo podporo občinskim organom vodenja in silam za zaščito, reševanje in pomoč v okviru javne službe, ki jo opravljajo.
Občina Šempeter-Vrtojba sklene z izvajalci javnih služb pogodbo, v kateri se opredelijo vsebina, obseg in način opravljanja nalog na območju Občine Šempeter-Vrtojba ter financiranje nalog.
Občina Šempeter-Vrtojba zagotovi izvajalcem javnih služb, ki opravljajo javno službo za potrebe zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, nadomestilo dejanskih stroškov za sodelovanje pri opravljanju nalog, ki presegajo njihovo redno dejavnost.
5. Enote in službe civilne zaščite
37. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Šempeter-Vrtojba se organizirajo naslednje enote in civilne zaščite:
– enote za prvo pomoč,
– tehnično-reševalne enote,
– enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
– službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč,
– službe za podporo,
– kurirje, poverjeniki.
38. člen
Organizacijo enot civilne zaščite Občine Šempeter-Vrtojba določi župan, skladno z merili za organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne zaščite.
39. člen
Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot civilne zaščite v skladu z merili.
6. Vzdrževanje javnega reda in varnosti
40. člen
V času naravnih in drugih nesreč občinsko redarstvo pomaga policiji pri zagotavljanju javnega reda in varnosti na ogroženih in prizadetih območjih.
7. Aktiviranje in mobilizacija
41. člen
Aktiviranje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni in drugi nesreči lahko odredita župan ali poveljnik civilne zaščite.
42. člen
V primeru, da vlada odredi mobilizacijo civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, se uporabljajo postopki in dokumenti za aktiviranje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
43. člen
Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja pogoje za izvedbo aktiviranja in mobilizacije v naslednjih časih:
– štab za civilno zaščito v sestavi, ki omogoča operativno delovanje, do 2 uri;
– službe za podporo do 4 ure;
– dolžnostne strukture do 8 ur;
– poklicne strukture do 4 ure, in sicer v času delavnika;
– prostovoljne strukture do 8 ur.
GE Nova Gorica in Zdravstveni dom Nova Gorica zagotavljata 24-urno pripravljenost in zagotovita odhod dežurnih v času do 10 minut po prejemu obvestila o nesreči.
Prostovoljno gasilsko društvo na območju Občine Šempeter-Vrtojba mora zagotavljati pripravljenost, da se zagotovi odhod enote v času do 30 min po prejemu obvestila o nesreči.
VII. ORGANI VODENJA SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
44. člen
Poveljnika civilne zaščite imenuje župan za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah in je v 24-urni pripravljenosti in dosegljivosti.
Poveljnik civilne zaščite Občine Šempeter-Vrtojba:
– vodi in usmerja zaščito, reševanje in pomoč na območju občine;
– skrbi za povezavo in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč;
– za vodenje posameznih intervencij zaščite, reševanja in pomoči lahko določi vodjo intervencije;
– predlaga imenovanje članov štaba civilne zaščite.
Poveljnik civilne zaščite lahko vodjo intervencije razreši in določi drugega vodjo intervencije v primeru, da tako odločitev narekujejo razmere reševanja oziroma da ta ne ravna v skladu z usmeritvami poveljnika civilne zaščite.
V primeru, da intervencija traja daljši čas, poveljnik civilne zaščite določi izmed vodij enot, ki sodelujejo na intervenciji, po predhodnem posvetovanju z njimi, vodjo intervencije za določeno časovno obdobje intervencije.
Poveljnik civilne zaščite je za svoje delo odgovoren županu.
45. člen
Župan imenuje namestnika poveljnika civilne zaščite.
Namestnik poveljnika civilne zaščite ima v času odsot­nosti poveljnika civilne zaščite vse pristojnosti poveljnika civilne zaščite in je za svoje delo odgovoren županu.
46. člen
Občinski štab civilne zaščite Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: občinski štab civilne zaščite) se organizira za strokovno pomoč pri vodenju ter opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Člane Občinskega štaba civilne zaščite imenuje župan, na predlog poveljnika civilne zaščite.
Delo Občinskega štaba civilne zaščite vodi poveljnik civilne zaščite.
47. člen
Župan imenuje v Krajevnih odborih Občine Šempeter-Vrtojba poverjenike za civilno zaščito in namestnike poverjenikov za civilno zaščito na predlog krajevnega odbora.
Poverjeniki in namestniki poverjenikov za civilno zaščito usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev ter organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju krajevnih odborov, za katero so imenovani.
48. člen
Vodja intervencije je praviloma poveljnik PGD Šempeter v primeru požara ali druge nesreče, če ni drugače določeno v načrtih zaščite in reševanja oziroma ne odredi drugače poveljnik civilne zaščite.
Vodja intervencije, v primeru večjih naravnih in drugih nesreč, vodi intervencijo v skladu z usmeritvami poveljnika civilne zaščite.
Vodja intervencije lahko preda vodenje vodji druge enote, ki je za vodenje intervencije ob določeni naravni ali drugi nesreči usposobljen, v primeru zmanjšanih psihofizičnih zmožnosti, poškodbe, utrujenosti oziroma ko presodi, da potrebuje zamenjavo.
Vodja intervencije lahko vodenje intervencije na delu območja, kjer poteka intervencija, določi vodjo enote, ki sodeluje na intervenciji, kateri vodi intervencijo na območju, ki mu je bilo dodeljeno, v skladu z usmeritvami vodje intervencije.
49. člen
Vodstvo intervencije sestavljajo vodje enot, ki sodelujejo na intervenciji, in je odgovorno vodji intervencije.
Vodstvo intervencije nudi vodji intervencije strokovno podporo pri vodenju in sprejemanju odločitev v zvezi z intervencijo, odločitve pa sprejema vodja intervencije samostojno.
VIII. ZAGOTOVITEV OSNOVNIH POGOJEV
ZA ŽIVLJENJE
50. člen
Občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč odpravljajo posledice naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje.
Občinska uprava zagotavlja podporo občinskim silam zaščite, reševanja in pomoči pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč oziroma pri zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje.
Za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje, se v skladu s predpisanim postopkom uporabi sredstev proračunske rezerve.
Ko so osnovni pogoji za življenje zagotovljeni, se intervencija zaščite, reševanja in pomoči zaključi.
IX. POMOČ
51. člen
Pomoč v silah in sredstvih iz drugih občin lahko zaprosita poveljnik civilne zaščite ali vodja intervencije.
52. člen
Občina Šempeter-Vrtojba nudi pomoč v silah in sredstvih sosednjim občinam v okviru svojih zmožnosti, če za to zaprosi poveljnik civilne zaščite ali vodja intervencije na območju sosednje občine, kjer je prišlo do naravne in druge nesreče, tako da se zagotovi ustrezna intervencijska pripravljenost na območju občine Šempeter-Vrtojba.
Za pomoč lokalnim skupnostim, s katerimi ima Občina Šempeter-Vrtojba sklenjen dogovor o medsebojnem sodelovanju in pomoči, se smiselno uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena.
53. člen
Pomoč v silah in sredstvih iz sosednjih občin druge države lahko zaprosita poveljnik civilne zaščite ali župan.
54. člen
Občina Šempeter-Vrtojba nudi pomoč v silah in sredstvih sosednjim občinam drugih držav v okviru svojih zmožnosti, če jo odobri poveljnik civilne zaščite ali župan, tako da se zagotovi ustrezna intervencijska pripravljenost na območju Občine Šempeter-Vrtojba.
X. VODENJE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI IN NALOGE OBČINSKE UPRAVE
55. člen
Župan:
– skrbi za izdelavo predlogov programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– skrbi za realizacijo programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– sprejema ocene ogroženosti, načrte zaščite in reševanja ter operativni gasilski načrt;
– sklepa o ustanovitvi in imenuje organe vodenja sil za zaščito, reševanje in pomoč;
– sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil za zaščito, reševanje in pomoč ter določa izvajalce gasilske javne službe in ostalih nalog zaščite, reševanja in pomoči;
– sklepa dogovore z občinami in državnimi organi o sodelovanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– sklepa pogodbe, določene s tem odlokom;
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in zakonom.
56. člen
Občinska uprava opravlja naloge za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami glede na svoje delovno področje oziroma svoje pristojnosti.
V času naravnih in drugih nesreč nudi občinska uprava podporo organom vodenja in silam za zaščito, reševanje in pomoč pri izvajanju zaščitnih ukrepov ter reševanju in pomoči.
XI. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
57. člen
Občina Šempeter-Vrtojba organizira kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov.
58. člen
Občina Šempeter-Vrtojba izvaja usposabljanja pripadnikov organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč ter civilne zaščite skladno s predpisanimi programi usposabljanja.
XII. FINANCIRANJE
59. člen
Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja, na podlagi načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sredstva za:
– financiranje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z merili;
– kritje stroškov neodložljivih ukrepov in nalog zaščite, reševanje in pomoči za zaščito zdravja in življenja ljudi, živali, premoženja in okolja.
60. člen
Povzročitelj ogroženosti ali nesreče krije stroške ukrepanja ter zaščitnih in reševalnih intervencij.
Sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki so sodelovale na intervenciji, posredujejo podatke o stroških, ki so jih imele na intervenciji, Občini Šempeter-Vrtojba, katera zbere celotne stroške intervencije.
Če povzročitelj ni znan ali gre za naravno nesrečo, krije stroške zaščite, reševanja in pomoči, ki izhajajo iz tega odloka, Občina Šempeter-Vrtojba iz občinskega proračuna, sredstev proračunske rezerve in dodatnih sredstev, ki jih za to odobri Občinski svet.
Če je povzročitelj znan, se posreduje zahtevek za plačilo stroškov intervencije povzročitelju oziroma stroške od njega izterja.
Župan lahko v določenih primerih, kadar to opravičuje ekonomičnost postopka, prenese terjatev stroškov intervencije do povzročitelja intervencije izvajalcem intervencije.
XIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
61. člen
Nadzor nad izvajanjem določil, za katera so predvidene kazenske določbe, tega odloka opravljajo nadzorne službe občine ali druge pooblaščene službe (inšpekcije …).
XIV. KAZENSKE DOLOČBE
62. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če v:
– delovnem procesu uporablja, proizvaja, prevaža ali skladišči nevarne snovi oziroma kemikalije in ne načrtuje in izvaja obveznih varnostnih ukrepov za zmanjšanje tveganja za okolje ali ne izdela ocene ogroženosti ter načrta zaščite in reševanja, za nesreče, ki jih lahko povzroči s svojo dejavnostjo in ki lahko ogrozijo ljudi, živali, premoženje, naravno in kulturno dediščino ali okolje zunaj njih (prvi odstavek 12. člena);
– pri opravljanju poslovne dejavnosti obremenjuje okolje z nevarnimi snovmi oziroma kemikalijami in ne posreduje Občini Šempeter-Vrtojba podatkov o virih tveganja za potrebe načrtovanja skupnih zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči (drugi odstavek 12. člena);
– kuri na prostem z odprtim ognjem v strnjenih delih bivalnega okolja (prvi odstavek 15. člena);
– kuri v naravnem okolju v času, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja (četrti odstavek 15. člena).
– kuri v naravnem ali bivalnem okolju nevarne odpadke (peti odstavek 15. člena);
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
63. člen
Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če v:
– ne obvesti Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica, policije ali najbližje gasilske enote o nevarnosti naravne ali druge nesreče takoj, ko jo zazna ali ko zanjo zve (prvi odstavek 7. člena);
– kuri v naravnem okolju z odprtim ognjem v času, ko kurjenje ni dovoljeno (drugi odstavek 15. člena);
– kuri v naravnem okolju z odprtim ognjem, ne da bi kurjenje predhodno priglasil na Občini Šempeter-Vrtojba (drugi odstavek 16. člena).
Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
64. člen
Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje posameznik, če:
– ne obvesti Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica, policije ali najbližje gasilske enote o nevarnosti naravne ali druge nesreče takoj, ko jo zazna ali ko zanjo zve (prvi odstavek 7. člena);
– kot oseba, ki razpolaga z nastanitvenimi kapacitetami na podlagi odredbe župana, noče začasno sprejeti na stanovanje evakuiranih in ogroženih oseb (drugi odstavek 11. člena);
– kuri na prostem z odprtim ognjem v strnjenih delih bivalnega okolja (prvi odstavek 15. člena);
– kuri v naravnem okolju v času, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja (četrti odstavek 15. člena);
– kuri nevarne odpadke v naravnem ali bivalnem okolju (peti odstavek 15. člena).
65. člen
Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje posameznik, če:
– ustavi ali parkira vozilo na intervencijski poti (tretji odstavek 9. člena);
– kuri v naravnem okolju z odprtim ognjem v času, ko kurjenje ni dovoljeno (drugi odstavek 15. člena);
– kuri v naravnem okolju z odprtim ognjem, ne da bi kurjenje predhodno priglasil na Občini Šempeter-Vrtojba (drugi odstavek 16. člena).
XV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
66. člen
Akte, določene s tem odlokom, je potrebno izdelati oziroma uskladiti z določili tega odloka v roku enega leta po njegovi uveljavitvi.
67. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-41-4/2005-6
Šempeter pri Gorici, dne 29. aprila 2005.
Župan
Občine Šempeter pri Gorici
Dragan Valenčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti