Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2005 z dne 20. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2005 z dne 20. 6. 2005

Kazalo

2610. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II., stran 5915.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 26. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II.
1. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu Grivče II. (Uradno glasilo št. 17/96) se v 8. členu spremenijo prvi trije odstavki, tako da se glasijo:
»Za oblikovanje objektov se smiselno uporabljajo določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina oziroma določila Prostorskega reda Občine Ajdovščina.
Maksimalne tlorisne dimenzije vrstnih hiš so 7 x 12 m, individualnih hiš pa 16 x 14 m. Za individualno hišo številka 15 je v grafičnih prilogah že podan minimalni odmik objekta od parcelne meje.
Odstopanja od zakoličbenih odmikov objektov so možna v smislu prilagajanja objektov konfiguraciji terena in ureditvi zunanjih površin, ob upoštevanju minimalnih odmikov od roba parcelne meje najmanj 2 m in od cestnega telesa najmanj 5 m ter ob upoštevanju oblikovanja enotnega uličnega niza.«
2. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za gradnjo enostavnih objektov se smiselno uporabljajo določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina oziroma določila Prostorskega reda občine Ajdovščina ter določila Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči.«
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na zazidalnem območju bo zgrajeno javno cestno, kanalizacijsko, vodovodno in električno omrežje, javna razsvetljava, CATV in telefon ter razvod zemeljskega plina, skladno s finančnimi možnostmi investitorja prometne in komunalne infrastrukture ter skladno z idejnimi rešitvami in s pridobljenimi soglasji upravljavcev, ki so sestavni del zazidanega načrta.«
4. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Plinska instalacija:
Za ogrevanje objektov je predviden razvod zemeljskega plina, ki se na vzhodnem in južnem delu navezuje na mestni razvod plina. Plinovodna napeljava je speljana v sredini cestišč z odcepi do posameznih objektov.
Do izgradnje plinovodnega omrežja je za ogrevanje objektov predvidena uporaba drugih energentov, kot so: kurilno olje, tekoči naftni plin, drva in podobno.«
5. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komunalni odpadki se, skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki, zbirajo na treh lokacijah, ki so določene s tem odlokom.«
6. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Glede na naravne danosti prostora, načrt ureditve in bodoče investitorje je možna gradnja po posameznih delih oziroma fazah, skladno s potrebami bodočih investitorjev in s finančnimi zmožnostmi investitorja prometne in komunalne infrastrukture.«
7. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Časovno je v zaporedju pogojena le izvedba dela I. faze, ki je pogoj za izgradnjo vsake naslednje faze, in sicer: premestitev obstoječih naprav ter izgradnja osnovne prometne in komunalne infrastrukture (cesta, vodovod, ločeni sistem fekalne in meteorne kanalizacije, nizkonapetostno električno omrežje).
Do načrtovane izgradnje območja se zemljišča uporabljajo za enake namene kot doslej.«
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 352/01-24/95
Ajdovščina, dne 14. junija 2005.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost