Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2262. Odlok o proračunu Občine Kungota za leto 2005, stran 5314.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 95. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) in Poslovnika Občinskega sveta občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04), je Občinski svet občine Kungota na 14. redni seji dne 4. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kungota za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kungota za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni Občine Kungota.
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
-------------------------------------------------------------------------
Konto    Besedilo                      Plan 2005
-------------------------------------------------------------------------
1      2                              3
-------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            665,300.000
70  Davčni prihodki (700+703+704)              278,800.000
   700 Davki na dohodek in dobiček             208,743.800
   703 Davki na premoženje                 30,509.200
   704 Domači davki na blago in storitve          39,547.000
71  Nedavčni prihodki
   (710+711+712+713+714)                  54,800.000
   710 Udeležba na dobičku in dohodku
     od premoženja                    11,800.000
   711 Takse in pristojbine                 2,000.000
   712 Denarne kazni                     2,000.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             –
   714 Drugi nedavčni prihodki               39,000.000
72  Kapitalski prihodki (720+722)              66,000.000
   720 Prodaja osnovnih sredstev – skupaj          1,000.000
   722 Prodaja stavbnih zemljišč              65,000.000
73  Prejete donacije iz tujine                    –
   731 Prejete donacije iz tujine                  –
74  Transferni prihodki – skupaj              265,700.000
   740 Transferni prihodki                 265,700.000
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)              685,564.980
40  Tekoči odhodki                      79,250.000
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          29,750.000
   401 Pris. deloda. za social. varnost           4,500.000
   402 Izdatki za blago in storitve             39,550.000
   403 Plačila domačih obresti                1,950.000
   409 Rezerve                        3,500.000
41  Tekoči transferji                    293,770.000
   411 Transferji posameznikom in gosp.          103,600.000
   412 Trans. nepro. orga. in posameznikom         17,900.000
   413 Drugi tekoči domači transferji           172,270.000
42  Investicijski odhodki                  73,580.000
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          73,580.000
43  Investicijski transferji                238,964.980
   430 Inve. trans. prorač. uporab.             2,850.000
   431 Inves. transferi, ki niso pro. upora.        236,114.980
 
III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (proračunski primanjkljaj)               – 20,264.980
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev                  –
75  Prejeta vračila danih posojil                   –
   750 Prejeta vračila danih posojil                 –
   751 Prodaja kapitalskih deležev                  –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije               –
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev (440+441+442)                 –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev          –
   440 Dana posojila                         –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        –
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                    51,714.980
50  Zadolževanje                       51,714.980
   500 Domače zadolževanje                 51,715.980
VIII. Odplačilo dolga (550)                  31,450.000
55  Odplačilo dolga                     31,450.000
   550 Odplačilo domačega dolga               31,450.000
IX.  Sprememba stanja sredstev na računih
   (I.+IV.+VII.+II.+V.+VIII.)
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)              20,264.980
XI.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)          20,264.980
-------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa so v skupnih zneskih po posameznih namenih. Odhodki so v posebnem delu proračuna razdeljeni po natančnejših namenih.
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
Proračunska sredstva je možno razporejati med posameznimi postavkami v okviru bilance prihodkov in odhodkov.
5. člen
Med odhodki proračuna se predvidi splošna proračunska rezervacija, kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni mogoče predviditi ali zanje ni bilo dovolj predvidenih sredstev. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 3,500.000 SIT. O porabi proračunske rezerve za namene drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Sredstva za redno dejavnost se proračunskim uporabnikom nakazujejo kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti in ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
8. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 4. člena ZJF tudi v naslednjih prihodkih:
– prihodki od požarne takse,
– prihodki iz takse za obremenjevanje voda,
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prispevki investitorjev in soinvestitorjev,
– namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski izdatek, ki v proračuni ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
9. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
10. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena.
Za izvajanje določb tega člena ter zakonito, smotrno in primerno porabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.
11. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun ter dostaviti zaključne račune za leto 2004 v občinski urad najkasneje do 28. 2. 2005.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan. Župan v skladu z zakonom lahko začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
Sredstva se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalen obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetih investicij, za katera so odobrena tudi lastna sredstva investitorja oziroma so sofinancirana s strani države.
13. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
– o uporabi sredstev rezerv,
– o najemu posojila največ do 10% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– o varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev,
– o prenosu sredstev med posameznimi postavkami v okviru posameznega področja v bilanci prihodkov in odhodkov, glede na dejansko izkazane potrebe v času izvajanja proračuna,
– o odpisu ali delnem odpisu plačila dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višini terjatve.
14. člen
V breme proračuna se lahko prevzamejo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že bila odprta postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij, ne smejo presegati 25 % teh pravic porabe v finančnem načrtu posameznega področja. Obseg zakonskih obveznosti prenosa v naslednjo leto ne sme presegati 25 % vseh predvidenih odhodkov v tekočem letu. Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
15. člen
Občina se lahko dolgoročna zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin.
16. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
17. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, vendar za največ do 10% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo.
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kungota v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu republike Slovenije.
Št. 411-02/2005
Kungota, dne 5. maja 2005.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti